I i Woensdag 30 November 1892. 48' jaargang. Nr 48. f-i bil blad verschijnt den Woensdag, onmiddelijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 ir. ’sjaars; mei de post 6 fr. Annoncen 20 centimen per regel.be groote letters Er werd dan een vennootschap inge- bci woon- volgens plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. Een Nr 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. He dnnoncen voor Belgie (ter uitzondering der Vlaanderen1 cn 't buitenland worden ontvangen door het Office dePubi.icité, Magdalenastraal, 46. te Bruxxel. Men schrijft in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker uitgever, Zwarte Nonnenstuaat. 4, te Veurne, en in ue rosiKaniooren. gevang en 26 fr. boet, voor zedenschennis; en 5 fr. boet, voor dronkenschap. Fasseel Julius en zijne huisvrouw Louise Delmcire, werklieden te Merckeru, elk 10 fr. boel, voor beleedigingen; de eerste nog 16 dagen gevang en de. tweede 26 tr. boet, voor slagen. Arnoys Hippoliet en Arnoys Aug., werk lieden te Ooslduynkeike, elk 50 frank boet, voor diefte. Keirschieter Amand, herbergier te Gleic- ken, 40 fr. boe', voorslagen. Noyé Maria, huisvrouw van Ambroos Lanssens, weikster leStadeu. Vandenbroucke Jules, werkman tcCrom- beke, 16 dagen gevang, voor j icht. Nyssens Justin, werkman te Alveringhem, 8 dagen gevang, voor lasterende aanklacht. Zitting van 4 November. Godu Karei, schipper te Dendermonde, 26 fr. boet, voor scheep vaartovertreding. Lepeire Engel, Ryssen Karei en Bedert Karei, vissch is te Oostduynkerke, do'wee eerste elk 50 tr. boet, d; derde nog 26 en 10 tr. boef, voor sl ig n en beleedigingen. Vandcnberghe Arthur, dienstknecht te Vilvoorde, een jaar gevang en 26 fr. boe*, voor misbruik van vertrouwen. Z.lling van den 10 November.Wafhy Jozef, Vand-casteele Hendrik, werklieden te Eerneghem, en David K rel, werkman te Conckelaere, elk 26 fr. boet, voor slagen. Dew.ilf Hendrik, hovenier te Lombart- zyde, 5 fr. boet, voor dronkenschap, en 10 fr., voor scheldwoorden. Rampteau Jules, werkman te Lombarl- zyde, 10 fr. boot, voor gewelddadigheden. Zitting van den 11 November. l’ylyser bodewijk, wissel; r te Oostduynkerke, 16 dagen gevang, voor jacht. Sinte Ceciliafeesten bij de Melomanen. Ter gelegenheid der Sinte Cecilia beeft de muziekmaatschappij De Melo manen Zondag laatst, haar jaarlijkse!) avondfeest aangeboden aan de huisge zinnen der eere en werkende leden. De groote zaal was proppensvol en een grooi getal eereleden hadden ge- weerdigd de feéste met hunne tegen woordigheid te verecien. Sedert eenigen tij 1 lO.'ds hadden wij het genoegen niet meer gehaJ onze vooitreffelijke fanfarenmaatschappij in het openbaar ie hooien spelen. Dank aan bel kundig geleide van haren be stuurder, M. 11. Maton, en de lofweer- dige medewerking der werkende leden, die er eene eere van maken op de inge- sleger: bnan van vooruitgang voort te stappen, mogen wij steeds met meeider lof van de uitvoering barer stukken spre ken. Onze fanfarenmaatschappij mag reeds als eene der beste onzer streek aanzien worden. Mdlche-> von der spule, openingstuk van Fr. Suppé, waarin vele moeilijke passagen voorkomen, is bijzonderlijk met veel brio, met veel samenhang en kunst veel juistheid en gevoelen uitge voerd geworden. Ook maken er toonkundigen deel van, zooals 1 V. en R. B. voor wien de moei- lijkste grepen en wendingen als kinder spefaanzien worden, gelijk zij het ons ia hunnen grand duo concertant bewezen hebben; en eenige zulke liefhebbers is genoeg om de anderen aan te wekken, cn geschreven geweest over hel geen, als kiers'elsel, het art. 47 onzer grond wet moet vervangen. Melden cijns als grondslag is hel gedaan voor het wet gevend kiesrecht: art. 47 heefl geleefd. Men is nu van meaning dat het stelsel van M. Coremans, vertegenwoordiger van Antwerpen, in de commissie der twee derden van de stemmen in de - Panamavaart. Constituante aangenomen te worden. ontstaan en ware muziekanten te vormen. Eene gansch bijzondere melding zijn wij verschuldigd aan den jongen kunste naar A. B. Zijn Morceau de salon voor saxophone-soprano, heefl hij tot ver wondering en bewondering van een ieder op prachtige wijze uitgevoerd. Zoo zuiver, zoo zoet, zoo welluidend kwamen de klanken uil zijn saxo- phontje dat niet eene wending, niet eene nool le wenseben liet. Altijd even zacht en