DE DUIVELSTOREN 1V 43. 4S‘ jnargang. Woensdag 26 October 1892. weld te eischen wat men weigert. .1 PAUL FEVAL. weerklonk in de verte op de heide, werd vervolgens minder luid on het gras in de groote laan en weergalinae eindelijk luid en scherp op kcisteenen der binnenplaats. Het waren de genoodfgd.m van Piougaz. Meester Luc, in oenen donkeren hoek ver schalen, telde er dertig en schatte met het oog de lengte van dertig degens, waarvan de kortste hem nog bovenmate lang uit scheen. Zij reden achter elkander aan, wierpen fiere houding en schilderachlige kleder dracht gade te slaan. Ook in de keuken zag het er feestelijk uit. 1 te St. Vincentiusgenootschap. Een gulden jubelfeest, gansch eigen aardig om zijn kristelijk en Ijefdadig karakter, zoowel als om zijne algemeen- dat de gasten zich naar behooren van hun ren plicht kweten, De spijzen waren nie zoodra opg- bracht, of zij waren als bij tooverslag void wenen; de bekers werden onophoudelijk legen elkander gestooten en de geestigheid dor Brelanjers, niet levendig uit tiaar aard, doch evenwel vatbaar, om eenigzins opgewekte, opgewarmde aardig heden aan den man te brengen, zoo goed als de biste Parijzenaar, de geestigheid der Brelanjers, zeggen wij, was dien avond onuilpultelijk. De heer de Piougaz alleen maakte volgens hel zeggen der kroniek, waaruit wij deze geschiedenis geput heb ben, niel minder dan vierenzeventig woord spelingen. Hij wierp Judicaed Trevesron, ridder van Gonanlruilz en machtig kapitalist zooveel spotwoorden naar hel hoofd, dat gezegde ridder Iwee of driemaal zijn tweo ellen lang zwaard uit de scheede trok, Het is hier de plaats voor de opmerking, dat gezagde kapitalist Trevesron het kasteel Goatvizi'lerouet van ridder Piougaz had aangekocht, een? voldoende reden voor den laatste om den rijkaard met geen goed oog aan te zien, (Wordt voortgezet.) Dit blad verschijnt den Woensdag, onmiddelijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs, 5 fr. ’sjaars; met de post 6 fr. Annoncen 20 centimen per regel.De groote letters volgens plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. Een Nr 15 cent. Afzonderlijke nttriimers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. De Annoncen voor Belgie (ter uitzondering der Vlaanderen) en ’t buitenland worden ontvangen door het Office dePublicitè, Magdalenastraat, 46, te Brussel. Men schrijft in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker uitgever. Zwarte Nonnenstraai. 4, te Veurne, en in de Postkantooren. Geeft men slechts eene uitbreiding j immers, van het stemrecht, gelijk het bewoning- slelsel bij voorbeeld, dan zal men van partijwet, van overheersching van den buiten op de steden schreeuwen en met opstand der stedelingen tegen zooveel onrechtveerdigheid bedreigen. Wij moeten hier doen bemerken dat met het algemeen stemrecht, met het be- kwaamheidsstelsel of t is gelijk met welk stelsel ook, de buitenkiezers altijd tali ijker zullen zijn dan die der steden en dat er dus altijd overheersching zal bestaan. Dit is immers nog maar recht- veerdig de boer is Belg gelijk welke stedeling ook en moet dezelfde rech ten genieten, omdat hij aan dezelfde lasten is onderworpen. Geeft men hoegenaamd niets en valt de herziening in ’t water, dan zal men opnieuw beginnen te woelen en onrust te veroorzaken tot schade van handel en nijverheid. Ziedaar wat wij van de liberale partij te verwachten hebben met de kwestie van herziening, welke