DE DUIVELSTOREN Woensdag 19 October 1892. r H-- 489 hei socialismus, zijnen oudsten Dit blad V£| Rechterlijke kronijk. De korrektionnoie rechtbank van Veurne heeft de volgende veroordeelingen uitga- sproken: Zitting van 6 October. Vanstechelman Pieter, voddenkoopman te Kcyem, 8 dagen gevang, voor diefte. Verdeele Emilia, koopvrouw te Diimude, 16 dagen gevang, voor siagen. Dekcyser Leonia, huisvrouw van bode wijk T’Jaeckx, en Vinck Elisa, huisvrouw van Pieter Weiss, beide te Nieuport, de i**“ 5 frank boet, voor scheldwoorden, en 5 fr. voor vernieling van meubels; de tweede 10 fr. boot, voor erroof. Idou Leopold en Treve Maria, huisvrouw Idou, te Westende, elk 26 fr. boet, voor slagen. Deruytter Rosalia, huisvrouw van Leo nard Elle, te Zarren, eene maand gevang ca 26 b'. boet, voor diefte. De Annonceu voor Belgie (ter uitzondering der Vlaanderen) M< n schrijft in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker uitgever. Zwarte Nonnenstraat, 4, te Veurne, en in tie Postkantooren. Uric Kowrten, Even als alle dwalingen is hel libe- ralismus onverbiddelijk veroordeeld om van het aardsebe tooneel te vetdwijnen. Op onze dagen zijn wij reeds getuigen van de ellendige verbrokkeling dezer partij die. een oogenblik, de wereld onder zijne helscbe klauwen scheen in bedwang te houden. Ja, een oogenblik heetl het liberalis- mus de wereld, bebeerscht, omdat men zijne leerstelsels als de wegen tot be schaving, licht en vooruitgang aan schouwde. Doch heden is men ont goocheld, want de liberale leerstelsels hebben ons regelrecht naar de bar- baarschheid leiiggcvoerd. Het liberalismus ligt in zijnen dood strijd, verworgd door de machtige ban den van het socialismus, zijnen oudsten zoon. Die doodstrijd zal nog cenigen tijd duren, doch wellicht korter wezen dan «nen het denkt, en in afwachting willen wij de lil cralen hier eens na T leven af- tehetsen, opdat zij in onze gcheugenis goed zouden bewaard blijven. 28' vervolg. Mijn vader is aan het werk, antwood- dc zij, niet zonder ter sluiks eenen blik te werpen op de handen van meester Luc, om <e zien of hij haar niet een llu woelen lint medebracht. Dal is minderVrienden maken gcene plichtplegingen met elkaar. Zonder tneer duwde de opziener, het meisje, dat hij beloofd had te zuilen huwen op zijde cn trad binnen. De met stof br- dekle vensterruiten van den werkkamer des prokureurs lieten slechts een zwak en tw-ijfe tachtig licht door, zoodal men sl chts in ft t midden dier kamer de voorwerpen kon on derscheiden terwijl men in dc schaduw der rn'm ut-spx-uenu zware eikenhouten meubels volstrekt nie s ontdekt hebbm. zag. Dit was oorzaak dat tnees'er Luc bij het binnentreden de aanwezigheid niet op merk'evan twee menschen en ten^n hond, die zich in cenen hoek achter eene oude kast (noetl IVicuws. Uit zeer goede bron vernemen wij dat M. Vandenpeereboom, minister van ijzerenwe- gen, verzekerd heelt dat de aanbesteding der nieuwe statie, te Veurne, zal plaats heb ben in ’teerste der maand April aanstaande. Priesterlijke benoemingen. Z. Hoogw. de Bisschop van Brugge heeft beno nid Onderpastoor te Meickem, XM. Lefebvre, onderpastoor te Wytschaele; halve liberaal: De halve liberaal treft men op den buiten aan. Die kerel is noch visch noch vleesch, maar heefteen hekel tegen zijnen pastoor. Veel meer kan er over die soort niet gezegd worden, dan dat hij soms zoo dom is als eenen koejongen om de leu gens en de lasteringen fc slikken hem wekelijks opgedischt door de liberale gazel die hij leest. In de kiezingen stemt nij blindelings zonder onderzoek voor de liberale kandidaten en dit ook veel al uit geest van tegenkanting van zijnen pastoor. Doorgaans weinig praatziek en ge heimzinnig in zijnen handel en wandel. Ziedaar de drie soorten van liberalen naar de natuur afgeschetst. Vlucht of wacht u van de twee eersten en lacht den derden maar vierkant uil! ondersteunt, verspreidt of leest hij; want zij zijn voor hem de besten; in de kiezing is de goddeloosste kandidaat verzekerd van zijne stem. Dat is de hevige liberaal. De