1 A ffl 48s jaargang. V nensdncr 5 October 1892. i neel dec tabakfabrieken. menscbdom is toch zoo dwaas niet, zich i Hoort bier een woord van den ver maarden Victor Hugo: Men moest voor Het bureel der Registratierechten is voorlopig overgebracbl in de Noord- straat, N° 63. (oud gevangenhuis). IV 40. ten hernel te zenden, de snuiver scherpt zijne zinnen met nu en dan een weinig snuif in zijne neusgaten te steken en de slacht onteerd, gij hebt de gramschap I van God op uwe kinderen getrokken en zijne straffen op uwe uitzinnigheid doen nederdalen. (Eccl. 47,22). Priesterlijke benoemingen* M, Nevt'jin, diaken in ’t seminarie, is I ringhe. M. Lammens, onderdiaken in 't semina- rio, s professor benoemd in 't geslicht van den H. öerchmaos, te Avelghem. in vervan ging van M. Claeys, die naar 't klooster gaat. Brieven van E. P. De Beerst, t'«n Admkurke, zendeling op reiae naar den Congo. (ta* v*rv*1g), Ha, zeiden wij hem, ge zij» gij een slavenhandelaar; gij hebt vier geweren in ow kamp, wij, wij hebben er honderd. Moesten wij gewapenderhand in uw kamp komen, en ons van u en uw volk meester maken, 't geen ons gemakkelijk zou zijn, en u als slaven meencaep, wat zoudt ge zeggen? 0. zei hij, ’k en zou er niet Ie vreden over zijn Welnu, gij behandelt de arme zwar ten op die wijze, en peist ge misschien dat zij er mee te vreden zijn? Hij anlwoorde niet, maar scheen ver wonderd, dat wij iels tegen de slavenhande laats te zeggen hadden. G dijk het aan den jager natuurlijk schijnt, bazen, patrijzen en ander wild te schieten, zoo schijnt hel hem stoppen, en ze genoeglijk tol asch ver branden. Hechterlijke kronljk. De korrektionnele rechtbank van Veurne heeft de volgende veroordeel!ngen uitge sproken: Z tting van den 19 September. D iwae- Hier onderwijst men den godsdienst niet. I Waarom sprak deze republikein al- zoo Omdat bij overtuigd was dat de ouders op die wijze medewerken om van hunne kinderen slechte menschen ie maken, en dat zij alzoo medeplichtig zijn aan 11 ren later zullen bedrijven. Aan de ouders die hunne kinderen in de ongodsdienstigheid laten opgroeien, mag men het woord van hel H. Schrift toesturen gij hebt den glans van uwen roem bevlekt, gij hebt uw nage- De scholen Het onderwijs Het onderwijs, op zich genomen, is gelijk de petrool; de eerlijke man on derhoudt er mede zijne lamp, de helle vegen der parijsebe omwenteling staken e>' de schoonste gebouwen mede in brand. (Will. Verspeyen Een protestantsche Dominé schreef atn eene Amerikaansche gazetde op voeding zonder godsdienst verandert de Menschen in duivelen, en de schelm stukken vermenigvuldigen bijzonderlijk daar waar die soort van scholen bestaan. Lamartine, sprekende van de ongods dienstige scholen, noemde ze prospul- ten van kinderen. ik aanzio den invloed der Kerk over de school als eer» noodzakelijke hefboom hi de opvoeding en de Kerk beeft een onbetwistbaar recht van medewerking in de school. (Puitkamer, minister van Pi uisen in 1879 De verstandelijke ontwikkeling, op haar genomen en van de zedelijke en godsdienstige ontwikkeling afgeschei den, wordt eene bron van hoogmoed, van wederspannigbeid, van ikzucht, on diensvolgens van gevaren voor de Maatschappij. Hel betcekent weinig, als een geestelijke een of twee uur per week in de school doorbrengt, de lucht kring zelf der school moet godsdienstig zijn. (Guizot). H el voornaamste doelwit dor opvoe ding moet rijn, dal zij leere met juist heid redcnceren, de driften overwinnen en de deugd oefenen. (Richarden). De maatschappij