zij op touw heb ben gezet, melde meening hei ministe rie te doen tuimelen om zelf aan T seho- telken te gciaken. Laat ons hopen dat noch Kamer noch Senaat zich noch door de bedreigingen der socialisten, noch door de kuiperijen der liberalen vrees zullen laten aanjagen, en dal zij onbekommerd zullen trachten het akkoord der partijen in zekeren zin te bekomen. Met de intriguen der liberalen zijn zij bekend als slangen kronkelen de loen- sche streden rond van hei begin af dal er van herziening gesproken is. En wal de bedreiging van revolutie aangaat, waai mei de socialistsche bla den dreigen, die dingen kondigt men op voorhand niet aan; men doet ze.... somtijds; maar ze gelukken niet altijd, omdat zij het werk zijn van kustmatige opstokingen. In alle geval, zal er over de herzie ning uitspraak gedaan worden, doch gelukt ze niet, hel zal enkel en alleen aan de liberalen te wijlen zijn, die het volk voor den aap hebben gehouden, met iets te beloven wat men niet wilde geven. heid woidt in hel land voorbereid. Wie kent hei g nootschap van Si. Vincentius a Paulo nie,, alom geëer biedigd, waar men zich ook in stad of dorp in Belgie wende. Dit liefdadig genootschap, in 1833 eerst te Parijs geslicht door eenige kristelijke studenten, werd over vijftig jaren, dus in 1842, te Brussel inge- richt, op Sle Gudulaparochie. Zijne wonderspoedige uiibi eiding en vermenigvuldiging, zoowel als hel goed dat het alom slicht, door bezoeken der aime gezinnen, aalmoezen en uitdeelin- gen; door het wettigen van huwelijken, en het beschermen van kinderen, jonge lingen en soldaten in patroonschappen en kringen; door het inrichten van goede boekerijen en het aanmoedigen van maatschappijen van ouderlingen bijstand spaarkassen en ziekenbeurzen enz. enz.; dit alles is algemeen gekend, bewon derd en gewaardeerd. Gelijk in elk kristen huisgezin de weldaden des Hoeren dankbaar worden herdacht, zoo ook zullen in deze groots familie van ondersteuners en onder steunden, door de banden der ware lef a lighetd zoo nauw en gemoedelijk verbonden, de verloopene vijf.ig jaren feestelijk worden herinnerd. Elke konferenlie in bet bijzonder wordt opgewekt om door plechtige missen, algemeene kommunien en bij zondere milde giften den gt ooien Ge ver, den milden Zegenaar van bel ge nootschap dank te betuigen en zijnen voortdurenden bijstand ai te smeeken. Op 20Novcmber, zullen in St.Gu lul.t- parochie te Brussel treffende feestelijk heden plaats hebben, Al de Vincentianen des lands zijn er uitgenoodigd om uit de handen van Zijne Eminemh onzen Kardinaal de II. Gommunie te komen ontvangen, alsook tot de pontifikale mis, die door Zijne Hoogwaardigheid Mon seigneur Nava de Bontile, Apostoliscne Nuntius, zal gecelebreerd worden. Daar na komt nog eene algemeene vergade- i ing, voorgezeten door hunne Emrnen- tien en waarop Hll. Hoogw. de Bis- schoppen van Belgie alsook de aige- vaardigdigden van den oppenaad van Paiijs zullen tegenwoordig zijn. Van eind en verre worden dus onze Vincentianen verwacht en dal de brave buitenbevolking van ’t Vlaamsche land, die kern aller goede inrichtingen, er zoomin zal ontbreken als de medeleden uil groote en kleine steden, dat lijdt 1 geenen twijfel. Do herziening en de liberalen. Uit al de verslagen welke de dagbla den mededeelen over de vergaderingen der commissie van Kamer en Senaat, die de herziening der grondwet onderzoe ken, mag men van nu af besluiten dat