DE DÜIVELSTOREN 48' jaargang. V 49. 4’: noon PAUL FEVAL. Woensdag 7 December 1892. To n d-n volgenden morgend do ridder z- in het lijk van eenen der ver- u t zijne hand. Vergiffenis, Pluto, vergiffenis! riep hij builen z>ch zelven van schrik. Pluto liet wederom een dof gebrom hoo- ren, sperde zijnen wijd-n muil open en richte zich op zijne gespannen achier pooien op Vervolgens greep hij de opziener bij de keel. Meester Luc werd eerst loodkleurig, ver- gansch vergeten hebben; verkeerd begrepen zuir igheid zou hem niet hebben ingebl zen, dal zonder huispaoel en kapMaan het leven hem aangenamer zijn zou. Dit was de oenigo uitgave, welke Luc Mcrfil de schurk! ii p de Plougaz bij die gedachte v.’bitlerd u t hem ooit had afgeraden. Jammeren en klagen evenwel kon niet meer baten. lie o ide ridder begreep dat vroolijkheid nie>, zooals hij steeds gedacht had, hot hoogste good was, dat zij ten minsie nooit lol licht- zinigh id mag overslaan. De eenige erfgenaam van Plougaz werd met groote pracht en plechtigheid ter aarde besield. O,> Y.inmi’s graf werd en nederig k u s geplant en m nigthaal zag m n Yvon ne a.ui de voet van dit kruis gmvnichtig nc ierknielen. Het lijk van meester Luc werd voor de raven geworpen, mnr zelfs deze lie'en nel onaangeroerd ligge i. Plulo, de trouwe houd leefde nog lang, weid goad verzorgd en na zijn-n dood be hoor ijk opgezet. Daar de naam van Plougaz eerst na ruim drie eeuwen uitstier f, mag men ver mder- welvaart van het land. Dit ziende, rekenden de liberalen op de kiezing van Juni laatstleden. De kwestie der herziening zegden zij moet heel zeker oneenigbeid onder de katholieken te weeg gebracht hebben. Daarvan zullen wij gebruik maken om in de kiezingen te zegepralen. Doch de katholieke kiezers bleven evenals de rechterzij eensgezind en sterk en dienden de liberalen eene da- vering van belang toe. Alleenlijk teBrus- zich, voor de kiezing, met elkander i en een bondgenootschap s'oten met de socialisten, daar zag men de gemengde liberale lijst zegepralen Deze zegepraal echter heelt de li- Onze Landbouwvoordrachten. Hedendaags kwijnen handel en nijver heid, en de boerenstand vooral heeit nog het meest te lijden. Van ’smorgens vroeg tot ’s avonds iaat, slaven de boeren zon der opaouden, en wanneer het jaar ver- loopen is, heeft bun lastige arbeid bijna mets in geldweerde opgeleverd. Dooi langdurige en wijze opzoekingen hebben zekere geleerden eene gioote menigte verbeteringen toegebraebt Uie mans mei vooideei en winst door de landbouwers op hunne akkers kunnen toegepast worden. Zij moeien dus die nieuwe vei beteringen op eene verstan dige manier invoeien, en bovenal welde noodige voeding hunner veisclnllige p.antensoo tni leeren kennen. liet S aatsbestuur, dat den bloei van den landbouw ter herte neemt, zendt daarom in vele plaatsen geleerde man nen om die kennissen onder de pachters te verspreiden. Vroeger, onaer onze landgebruiken, bestond hel volgende vooroordeelVader beeft bet zoo ge daan, wij moeten hem navolgen. Doch a lengskens nebben zij dit gedacht laten varen en eene talrijke menigte volgt regelmatig en aandachtiglijk de gegeven lessen. Iedereen juicht dus de maatregels van hel ministerie van landbouw toe. Maar bet is pijnlijk te moeien bestaligen, dal de mannen, hiertoe gezonden, dikwijls de noodige hoedanigheden met bezitten om tol onze landbouwers te spreken. Zij komen op als knappe heerkens, die de boeren, zooals zij ze met nnnacbtigen toon noemen, houden voor de grooisle apen der wereld. Zij verachten hen, en, in plaats van nunige lessen ie geven, zeggen zij het meestei.deel niets anders dan ijdelheden. .plaats tan eene les van landbouw, ziet eiftoort men niet anders dan eene les van declamatie. Zij halen zoo veel hoogdravende woorden aan, die voor ons onverstaanbaar zijn en die in den grond niets inhouden, zoo dat, als wanneer de uur voorbij is, men nog niets weet van gansch de zaak die de voordrachtgever behandeld heeft. Hel zal dus niet te verwortdeien zijn, indien men weldia met deze zoo noodi ge vergaderingen begint te spetter, en dat men deze ah een geldverkwiftend middel zal aikeui en; h< t zal de schuld der voordrachigeve s zelve wezen. Wil men dus goede uitslagen bekrmen dan behoeft men vooreerst bekwame en nederingere sprekers lond te sturen, die met de landbouwers kunnen omgaan. landbouwer. Leaning 4 p c. van 1875, der Provincie