I I I DE DÜIVELSTOREN IV 38. 48' jaargang r Woensdag 21 September 1392. /M Inschrijvingsprijs. 5 fr. ’sjaars; met de post 6 fr. Annoncen 20 centimcn per regel. De groote letters 1 fr. Ee'n Nr 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. al wat zij In den prijskamp voor het vlaamsch PAUL FEVAL. kost te verdiénen werd zij schommel - meid onder den naam van Bernard. Zij toonde nu hare papieren, en deze Het kollegie van Kortrijk wint den 2‘ prijs en hetj2° en 5’ accessit, en bet kollegie van I’operingbe hel 1’ en 3e I accessit, nadige heer. Dan is het nog lijd, meester Luc Zadel oenen muilezel en spoed u naai Be- cherel. Gelast den omroeper dat hij met trompetgeschal bekend make, dat men zijne torste aankondiging als niet gedaan heeft te beschouwen. Dat meent gij lock niet, liet de op ziener zich bijna ontvallen. Daarna, zoo vervolgde bedaard deou Ie heer, b’geeft gij u naar uen kooper en zegt gij hem, dat hij zijne kronen in zijnen koffer kan laten. Ik ben niet voornemens mij van mijn fraai kasteel te ontdoen. De opziener slaakte een diepen zucht. Maar, zegde hij op moedcloozen toon, wat.... Dal ik het zoo wil, meester Luc. ’I Is echtci noodig. Meester Luc, ik veroorlof u als reden aan te geven, dat gij somtijds aan vtagmi van verstandsverbijstering lijdt, en dat gij in zulke vlagen altijd hét kasteel Coqiiei 1 Verkoopen niet, knopen wel, dachr Intus-chen... wie weet of uwe genade we- 1 ver- (Wor'dt voortgezet.) Ga heen, meester Luc, en zendt mij mijnen jager. De opziener haastte zich te gehoorzamen. Hij had evenwel zijn doel bereikt. Een en kel woord was voldoende geweest den ouden edelman wederom met sombere gedachten te vervullen. Althans toen de jager kwam, werd hij slechts koeltjes ontvangen. Ik heb u niet noodig, oude strooper! wierp de Plougaz hom naar hel hoofd. Ga heen, wilddief, en zendt mijnen opziener hier. Weldra stak Luc Mot fil voor de tweede maal zijn zoetsappig gezicht door de half geopende deur. Elke drie schreden boog hij als een knikmes en bleef in afwachtende en eerbiedige houding voor den edelman staan. Meester Luc, zei deze, wat hebt gij gisteren verricht Ik h b uwe bevelen ten uilvoer ge bracht, genadige heer. Welke bevelen Uwe genade heeft mij bevolen don aan sfaanden verkoop van C< querel op de ge- Heb ik u dat bevolen Het geldspelen. Het geldspelen is zoo verderfelijkbel is door do burget lijke wet verboden, en oventwel wordt het overal gedaan, zoo in de sleden als in de dorpen, onder schatrijke, onder welstellende, onder arme lieden. Alle spel moet voor doel hebben eene verzetting, een vermakelijk tijdverdrijf le verschaffen aan de spelers. Waar de winst alleen het voorgestelde oogpunt en de eenige betrachting is van de spelers, daar is geen verzet, want die Ki het spreekwoord zegt I wordt, daar is er schaarschheid.-- - tusseben de middelbare onderwysge- I 1892, hebben de drie beschermde kollegien van onze provincie, die er heP ei'He I 01°gc'n deel aan nemen, da schitterendste Se zegepraal behaald op de koninklijke atheneums. Men oordeele Rhetobika Eereprijs Alf. Lambert, van Dixmu- de, met 88 punten op 100 en op 106 mededingers. 2* prijs Dorsan Reynacrt, met 82 p, 3’prijs Hubert Vanhoutie, met81. Deze drie prijswinnarenzijn leerlingen van 't kollegie van Thielt. Hei zelfde kollegie won nog het Verscheidenheden. Er is spraak van de aanstaande be noeming van graal de Merode-Westerloo J'r'ubv,“j vpivc. pcu mui cu uin geiu. gewezen volksvertegenwoordiger van Die. kinders hebbenden drilt tot het Umssg], tot minister van buitenlandsche zaken. Bij koninklijk besluit worden de ver- anderingen van lasten goedgekeurd, die in den provincialeuraad van Westviaan- deren ge-temd werden. Van den 1 Janu ari 1893 zal de last zijn Op de hazewinden 50 fr. op de genwoordiger van Gent, heeft aan de Kamer een nieuw herzienings voorstel voorgelegd, luidende als volgt: Art. 47. De kamer der volksverte- woordigers is samengesteld uit afge vaardigden, rechtstreeks gekozen door door de burgers, ten volle 25 jaren oud, aan welke de kieswet het stem recht toekent. Kunnen alleen tocgelaten worden om deel te maken van het kiezerskorps: 1’ De eigenaars van onroerende goe deren op bet kadaster ingeschreven met een inkomen van ten minste 100 frank. 