juist rolden de tonen, nu eens harder dan eens zoeter, volgens de nuancen van het muziek. Met oefening en aanhouden wordt A. B. stellig een ware meester in het vak. De Heeren R. en E Vermandere, van Kortrijk, hadden - hunne welwillende medehulp verleend, om, door hei zin gen van eenige liederen, de feeste op le luisteren. M. R. Vermandere is voor ons geen vreemdeling meer. Altijd even bevallig en knoddig, aan genaam en geestig, heeft hij ons menige aangename stonden verschaft. Zijne lied jes, die hij voor hei njeesiendeel zeil composeert, zijn alten gekenmerkt door eene geheele eigenaardige spilsvindig- neid, welke hij door zijne gebaren en den toon zijner schoonb stem aan de aanhoorders weet te doen vatten. Men klaagt somtijds dat er geene schoone, geene geestige vlaamsche lied jes beslaan, maar 'k ben zeker, moest men van tijd rot tijd een van M. Verman dere’s liederen hooren, dat dit voor oordeel, zooals veel andere tegen hel v aamseh welhaast zou verdwenen zijn. M. E. Vermandere heeft dan, voor helnebbers van ernstig muziek, eenige siukken gezongen gemaakt, door onze vlaamsche meesters E Tinei en J. Biockx. De uitvociing er van was ge heel wel geschikt om die liederen aan trekkelijk te maken. Dat is, volgens de kenners hei be- weeren, inderdaad oprecht schoon mu ziek. Ik geloove h,;; maar is het niet jammer dat onze vlaamsche meesters zooals Benoit, Tinei, Biockx en ande e, die voor doel hebben muziek onder de Vlamingen te verspreiden, hunne ge zangen zoo moeilijk van uitvoering maken, dat enkel ware kunstenaais hier toe bekwaam zijn. Of moet het mis schien moeilijk zijn om schoone te zijn? Nu ik wensebe dat al de Vlamingen zul- ken vooitgang doen in muziek en zang, dat de liederen onzer vlaamsche mees ters, het geheele vlaamsche land door mogen weê.galmen. liet Visschersliedeken van E. Tinei, is hetgeen dat voor melodie en zang meest bijval bekomen heeft. Ai hoewel de inrichters der feeste, door onvoorziene omstandigheden, slechts op het laatste den spelwijzer hunner feeste hebben kunnen vaststellen, toch is iedereen tevreden en voldaan huiswaarts gekeerd. Maandag vierden onze muziekanten eigentlijk hunnen patroondag. Dag van vreugd en verzet, we' verdiend na een jan neerstige studige van noten en muziek, en die maar een fout en heeft, 't is van zoo kort te zijn. UT. --- ESecMerEijke kronij?*. De korrektionnele rechtbank van Veurne heeft veroordeeld Zitting van 3 November. Vansteeger 'de goêsic voor muziek bij hen te doen EmieJ, werkman te Lambartzyde, 1 maand Op ons bureel kunnen onze inschrij vers eene prachtige premie bekomen, namelijk het schoone en boeiende ver haal van Jan De Lichte, een groot boek deel in 8" van GIG bladzijden, vroeger altijd verkocht aan 2 fr. en dat wij thans afstaan aan fr. 1-25. Nu men oveial op zoek is naar aange name lezingen voor de lange winter avonden, mag men deze buitengewone ge'egenheid niet laten voorbijgaan om zich dit prachtig boek aan te schaffen. 1 fr. 25 voor GIG bladzijden, druks, men moet bekennen dat hel waarlijk voor met is. Op ons bureel kan cok als premie be komen worden de Geschiedenis van Veurnambacht of Jaarboeken van Veurne en Veurnambacht, door Pauwel Heinde- rycx cn uitgegeven door Edm. Ronso, bibliothekaris-archivist, te Veurne. Dit z ;er nuttig boek, in 4 boekd. groot in 8® van meer dan 1100 bladz. dat zeer zeld zaam is geworden, en waarvan nog slechts weinige exemplaren beschikbaar zijn, begint met de geschiedenis van. it jaar des werelds 4073 en eindigt met 1685 onzer lijdrekenig. Vroeger verkocht aan 15 fr., wordt bet thans als premie afges aan aan 10 fr, verzendingskosten niet inbegrepen. Vcrschlllige <55 dingen Bij koninklijk besluit van den 22 do-., zer wordt M. Arthur Merghelynck, Wulveringhem, herbe- wordt M. burgemeester ie noe'md lot lid van het b isiuur der Noord- watering van Veurne. Woensdag avond is te Watou, in eenen waieiput, verdronken Ca niel Du moulin. g’bo en te Vlanrriingha, en wonende bij den landbouwer Vanvuren. Hij was naar huis gegaan van de wapenshoudingen geenszins bedronken. Ilij zal waarschijnlijk door d m duistere^ misleid, in ’l w; ter gesukkeld zijn. De gebaren haddep den hond 'moren blaffen, waren buiten gekomen en hoor- meld. Men begon het werk, maar, omtrent D_'_ na met groote moeite j eenige kilometers grond te hebben uit- sel eener zekere bekwaamheid. Volgens M. Coremans, ligt de ge- schiktheid van den kiezer in twee ken- teekens 1“ In eene voldoende geleerdheid en oniw kkelingen om een eenigszins ge- onderzoek, zond oordeel over de belangen des lands te kunnen vellen. 