r Nr 50. Woensdag 14 December 1892. 48“ jaargang. 'V van militie voor de lichting van 1893, op hel gehucht De pettonen die een -Jt abonnement aan den Wil VEURNAAR nemen voor 1893, zullen hel blad lol nieuw jaar gratis ontvangen. gesteld worden, en overweegt hoe hun j Nicolaas. geschrijf van het eene tijdstip tol hei j Als men de liberale gazetten leest, welke door mannen, die zich het mono- polium van hel versland toeë genen, op- J hersteil ngswerken der kerk van Si. Militie. MM. F. Vanden Abeele, maponnieke denkbeelden, en aan de bc- morsing van alwie niet denkt en niet schrijft zooalszij. Maar nog een middel zoo hebben zij het in hun ijdel brein - bestaat er om den krachtigen invloed, dien de katholieke gazel tegen hen uit oefent, te verijdelen; dit is, van het blad zelve als een lasterend, een leugen achtig blad te doen doorgaan; zeggn dat het liegt, zeggen dat Let lastert, het ge recht er tegen inroepen, het gerecht zelf bekijven, wanneer dit aan deze, even als aan hen gebruik laat maken van de vrijheid der drukpers, ziedaar bet middel dat zij denken aan de hand te hebben, om hun doel ie bereiken. Zullen zij hierin slagen? Voorzeker neen; de gazetten, die de gematigde partijen ondersteunen en door deze on dersteund worden, kennen hun recht zoo goed als de vrijgeesten; zij zijn van geen klein gerucht verveerd en zullen maar immer met moed en iever voort streven, om de goede orde te handha ven, om de rechten der burgerij te ondersteunen, om dezelve in alle admi nistratie en burgerlijke akten te doen gelden, en om de godsdienstige gevoe lens onder de volksklas in te lichten, op to wekken en te verlevendigen. plaats geweest om de lijkschouwing doen, en 't is bij dit onderzoek dal or Alois Garmyn door een pistoolschot was dporboord en verbrijzeld, en nicl door eenen slag van het wapen op hot hoofd. De dader Coucke is den maandag morgend gevlucht en lot nu toe nog uie; Dinsdag 6 dezer zijn, ten nadcele van Hendrik Rruisaeti, landbouwer ta Hoogstaede, zes konijnen gestolen. Donderdag zijn te Forthgm lW§Q ongelukken gebeurd M. A. Blowing, koopman, is, ten ge» volge van eenen misstap, door de zolderval van zijn magazijn geyaHen er, beeft twee ribben gebroken. JJen fiep naar zijne woonst, om kenpis yan 't pp? geluk te geven; de meid, die p!lg.ep thuis was, loopt naar 't maga^jp, spall naar boven en valt ook door do zolder val. Zij waa prg gekneusd aap het gm- IpatBeider toestand is voldoende- Woemsdpg pacht bebbep dieven ingebroken in do kerk vap gt.aypje; zy hebben de offerblokken opepgebrpken, maar niets gevonden, daar zij geledigd waren. De coffre-fprt heeft aan buppg Op ons bureel kunnen onze inschrij vers eene prachtige premie bekomen, namelijk het seboone en boeiende ver haal van Jan De Lichte, een groot boek doel in 8" van G16 bladzijden, vroeger altijd verkocht aan 2 fr. en dat wij thans afslaan aan fr. 1-25. Nu men overal op zoek is naar aange name lezingen voor de lange winter avonden, mag men deze buitengewone ge’egenheid niet laten voorbijgaan om zich dit prachtig boek aan te schaffen. 