DE DÜIVELSTOREN DOOK Woensdag 12 October 1892. 1V 41. Dit blad collegie voltrok. zondag avond er PAUL FEVAL. die er aan nog durft twijfelen. Welnu, Emile Vliebergh, een jonge 27' vervolg. Ik duld geenc tegenspraak, meester Luc. Verschoon mij, dat is de eerste maal, dat ik mij eene enkele opmerking veroorloof. Dat is eenmaal te veel. Als de booze geest cons terugkwam.... Plougaz keek zijnen opziener, wiens fris sche roode kleur verbleekte, vlak en scherp in de oogen Deze had de kracht niet den aangevangen zin te voltooien. Men zou geneigd zijn te gclooven, hernam de edelman na eenige oogenblikken nadenkens, dat gij reeds vooraf weet, wat de booze geest in zijn schild voert. De Hemel beware er mij voor, stamel de Luc Morfil onthutst. Laat uw muildier voor de reis oplui gen. Alvorens te vertrekken, zult gij eerst nog mijne laatste bevelen komen Vernemen. Meester Luc wreef zich ditmaal niet in de Plougaz luchtig voort, zonder op de zonder linge houding van zijnen rentmeester acht te slaan, Wij hebben harde hoofden en warme harten. Ha! Ha meester Luc, Satan zal zijn spel te vergeefs gespeeld hebben 1 Eene rilling voer den opziener door de leden. Wij zullen hem bevechten, meester Luc, vervolgde de oude ridder op vroo- lijken, blijgeestigen toon; Lem bevechten met kiuis >.n zwaard Ha ha als Plougaz ontwaakt, wee dan zijnen vijanden Breng den kooper, dien het u gelukt is te vinden hier op het kasteel, meester Luc, hij zal van den nacht mijnen gast zijn. Bezwijk ik in i uu^euuin was genomen, aat ue beslissende den strijd dan heb ik hem aanstonds bij de slag moest geslagen worden. Hij moest nu hand om Ccquerel aan hem over te laten, -1“ «vn—- dat wint tijd- hiiusschen gaan al mijne be dienden te paard stijgen, om mijne edt.-le vrienden saam te roepen op het feest, dat ik dezen avond geef. Na het avondmaal zal ik aan d'm dapperste van allen voorstellen den nacht in den dmvelsloren door te brengen. Ha 1 ha meester Luc, het zal r op los gaan. t r van Plougaz te paard en brachten aan alle sloten en kasteden in den Jomtrek de uit- noodiging huns meesters over. Het fraai kasteel stond uren ver om zijne heerlijke feestmaaltijden in goeden geur. Geen won der dus,dat allen onverwijld de uitnoodiging aannamen. Van zijnen kant zette meester Luc op den weg naarOinan zijn muildier tot spoed aan; zijn ernstige blik en gerimpeld voorhoofd toonden duidelijk ge.noeg.dat zijn geest naar het middel zocht, om den storm dia tegen hem d> e;gde los te breken, het hoofd te bie den. lnd< idaad hij mocht nu, zoo ten min ste redeneerde do opziener, niet wijken; het oogenblik was gekomen, dat de beslissende 1,. -- -j nd. de overwinning behalen of voor immer de hoop vaarwel zeggen, van ooit het fraai kaste -1 van Gxpieiel in zijn bezit te zien. Toen hij den klopper liet neervallen op de deur van den prokurcur, kwam de lange schrale dochter met de grijzo oogen hem opendoen en groette hem mei een verlegen gezicht Ik heb haast, zei de opziener, waar is Een‘half uur later stegen tien b dienden meester Roch R quin! -1 1■*--"3 (Wordt voortgezet). i handen, lerwijl hij den grooten trap van Coquerel afkwam. De dag van beden was minder good dan die van gister. Het fraai kasteel gleed hem tusschen de vingers door. Toch gaf hij den moed niet op en was vast besloten de worsteling tot het einde toe door te zetten. Morgen, zoo