48jaargang. wordt er gevonden in V oensda»; 28 September E892. 9'IecEiterlijk.e kronljk. taald hebben. Ten ware dat het zou gaon gelijk hier, dat men de sommen in de bestekken voorzien, moest ver- vcrduhbelen, nog ecus en nog eens ver dubbelen. 't Is spijtig dat generaal Brialmont van eersten afin Turkije niet is geweest en daar gebleven is; de Turken zouden nu reeds drie, vier keeren door hetn gered zijn en wij zouden onze millioe- nen behouden hebben. De belgische bisschoppen hebben, op verzoek van den Paus, besloten te Leu ven een nationaal seminarie te slich ten, waar uit elk der bisdommen eenige uitgelezen jongelingen de leergangen van wetenschappen en wijsbegeerte in de universiteit zullen volgen. Dat alles te mijden, is plicht. Die plicht echter is hoogst, hoogst moeielijk te vervullen. Of is heteenegemakkelijke taak tot den leugenaar, als die in den maat- schappelijken stand boven ons is ge plaatst, of wel met ons gelijk staat, te te zeggen, dat bij liegt Komen daar niet tal van gevallen voor waarin we zouden willen, niet durven spreken Is het niet moeielijk en hoogst on aangenaam te zeggen, wat door hoofd en hart op de long wordt gelegd Maar toch mogen we ons aan dien plicht nooit onttrekken. De oprechtheid vordert echter niet van ons, dat we onbescheiden zijn, dal we iedereen de waarheid zeggen en an deren aan de kaak stellen. Ons karakter moet eerlijk zijn en een at keer hebben van veinzen. Meenen wij het niet, dan geen viiendfchap gesloten; haar nooit ge huicheld, want daaitoe is ze te heilig. Men moge het nu en dan niet plezierig vinden, als we altijd oprecht zijn, maar op den duur zullen we daardoor eerbied en achting afdwingen. En terwijl de on oprechte dikwijls in zijne eigea strikken verward raakt, gaal de oprechte rustig daar been. N.ets hindert hem; zonder blikken en blozen durli hij ieder in de oogen zien, en zoo is hij gevrijwaard voor lal van onaangenaamheden, die T leven van den onoprechte en den veinzaard ver bitteren. pirtikulieren, zonder dat zij aan de aan dacht der policie of op de bevolkings registers zijn overgegeven geweest, zoo- dat het bestuur deroponbare veiligheid van niets weet. Onder deze vreemdelin gen kunnen er personen zijn die het voorwerp zijn van eene bijzondere waakzaamheid. Het is dus noodig dat alle nietinboor- lingen, na meer dan 15 dagen verblijf in eene stad of gemeente, bij het ge meentebestuur aangegeven zijn. De nalatigen zullen gestraft worden. Zaterdag morgend had te Brussel het exaam plaats voor 90 plaatsen van treinwachter: 45 in het viaamsche en 45 in het walenland. Er waren niet min dan 2277 kandidaten, meestal soldaten, onderofficieren, studenten uit de middel bare scholen gekomen, bedienden zon den plaats, eenige werklieden en zelfs doktors in wijsbegeerte. Verschllllge tijdingen In den algemeenen prijskamp voor de middelbare onderwijsgestichten van den lageren graad, in 1892, heeft de middelbare school van Veurne twee on derscheidingen bekomen. In de rangschikking A of leerlingen bij ons te geraken. Tegenwoordig zijner aan den voet van den Kirasa zeven kara vanen, ’t geen, doorcengenomen, eene be volking van rond de 900 man uitmaakt. Eene dier karavanen, die vijf en veertig dragers telt, staal onder het toezicht van