men niet klaar zal komen. Niemand weet of kan berekenen wat ten slotte de uit slag zal zijn. De liberale partij heeft in deze zaak eene weinig eerlijke houding aangeno men en tracht gedurig stokken in de wielen te steken om de herziening te doen mislukken, en doel niets anders dan troebel water maken, in de hoop eindelijk do ministersportcfeuillen te kunnen opvisschen. Van den beginne af heeft men klaar en duidelijk gezien dat de liberalen niet eer.e veiandcring in de grondwet wil len bekomen, maar wel den val van het ministerie betrachten. Dit was bun doel toen zij de herzie ning voorstelden en het zal bet ook na de herziening wezen. En inderdaad, wal zal voorzeker hun ne houding wezen, wanneer er over de herziening zal uitspraak gedaan wor den? Welke beslissing men ook in de Ka- meis neme, de liberalen zullen ze altijd bestrijden en al keuren en er partij uit hekken om het ministerie den duivel aan te doen ener tegen oenen veldtocht te openen. Sielt de katholieke partij het algemeen stemrecht voor, dan zal men haar ver wijten dat zij, uit schrik, toegeeft aan de dreigementen van de straat en dat mannen zonder krachtdadigheid, echte jubeüeussen. het bewind moeten veria ën, en daar zal de liberale pers weer een wapen gevonden hebben tegen bet ministerie. Geeft de katholieke meerderheid het algemeen stemrecht niet, gelijk het im mers zal gebeuren, dan zullen de libera len het socialismus opstoken om in de stia it te komen en door oprocr en ge- ruime gangen hunne gouden sporen klin ken. Het was in der waarheid een schoon schouwspd al die edele ridders met hunne lijkheid of met eene zekere voorname hoiD- I Jjjkheid» naarmate zij zijne meerderen, ge i lijken of minderen waren; doch nam tegen over allen dezelfde ndderlijke houding aan, omdat er tussChen hen allen in den grond siond allen waren van edele geboorte. ge treden was, sloot men de slotpoort en hel feest nam een aanvang. Hel is nauwelijks noodig te vermelden, IJzcrcn weg. Vertrekuren. 1 October. 29’ vervolg. Meester Roch ging heen om den hem •opgedragen last te volvocrcn. De twee man men bleven stilzwijgend op zijne terugkomst wachten en de hond strekte zich aan hunne voeten neder. Toen de avond was gevallen, baadde zich hel fraaie kasteel van Goqueiel aan alle kanten in eene zee van licht. Piougaz had den lijd niet werkeloos doorgebracht, ter wijl zijne heden in den omtrek zijne uitnoo- digingm rondslrooiden. In de groote zaal lorschte de tafel een overvloed van allerlei cD spijzen. De kioonkandelaars waren onslo-Een heele stapel hout lag in den haard ki-n. Oj) elke trede van den Imogen en bree- branden en nauwelijks kon de ouue Anna den sloep stond een wapenknecht met eene te midden schotels van allerlei aard en der brandende toorts in de hand om de b n- menigvuldige braadspillen, plaats vinden nenplaals des kasteels verlichten. Weldra kwam een ruiterstoet aandraven. 1 De snelle en vas e hoefslag der edele rossen meesterlijke kroaijk. De korrektionnelo rechtbank van Veurne heett de volgende veroordelingen uifge- 1 sproken: Zitting van 7 October, B cu Hendrik, slachter te Oostduynki rke, vluchtig, 3 maanden gevang, voorslagen en wonden, en 20 fr. voor nachlgedruis. Thieblemonl Lodewijk, hotelhouder to Middelkerke, viuch’ig, 3 maand m gevang, voor bedriegelijke ^bankbreuk, cn 1 maand, voor enkele bankbreuk. Moeyaerl Èugecn, zager te Goxyde, 3 maanden gevang en 50 fr. boel, voor slagen. Polly