mompelde bij bij zich zelven, zal de duivelsleren Plougaz wel weer op de maag zitten, daar sta ik borg voor. Dat zal hem handelbaar maken, Na alles voor zijn gedwongen uitstapje in gereedheid gebracht te hebben, keerde hij naar de eetzaal terug. Een nieuw denkbeeld scheen intusschen in den geest van den ouden ridder te zijn opgekomen, want hij lachte geheimzinnig en riep vroolijk uit Er zijn dappere edellieden in het land van Dinan. Bij het bloed van Jan Plougaz- tel, mijnen roemrijken voorvader, wij zullen er tien voor een vindeh om het avontuur te wagen. Welk avontuur, vroeg de Normandier, op haastigen en onrustigen toon. Bertrand Duguesclin, de geduchte ridder, heeft al het goede bloed onzer ade ren niet met zich in het graf genomen, ging geneesmiddelen, dat het zonde en jam mer ware het niet van naderbij te kennen. Is het waar, ja of noen, dat het ge- j duchte socialismus, ais een kanker, de maatschappij verknaagt!' Is bel waar dat De Herziening. De commission der XXI van kamer en senaat zetten het onderzoek voort der vraagstukken, rakende de herziening óer grondwet. Bij iedere vergadering schier komt het een of ander lid met nieuwe voor stellen voor den dag; ’t gaat zoo ver dat er niemand klaar in ziet en dat nie mand kan voorzien wat er zal gebeuren. Het algemeen stemrecht dooi M. Paul Janson voorgestcld, zal afgewezen wor den. Volgens de landen en dc omstan digheden kan dit stelsel roden van be staan hebben en aanneembaar zijn; maar iti Belgie kan bel niet beslaan en bet land wil er niet van weien. Hel occupatie- of bewoningsslelsel van M. De Smct-de Naeyer, waarbij allen zouden kiezer zijn die een huis bewonen van zekere weerde, vindt nog al bijval bij vele katholieken, als zijnde het stem recht der huisvaders, gesteund op de maatschappelijke eenheid van hel huis gezin en niet op de maatschappelijke eenheid van den enkelen persoon, het geen het stemrecht der vrouwen zou medebrengen. Het stelsel der evenredige vcrlegen- 'vooidiging zal ook schipbreuk lijden, want bet is geschikt om moeilijkheden te verwekken. Dan komt nog het stelsel der ver- R'genwoordiging van de belangen, dat 'vij aanzien als een droombeeld waar voor de praktijskhe formuul nog niet uit gevonden is. Dit stelsel kan niet samen- be'taan met den politieken toestand 'vaarin ons land verkeert, en waarin de godsdienstige strijd, ondanks alles, de hoofdrol vervult. Het beste van al ware eenvoudiglijk den kiescijns te verminderen cn do ver- eischic som om kiezei voor de wetge vende kamers te zijn op de helft (20 ir.) 1»»». 6 05 durver, heeft aan de jongelingen zooals 1 schandpaal genageld. Waar de schrijvei bij, getoond hoe verre de wonde reeds meent dat rj-- j: gevorderd is, en boe zij dient bestreden aan zijne gezegdens geven, haalt hij te worden. I 'in’ c?-«au ucc Aan de jongelingen sprak bij, omdat groote en bekwame mannen, die deze hij gelooft, zegt bij io zijne voorrede, dat men niet te vroeg het edel vuur van ’t Goede in bet hert kan ontsteken, dat de jonkheid gemakkelijk vlamme slaat, dut zij hare wapens moet scherpen voor later, al treedt zij ook niet seffens in hei strijdperk. Daarom niettemin kan zijn boekske iedereen dienen, want het is grondig en leerzaam geschreven. lu een eerste hoofdstuk beschrijft bij den huidigen staat van het socialismus. digd, ongeschreven door den jongen Be strijd tegen