Woensdag 9 November 1892. Nr 45. 48" jaargang. Brieven van E. P. De Beerst, Ecu ernstig voord. sommigen, die deze reken zullen lezen, wal overdreven schijnen. En nochtans zij is anders niet dan de zuivere waar heid dit is buiten twijfel voor alwie Rechterlijke kronijk. De korrektionnelc rechtbank van Veurne heeft veroordeeld Zitting van den 20 October. Muyllaert Serafin, werkman te Leflïnghe, 2 maal acht dag^n gevang, voor slagen en 15 fr. boe', voor dronkenschap. Doha >ze Karei, werkman te Veurne, eere maand gevang voor sLg-n en 5 fr. vo. r dronkenschap- Zitting van den 21 Octob'r. Dubuy Rosalia, huisvrouw Forment, Leopold For- menl, connnissionnaris, en Dutrieux Jan, steenkapper, allen te Nieuport, de twee Dit blad verschijnt den Woensdag, onmiddelijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 fr. 'sjaars; met de post 6 fr. Annoncen 20 centirnen per regel.De groote letters volgens plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. Een N' 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. De Annoneen voor Belgie (ter uitzondering der Vlaanderen) en ’tbuitenland worden ontvangen door het Office dePublicitè, Magdalenastraal, 46, te Brussel. Men schrijft in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker uitgever. Zwarte Nonnenstraat. 4, te Veurne, en in de Poslkantooren. Priesterlijke benoemingen. M. Boutens, bestierder van het kloos ter der Zusters van liefde te St. Denys, is pastoor benoemd te Crombeke. Hij wordt als bestierder te St. Denys ver vangen door M. Decraene, gewezen leeraar in de normale school van Thou- rout. Nu beginnen ook vele liberalen en vrijdenkers het gevaar in te zien; zij worden bevreesd voor de woelingen van het socialismas, en zoeken angstvol naar middels om den opkomenden stroom der omwenteling tegen te hou den. Zij roepen dat er geweld tegen ge weid moet gebruikt worden, dat de politie moet versterkt en onder 't on middelijk gebied van het Staatsbestier moet gesteld worden, zooals het nog liet is meer dan tijd dat alle welden* kende lieden, die niet door dolzinnige dweepzucht verblind zijn, die den toe stand der zaken willen inzien gelijk hij is, hunne krachten te zamen leggen om de rampzalige pogingen van het geuzen dom te verijdelen. Vooral de goddelooze drukpers, die venijnige bladjes, die zoo vele kwaad stichten onder het volk, moeten met taaien iever en onvermoei bare standvastigheid bestreden worden; onverbiddelijk moeten zij de deur ont- zeid worden van alwie nog een weinig eergevoel bezit, van alwie nog eerbied heeft voor den Godedienst, en het wel zijn van ’t volk ter herte neemt. Opening der Kamers. Gisteren is de wetgevende zittijd door den Koning met de gewone plechtigheid geopend. Na de koninklijke zi.ting, toen Z. M. do Kamer verliet, werd langs alle kanten Leve de Koning geroepen, terwijl MM. Janson, Foion, Robert en 9 andere riepen Levehet algemeen s'emrecht werking laten uitoefenen tot het ver christelijken en vetzedelijken van het volk, en zij zullen aan het algemeen wel zijn een grooten dienst bewijzen. ’t Is te hopen dal menige liberalen, ten ministe van dezen die nog een wei nig gezond oordeel hebben, aan de liberale grondbeginselen, waarvan zij de noodlottige gevolgen vroeger mis schien vermoed hadden, voor altijd zul len vaarwel zeggen. Verschillige tijdingen Zie hier verdere inlichtingen over de daders der diefte teNieupoit gepleegd in het gasthof Breidel. De heer en de dame hadden drie we ken aldaar gelogeerd, en de baas had, naar het schijnt, er de grootste trouw in. Daags voor Allerheiligen vertrokken zij eensklaps met den trein naar Di- xmude, waar zij een reiskaarfje van 1“ klas voor Duinkerke namen. Nauwelijks waren zij weg, of de hotelbaas H. Braet ontdekte dat zij hem bij middel van val- sche sleutels, eene som van 730 frank ontroofd hadden uit een meubel zijner slaapkamer. Onmiddelijk werd de gen darmerie verwittigd en bevel gegeven mijnheer en madame te Dixmude aan te houden. Doch de vogels waren op weg naar Veurne, waar de gendarmerie het paartje bij hun afstappen van den trein bij den kraag pakte. Bij hun verhoor weigerden beiden te verklaren wie en van waar zij waren. Eindelijk besloot madame bekentenissen te doen, en zoo kwam het uit dat mijn eerste elk la fr. boet, voor dronkenschap, en 26 fr. voor slagen, en de derde 1 fr. voor dronkenschap, en 10 fr. voor lichte gewelddadigheden. Six Alexis, rondleurder te Clcrcken, 6 maanden gevang en 26 fr. boet, voor sla gen en wonden. Slabbinck Lodewijk, werkman