Abdallah BenAhemed, een Araab van zes tien jaar oud, die aan 't hoofd van zijn volk den handel in Onnyanyembeland gaat drij ven. Dien avond kwam hij in ons kamp vra gen of wc morgen zouden vertrekken. Wij stonden verwonderd zoo een jong manne ken zulke groote reizen te zien doen. Ik betrouw mijn slaven met meer, zegde bij. Verleden jaar zond ik twee mannen naar Ounyanyeinbeland om zes slaven Ie koopen (koopën wil dikwijls zeggen vangen in de taal der Anabsche slavenjagers); ze gingen, en na eenigen tijd, eens dat ze ’t al opgegoten hadden, kwamen ze weêr zeggende wij hadden zes slaven gekocht’ maar allen zijn onderweg van de pokken gestorven, ’k Gif ze elk en’ goede ranse- ling, en nu ga ik zelve om liven, te koopon, (Word voo'gezet.) Zoo als men weet, heeft* generaal Brialmont eene eerste maal Belgie gered met de Antwerpsche forten te bouwen. Dat heelt ons meer dan 100 millioen ge kost; maar ’t en is niet te veel betaald voor eene redding. Hij heeft ons eene tweede maal gered met de forten aan de Maas te bouwen, welke ons ook wei 100 miliioen zullen kosten, zonder de steenjes. En nu zegt dezelfde generaal Brial mont dat de Antwerpsche forten niets weerd zijn. En wie weet hoelang nog de Maasforten zu'len deugen. Diezelfde generaaj is nu in Turkije om den grooten Turk en de kleine Turks- kens op hunne beurt te redden. Gelijk hier, is daar niets dat deugtalle de forten op de Dardanellen Andrinopel en de Zwarte Zee moe'en hermaakt wo. den, en de geleerde forten-generaal kan dat al doen mei 50 miliioen. Gelukkige Turken 1 zij zullen voor 50 miliioen dezelfde redding hebben, welke wij reeds tweemaal 100 miliioen be- knieën zittend. Hij wordt meêgenomen en op ’s konings bevel met de Iwee anderen vastgebonden. Hoe verder, hoe meer. Bergop, bergaf, op de boorden van den Kondagwa, reizen wij den 29", zes uren lang noord-noord-westen op, zoodat wij wij nauwelijks ‘een uur van onze bestem ming genaderd zijn. De streek is onbe woond; hier en daar ontwaren wij eenige apen die hunre kunsten op de boomtakken doen; talrijke bananenboomen groeien in ’t wild op de boorden van de beek en hon derden kegels van twee voet lang slingeren bov n ons hoofd, alsof ze ons bedreigden, aan de dikbewassene kroon van den kegel- of worsteboom. Wij houden stil aan den voet van eenen hoogen b<?rg, Kirasa ge- heeten Onze karavaan heeft wat van de sneeuw ballen. Hoe meer ze vooruitgaat, hoe groo- ter ze wordt. Sedert eenigen tijd zijn er al twee, drie die ons volg'ti Nu, dat we op de grenzen der Htb ë.s zijn, ba-.sten zé z ch Verscheidenheden. Dc Moniteur bevat een omzendbrief van wege M Lejcune, minister van jus- ticie.gertch' aan de hecren gouverneurs der piovincien, de aandacht inroepende op het verblijf van vreemdelingen, soms voor een langen duur, in logiest ot kosthuizen, hotels, herbergen of bij Oprechtheid. Om de gezelligheid te verhoogen, bet levensgenot te vermeerderen, verkeeren We nu en dan met vrienden en beken tien. Wanneer die het oprecht met ons meenen, dan zeker bestaat er van weers kanten gelegenheid elkaar te helpen en <e steunen in en bij alle omstandig heden. •lammer is het, dat er in den omgang l'ij sommige menschen nog zooveel, zoo het I xeel onoprechtheid wordt aange- 1 ■oliën. Wij willen nu wel