den eigendom, heihuis- tn- i <3tP7in nnn rrr\rïr>rJ izvrvnfr L»z-»4 ..I beer Euüig Vhebergu, siuueui ju wijs- n—uv% vuu begeerte en geschiedkundige weien- wordt er ^zonneklaar uiteengezet, schappen op de katholieke Hoogetchool van Leuven. De jeugdige schrijver is van de Veur- worden is, bij tc wonen en m.it hunne Van de drie stukjes, die allen door de beschreven. Een vierde hoofdstuk speurt de oor- vwftiMU uiamc-uuiippxj TflU HJUk, zaken van tiet socialismus na, en een het geeft medeen zulke goede en s'erke laatste wordt gewijd aan ’t bestudi eren r der middels om den vreeseltjken vijand '685180 in St. Joseph’s Genootschap. te keere te gaan. I Geen ijdele wooiden, noc'i enkele ronkende zinnen zijn het, diu bij ons te rr.jo_.lezen geelt Neen! Hij heeft gelezen, i alle katholieken moeten zorgen opdat dc machtig veel gelezen, en niet minde UVV11 „U1JU, gezonde ledematen van onzen christen gelezenestoffen bestudeerd, datzietmen. schikte .aal vlaamschen stam de godsdienst, het I oorspiong en’t bestaat) der vadenands- 1 en eer. heerlijk tafereel van t ---- zijne oude j Vlaanderen door de eeuwen wordt er in Überalismus tot ons Veurne Ambacht j Zondag avond en maandag hebben de leden van St. Joseph hunne jaarlijksche feeêicn gehouden. Hei looneelteest van zondag avond heeft wonderwel gelukt. In da nieuwge- I? cal was eene groote menigte Al de voorvechters van hel socialis- toegestroomd, om het looneelfeest dat hni^ezin deeiEendom' het vaderland mus komen er. met uittreksels van bun- door den goeden bijval van andere jaren er meT niet besmet worden? Niet een i ne eigene hand, te berde. Marx, Bebel, van langs om meer aantrekkelijker ge- verstandigkatboliek,diennnam weerdig, Guesdc, Laforgue, Vooruit hebben I 1..». elk hunne beurt, benevens menige ande- tegenwoordigheid ie vereeren. 'ren, en worden er meesterlijk aan de Van de drie stukjes, die aller !r - -U zijne jonge jat en min gezag aan zijne gezegdens geven, haalt hij I links en rechts, de getuigenissen aan der errnnfo nv» -- J’ laatste tijden over de geschiedenis en den toestand van het volk geschreven hebben Leo Xlll, Pius IX, St. Thomas. God. Kwith, De Gryse, Duclos, Taine, Thonnissen, Rutten, Lacordaire, ande ren en anderen te lang om te melden. ’t Is genoeg gezeid dat het boekske het lezen weerd is en bovendien, ten onzen dage, aan de katholieke jonkheid nuttig. Worde er bijgevoegd dat, door en door bet boek wei k, een warme gloed van geestdrift uil eene klare klinkende vlaamsche penne straalt. De Vlaamsche jongeling en zijne vijan den, aan den prijs van 60 centiemen bij den drukker dezes te verkrijgen, zou moeten in de handen van alle jongelin- /rpkpod daar hii eenitren vlaamsche jongens in ’t bijzonder legen I ge"zijn- die een klaa,r Seda^hl over den naars genoeg gekend, uaai nrj ev g cneMirnopfpn ziin Daar komt I huldigen staat van zaken willen hebben, lijd onze sUd bewoonde en zijne laatste socia. ste moeten zijn, uaar somt s latijcsche studiën in bet bisschoppelijk eene merkweerdige studie in over den die Begeren op den dam te staan, collegie voltrok. I - Dit ware reeds genoeg om zijn eerste werk breedvoeriger aan vrienden te doen kennen. Maar zijn boekske handelt over zulk eene bijlende wonde waar dc maatschappij var: lijdt; wanneer de wassende vloed van het socialismus, langs het slroombcdde van toe zal trachten te