2’ In eene zekere mate, boe gering cok, van den stoffelijkcn welstand, die te wete kwam op wie de verantwoorde- maakt dat men belang heefl in hel bc- lijkheid diukte m deze zaak boud der maatschappelijke orde. j Eindelijk diemle do prokureur-gene- Als bekwaamheid zou J- ftek-el, van den toekomstig» n kiezer vervolging. Nu zullen talrijke groote koppen voor hei gerecht verschijnen, beschuldigd j eu verkwisting van sommen, van aLroggelarij en oplicuteiij van bel gehte.e of gedeeltelijke vermo gen van anderen Wij twijfelen nogtans of alles in den klaren zal komen en of de p.icbligen zullen ge.-lralt worden. Panama. De dagbladen slaan vol van bet zoo- gezeid Panarnascbandaal. Panama is eene landengte die Noord- Amerika en Zuid-Amerika vei bindt. Om naar den overkant van Amerika te varen en dal uilgeslrekt land niet te. moeten dweerscaen, kreeg met 't ge dacht die landengte door te snijden door eene groote vaart. Frankrijk wilde dat werk uilvoeren; De personen die een maar daartoe was er geld noodig. abonnement aan den E. -- VEURNAAR nemen richt en actiën werden uitgegeven. 1500 .oor 1893. zullen bel blad tol nieuw- werd bii jaar gratis ontvangen. Herziening. Er is thans reeds zeer veel gesproken gegraven, hetgeen*^00 millioen kostte, en geschreven geweest over hel geen. werd foei werk gestaakt, bij gebrek aan geld. 700 millioen waren verteerd en de kas was ledig. Hoe kwam dat? Wel de 800 millioen waren met volle grepen aan senators, deputes, ministers en dagbladschrijvers gegeven, om de auiwciiic», -v eenen te doen zwijgen, en de andere le XXI gedaan, veel kans heefl door de Overbalen propaganda te maken voor de twee derden van de stemmen in de - Panamavaart. Constituante aangenomen te worden. j Toen het gekend werd dat de graving Dit voorstel bestaat in het samen- (jei. vaai t gestaakt was, bij gebrek aan koppelen der bewoning met het begin- geld, rezen er van alle kanten klachten op, want duizenden geldschieters waren geruïneerd. Een onderzoek werd ingesteld, doch bijkans 3 jaar verliepen, en geen woordje lekte uil over uitslag van dat fi n r, e, tz Over eenige dagen maakte de minister van justitie zich ongeduldig eu hij dieig de rijn ontslag te geven indien hij niet maakt dat men be’ang heefl in hel bc- lijkfieid di ukte ut deze zaak j Eindelijk diende de prokureur-gene- volgcns dit raa| zj;n verslag in en besloot lol de iirrz-n ciikel worden gccischt het lezen, schrij- j vi n en rekenen. De examen, zoo als zij door de wel van 1883 zijn ingesleld, 1 yan verduistering zouden afgeschafl worden. De persoon 'die zonder fauten een aantal regels kan overschrijven van een diktaal in het vlaamsch, tiet fransch of' het Duitsch, kan lezen cn schrijven. Voor het rekenen wordt de kennis vercischl der vier regels. \</ur de toepassing van stelsel zouden kiezer zijn a) De eigenaars van eigendommen, die eene kadastrale weerde bezitten van 100 bank; b} de eigenaars, bewoners of pachters van een huis of van liet gedeelte ecuer woning met een kadastraal inko men dat, volgens hei getal inwoners der gemeente, zou verschillen van 30, 40 CO cn 80 frank. Alhoewel hel ministerie aan M. Core- nrnns geene bepaalde verzekering gege- ve;i heeft een voorstel in den hier aan- gedjiden zin neder te leggen, heeft hij aanduidingen die geen twijfel schijnen over te la en. De commissie der XXI van de Kamer, zaterdag ’t referendum besprekende, heeft M. de minister de Burlel verklaard, dal liet gouvernement, ingezien den alge meenen tegenstand welken dit voorstel inlc land ontmoet, besloten heelt bel in te trekken. M. Janson nam het voorstel over. MM. Feron cn Hansscns stelden ieder een ander stelsel van referendum voor. Alle drie c'ezt stelsels weiden verworpen met 15 stemmen tegen 3. T 1 1 I I 1 1I 1 I 4*„. z-k»-» M t I /l/>n i 4 An aul ti b n w» n TFAn» r» Ir zv 1 CA A 4’— 1. X 4 AA X' 1 1 Z.Jzj -- teWMUUlll WWW- - V W» »»l<< vi» uavi --«rnun».ag»o<wilja»ww- Eene briefwisseling ons gister avond toegeko men, kan maar woensdag verschijnen.

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1892 | | pagina 1