moet door de gods- diensijge opvoedig der jeugd herscha pen woiden. ol zij zal met hare huidige voordeelen m den afgrond eener nieuwe harhaarsehheid verzinken. (Laurenlie). Eene der grootste rampen der maat schappij is dat het onderwijs zonder den fcodsdiernt wordt verspreid. (Monier). Heter gcene scholen, dan scholen waar de kinderen in gevaar zijn hun geloof te verliezen. (Graaf d’Arco-Zinncberg Vcrschillige tijdingen mtuuriijk op het verachtelijk zwarte volk, alleen goed om de Aralin te zwo gen en te zweeten, te gaan jagen en ze tot slaven te maken. Die ongelukkige Arabenkinders zijn in die gedachten van jongs at opgevoed ge weest zij hebben hunne ouders de slaven als dieren zien behandel- n of, erger nog, zij hebben ze op de ncgerjacht zien nitgaan en vroolijk met goede vangst Thuiskomen zij ook willen die eere verwerven. O Evang lielichl, gij die alken de ware vrijheid ep de wereld gebracht hebt, wan neer zal de stond aanbreken, die ons de blijde tijding zal brengen van de vrijma king van zooveele negerslaven, en de be- keering van die musuimannen die hunne slaven voortaan als broeders in Christus zal- len aanzien In dé nabijheid vbu Hebelnud. Een lijk. Gelijk de grootó boasl rg krinkelend door T lange gras voorlk-tiipi, erx ha-e bochten hier en daai L2. Laat ons niet vergeten dat tabak een microbendooder en bijgevolg een krach- i'tredsten te zijn, waren op hunne plaats, en de ?g op. j achterblijvers hadden do begeerte niet al- d vel; leen langs den gevaarlijken weg te blijven z Hen. Na twee uren gaans vonden wij langs het lijk van e 'nen lastdrager. Ziek g*wor- zetien h .d hij zich met een steen voor hoofd en le in 'l gras, langs den weg te slapen rrAlnl -rvl /laf h-i alloan nil..» - Spacjo lievig woede, was er geen enkel Bordeyne Lodrwijk, 70 jaar, zonder geval van ziekte onder het tahijk persö- beroep, te Watou, 1 jaar gevang, voor aan- neel der tabaklabrieken. j Dat zullen de verstokte bestrijders Wie gewoon is tabak te gebiuikeri, vindt daarin een onbetwistbaar genoe- P'obissor benoem I in'I ko!!*gie vanPoj# i »en- He rooker verdrijft de verveling, de recht bank doen vei schijnen al de i rfoor blauwe wolkj-?s uit pijp of sigaar ouders die hunnen kinderen zenden len hemel te zenden: de snuiver schei nt naar scholen waarop geschreven staat rw jn jsk. - I Is bet rooken van tabak wel zoo nadee- van den tabak nooit willen erkennen.of- ligals sommige menschen bet beweeren? schoon bet onwederlegbare feiten zijn. Als wij in overweging nemen dat Maar vast staat het toch dat al hunne icdeie dag millioenen menschen rooken, pogingen om t hunne gezondheid, dan kunnen wij niet aannemen dat, zooals de bestrijders van den tabak beweeien, ’tgebruik dier p'ant doodelijk werkt We zeggen \gebruik, niet bel mixbruik. Doch waar begint hel misbruik? Eene enkele pijp of sigaar kan voor zulken persoon te veel zijn, terwijl an deren een half dozijn pijpen of sigaren, en meer nog, rooken, zonder dat dit bun in het minste hindert. Dus moet ie der aan zijn eigen gestel gewaar worden hoeveel hij rooken mag. Die nu rookt omdat anderen hel doen, en gevoelt dat bet hem meer kwaad dan goed veroor zaakt, handelt raadzaam wanneer hij het rooken volkomen laat. Dus hangt ook hier alles al van de bijzondere gesteld- h?id des persoons. tig behoedmiddel tegen besmettelijke te Key- West (Amerika) onte>bare slacht- boetvoor beleedigingen. j rookcr”“"wom prn” de gÏeefhïï- Vandcb- sde» Blondina. ren aan de «rouw™ den ra=L,gareuen i te rooken, en zij die hel