DE DUIVELSTOREN Woensdag 23 November 1892. Misdaden. nauwer en nauwer naar en PAUL FEVAL. men moet belieien, ’t is dat de onverbe- terlijken hunne schelmerijen blijven voortzeten. Even als de maatschappij zich van de moordenaars door de doodstraf moet ontmaken, zoo ook moet zij de onverbe- wijze eerst met het linker en l rechteroog. br» De personen die een -W)abonnement aan den *^*s*W^ VEURNAAR nemen voor 1893, zullen het blad tot nieuw jaar gratis ontvangen. In de commissie der XXI van den Se naat heeft M. de baron de Coninck voor gesteld al de burgers kiezer te maken die 25 jaren oud zijn en ten minste drie jaar verblijf hebben in de kiesomschrij ving, in welke zij ingeschreven zijn. Hij zou enkel de onweerdigen en de on- derstandgenietenden uitsluiten. 31’ vervolg. Welnu, heeren! wat dunkt gij van mijn voorstel? vroeg de ridder van Porhoët. De disgenooten van Plougaz ledigden eenen laatsten beker en stonden op. Het zij zoo, was het eenparig ant woord, wij zullen in den duivelstoren sla pen Do edelman met het fluweelen masker trad inlusscben verder de zaal in, gevolgd door zijnen schildknaap eh Pluto. Een spot tende glimlach liep nü over de lippen van meer ter Roch, die den opziener van terzijde aanzag. Foe;, heeren. zei de binnenlrcdende t één. dal is negentien te veel. Dc Kamer Vrijdag heeft de kamer de bespreking van het adres in antwoord op de troon rede geëindigd en aangenomen met 50 stemmen tegen 38, rechterzijde tegen linkerzijde. De misdaden vermenigvuldigen zich op eenejverschrikkelijke wijze in ons land. Akelige misdaden worden er bij kla ren dage gepleegd. Geene week verloopt of de dagbladen melden ons verscheidene moorden, ia een woord, men moordt met eene verre gaande koelbloedigheid om een niets cn zelfs worden de weerlooze vrouwen en kinderen door de booswichten niet ge spaard. Dikwerf zijn de gerechtsdienaren machteloos om de daders te ontdekken. Onnoodig voorbeelden aan te halen, ze zijn te talrijk en vernieuwen zich bijna d gelijks. Deze hoogst droevige toestand [zou, dunkt ons, de aandacht der openbare machten meer moeten wekken en hen tot het nemen van maatregelen van be scherming aansporen. Wij willen voor T oogcnbük do hoofd oorzaak niet behandelen van deze ver dubbeling der euveldaden, die onbe twistbaar aan de ongodsdienstigheid, vooral in de groote centrums hecrsclien- de, moet toegeschreven worden, on godsdienstigheid, die nog dagelijks meer en meer door cene godsvergetene on zedelooze drukpers wordt verspreid. Wij willen beden nog andere oorzaken dezer verdubbeling der misdaden aan balen cn ccnigc maatregelen aanwijzen om ze te keer te gaan. Vooreerst zullen wij do uiterste, of liever, uitzinnige toegevendheid der rechtbanken en van den jury aanhalen. Onze Assisenhoven worden meer en meer in ware tooneclzalcn herschapen, waar {de misdaad wordt verzacht, ver schoond, ja zelfs, als door do hartstoch ten gewettigd, opgcbemc’.d. Wanneer de plichtighcid onbetwist baar is, neemt men de verzachtende omstandigheden ten volle aan, er soms de verklaring bijvoegende dat men ze, spijtig genoeg, niet verder uitbreiden kan. En eene verdorvene menigte, gansch doordrongen van de liberale onafnanke- lijke zedeleer, is er altijd tegenwoordig, voeten voelde zich ontroerd, ofschoon bij z:cli dit gevoJ niet verklaren kon. om de schandaligste vrijspraken toe te I terlijke uit haren schoot verwijderen, juichen en als een triomf te vieren. 1 J-- Men zou waarlijk zeggen dat zekere leerstelsels van onverantwoordelijkheid altijd dieper in de massas doordringen ea de eerste begrippen van recht en ge zonde reden benevelen. Het is dus dringend noodzakelijk dat moedige mannen en vooral de magistra ten zich legen deze betreurenswaardige strekkingen, zich legen een valsch en misplaatst medelijden krachtdadig ver- zetten. i namingen en uitwerksels, toch allen het daar zij een gevaar voor haar zijn. zelfde doel te betrachten, te weten, van België bezit nu heden ook eene soort de leden door het stichten van gilden ._n eolenie. Wij vragen niet dat men er i waar eik zijne liefhebberij en aangenaam het schuim onzer bevolking naar toe verzet kan vinden, meer en meer met del i niet onmogelijk van ze in eene bepaalde landstreek af te zonderen en ze zelfs te gen de kooplieden in menschenvleesch -- de akeligste