te Oost- kerke, 3 maanden gevang en 26 fr. boet, voor misbruik van vertrouwen, en 50 fr. voor werklieden in eene herberg betaald te hebben. Debtuyne Sofia, weduwe Vanbrabant, te Clercken, 26 fr. boel, voor slagen, en 20 fr. voor scheldwoorden. Forment Leopold, voornoemd, eene maand gevang en 26 fr. boet, voor smaad, en 18 fr. voor dronkenschap. van Adinkerke, zendeling op reize naar den Congo. De Baobab. Geen eetwaren. Wij vestigen, na eene korte reis, het kamp onder eenen grooten baobab van der tien meters in de ronde. De reizigers heb ben dien reus, den koning van de kruiden- wereld, schoon beschreven. Ik weetniet of ze hem gevonden hebben gelijk hij beschre ven staal; nu ten minste, is het de ieelijkste boom d:e ik ooit gezien heb. Dik en zwaar is hij, maar zijne kromme knobbelige schors, zijne d kke kromme ti kken, waar geen blad aan te vinden is, geven hem een uitzicht dat weinig met d« dichterlijke be schrijving die men io Europa opdient, overeenkomt. Te Tumhugene, bergachtige en dichtbe woonde streek. Sedert vier dagen Lebben wij geen voorraad meer kunnen verkrijgen. Als men in d? dorpen gaat, en eetwaren vraagt Ie kooprn, krijgt men overal hetzelve eentoonige antwoord; Hapana, er is geen te vindeul Wat ons betreft, wij hebben voor zienig genoeg geweest, om rijst en vleesch voor eonige dagen, zelfs eenige weken mee te doen; miar de zorgelooze neger, die nooit of ;elden op den dag van morgen peist, slaat daar nu zonder rijst, zonder het liberalismus in de wezenlijkheid van zijn doelwit beschouwt. Het liberalismus immers, onder voorwendsel eener val- sche en verkeerde vrijheid, wilt dat de mensche leve en handele alsof er geen God ware, geene veropenbaring, geen geloof, geene Kerk, hei wil den Gods dienst uit geheel het maatschappelijk leven verbannen. En daarom spaart het geene moeite om den invloed vau den Godsdienst, de werking der Katholieke Kerk te bestrijden. Doch, met he’ godsdienstig gevoe len te doen verdwijnen, beeft het den sterksten steunpilaar der maat schappelijke ruste en der openbare wel vaart ondermijnd, en de deur geopend tot losbandigheid, oproer en gewei denarij. nitarn? of Tui ksche tarwe en heeft niets of bitter weinig om zijnen honger te stillen. Tubugune stond nog al goed befaamd, en men verhoopte er eten in overvloed te vinden, en, ei may! hier gelijk elders klinkt het noodlottig Hapana, er is geen, als antwoord op iedere vraag naar mondbe hoeften. Is er geen, of wil de bevolking niets verkoopen, omdat wij Europeanen zijn, gelijk de mare het verhaalt’Ik weet het niet. Wij verhoop'en dus gemakkelijk Tubug we, waar niets to verkrijgen was. to verla ten, en in allerhaast naar Mpwapwa te gaan. Onze hoop was teleurgesteld. Ik weel niet of wij morgen zullen weggeraken of wat er gebeuren zal. Vreeselijk voorstel. De vader van den Kirangozi, een man met een sponsachtig geweten, die van geene kleine diefte verschrikt is. stond van den avond op, en hield in Sukumische taal (waarschijnlijk omdat wij hem niet zouden verstaan) eene lange redevoering om het volk tot stelen en moorden op te hitsen. Mannen, zei hij, sedert vijf dagen heb ben wij geen eten kunnen koopen. Onze voorraad is uitgeput. Te vergeefs gingen wij naar de verschillige dorpen die ons I Pa ei omiingden: alle sloten hunne poorten, lie- j during tMi ons niet binnen gaan, en riepen van op fe', ze hunne daken.- Er is geen eten te vindenL En van waar is hij gekomen, die geest j van ongeloof en goddeloosheid, die zijne noodlottige gevolgen reeds zoo bitter doet g‘voelen Het is de vrucht der leerstelsels die de Fransche Re volutie gehuldigd en ingébracht heelt, dc vrucht van liet liberalismus. Deze bewering zal misschien aan 't Is onbetwistbaar voor alwie met gezonde rede wilt oordcelen, dat de Godsdienst noodig is, zelfs voor de ruste en de lijdelijke welvaart der Samen leving. En de ondervinding bewijst van langsom duidelijker dat bel verzwakken en verdwijnen van het godsdienstig ge voel onder eene bevolking altijd te zamen gaat met het opkomen of toene men van zedebederf, wanorde, schel- meiij en omwenteling. Indien de misdaden op onze dagen i met eene zoo verbazende snelheid ver- j menigvuldige!); indien de haat en vij andelijkheid tusschen de verschillige klassen der maatschappij steeds heviger en dreigender woidt, en hel socialism noch gezag, noch recht, noch eigendom eerbiedigende, de vernieling van geheel de bestaande orde durft aanprediken, of zelfs, onder den naam van anarchism, geweld, moordcrij en brandstichting als dc opperste wet erkent en in 't werk stelt; waai. au* is die droevige toestand te wijlen Ten grooten deele en vooral aan het verlies van hel geloof, aan de goddeloosheid die van i..