gemachtigde liberaal is doorgaans zoo slecht als de hevige, maar hij zal zich wel wachten openbaarlijk te toonec wat hij is. De welvoeglijkheid en de noodzakelijkheid van zijnen handel en wandel met vrienden en kennissen, dat zijn de hoofdpunten voor hem; met hel overige bekreunt hij zich weinig. Volgens hem mag men de kerken en kloosters niet sluiten ofafbianden, maar men moet ze op behendige wijze van hunne goederen berooven; 't is volgens hem wel niet zeer rechtveerdig, maar wat wil men er aan doen. De liberale drukpers, die opgevuld is met godslasteringen, logen en lastertaal tegen kerk en priesters zal in hem eenen heimelijken voorstander vinden. Hij koopt het blad, doch leest het enkel uit nieuwsgierigheid, zegt hij, maar heelt bij iets aan te kondigen *i wordt naar dit blad gezonden. De scholen zonder God kan hij lijden en de vrije katholieke scholen zijn er niet noodig. Hij vindt het zeer rechtveerdig dat de ofllcieele scholen alben ondersteund worden met het geld van alle de lasten- betalers, en de vrije scholen van de git ten der katholieken alleen moeten leven. Hij is geen vijand van Kerk en Paus, maar zie, zekere beslissingen der kerke lijke overheid beknibbelt hij. omdat zij volgens hem niet overeenstemmen met de gedachten van onzen lijd. Des zondags hoort hij mis, houdt zijnen Paaschen en nadert soms nog wel eens to de HII. Saciarnenten. Nu als het er van te pas komt, verontschuldigt bij er zich over bij zijne vrienden, en, van den anderen kant om zijn weinige logicke handelwijze bij zijne tegenstre vers uit te loggen, zegt hij, dat men in de kerk christelijk moet wezen, doch er buiten met den tijd moet mee gaan, in een woord hij leeft tusschen twee damp kringen. Op zijn uiterste wordt de priester ge roepen, soms als het te laat is; hij sterft met de hulp van den Godsdienst, terwijl zijne bibliotheek met slechte hoeken is opgevuld cn zijn naam op de lijsten der liberale Associatie en van de geabon- neerden van slechte bladen voorkomt. Zoodra de deur achter den rentmeester was dichtgevallen, schudde Pluto de lange haren van zijnen hals en richtte op, terwijl ook do twee mannen uit hunne schuilpaats te voorschijn traden. Gij hoort wel, edele ridder, zoo sprak meester Roch een hunner toe, dat ik u niet misleid heb. Ik hoop dat mijne gulle en oprechte bekentenis mijn hoofd voor de bijl behoeden zal. Ik heb voor dezen avond twoe goede paarden noodig, eene volledige ridderlijke uitrusting cn een fluweelen masker, zei do jonge ridder, welke in diepe mijmering ver zonken scheen. Ge zult ze hebben. Eveneens heb ik voor mijnen gezel een masker cn eene kleeding ais schddknaap noodig. ,X1CX,U I Het zal mij een genoegen zijn aan uw Dat hebt gij mij gisteren reeds gezegd, bevel te voldoen. nrde de «n^ionnr -Later zult gij ruim betaald worden, meester. Zorg voor flinke, moedige paarden en prachtige kleeding. (Wordt vcorfgezefj. V, i Onderpastoor te Wytschacfe, M.A.Dc- uujL-nog de derde soort over, de Pauw. onderpastoor te Poekanpelle- 1,11 Onderpastoor te Poelcappeüe, M. Del- molte, gewezen onderpastoor ie Acrlrycke. Er besUatj nog drie soorten van libeialen, te weten 1" De tiflvige liberaal; 2* De gematigde liberaal; 3* Do halve libeiaal. 1. De hevige liberaal ook wel eens do fanatieke o! woedende libeiaal g> heeten, is zeer gemakki’lijk om kennen. Hij he- snijdt bij klaren dag don Gods dienst, hij haat den ptiesier en klooster ling en is vooral geheten op de Paters Jesóitcn en de Breeders der Christe lijke leeiitig. Al wal van nabij of van verte dó Kei k en de godsdienstige plech tigheden taakt, wordt door hem begekt, liespot, belogen en gelasterd. Zijn geloof staat onder 0, want ge meenlijk zet hij den voet in de kerk niet, want hij is vrijdenker of godverlooche- - raar. Hij rekent het zich als eene eer aan als vrijdenker te leven en gedoogt te nau wei rood dat zijn echtgenote en kinderen hunne godsdienstige plichten volbrengen. Gcwooidijk is hij ook lid der viij- cnetselarij en trekt zonder de hulp des godsdienst de eeuwigheid