slachtingen, aan de on- menschelijkste gruweldaden, plichlig maken. Zou het hersenschimmig wezen te hopen dal eene strenge en lastige le venswijze die tuchtelooze naturen ein delijk zou bedaren, om ze, na een zeker tijdverloop, gansch verbeterd, ’t Vaderland te zien terugkeeren. Wat er dan ook van zij, een zaak is en blijft onbeiwisbaar: het is dringend noodzakelijk dat wij onze betreurlijke toegevendheid ons talsch medelijden aan kant stellen, willen wij er de slachtoffers niet van worden. van colonie. Wij vragen niet dat men er waar elk zijne liefhebberij en aangenaam het schuim onzer bevolking naar toe .MV„, ctI luccl UiClt zende, dat ware een te zonderlinge mid- elkander in betrekking te stellen cn de del van beschaving. Nu, het schijnt ons vriendschapsbanden Zoo is het op heden met de katholieke partij in Veurne gelegen. Nauwelijks aan te voeren, die zich langs daar aan beeft eene gilde de Bckwaamheids- „r,«r—.- j- kiezers door het vieren eener welge lukte feeste, haar krachtdadig bestaan doen kennen, of eene andere \iilnoodi- ging verwacht ons reeds, en pas is deze voorbij, of eene derde maatschappij vraagt dat wij in hare feesten haren bloei en vooruitgang zouden bewonderen. Waar is de tijd dat de katholieken hier met moeite durfden het hoofd op- heften, en nu, zij stappen langs de baan, al zingen 't vrije lied! Zondag vierden de koorzangers hunne feesten gegeven ter gelegenheid der wij ding van hel nieuw vaandel en van Sinte Cecilia’s dag, hunne weerdigepatroones. Om 11 f/i ure, had die wijding plaats in de kerk van Side Walburga. Grootsch en indrukwekkend was het, de gewelven onzer eeuwenoude Collegiale te hooren dreunen van den klank dier manhaftige stemmen, die, trotsch ende i fier, Hou en Troü zwoeren aan het vaan del hunner gilde. ’sAvonds luisterlijk Concert, gegeven door de werkende leden der koorzangers- maatschappij aan Eereleden en huis gezinnen. Wij mogen mei genoegen bestatigen dat de gewone zangers en spelers onzer avondfeesten, hen zoo wel geoefend hebben, dal zij gemakkelijk, zonder be hulp van vreemden,een aangenaam, ecu vermakelijk feestje kunnen aanbieden. Ook waren de ui'genoodigden talrijk opgekomen, om de feeste met hun m tegenwoordigheid te vereeren en reu aangenaam uurtje over te brengen. Daar was er voor alle goesten. Twee vlaamsche koorzangen door de jeugdige bloeiende maatschappij, on I t het kundig geleide van hunnon Bes uur- der, op meesterlijke wijze, met leven digheid en gevoelen uitgevoerd. Een ernstig duo, uit Egmon1 Hoorn tnel veel gemak en juistteid uitgevoerd door ,de heeren J. C, en J V, Nadat Arthur en Yiurni op godvruch'ige wijze hun avondgebed gesproken hadd n, dronken zij eenen beker wijn om zich te verstolken in geval van nachlelijken aanval; zij wierpen zich geheel gekleed en met den on.tUl5>'(AftPid{§'ai,maast zich op hunin- le gersteden ti- .vijl Plulo onder het bed van Arthur kr Nauweh hadden zij zich op hunne rustplaats, jn.-gestreki, ot zij vervielen ;n eenen dt er „slaap. Meester Luc had een ■sbwpp. .-t.evij-^innen wijn gemengd. Te middernacht trad meester Luc, met zwartgemaakt aangezichten vreeselijke ho rens op bet hoofd door de geheime deur binnen, zijn gewonen sleep van ketting' n cn harstoorlsen met zich brengende. Da» bij zijn dolk niet vergeten had, behoeft ni t g.z-gd te worden. Met zacbien tred en op de leciicn slui pende naderde hij de bedden. Geen twijfel meer, zoo fluisterde hij na de shp'nffen een oogenblik beschouwd te hebben, zij zijn hel; ik hib mij niet Ver gist. Hij legde nu zijn last neder en trok (Wordt voorigezet). Dit blad verschijnt den Woensdag, onmiddelijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs, 5 fr. ’sjaars; met de post 6 fr. Annoncen 20 centimen per regel.De groole letters volgens plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. Een Nr 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. hel 100. De Annoncen voor Belgie (ter uitzondering der Vlaanderen) en 't buitenland worden ontvangen door het Office dePuclicitE, Magdalenastraat, 46, te Brussel. Men schrijft in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker uitgever. Zwarte Nomienslraat, 4, te Veurne, en in de Postkantooren. De afschaffing der doodstraf, wat men ook ten hare voordeele inbrenge, is en zal altijd eene aanmoediging tot de mis daad