Alois, MaeckelbergheRenaat, werk lieden te Woutnen, en Vandevelde Justin, Werkman le Clercken, de eerste 13 fr. boet, voor beschadiging van afsluiting; de tweede 8 dagen g wang, voor vernieling van meu- b-ie goederen met geweld; de derde 20 fr. boet, voor vernieling van meubels. Assisenhof van Westvlaanderen. De genaamde August Vanhooren, oud 22 jaar, dienstknecht te Gouckelaere, is veroor deel! tot 15 jaar dwangarbeid, voor inden nacht van 23 lol 24 Augusli brand ie heb ben gesteken in de stallingen der hofstede van August Stael, waai door de stallen met eeuen slier. 3 koeien en 3 kalveren, een wa genkot met stroo, de scheur er. een schelf daarachter de prooi der vlammen werden. Angela Paré, dienstm >id, geboren te Marcy en Barcuil, en wonende te üytkerke, bij Blankeuberghe, is wegens kindermoord tol 10 j lar dwangarbeid veroordeeld, Donderdag werd de zink opgeroepen van Maria Dumortier, winkelierster,e» Elodie Bernard, herb -rgierst r, echigenoolc Derouf, beide te Dotlemjs, beschuldigd van kindermoord. Zie hier een uittreksel uit den beschuldi- gingsakt Den 12 J ili 11. werd uit de Spierevaart het lijkje van een pasgeboren km i ópgetrokken. De lijkschouwing bewees dat het kind g lecld had en verslikt was. Het pa 'ket ver nam dat dit kind ditgene zijn moest van Maria Dumortier. U t de bekentenissen volgde dat Elodie Bernard hel kind met een bedlaken had overdekt en op het hoofd gedrukt met do li nden om het te versmachten. Toen het wicht dood was, wikkelde Mathilde Bernard het lichaam in handdoe ken, maakte aan d. u hals eene koord vast, waaraan zij een grooten steen vislbond en Irgde alles in een blauwselkistje, welk Clemence Dumortier (zuster vai Maria), zekeren Delourrae en zij naar St. Leger droegen en in de Spierevaart wierpen. Maria Dumortier is vrijgesproken; Elodie Bernard is veroordeeld tot 20 jaar dwang arbeid, 1 al de drukte en het gewoel bleet zij stil en wezenloos. De lieden van Cequerel schenen van hun nen schrik geheel bekomen. Die nacht van rust gaf moed en vertrouwen. Zelfs de vreesachtigsten voelden bunnen moed her leven. Er heerschie eene algemeene bewe ging en werkzaamheid, eene luidruchtige en aanslokelijke vreugde. Twee personen slechts namen aan dat alles geen deelde oude Anna en Yvonne, de verloofde van Ymmi, die in stilte cn eenzaamheid heete hunne schildknapen en deden in de j tranen stortte. De heer Piougaz ontving in zijne groote zaal zijne gasten met eerbied, met harte lijkheid, naarmate zij zijne meerderen, ge i c allen dezelfde ndderlijke houding branden en nauwelijks kon de ouue Anna der zaak eene velkomene gelijkheid ba stond allen waren van edele g 1 menigvuldige braadspillen, plaats vinden Toen de laatste der genoodigden binnenga i om op haat gemak hare gevoellooze teenen te verbranden en den steel van haar spin rokken rond te laten gaan. Te midden van rar.ewH o.Tqjar^ DOOR -- - z.ij reuen civuicr eiKauucr aan, wierpen beneden aan den grooton trap den teugel b» I *4 I. r* n y» m A-» rl«d«vi z4 z» Buinkcrkc-Brusscl, 00, 10 54, 3 08, 5 00, Veurne, 4 43, 6 58, 9 53, 11 58, 4 07, 6 03, Gent, 7 10, 9 15, 12 05. 58, (I 48, 9 03. A«uk. Brussel 8 24 10 38 12 28 1 20 5 10 8 07 10 43 Brussel naar Veiirne-Duiukerke, C00 ’smorg. 2 43, 5 57 na inidduj. v. Gent, 5 18 7 28 11 41 3 52 5 43 7 19 v. Veurno T 50 9 48 2 38 9 94 A. Duink, 8 57 10 52 4 07 11 08

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1892 | | pagina 1