in, met een woord, bij volgt zijne partij in al hare dwalingen. De goddelooze of slechte gazetten verscholen. Stil Pluto 1 gromde een dier mannen. De hond streek zich neer, legde zijnen kop op de voorpooten en bleef stil en onbewege lijk liggen. Ha I beste viiendf riepen te gelijker lijd meesior Luc tn Roch R- quin, terwijl rij elkander met geveinsde hartelijkheid de bind schuilden. Vriend R quin, begon de opziener onmiddelijk. gij zijl migenoodigd u dezen avond naar het kasteel van Coquerel te be- gevi n. En met welk doel - Wel, om, als alles goed gaat, volgens onze afspiaak liet kasteel te koop’n. Drommels zei meester Roch, verdui veld 1 Meester Luc keerde z'ch om en deed alsof hij eene wandeling door de kamer wilde maken, op welk toch j’ hij ongetwijfeld de hem bespiedende oog' o achter de kast zou Vriend tiepde proknreur, terwijl hij met zijne knokkelige hand den rentmeester bij het wambuis gieep, blijf sul op uwe plai ts, indien j’ Wedstrijd der lagere scholen. Dc nagenoemde leerlingen der lagere scholen van Veurne hebben in den wed strijd van de lagere scholen der steden van bet schoolkanion Dixmude een cer- tifikaat van bekwaamheid bekomen Aangenomene school. 5' plaats Hector Dupon, met 138 punten op 200 in de verplichtende vak ken, en 21.5 op 30 in de fransche taal. 9'plaats Hendrik Haelewyck, met 125.5 en 21.5. 14' plaats Romaan Loonis, met 111.5 en 21.5. Gemeenteschool. G' plaats Raphael Vandewoude, met 133 8 en 26. 10“ plaats Karei Blondé, met 122 9 en 21 5 15* plaats Frans Meuris, met 110.2 en 23. I Het kollegie van Burgemeester en I Schepenen der stad Veurne verwittigt de inwoners dat de heer distrikt-bevel- hebber, op zaterdag 5 November aan staande, ten 8 ure ’s morgens, in de ka- zern der gendarmerie, in oogenschouw zal nemen de in onbepaald verlof zijnda militairen dezer stad, welke zich zullen moeten aanbieden in hunne krijgsklee- ding en voorzien zijn van hun livrei. Het is de militianen toegelaten onder de militaire kleeding warmere kleede- ren aan te trekken, op voorwaarde dat dit niet zichtbaar zij. VerschiSiige tijdingen Bij koninklijk besluit van den 12 Octo ber wordt de gemeente Pervyse ontsla gen bare eenige gemeenteschool te be houden, die maar acht leerlingen telde. Uitslag der aanbesteding voor de vergrooling der slaapkamers van de machinisten in de statie van Veurne. Bestek fr. 3004 80. Hebben aangeboden MM. Richard Roggeman, te Brugge, 3190 fr.; Karei Leper, te Veurne, 3388 Ir. Een uitvindingsbrevel wordt ver leend aan L. Tempelaere, te Cortemarcq. voor een stelsel van wielpeerd. M. de baron Ruzette, gouverneur van West-Vlaanderen, die ter gelegen- rsebijnt den Woensdag, onmiddelijk na de graanmarkt. li schnjvingsprijs. 5 fr. 'sjaars; met de post 6 fr. Annoncen 20 centimen per regel. De groote Selieri volgei» plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. Een Nr 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. en ’tbuitenland worden ontvangen door het Office dePublicitè, Magdalenastraat, 46, te Brussel. een gesprek kunnen voeren. Ik ben erg zenuwachtig en sla bloot eenen aanval van de vallende ziekte te krijgen, wanneer men te veel beweging rondom mij maakt. Meesier Luc nam oenen stoel en ging zitten. Gij zegdet alzoo, ging Requin blijk baar verlicht voort, dat gij gisteren eene goede reis gemaakt hebt Daarvan sprak ik niet, vriend; ik heb u gezegd, dat gij van avond naar het kasteel zoudt komen. Welnu, vriend, ik zal aan uw verlan gen voldoen. Zult gij de twee duizend kro nen gereed houden Voorzeker. En gij zult met mijne dochter in het huwelijk treden Met genoegen, dat weet gij. Hel is een schat, dien ik u geef, vriend nu u» 1., knorde de opziener, met onverholen weer zin. Tot .weerziens, meester Roch, laat u nie’ wachten. Terwijl' hij naar de deur ging, keek meester Roch h?m na met een spottenden, gij wilt dat wij met elkander zegevierenden grimlach op het gelaat. I •SI 'B i MO* PAUL FEVAL. e' j <1 -wuuuu •■‘I >■1

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1892 | | pagina 1