West Vlaanderen. De Gouverneur der provincie West- Vlaanderen maakt bekend dat een koninklijk besluit van 29 November 1892 goedkeuring beeft verleend aan de beslissing van de Bestendige Depu tatie van 28 October jongstleden, be treffende de uitgifte van eene leening van 3,500 000 tranks, gedeeltelijk be stemd tot de uil-eering der leening van 4 p c. van 4875. De uitkeering van het kapitaal der oude obligation, vermeerderd met het bedrag van zes maanden intrest aan 4 p. c. tot 4 Januari 1893, het zij 510 frank te zimen zal ge chielen op 1 Januari 1893. te Brussel t in de Banque de Bruxelles, te Brugge in den Bank van West-Vlaannderen. Aan de bezitters van titels der lee ning van 1875 wordt door de provincie der vervroegde betaling aangeboden van de premien van 100 franks, bere kend aan hunne warrde op den datu n van 1 Januaii 1893, miis rekening ie houden van den int est aar. 3 p. c. De trekkingen van die premien zullen gedaan worden in openbare zi ting van den provincieraad den 13 December 1892. ten 10 ’s morgens. 32* vervolg. Alles goed en wel bes-houwd. dus sprak hij, zal er mijn geweten n et m> er of minder door bezwaard worden, omdat ik reeds dacht hen beiden gedood te fu bben. En na zich door di z j fraaie redeneering lo zij e giuwelda J vi ig out en versiokl ie b iib. i zend hij mei behulp van zijnen u Y umi mar de andere wereld D.tmaal z lie hij zoo juist en goed te treffen, dat hij niet meer noodig had voor do derde ru.i il te beginnan. Er bl-ef nu nog Arthur de Plougaz over. Op dim oogenbhk dal Mo’fil zich naar dez-m wendde, deed z ch een dof geknor hooren. Meester Luc bleef staan en leende eenen o "blik het nor. Bah, dacht hij na eenen oogenblik van bi nauwdh id, mijne ooren suizen slechts. Hij hief den arm op en richte zijnen dolk 1 Dit blad verschijnt den Woensdag, onniiddeliik na de graanmarkt. Ii schrijving;prijs^ 5 fr. ’sjaars; met de post 6 fr. Ann.meen 20 centimen per regel.De groote letters volgens plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. Een Nr 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. Dr /nnoncen voor Belgie (ter uit zondering der Vlaanderen) en ’tbuitenland worden ontvangen door het Office dePublicitè, Majdalenastraal, 46, te Brussel. Men schrijtt in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker uitgever. Zwarte Nojiuetisiraal. 4. te Veurne, en ui au i'usiKaiuooren. te schaffen. Jj—.i.. de neerlaag der onafhankelijker) geene ...V. .M. 1 verz’.vckkirig vnn>. Ha Ir-uhnlipkon het f Op ons bureel kan ook als premie be I teweeggebracht. komen worden de Geschiedenis van I Veumambrcht of Jaarboeken van Veurne die geene andere politiek kennen en leurn nibacht, door Pauwel Heinde- rycx en uitgegeven door Edm. Ronse, biblioMiekaris-archivist, te Veurne. Dit zeer nuffig boek, in 4 boekd. groot in 8* van meer dan 4400 bladz. dat zeer zeld- katholieke partij* zaam is geworden, en waarvan nog J slechts weinige exemplaren beschikbaar zijn, begint met de geschiedenis van ff jaar des werelds 4073 en eindigt met 1685 onzer tijdrekenig. Vroeger verkocht aan 15 fr., wordt het thans als premie afgestaan aan 10 fr. ve zendingskosien niet inbegrepen. altijd verkocht aan 2 fr. en dat wij thans I se| waar de radikalen en doktrinai- afstaan aan fr. 1-25. ren Nu men overal op zoek is naar aange- i verzoenden name lezingen voor de lange winter- avonden, mag men deze buitengewone L ge egenheid niet laten voorbijgaan om op de^onafhankelijken. zich dit prachtig boek aan te schaffen. I Deze zegepraal echter heeft de li- 1 fr. 25 voor 616 bladzijden, druks, fcerale paitij niet versterkt, gelijk ook men moet bekennen dat het waarlijk - voor niet is. t verzwakking voor de katholieken hetf. Integendeel! De doktrinaire liberalen, dan verdejldbeid te zaaien onder de katho heken, zijn zelven in den put gevallen dien zij voor een ander gedolven hadden en slaan thans tegenover de eensgezinde - j en tegenover hunne vroegere partij- en bondgenooten, zwak ker en macbteloozer dan ooit. De personen die een abonnement aan den VEURNAAR nemen voor 1893, zuilen het blad tot nieuw jaar gratis ontvangen. Op ons bureel kunnen onze inschrij vers eene prachtige premie bekomen, namelijk het schoone en boeiende ver haal van Jan Be Lichte, een groot boek deel in 8° van 616 bladzijden, vroeger altijd verkocht aan 2 fr. en dat wij thans Eenige dagen geleden stichtten