2° Zij die, sedert ten minste een jaar, in hoedanigheid van bijzondersten be woner, een zelfde buis of een zelfde deel van een huis bewonen, van eene waarde le bepalen door do kieswet vol gens hel bevolkings-cijler der gemeen ten. Deze waarde mag niet minder zijn dan 1,050 fr. Voor de gemeenten van meer dan 20,000 inwoners moet zij bepaald wor den op het dubbel van deze welke vmt- gesteld is voor de gemeenten van min d«u 5,000 inwoners. De wet schrijft de regels voor, vol gens welke de waarde der huizen en deelen van huizen wordt berekend; fitt kadastraal inkomen van den gebouwden eigendom dient tot grondslag dezer regels. liet kadastraal inkomen van den grond waarop het huis gebouwd is en dat van hei land aan het huis palende en door den bewoner van dn laatste gebruikt, kunnen, binnen de palen door de wet voorgesebreven, vereenigd worden met het kadastraal inkomen van den ge bouwden eigendom, voor de berekening der waarde. doorgaans, om niet te zeggen altoos, i *-j het gevolg van bel spelen om veel geld. werden in regel bevonden. Men ziet dagelijks in de dagbladen wat De ongelukkige vrouw is gestorven al twist en vechtpartijen, onheilen MBuitenlandscho Poliliek. De Colombusfeesten te Genua die op bet einde der verledene week eenen aanvang namen zijn geëindigd. Dage lijks weergalmde daar in de lucht het gerommel van’t vreugdekanon, het feesi- gelui van klokken en beiaard, het op wekkend geschal van fanfaren en ba zuinen Meest al de Europeesche mogendhe den, zelfs Frankrijk, en een groot getal Amerikaansebe landen zonden oorlog schepen en gezanten herwaarts. Men feesie en jubelde, men was op getogen en blijmoedig en de Italianen ziende dat zooveel vreemde mogendhe den hun eer en vriendschap betuigden, vei keerden in den waan dat zij er bo ven op zijn, ’t is te zeggen dat zij liet grootste, machtigste en geëerdste volk van ’t land zijn. Dat zij zich echter ontgoochelen; die vriendschapsbetuigingen zijn maar lijde lijk en het uitvloeisel der omstandighe den, maar geenszmsfde uiting eener ge meende, openhartige gemoedsopwel ling. Neen, Italianen, vertrouwt al die schoonzeggers en pluimstrijkers niet, overtuigt u dat al wal gehoord en gezien werd te Genua, maar uilerlijk vertoon is, dat best mogelijk in wind en or kaan zou veranderen bij de minste aan stekende wrijving der gemoederen. Geve God dat gij nooit mocht onder vinden dal al die ronkende volzinnen, door vreemde gezanten uitgesproken, maar woorden in den wind waren, die gebruikt werden om u des te gemakke lijker ongemeikt in slaap te wiegen. Vergeet ook niet dat gij de straf niet zult ontgaan die vroeg of laat op het hoofd drukt van diengene die onrecht vaardig zich meester maakt van een andermans goed. Italië heeft de Roomscbe katholieke Kerk bestolen en God zal ze heden of morgen rekening en voldoening vragen over die diefte. Dat weet gij, Italianen, zoo goed als iemand, en T is daarom, dat, even ge lijk een kwaaddoener zich geruster ge voelt wanneer bij omringd is door vrienden, gij nu ook juichtct, jubeldet en uitgelaten waart, denkende dat er geen vergaan meer aan uw rijk is, om dat bijna al de mogendheden van de we reld u de hand reikt m. kleede vrouw aan de poort van een gast- 1””~ 1 j De geneesheer onderzocht baar en vond dat Bernard te’beeien en werd onder dezen naam ingeschreven. Haar toestand verslechtte weldra zoo- lr danig dat zij een priester liet roepen en kollegie van Thielt den 1‘ hare biecht sprak. Daarna verklaarde zij 0‘ dat zij gelogen had, wanneer zij zegde eervolle melding. Bernard te heeten, baar eigenlijke naam j baronnes de P..- zijnde. Zij had, zegde zij, eene fortuin van J meer dan vier millioen frank bezeten en een uitgesirekt landgoed in de omstre ken van Bordeaux. Haar echtgenoot had, na u bezeten hadden, verspeeld te hebben, door zelfmoord een einde aan zijn leven gesteld. Mevrouw de P... weduwe geworden 27' vervolg. Voorz'kcr, Luc, voorzeker. Daarvoor word' gij ook betaald. Zeg mij ecus, waar in ik vandaag een’ge afleiding vinden kan. Ofschoon meester Luc volleerd was in de kunst van veinzen, kon hij toch maar moei lijk zijne teleurstelling verberg, n. Die vroo- lijkheid van zijnen heer, scheen hem geen best voorleeken voor zijne plannen. Was dan een enkele nacht rust vol doende geweest om aan den ouden heer al zijne helderheid van geest terug te