blijven.. Al de beweegredenen door de zooge zegde menschenvrienden bijgebraebt, zullen nooit kunnen opwegen tegen de gezonde lede, tegen het openbaar ge weten. Op 100 inwoners zijn er 90 ten minste die de doodstraf willen behou den. De doodstraf is in ons land feitelijk afgeschaft als eene proefneming. Die proefneming is noodlo Vg voor ons en bel wordt Loogsi tijd dat zij eindige. De heeren moordenaars ioonen zich immers weinig genegen om hei voor beeld der openbare machten te volgen, integendeel, ze zien er eene aanmoedi ging in. Dus alle valsche gevoeligheid aan kant gezel en maatregelen genomen, want net algemeen geluk en de open bare rust hangen (r van af. In do meeste gevallen zijn de groot ste misdadigers oudveroordeelden. ’I Is legen deze onverbeterlijke lieden dat de strengste maatregelen dienen geno men te worden. Waarom zou men hier, even als in Frankrijk.de verbanning in eene straf- colonie niet kunnen invoeren? Wij willen wel dat men toegevend zij tegenover personen die zich voor de eerste maal aan eenig misdrijf vergrij pen, en, onder dit opzicht, zijn de voor waardelijke veroordeeling cn in vrij heidstelling geroepen om de beste vruchten voort te brengen; maar wat ken en bladeren, aan den overvloed van I Koorzangersmaatschappij, Veurne. Zooals men de kracht van eenen hoorn erkent aan de weelderigheid zijner tak- zijne bloemen en vruchten, zoo ook kan men de macht eener partij schatten naar het getal gilden, die als zoovele vertak kingen van eenen en zelfden stam uiteen spreiden, en welke onder bare partijgan gers beslaan, om, onder verschillige be- VI. - WAARIN DE DUIVEL LACHT. Gelijk de lezer zich nog wel her nnert, hebben wij in het begin van dit vet haat ge zegd, dat de jeugdige de Plougaz voor zijn vertrek naar Palestina eene kamer bewoonde in den duivelstoren. In den loop van den dag had irien deze kamer bewoonbaar ge maakt. Ttfée bedden waren er opgeslagen. Op de latei noodigdén twee kannen wijn, waarbij een zilveren bekci prijkte, de gas ten van Coquerel nog tot een hartsterkenden dronk uit. Nu het was meester Luc, welke die twee kannen daar geplaatst had en meester Luc had bij al wat bij deed zijne berekf-n'rgen. De onbekende en zijn schildknaap traden binnen steeds gevolgd dooi Plulo. Zij leg- qvuiiummuu vu v»vz uvuu uvu>| uuvh j t; in de algcmemie verwarring werd'de laatste I Uen hunne maskers m; de meester was Arthur de Plougaz, de bediende was ïauwi. Arthur sloeg een droevigen blik in de kamer rond. De laatste maal, dat ik die schilderijen J fitsch en schitterend van kb ut; mijn hart was toon jong cn warm. Ik heb na hel le- zooals die schilderijen zijn. Brengt den nacht door, dappere rid ders, in kamers, waar gij ongestoord kunt slapen. Voor de eer des lands zal ik niet dulden, dal twin'ig zwaarden ontbloot wor den oin eenen enkelen vijand te bestrijden. Wie zijt gij? klonk hel op vergramdeh toon uil twintig monden tegelijk; wie zijt gij, dat gij zoo durft spreken? Mijn naani doet niets ter zake, mijne heeren, en ik wil dien ook liefst eerst mor gen noemen. Houdt u rustig lot morgen, ik en mijn schildknaap zullen den nachtm den duivelstoren doorbrengen. O lder hel uitspreken dior woorden, nam de onbekende eene brandende fakkel van de tafel en koos zonder aarzelen de deur, die naar den gevreesden toren leidde. Zijn sch.ldknaap en de hond volgden hem, doch door niemand opgemerkt. De gasten keken elkander stom van ver- op korten en Irolschen toon; twinfg logen bazing aan. Plougaz sloeg zijne handen één. dat is negentien te veel. aan bet hoofd. Meester Luc begon wederom i Op den klank dier st< m was h°t meester te glimlachen en de prokureur, die waar- I en behangsels zag, dacht hij, waren zij Luc, als scheurde de grond 'onder zijne schijnlijk meer van de zaak wis’, dan hij open. Ook de hoer do Plougaz ge-liet bij blijken, knipte op beteekerisvolte L t wijze eerst met hel linker en daarna mei do n leerén kennen en mijn ha:t is verwelkt zijnen dolk. VEURÏ T DOOR Gister zijn de budjetts.. ran onweerden en terug betalingen cn van de gendarmerie niet algemeens stemmen aangenomen. Daarna is de kamcr onbe paald uiteengegaan. -■ L ,j- 1 toe [e s|ujlen> ii minui»«ir im r.iimwoifiuiujbwhwi» J M 1 - I .1 - l, 1 .1 .X r.

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1892 | | pagina 1