MM. Janson en Feror. eene groep van radi kale volksvertegenwoordigers, onder den naam van groep van bet algemeen sicmtecbt. M Janson werd hoofdman van die groep gekozen, welke een goed dertigtal leden teil. MM. Fiére en Bara, vroeger de er- kende leiders van geheel de liberale door de doktrinairen ondersteund, I partij, vonden zich dus gedwongen ook 1 eene groep te vormen van de nog over- biijvende liberalen in de Kamer. Deze, welke ruim 25 man sterk zijn, stelden M. Bara als hoofdman aan en noemden zich de libeiale linkerzij, bij uitsluiting der groep van M. Janson, wier leden alzoo, door Fiére en Bara, in den ban van het hbcralismus gesla gen zijn. De slotsom is dus, op dezen oogen blik, volgens de eigene bekentenis I der dokirinaire hoofdmannen, gewezen oppei bazen der liberale partij, dat de liberale linkerzij, de partij die nog Kamer slechts vijf of zesentwintig 1c- Verbrokkeling. De herziening der Grondwet, door de vooruitstrevende liberalen voorgesteld en - j met bet enkel doel het katholiek minis terie omver te werpen, heeft tot hiertoe gansch andere uitwerksels dan de li- bem'en ervan verwacht hebben. ooreerst verwachten zij dat het ministeiie zich tegen de herziening zou verzet hebben, of ten minste dat de le den der rechterzij de eenen voor en de anderen tegen zou gestemd. Alzoo zou <le katholieke meerderheid verdeeld ge weest zijn en was het gemakkeiijk haar te overwinnen. Doch de rechterzij bleef eenparig en aaoviiaide de herziening, zich roorbe- - houdende het nieuw kiess'elsel nan te aan Fiére en Bara gehoorzaamt, inde nemen, dat tiaar zou toeschijnen best Etwintirr Ip. geschikt te zijn voor de belangen en de den telt. van schrik. Hof betreurde hij de verblindheid van Arthur, die met eigen hand do protun ur, meester R chus Re quin had infusschen pheldering g-geven) den snood m en trouwloozen opziener had willen straffe J Maar nog meer betreurde en b jammerde hij zijn-’ - gr n dwaze zucht i -D - tot vermaak! Hadde hij deze niet in alles z,JM und» klapperden en de dolk gleed g«,olgd, bij zon den gedode. „,e( zoo stellen da. de oude ridder «ee maal in he! De rechterzij, daarentegen lelt er 79 Wanneer iemand een woorJje uitleg in de progress!.-tui, door de doktn- vraagt, keeren zij hem den rug toe en naire kopstukken in den ban van het laten den vrager zoo wijs als hij is. beralismus jgeslagen, zijn zelve dertig j Velen komen enkel om bun spraak- tol twee en dertig man sterk. j talent te doen bemerken, maar niet om Ziedaar de gevolgen der dokliinaire de landbouwersdegewenschtekennissen politiek, in zake der herziening, en wij te verschaffen; in.plaats van eene les van zijn nog aan het einde niet. - Eens hei uiigebreide kiesstelsel aan genomen zal de oude doktrinaire partij geheel en al ten onder gaan, en, eens gevallen om met meer op te staan, zal zij het spreekwoord mogen overwegen: Wie eenen put delft voor een ander, valt er gewoonlijk zelf in. J volgens toad en ikurna paarsi h. Toen Pluto 1 op den giOnd. de g. h.’ime d; ur slui- •e «tme hii h-i IVAVIVACTA hel midden slagen zijnjn geliefden eenigen zoon Arthur dier elkander I teloos naar hel hart des ridders Voor de tweede maal hel zich een dof gebrom hooren. Toen bracht Mo fil den sloot toe. De jon ge ridder slaakte een luiden gil en blies den I laatsten adem uit. Op hel hooren van du n 1 gil sprong Piuto onder de legerstede zijns meesters uit en legde zijne voorpoolen op het b d, Moifil was bij deze verschijning, waaiop hij met gerekend had, tot inden uilersicn hoek der kam r teruggedeinsd, De hond 1 kte de bloedende wende en blafte jammeilijk. I Luc Moifil. radeloos van angst, wilde j langs den muur naar de g. h”ime d. ur sim- pen, maar nauwelijks was hij halverwege (]e Piouga gekom-m, ol P.u’o sprong in b” 1 - - der kamer en versperde nem den weg. Een i erkendu.’was de diepbedroefde vader troos oogenblik keken mensch en l._. 2;? 1 1 - 1 t aan. Nooit had de oogappel van Pluto van 1 zulk onhe lsp tllend vuur geschitterd. Hei was als brandden twee vuiige kolen onder zijne dichte oogharen. Hij had zijne ge spierde poolen samengetrokken en scheen als tol den noodlottig, n sprong gereed. 1 Meesier Luc begon e beven als oen blad; 111 II 3 1F'. hem iosli viel hij mei eenen zwaren slag 1 —i" HIT——'- ~€J KJ ,1 UUll v» w w. n- L-uaa VI 'WVO*.

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1892 | | pagina 1