1 fr. 25 voor 616 bladzijden, druks, men moet bekennen dat bet waarlijk voor niet is. Op ons bureel kan ook als premie be komen worden de Geschiedenis van Veurnambacht of Jaarboeken van Veurne en Veurnambacht, door Pauwel Heinde- rycx en uitgegeven door Edm. Ronse, bibliothekai is-archiviat, te Veurne. Dit zeer nuttig boek, in 4 boekd. groot in 8° van meer dan 4400 bladz. dat zeer zeld zaam is geworden, en waarvan nog slechts weinige exemplaren beschikbaar zijn, begint met de geschiedenis van it jaar des werelds 4073 en eindigt met 1685 onzer lijdrekenig. Vroeger verkocht aan 15 fr., wordt het thans als premie afgestaan aan 10 fr. verzendingskosten niet inbegrepen. Leenlng der Provincie West-Vlaanderen. Omwisseling der schuldbrieven h t. h. der genot met 1 Januari 1893, der lefining 3 t. h. van fr, 3,500,000 nominaal 1892 deur provincie, uitbetaalbaar aan pari St- N,ic0|au^’v‘jürae’ccnf in 66 tear bii halfinwrh, Mi.F *>n de kerkfabriek van St. Ntcol. Dit blad verschijnt den Woensdag, onmiddelijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs, 6 fr. ’sjaars; met de post 6 fr. Annoncen 20 centimen per regel. De groote letters volgens plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. Een N' 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. De Annoncen voor Belgie (ter uitsondering der Vlaanderen) en ‘tbuitenland worden ontvangen door het Office nEPuni.iciTft, tfagdalenastraat, 46, te Brussel Men schrijft in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker-uitgever. Zwarte Nonnenstraat, 4, te Veurne, en m ae PostKatnooren. lleclitcrlijke krouijk. De korrektionnele rechtbank van Veurne hoeft veroordeeld u Zitting van 24 November, Dorrez wilde zijne dochter binnentrekken; ser, beide te Dixmude, elk 15 frank boet, hij haar uil de tu men van Coucke en zij „aa- j-aaIz-a.-i.— -- ging tinnen. Coucke riep voor do deur durft gij nog buiten komen. Garmyn keerde terug en nauwelijks was hij buiten, of Coucke school met een pistool in zijn aangezicht en Garmyn viel achterovei|in een gracht- 50 frank boet J Je>bal‘vo1 water stor.d. 1 Alhoewel ook door eenen loodkorref doodelijk in de hersenpan getroffen, •11.1- - - Terecliillige tijdingen Zie hier nadere bijzonderheden over de moord te Bovekerke gepleegd in den openbare schuld te' verkoopen ora tus- j nacht van 4 tot 5 dezer. r - Den zondag avond was vader Garmyn met zijne twee zonen Alois en een an- uuuju, uw «avu deren zich gaan verzetten in de herberg peinzende dal zij het niet zou doen, van Hendrik Caner. on hel eehucht r Ir. den nacht van vrijdag jtot zat,er, dag hebben de gendarmen op heeter- daad drie dieven aangehouden, die, in de statie van Dixmude, op eenep y/agpp geladen met kolen, van zin W.ur.ep epflPB goeden buil ie mak,en. Sedert oen tiental dagen is Elpdi# D.. van Bevereu, bij Bousbrugge, spoor, loos verdwenen. Zij was met haarbrqe.- der in twist wegens het ontsteken y?p eene petrollump, toen haarvader biuuem- kwam. Daar deze trachtte zijne dochter, die sedert eenen tijd het fijne niet vasj heeft, e s’illcn, viel zij ou tegen hem uit ep dreigflL liaar te gaan y.ejr.s’moprpfl. Bah ja, doe dat zei de vader lachend, Daarop ging Ëlodie builen en sec'^i andere overeenstemt; als men ziet, hoe te Brugge, H. Loomjens, te Thielt, baron zij elkander en zich zelven tegenspreken; f ais men ziet hoe zij hunne eigene daden bestend go deputatie en woorden in anderen trachten te vin- i 'j Lj; den, en ze bij dezen schandvlekken; dan herzieningsraad. M. Van Hee jïd j' hem'doen moet men waarlijk lachend zijne schou- iJ ders opbalen. Sedert hunne opkomst, hebben zij niet opgehouden zich door alle soorten van beleed gingen te doen opmerken: zij sparen noch