gelooven, dat onze lezers en lezer«sen de onop- ’«chtheid vei loeien met al de kracht, die in ben is, maar meenen toch, dal we, al is liet ook onnadenkend, ons aan die ■ondeugd wel eens schuldig maken. Men heboelt maar te zien en op te merken, ■om tot de overtuiging te komen, om dal do oprechtheid nog geen algemeene ka 'aktertrek der menschen is. Wel heelt de een Let er verder ingé bracht dan de ander; wel zijn vele men- ■schc,, dikwijl», andere meesten tijds op- ’echl, maar altijd f Och, de lieden die •altijd oprecht zijn, ze zijn dun gezaaid. ■Ia, er is nog veel onoprechtheid, veel onwaarheid in onze maatschappij. Veel wordt er in vriendenkringen nog geveinsd. Dikwijls prijst er de een den ander, terwijl het hait met den lol der bppen verre is van instemmen. Dikwijls worden er dure beloften ge daan, die niet gemeend zijn en even goedig worden vergeten, als ze van de "Ppen vloeiden. Met een koud gemoed wordt er soms deernis gehuicheld met den treurenden cn lijdenden naaste. Om hel masker van een zoel en min zaam gelaat, speelt nog maar al te veel *waadsprekendhcid,een verfoeilijke rol. Onder den schijn van geoorloofde Mededinging, benadeelt in de maat schappij do een den ander. En op ieder ó’ebicd zwaaien onoprechtheid en vein- 2erij stout haren schepten Brieven van E. P. De Beerst, van Adinkerke, zendeling op reize naar den Congo. Drie opstokers. Onder de vluchtelingen zijn er drie, d;e de eerste opstokers geweest zijn twee lampara’s ot grooten des volks, die over een zeker getal dragers het opzicht hebben, fn een afgestelde kok, dien wij genooczjakt z'jn ’s nachts te doen bewaken. De kok Songoro geheeten, vervulde ’*ee dagen lang met de grootste getrouw heid zijne bediening. Den derden dag ver dween het een en ’t ander uit de keuken, z°nder dat wij te weten kwamen wat er van ^worden was. Zoo ging hel eenige dagen voort. JJen hield een oogsken op den kok men bevond al spoedig, dat hel aan 5*JIle vingers bleef plakker-. Hij wifrd afg(’- et cn moest voortaan als de' nederigste rag‘‘r zijnen last meenemen. Hij was van ’t dorp van Kulu-Kutu niet, maar woonde op vijf uren van daar. Onte vreden over zijne afstelling, zocht hij dc gelegenheid om weg ie loopen. 't Voornetnen eeniger van Kutu Kulu’s onderdanen was hem ter oore gekomen; T middel was gevonden. Hij zou met bende vlucht nemen, en om er nog beter in te ge lukken, misschien ook om wraak te nemen, over zijne afstelling, hielp hij de anderen opwekken, allen denzelfden nacht weg te loopen. Hij vluchtte weg en verdook zich in 't dorp van Kutu Kutu. ’t Grootste deel vluchtelingen was gevon den; Songoro was nog niet ontdekt. Men vraagt inlichtingen; de negers die kunnen liegen dal ze ‘t zelve gelooven, antwoorden daf hij met den Nyampara naar Mkata wcêr- gekeerd is. Inderdaad, Songoro en de Nvampara waren goede kennissen. Met ’s konings oorlof doet mrn een onderzoek in den Nyampara zijn btfs, en Songoro uairlt er «evonden in eenen hoek op zijn Dit blad verschijnt den Woensdag, onmiddelijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 fr. ’sjaars; met de post 6 fr. Annoncen 20 ccntimon per rcgel.De groote letters volgens plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. Een Nr 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. De Annoncen voor Belgie (ter uitzondering der Vlaanderen) en ’(buitenland worden ontvangen door het Office dePublicité, Magdalenaslraal, 46, te Brussel. Men schrijft in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker uitgever. Zwarte Nonnenstraat, 4. te Veurne, en in de Postkanlooren. Wertreliurcn wan den ijzerenweg. 