„J_._ Inch en te verspreiden, 't En kan niet aiideis ééns dat de vrees van God, bet geloof aan een toekomende leven met zijne befooningen voor de goeden en zijne straften vooi de boozen uit hei her- i i onlangs gezeid wierd door een groot fransch geuzenblad Le Temps, ter ge legenheid der onlusten in hot Noorden van Frankrijk door de socialisten ver oorzaakt. Maar die verblinden zij schij nen niet le willen zien dat het socialis mus het gansch wettig kind is van hun eigen liberalismus, dat zij zei ven door hunne godsdiensi vervolging dat afgrijse lijk monster hebben voortgebraebt, dat nu gansch de Samenleving met omkeer cn vernieling bedreigt. Indien zij dan willen verstand ge- biuiken, dat zij een einde stellen aan hunnen oorlog tegen Kerk en Godsdienst aan hunne wraakroepende vervolging tegen de geestelijkheiddat zij de katho lieke Kerk vrij en onbelemmerd hare En nochtans eten moeten wij hebben, hier kunnen wij langs den weg met blijven lig gen en van honger sterven. Wij zullen ons tot den Pater Overste wenden en hem vra gen morgen de gansche streek te mogen vei woeslen, de dorpen te overvallen, mond behoeften te eischen, en weigeren ze, de gansche bevolking op staanden voet tc ver moorden. Wat dunkt u cr van? En van uit onze zwarte dragersbende ging er een dof gerucht van vreesachtige toas.temming op. De Kirangozi of karavanenleidcr volgde den. raad van zijnen vader, en kwam ons vragen-morgen de streek le mogen vernie len. Wij bevonden ons in de moeilijkste om standigheden. Onze diagers hadden een zeker recht dat men huu eetwaren verkocht, want zij hadden niets meerzij mochten toch van honger niet sterven. Maar wie zou de bevolking dwingen te verkoopen? Wij hadden de macht niet. Geweld gebruiken mochten wij niet doen, noch toelaten dat ons volk gewapenderhand te werk ging; ’t volk overtuigen was ons onmogelijk, en wilden onze diagers naar uo ons niet luisteren, 'l is de oorlog dien wij opschuiven naar Mpwapwa. Wij reisden voor handen hadden, u _n__, L. L..gC..., Pa ei O/erste antwoordde, dat wij die p'un- langs door 't vuur in assche omgekeerd niet konden toelaten; «z»"-*»1 -J zei hij, zouden verscheidene onz;r dra gers gedood worden is ’t dat men met ge weld de dorpen aanviel, andere zonden vluchten, de oorlog zou in ’i land zijn cn de kuravaan in eenen dag verspreid en ver nield worden. Morgen gaan wij naar Mpwapwa cn dc tusschenkomst der Duitschers vragen oin aan eten te geraken, en vindt ik ossen, ik zal er een koopen en onder het volk ver- deelen, en moesten wij twee,, zelfs drie da gen in Mpwapwa blijven om eten te krijgen, ik stem er in toe. De Kirangozi sprak diezelfde woorden lot het volk; de eenen keurden 'l goed, de an deren hadden liever gehad le stelen cn lo moorden. Vooruit met geweld. Zaterdag, 3 October. Van d-'zen morgen hadden de dragers al de moeite van do wereld om voort te gaan. De zon was al op, en r.og stonden ai hunne tentjes recht. Ble ven zij staan, de dag ging schrikkelijk ailoo- pen. Wij gingen ze helpen omver werpen en de dragers met de stok in de hand bedrei gen, maakten ze niet seffens hunne pakken gereed. Het ging niet haastig, maar [wij hiddtn toch 't geluk ze allengskens te zien tusschen hooge bergen, wier lang gras on- 1 was, zonder twij- ’t Was biaijdend heel, geen windeke kwam -J— ons in de diepe vallei verfnsschen. Langs den weg vonden wij de lijken van vijf zwar- noch gezag, noch recht, noch eigendom de bestaande orde durft aanprediken, ol zelfs, onder den naam van anarchism, geweld, moordcrij en brandstichting als stelt;\vaan au* is die droevige toestand te wijten Ten grooten deele en vooral .1 2‘j men dooi alle slach middels onder de menschen heeft te verspreiden, ’i En kan niet ééns dat de vrees van God, bel aan een zijne belooningcn voor de goeden cn te van den inensch gerukt is, bij wordt tol alle buitensporigheid, tot alle euvel daden bekwaam. Niet anders zoekende dan te genieten, binst den korten duur van zijn leven, hij gebruikt alle middels om zijnen drilt naar wellusten en rijk dommen te voldoen, zonder zich le be kommeren om bet recht van een ander, zonder naar goddelijke of mensebelijke wetten om te zien. VEUR raanwKW (i 3' vervolg). •--I A4«W* ^VUIVIU. 'lUlwiif WWM.-V - - yb'---w

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1892 | | pagina 1