overspoelen. Leest en oordeelt. verschijnt den Woensdag, onmiddelijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 fr. ’sjaars; met dc post 6 fr. Annoncen 20 centimen per regel.De groote letters volgens plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. Een Nr 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. De Annoncen voor Belgie (ter uitzondering der Vlaanderen) en 't buitenland worden ontvangen door het Office dePublicité; Magdalendstraat, 46, te Brussel. Mi n schi ijlt in bij BOXHOMME-HYCKASEYS, drukker uitgever. Zwarte Nonnenstraat, 4, te Veurne, en in de Postkantooren. Vertrekuren van den ijzereuweR. fl. Octob. tot U IVöv. te verminderen. Dat men er debekwaam- heidskiezers die een exaam ondergaan hebben bevoege, op die wijze zou men aan geen onbekende hel stemrecht ver- leenen, maar, in ’t algemeen, aan al de burgers van middelmatige klas, die dooreen de beste zijn. Die wel zou ge makkelijk zijn om uit te voeren en er zou weinig nieuws komen bij hetgeen voor de provinciale kiezingen bestaat De Vlaamsche Jongeling en zijne Vijanden. Zoo heet een boekske, door den Veur- naar over oen koppel weken aangekon- C L een tweede hoofdstuk niet min zonne klaar weerleid. Een derde hoofdstuk bewijst boe de 1 20 iiMT iwama——— 48! jaargang. 4 45 4 57 5 0G 5 12 5 19 5 25 5 54 5 49 6 - 7 28 8 42 8 M f'02- 9 07 - 9 14- 9'1- 052 - 9 40 - 9 48- 9 59 - 8’USSrJ (vertrek) n Gent I ichtervelde *-*' tv(narek ■latidxaemo Z.irien tewt-n tMxmudo öostl(;fke AvecuppeUc V-unu, Arluikei Le G hyvelde 1 53 5 22 7 58 2 58 G 4G 9 05 5 07 8 07 10 32 - G 00 6 32 6 48 6 58 Corterharcq naar Oostende, 4 55 7 5! 10 44, 12 54, 4 56, 5 01, 6 32 7 0 Oostende- Coi temarcj, 5 27, 7 45, 12 0^ 4 05 6 03, 0 Cortem-IJper 6 44 8 51 1 54 5 12 74Ï IJper-Coric>nO 6 56 9 44 11 57 3 39 615 Lichtervelde naar Koel rijk, 5 08, 8 08 11 20, 1 09,3 18,5 25 7 19, Korhijk naar Lichtervelde en Briirge.» 6 17, 7 48,10 45, 12 25, 1 08, 4—27 Brugge naar Kortrijk, 7 45, 900 1! C3 12 45 5 05 6 45, Ostende-Brussel 510 605 7 18 8 53 1057 11 52 2 42 5 42 8 21 0 O Duinkerke (vertrek) Gbyveliie Adinkerke Veurne Avecappelle Oostkerke Dixmudc Fessen Zurreu Handzaeme Corteaiarcq Lichtervelde Gent I Düfukerke naar Duinkerke (vertr.) 10 41 Atiecht 2 26 Amiens 5 35 Parijs (aankomst). 5 25 ’b avonds Parijs (vertiek) 7 10 9uiukerke( Aai.k). 12 15 r - Nieupurt (stud)-l*ixn>udc, 11 4G 1 43 4 04 Diiu.udc-Nieuport 2 18 5 41 8 07 5 18 634 6 53 6 59 7 04 7 11 7 :3 7 34 7 42 7 50 8 02 26 10 25- buüderke «uk. 8 57 1052 - 1054 308 500 11 51 3 43 5 54 11 49 5 59 5 50 9 55 11 58 4 07 6 03 7 05 1001 1205 4 14 6 11 7 13 10 09 12 13 4 22 6 19 7 25 10 19 12 26 4 36 G31 7 31 1025 1232-442 6 57 7 38 10 32 12 59 4 49 G 44 7 44 0 38 12 45 4 55 6 50 7 54 1047 255 5 11 659 8 05 10 7 7 16 9 15 1205 Brussel (aauk.) 8 24 10 38 2 45 6 16 8 01 11 25 »T. 11 05 9 44 N'ieuport Bixmudo Gent en Veurne Duinkerke 6 46 6 48 7 28 Parijs eu Parijs naar Ouiukerke worg. G 35 8 42 9 50 11 25 8 tnoig’s morg. 4 01 9 55 12 28 --U.WIXW 2 43 5 57 11 41 3 52 5 43 7 19 1 25 5 02 7 29 8 40 1 43 5 14 7 43 919 149 5 20 7 49 916 1 54 5 25 7 54 9 21 201 532 801 210 559 809 9 32 2 21 5 46 8 20 9 41 2 29 5 5G 8 28 2 38 G 03 8 55 9 51 2 56 10 06 5 40 10 39 407 11 08 &v. 5 45 8 11 9 19 11 06 8 OÓ 1 15 0 00 10 25 8 1IW --

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1892 | | pagina 1