geestelijk noch wereldlijk, noch vreedzame burgers, noch ambte naars, noch hooge bestierders, noch keizers, noch koningen. Zij eerbiedigen niets; hunne gazetten zijn opgepropt met de walgelijkste aantijgingen; scep ter, troon, mijter en priesterkleed zijn I voor op eene erbarmelijke wijze door het I en de tweede 30 frank boel, vooAiagen modder gesleurd, en de onzedigste en 1 r““' verdei lelijkste vertellingen worden in deze gazetten met graagte eene ruime plaats vergund. De vrijheid van druk pers, die hun de gelegenheid geeft om op die wijze het volk te kunnen beder ven, wordi door hen ten dien opzichte geliefkoosd, en is een beminnensweer- dig troetelkind, dat zij nooit zouden willen missen; dat hun zoo zeer aan het hert ligt, dat zij het nooit zouden willen verlaten. Maar een ding geneert hen, dat is, dat de katholieken, die eene gazet opstellen, om te laten zien wat de liberale gazetten zijn, wat doel zij met hunne verderfelijke schriften hebben, hoe zij In t volk misleiden, wat zij heil volk wijs maken, wat verschil er is tus- schen mannen, die het met het geluk des volks wel meenen en het franema- I>c drukpers* ponskorps, dat die katholieken, zeg- Ntemand kan loochenen dat sedcit gen wij, ook gebruik maken van alle eemgejaren, de goede drukpers vordc- vrijheid; dat zij het woord aan hen ringen gedaan heeft. De iever voor hel alleen niet laten, en daardoor eene hin- goede heeft een groot aantal katholieke derpaal maken aan hun vrijgeestig ge- gazclten cn geregeld verschijnende schrijf, aan de verspreiding hunner schriften gesticht, tegen de slechte druksels, van allen aard, welke alle da gen elkanderen kruissen over hol opper vlak van het land, en op elke gemeente van Belgie hel onkruid der zedeloosheid en der ongodsdienstigheid gaan zaaien. Desniettegenstaande zijn al de welpei- zende lieden, ongelukkiglijk, niet ge noeg overtuigd van de gebiedende nood zakelijkheid van dien zoo prijsbaren en zoo verdienstelijken ijver aan te sporen, door eene dadelijke medewerking om vooral de katholieke gazetten cn tijd schriften te verspreiden, welke, alleen, kunnen verlammen den bcsmeltclijkcr> invloed van het getal van die onzede lijke cn liberale nieuwsbladen. Men begrijpe het eens voor goed. Wat hebben wij sederl eenigen tijd geziei De liberale gazetten hebben bet goed aangerand met eene onbegrijpelijke stoutmoedigheid, met eene altijd toe nemende woede, met eene kwade trouw zonder naam. Voor hen zijn alle midde len goed, zijn alle middelen wettig. Hei kwaad is groot, hel is onmeet baar; de tegenmiddels moeten ernsl- haft'g, onophoudelijk zijn. Het is dus wel, ten eerste noodzake lijk van handen aan ‘t werk te slaan, en niet hallwege te blijven stilhouden neen, men moet doorgaan en katholieke échrihen verspreiden, ze te lezen geven aan degenen die welkdanige bladen, welke hun in de hand vallen, lezen. Wettelijke besluiten. De kerkfabriek van Pervyse is bij ko ninklijk besluit van G dezer gemachtigd 9 verschillige obligatien aan drager en eene inschrijving op het grootboek der schen te komen in de vergrootings-en i Moscou. Daar was insgelijks zijne doch- Betbunë, te Oostroosebeke, leden der ter Herminie, met haren minnaar Robert van West-Vlaande- Coucke, hovenier te Vladsloo. ren, zijn benoemd tot leden van den Rond 10 ure wilde Garmyn haar met dcca naar huis gaan. Zij weigerde, derzelfde deputatie te Veurne, is be- Ten 12 ure weigerde zij nog, en noemd lol lid der provinciale commissie allen bleven zitten tol rond 2 ure. Dan -n-.