geven Dacht hij niet meer aan den duivelsioren Welnu 1 vroeg de Plougaz na eene poos. Wil mijnheer dat ik hem verslag doe van de stappen die ik gisteren op zijn ver langen gedaan heb. De Plougaz haalde ongeduld'g en onte- ».a-hui-.. - ~r vreden de schouders op. bru'k'dijke wijze te lalen afkondigen. Loop naar den drommel met uw ver- j stag! riep hij. Heb ik u geronpen. opdil gij i mijne vroolijke stemming verdiijven zoud.? Zijl gij er wel zeker van dat ik zulks gelast heb? Volkomen zeker, uwe genade. Het is wel mogelijk, meester Luc, dat gij gelijk hebt. Daa-r staat mij zoo half en half iets van voor. Doch ik hoop dat de ver koop nog niet is afgeroepen. Die afroeping is gaschied. Maar gij hebt toch nog geenen kooper gevonden Volgens mijne gewoonte heb ik uwe bevelen stipt en spoedig ten uitvoer gebracht en ook reeds eenen kooper gevonden. Plougaz stond op, stapte tweemaal met langzaïnen, afgemeten tred de kamer lond en floot een oud deuntje. Vervolgens leun de hij met den elleboog op eene venster bank en keek naar de grijze wolken, die aan het uitspansel dreven. Meester Luc volgde hem met zijne grijze oogen, gelijk eene kat hare prooi. Gij worstelt le vergeefs tegen, dacht hij; ik heb u stevig bij den hals en hoe u meer gij spartelt, hoe eerder gij verwurgd verkoopen wilt. Hoe laat is het? vroeg de Plougaz, meetser Lnc. Ik haast mij n tegehoorzam» n. eensklaps uit zijne mijmeringen opsprin I - ZoVaisge'^ Ook moest ik trachten gende. dsrom niet spoedig van gedacht zal emmn kooper op te sporen. t - Hel '3 elf uur 1,1 den voormiddag, ge- anderen Dit blad verschijnt den Woensdag, onmiddelijk na de graanmarkt. I..__' volgens plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. De Annoncen voor Belgie (ter uitzondering der Vlaanderen) en ’tbuitenland worden ontvangen door het Office dePuiilicitê, Magdalenastraat, 46, te Brussel. Men schrijft in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker-uitgever. Zwarte Nonnenstraat, 4, te Veurne, en in ue Poslkantooren. Herziening t verliezen moeten alzoo noodzakelijk aan- zijnde, wilde niet hei trouwen. Om baren M. do.Sn,« de Naeyer. voV.sver.e- doorgaans, om niet le zeggen altoos, Men ziet dagelijks in de dagbladen wat T al twist en vechtpartijen, onheilen en en van den arme begraven, rampen overkomen aan de najagers der i speelhuizen in de groote steden. Hoe- vee! menschen vinden hunnen onder gang niet omdat een vader of een zoon de weerde niet kennen van L, en zotte weddingen aangaan in loop- I strijden, hanenkampen en andere ver makelijkheden, waar de hoogmoed en de verwaandheid eene groote rol spelen? ’s Zondags gedurende de goddelijke diensten, ziet men in hoeken en kanten arme jongens opwerpen met en om geld. p:- •--J - v geldspelen, en nogtans zij lijden dik wijls honger... Geld en prachthuizen niet te zamen, maar 1 r------o- ook, waar het geld, in de, lucht geworpen wordt daar is erschaarschheid i h van de„ ho .en gl.a3d,~iri Ouders die dn leest, wil toch wel “óno j- £•- -j- toezien dat uwe kinders met geen geld speler, noch om veel geld; leert hen zekere achting hebben voor L dat zoo gemakkelijk weggeraakt erf zoo moeilijk inkomt. Geldspelers en lui- schers zijn nimmer zorgzame noch be hulpzame kinderen; zij worden het ver driet des buisgezins. Dat de policie ook een wakend oog houde en overal het tuischspelen helpe uitroeien. Gevolgen van het Spel. Onlangs belde eene arme, slecht ge- buis te Paiijs, zeggende dat zij ziek was. I 5' accessit en de 2* eervolle melding. I liet kollegie van Poperinghe bekomt zij waarheid sprak. Zij zegde het 3' accessit en heigene van Kortrijk K-v-Inn t 7HCCCSSt Vierde lawnsche klas Op 159 mededingers bekomt het 1 en derden prijs, en bet 6’ accessit en de eerste msxa A DOOR f ■ft f in flp. h/P.ht npmnrnM} 1 i j j n Een landbouwer van Leffinghe, vrijdag met zijn eigenaar op jacht zijnde, stond op eenigen afstand van zijnen heer, terwijl deze op eene kooi patrijzen schoot. Hij ontving de gansche lading in ’t gezicht höt geld, en den arm. Zijn toestand is zeer bedenkelijk. De yajarige P. Cuvcler, te Merckem, is zater dag van zijnen zoldertrap gevallen en met gebroken bil naar ’tgasthuis gedragen. - zuil zijn. vGiftuuptju u»ei, wei, uacni

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1892 | | pagina 1