deden, bleven cn gg f. ^oei, voor zedenschennis; de twee- van de ziekte bevrijd. l nOg ^5 dagen gevang en 26 fr. boet, j Toen voor eenige jaren de cholera in voor smaad. Bordeyne Lode wijk slagen tegen de eerbaarheid. Lauwyck Frans, hei bergier te Watou, en Liuwyck Odief, smokkelaar te Dissel, <I< eene maand gevang en 26 fr. bo.’t, voor bedreigingen, cn 15 fr. boet, voor Jronken- di n tabak te verbannen, Baillenl Leo, wever te Boeschepe, een j lar gevang, voor aanslag tegen deeeibaar- in<d. blikkeren, zoo ging onze driemaal verdub - I berg op. De roode mantels der Nyamparas, die dm Kirangozi of karavanenleider vol gen. de plnimiiossen die het hoofd der groolen versieren, ontwaart men soms tus- schen de-bladerleoze takken van 'l geboom te. De optocht was moeilijk, en nochtms, schouders, klommen met langzamen tred, al zingende, dien klimmerden we. ’1 Zweel druppelde langs hun blinken» op hel hoogste gekomen, waren ze geluk kig wat adem te scheppen, en met nieuwen i moed, den zwaren last op lenemen, en op den weg een verdroogd lijk liggen. ”’t Was do ktu n eener reeks bergen hunnen weg b“ j1- - -J- r’ voort ie zetten. Aan den rechterkant waren den, 'den weg niet meer Kunnende~voort- de misdaden die hunne kinde- i z'ekten is. Toen in 1888 de gele koorts le Renaat, schoenmaker te Wercken, 1 fr, Vanrolleghem Karei, rondreizende photo- Dil blad verschijnt den Woensdag, onmiddeliik na de graanmarkt. - Inschrijvingsprijs, 5 fr. 'sjaars; met de post 6 fr. Annoncen “20 centimen per regel.De groote tetter* volgens plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. Een Nr 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. hel 100. J De Annoncen voor Belgie (ter uitzondering der Vlaanderen) en ’(buitenland worden ontvangen door het Office dePublicité, Magdalenaslraal, 4G, te Ftruxsel Men schrijn 111 bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker uitgever. Zwart.-- Nonnensiraai. 4. te Veurne, en 111 <ie l’oslkaniooren. Vertrekuren vuu <len ijzereuweg. 1 Octob* tot Aov. Als wij in overweging nemen dat nonen nripncr-hrn rnnken. - zonder daardoor nadeel te doen aan lot hiertoe ijdel bleven. Trouwens, het menscbdom is toch zoo dwaas niet, zich moedwillig te vergiftigen. Men drijft den spot met al die overdreven waar- j schuwingen van zoogezegd geleerde mannen; want, moest men op hun woord gelooven, hel leven ware, bij gemis van de geringste uitspanning, al dra zoo dor en vervelend, dat het op den duur veeleer een last dan een genoegen zou zijn, tot de levenden te behooren. En vermits wij toen bestemd zijn om de hoven Jangs stadswandeling gepleegd tot Stof en aich te vergaan, willen we, ^aenaeht hacfer eene nieuwe olaats in d< in afwachting dat de zeis van den tijd roofd, maar daarbij nog de kiekens gestolen, boo- ons kome wegmauien, eene versche pijp men beschadigd en de broeikassen vernield. Slonnen. en ze cenoecliik tol asch ver- Het burgerkruis van 2* klas is verleend aan Het binnenroepen der mi'icianen van 1892, die op 1 October moesten binnen komen, en voor eene maand uitgesteld in ’t verschiet hooge bergen hunne kruinen belde karavaan al krinkelende den Kirasa- i in de wolken verheffen: ’l zijn waarschijn lijk die onbereikbare verstel kingen, die de natuur rond Heheland opeengestapeld heeft. De nabijheid van Heheland scheen niet zonder invloed op onze dragers te zijn. Al hoewel de weg moeielijk en lang was, volg den ze malkander in dichtgeslotene rangen de dragers met hun dertig kilos op de i op. De luiaards, die gewoon