1 Octob. tot H IVow» o ot> 10 25 Cent t-ichterTel<le Cortemarck Huidiaenio ’’rren «Men Dixmude kerke “’oceppelte ’«Urne Adiukeike Chyvelde ’b morg. 6 35 8 42 9 30 11 25 ’b morg. 6 05 4 01 9 35 V >1 12 28 De korrektionnele rechtbank van Veurne heeft de volgende veroordeelingen uitgesproken Zitting van 17 September. “Vinck Napoleon, en Tackocn Rosalia, huisvrouw van Leonard Van- gilluwe, beide te Dixmude, elk 8 dagen gevang en 26 frank boet, de eerste voor huisdiefte en de tweede voor verheling. Brusseel Eugeen, aardewerker te Dixmude, 5 frank boet, voor dronkenschap, en 8 dagen gevang, voor opstand en smaad. Lerooye Pieter, werkman te Adinkerke, 100 fr. boet, voor jaehtdelikt. Devoghelaere Ambrosius, aardewerker te Mal- deghem, 1 frank boet, voor dronkenschap, en 26 frank boet, voor smaad. Brusseel Adela, huisvrouw van Romaa n De decker, speldewerkster te Dixmude, frank boet voor smaad. Cortemareq naai Oostende, 4 55 7 53 10 44, 12 54, 4 30, 5 01, 6 32 7 01 Oosteude-Cortemarcij, 5 27, 7 45, 12 09 4 05 6 03, 0 Cortem-IJper 6 44 8 51 1 34 5 12 7 42 IJper-CartentO 6 56 9 44 11 57 3 39 6 03 Lichtervclde naar Kortrijk, 5 08, 8 05 10 58, 11 20, 1 09,3 18, 5 25 7 10, Kortrijk naar Lichtervclde en Brugge,4 47 6 17, 7 48, 10 45, 12 25, 1 08, 4 Brugge naar Kortrijk, 7 45, 9 00 11 03 12 45 5 05 6 45, Ostende-Brussel 510 605 7 18 8 53 1057 11 32 2 42 5 42 8 21 0 0 4 04 t 0 0 0 8 07 Een zestienjarige slavendrijver. ®ru«sel (vcrlrek) 5 18 6 34 6 53 6 59 7 04 7 11 7 23 7 34 7 42 7 50 8 02 8 2C 10 23 - Duinkerke luk. 8 57 1052 - Duüxkerke naar Parijs en Parijs naar Duinkerke. ■b njOrg. av. ’b av. Duinkerke (vertr.) 10 41 2 43 5 45 Atrecht 2 26 6 16 8 11 Amiens 3 35 8 01 9 19 Parijs (aankomst). 5 25 11 25 11 06 'e avond.» ’8 av. b morg. Parijs (vertrek) 7 10 11 05 8 00 Duinkerke(Aank). 12 13 9 44 1 13 Nieuport Dixmude-Gent en Veurne Duinkerke. Nieuport (stad)-Dixmude, 11 46 1 43 Dixmude-Nieuport 2 18 5 41 C T (n> vervolg). f>» 10 06 10 39 t> 11 08 5 57 j Duinkerke (vertrek) GUyvciue Adinkerke Veurne Avecoppelle Oostkerke Dixmude Eessen Zurren llandzaeme Cortcaarcq Lichlervelde Gent Diussel (aank.) 2 43 11 41 3 52 5 43 7 19 1 25 5 02 7 29 «40 1 45 5 14 7 43 910 1 49 5 20 7 49 9 1G 1 54 5 25 7 54 9 21 201 532 801 2 10 5 39 809 9 32 2 2! 5 46 8 20 9 41 2 29 5 56 8 28 9 48 - 2 38 6 03 8 35 9 5t 250 3 40 4 07 2 45 6 16 8 01 11 25 ’a nv. 11 05 9 44 6 46 6 48 7 28 6 00 6 32 6 48 7 05 - 7 13- 6 - 7 28 842 8 56 - 9 02 - 9 07 - 9 14- 921- 9 52 9 40 - 9 59 - 4 57 5 06 5 12 5 25 7 44 - 7 54 - 5 49 8 05 - 7 16 9 15- 8 24 10 38 - 5 57 Duinkerke (vertrek) 6 00 1054 5 08 5 00 1131 3 43 5 34 11 49 3 59 5 50 4 43 6 58 - 11 58 4 07 6 03 1205 4 14 6 11 12 15 4 22 6 19 7 25 - 12 26 4 56 6 51 7 31 - 1252 4 42 0 57 5 19 7 38 - 1259 4 49 6 44 12 45 4 55 650 1255 5 11 659 1 35 5 22 7 58 258 046 9 03 507 8 07 1032 - 5 34

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1892 | | pagina 1