- --- verplichte Garmyn haar hem te verge zellen. Robert Coucke ging meé, doch bleef met zijn lief klappen. De vader bad reeds zijne vest afgedaan als 't gesprek nag voortduurde. Hij ging terug buiten en Edmund, voerman, en Vieubïed Karei" met- Coucke weerbield haar. Eindelijk trok cor hoirln fo htvm>UA «1<- a v c 1 1 dronkenschap; de eerste nog 50 frank I Amey Karei, werkman te Veurne, 26 fr. boet, voor eerroof. Ryesan Karei, visscher te Oastduynkerke, 300 frank boet, voor jachtdelikt. Zeebrouck Justina, koopvrouw, te Veur ne, 3 maal 1 jaar gevang en voor zedenschennis. Zitting van 25 November, Vromen t- Alois, wildkoopman te Clereken, 50 frank I wilde Alois nog zijnen vader helpen maar boet, voor smaad jegens de politie, en 20 1 kon niet. Beide gekwastten werden in fr., voor beleedig-ng, hunne woning gedragen. Bastoen Pieten zager te Beveren, 8 dagen De toestand van den vader is nog al gevang en 10 fr. boel, voor beleedigingen, voldoende, doeh dezo dos znnns vpror. Vérbanck Karei, werkman te Ramscap- pelle, 16 dagen gevang en 50 fr. boet, voor vernieling van eenen ploeg 's nachts. Vynck Leo. vischkoopman te Lombart- zyde, tc dagen gevang en 26 fr. boet, voor smaad jegens de poliiie. Pauwels Hendrik, landbouwer te Wou wen, 2 maal 100 fr, boet, voor jachtdelikt, voldoende, doch deze des zoons verer gerde seffens zoodanig, dat hij den maandag avond moest berecht worden en dinsdag avond stierf. Donderdag is het parket van Veurps ter plaats geweest om de lijkschouwing te doen, en 't is bij dit onderzoek dat ar bestatigd werd dal de hersenpan vap i dporboord en verbrijzeld, pn nicl door De dader Coucke is den maandag J 1 I - - lefnigg van 1875 in schuldbrieven 3 t, h. j aangehouden. 3 t. h. van fr, 3,500,000 nominaal 1892 in Gfijsar bij halfjaarsche lotingen, De dragers der schuldbrieven der lea ning 4 t. h, van 1875, geroepen tol da ver vroegde uitbetaling var. 1 Januari 1893, datum op welken zij ophouden intrest te geven, m?g''n hunne titels afgeven van 14" tot 30" December 1892, te Brusselin de Bangue de Bruxelles, te Brugge i in den Bank van West- Vluanderenen zullen in verwisseling, bij onverminderbare inschrijving, schuldbrie ven 3 t. b. der nieuwe leenmg 1892 der provincie We»t-Vlaanderen ontvangen aan den prijs van 96 l, h., genot met 1 januari 1893, De oude titels zullen ontvangen worden tegen pari en daarbij het bedrag van den coupon van fr. 10 op 1 Januari 1893. dus tegen fp 510. De prenoiep tot deze schuld brieven beboerende zuljan in betaling ont vangen wordeo tegen hunne waarde ge bracht op 3 I. h. op 1 Januari 1893, voh- e'tejj5s™«'L„pn bovongenieldcn iSk lijd niet afgogeven zijn, zullen ter omwisse ling niet meer aanvaard worden, Formulen van bordereel voor de afgifte der titels, met hel oog op hunne omwisse ling, liggen van nu af, in voormelde ban ken, ter beschikking der dragers, Brugge, den 6” December 1892. De Gouverneur, B“" RUZETTE. AA no. I Een Itopjnkiijk besluit van 8 dezer verleent een? hulpsom van ff. J8o3-;8 aan de kerkfabriek yatj van fr 6869-87 -van St. Nicolam, fe P?rv'y.g, VQor herstellingen aan die kerken, m tuiuiuuiteven j r. n. i VEU p.I 4. ----- «u-u-JVluj .‘.....a „„o, »uur blagen.

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1892 | | pagina 1