waren de laat- L wz al zingende, dien klimmerden ’1 Zweet druppelde langs hun blinken» het hoogste gekomen, waren ze geluk kig wat adem te scheppen, en met nieuwen i i tlokiu neener reeks bergen hunnen weg ’t al borgen die men ontwaarde; aan den linker zag men het uitgestrekte heuvelach- r„. l:<re dal van Heheland. Gedeeltelijk was het gelei ‘ot dat bij alleen, van allen verlaten, m*et doornachtige geboomte en acacia's ver zondei hulp of troost, den doodslaap sliep vuld; gedeeltelijk waren het vlakten die, die hem van dit zware leven bevrijdde. vMHk-mpi’,ën''ha'ë van v.-‘rre h-n mins-e, onvruchtbaar en on- boven de halmes iaat bewoond schema te zijn. Verderop z-.g men (Wordt voorgezet). i •-•u -1 i so 4 43 4 57 8 00 1 15 -L 5 45 8 11 O 19 11 06 6 - 7 28 841- 8 56 - 1'02- 9 07 - 9 14- 9 21- 9 32 - 940 - 9 48 - 9 59 - inorg. 6 35 8 42 9 50 11 25 moig. morg. 6 05 4 01 9 35 V A 12 28 JfUMil (vertrek) •ent tiebterveMe temarek tlvoiiiMeiue Z.riei, tliirnuds t^stkerk® ^«ecappelle Veurne Adinkeike Gtiyveldo n 5 18 6 34 6 53 6 59 7 04 7 11 7 25 734 742 7 50 8 02 - 8 26 10 23 - "Uinkerke ...V 8 57 10 52 - Cortem.ircq naai Oostende, 4 53 7 53 10 44, 12 54, 4 36, 5 01, tl 32 7 Oi Oost. i.de-C.»temareq, 5 27, 7 45, 12 uO 4 05 6 03, 0 Cortem-IJper 6 44 8 51 1 34 5 12 7 42 Uper-CtiricniO 6 56 944 11 57 3 39 6 3 Lichterveldc n.ior Kortrijk, 5 08, 8 08 ,11 20, I 09, 5 18, 5 ?3 7 19, Kor’rijk naar I.ichtervelde tn Brugge,. 0 17, 7 48, 10 45, 12 23. 1 08, 4— 27 Brugge naar Kortrijk, 7 45, 9 00 14 (-3 12 45 5 <‘5 6 45, Oatende-Bnissel 510 005 7 18 8 53 1057 11 32 2 42 5 42 8 21 0 0 7 54 10 47 12 55 5 11 6 59 8 05 10.--7 7 16 9 15 1205 Brussel (sank.) 8 24 1 0 38 I De fruitdieven zetten hun nachtelijk stieltje 1 voort. Reed* zijn er verscheidene fruitdieften in o r - -o l en maan dagnacht had er eene nieuwe plaats in den hof van Bricoult. Men hc-.ft er niet alleen fruit ge- e‘-J- de kiekens gestolen, boo- Duin kerke (.ertrek) Ghyvelde Adiukerke Vcurne Avecappell* Oostkerke Dixmude Bessen Zarren Handzaeme Corteaiarcq Lichter, elda Gent 7 28 10 25 MIAMI* *14 *2 IJ IIV UVUO^UkUll IU ClUtkCU VII V* V pruimer scherpt zijnen smaak bij mid del zijner chik tabak. De matrozen gene zen zich daarmede van hel scheurbuik. 1054 3 08 5 00 1131 3 43 5 34 1149 5 59 5 50 9 55 II 58 4 07 6 03 7 05 1001 1205 4 14 6 11 2 43 5 57 11 41 3 52 5 43 7 19 1 25 5 02 7 29 8 40 1 45 5 4 7 43 9 10 1 49 5 20 7 49 9 16 1 54 525 754 9Jl 201 532 8 01 2 10 5 39 809 9 32 2 2) 5 46 8 20 9 41 2 29 5 56 8 28 238 603 835 951 256 10 06 3 40 10 39 4 07 11 08 zx nn j InnrlAi Duinkerke naar Parijs en Parijs naar Uuinkcrkp •sni0rg. av. Duinkerk» (▼t‘rtr.) 10 41 2 43 At recht 2 26 6 16 Amiens 5 35 8 01 Parijs (aankomst). 5 25 11 25 avond» av. Parijs (vertrek) 7 10 11 05 Duiukerke(Aank). 12 13 9 44 Nieuport Dixmude-Gent en Veurne Duinkerke Nieuport (stad)-l)ixinude, 6 46 0 O® 11 46 1 43 4 01 6 48 Dixmude-Nieuport o en 218 5 41 8 07 i Snanin liAcicr ccno/to wno ar irnan nnl/nl - r -J.-:i. -n - I UCl 1UÜU UUl U» UUUUC tch il) 6 00 6 52 6 48 6 58 7 cr ICO! 1205 4 14 6 11 7 13 1009 12 13 422 6 19 5 CG 7 25 10 19 12 26 4 36 6 31 5 12 7 31 10 25 1252 4 42 6 Ó7 5 19 7 38 10 32 12 59 4 49 6 44 5 25 7 44 1038 1245 4 55 6 50 5 34 5 49 1 33 5 22 7 58 258 646 9 03 - 5<7 8 07 1032 - ivu VI V '■“'Js »**ll**w«*vi* IUVII» VI» M»* *vw«** f y ---p -• vxv*» -— «X. J vuu*u ixtvu» zijn ci vcibcuciuunc irun M. Desiré Loncke, schcpene te Rousbrugge.

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1892 | | pagina 1