I a Christina’s Heldenmoed 0 Ir l iV 51. 48’ jaargang. moet komen met uwe nu 2! December 1892. Iets ovei’ de inkomrechten op de Granen. Gent, 14 December 1892. Mijnbeer de Hoofdopsteller, Laat mij toe van uw geëerd b ad ge- den. Onafhankelijk van wie of wat? Onafhankelijk van goddelijke of men- schelijke wetten? afstaan. Ik zal mij niet beroemen dapperen getrouw te zijn, heer! zegde Louis, maar wanneer gij mij beter zult kennen, hoop ik, dat mijn vei zoek door u bij den koning zal ondersteund worden. Ik zal oogenbhkkelijk eene boodschap aan d n hertog van Besai^on zenden, die met het b heer en h> t overgeven van die plaats b last is, en ik hoop, waarde baron, dat gij zoolang uwrn intrek in mijn kasteel zult nemen, tot dat gij iu het bezit van het tegenover mij liggend Kasteel zij’. Lotus m.iakie aanvankelijk genige zwa righeid om het aanbod aan te nemen, maar eindigde toch met zijne toestemming te geven. Christina hoorde niet zonder heimelijk veidtiet de uitnoodiging van haren vader aan; de ridder imshaagde haar, joeg haar zelfs schrik aan, en het scheen haar toe dat de komst van dien man e nig onheil over het vreedzame dak van haren vader zou brengen Louis w is echter zoo minzaam en vootkomend als mogelijk was; des avonds zong hij schoone balladen en bege leide die l.edetei op de ha>p. of hij ver telde de eene o!' andere schrtkvei wekkende i legende, die door zijne gebaren en uitdruk kingen nog dieperen induik maakten. (Woidt vuoiigezelL Woensdag volgens plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr Een Nr 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr* het 1Ö0. be Annoncen voor Belgie (ter uitzondering der Vlaanderen) en ’/buitenland worden ontvangen door het Office dePublicitè, Magdalenastraal, 4G, te Brussel. Men schrijft in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker uitgever. Zwarte Nonuensiraat, 4, te Veurne, en in de Postkantooren. o— Ten tijde van Philip-August, werd het kasteel van Montvillers, in Franche-Conré. door dm jongsien zoon van dm heervar. Vergy bewoond; hij liet zich, naar zijn kas tei l, Montvillers no-men. Daar Herbert reeds bejaard was, zoo sleet hij niet zijne dochter Christina zijne overige levensdagen in deze vreedzame een- z amheidp Zijne dcch'cr was een b<ko orlijk meisje, dal i.0 of 21 jaien telde en emen moed verried, die menig jongeling tot eer zou gestrekt hebben; zij bestierde met het zelfde gemak haren fi-ren draver als de snaren harer harp, en hare zwarte oogen zouden aan haai gelaat eene hooghartigheid hebben gegeven, iridien de blik niet gema tigd was geworden door een zachten gbin lach, die necstal om hare lippen speelde. Op zekeren avond zal de oude graaf in een wetenschappelijk wuk 'e lezen; Christi na zal aan eene zijde u hield z ch met haar borduurwerk en met het Imsteim mar den regen, die in stroomen neduvi-1. onled g. 11 t was r*<ds omstreeks eil hip, to. n men den graaf kwam verwit'igerdat i en cnb kende de gtslviijheid wei cezm nacht bruik te maken, om aan uwe lezers de noodzakelijkheid te bewijzen der inkom rechten op de vreemde granen. Het smeekschrift, welk ik ten dien einde aan de gemeenten van Vlaanderen gezonden heb, is bij sommigen op eene onverschillige manier ontvangen gewor den. Ik vroeg mij af welke de reden daarvan kon zijn, maar na verschillige gesprekken met landbouwers, heb ik kunnen besluiten, dat het een wantrou- wen is in de regeering; wantrouwen dat de moed in de schoenen doei zinken. Men zegde mijHet kan toch niet hel- pen, wij hebben zoo dikwijls gevraagd en hebben nooit iets bekomen; wij zouden moeten roepen en met geweld opstaan, om aanhoord te worden. Dan «alleen zou het siaatsbestuur gelooven d it wij arm worden. Hewei, heeren lezers, ik durf ditmaal verantwoorden over de medewerking der regeering, ik durf zeggen dal de wil van honderd duizend mannen, van hon derd duizend familiehoofden aan eenieder de oogen zal openen! Teekentdus met mij deze lechivaardige vraag, en wij inriep. Herbert gaf bevel hem binnen te leiden. Het was een man van omstreeks dertig jaren, van hooge gestalte, mol zwart dik haar, en met sombere, alhoewel regel matige gelaatstrekken. Een breed lidleekcn b-dekte zijn voorhoofd; zijne donker blauwe oogen trokken slcch’s gó aandacht door hunne zonderlinge uitdrukking; het was de blik van eenen tijger als hij zijne pi ooi b-loi rt, rener kal als zij hare klauw.: i uitspreidt.... Christina, de ft •re burgvrouw, die nimmer vrees gt k-nd had. b efde to'-n zij den vreemdeling zag, en sloig hare bliK voor die twee blauwe vlammen, die zoo zonderling schitterden, neder. Hei hert deed hem eentge ververschingen voorbereiden, en noodigde hem vol hoflijkheid uit, aan het avondmaal deel te nemen. Het is niet meer dan billijk, zegde de onbekend dat mijn waarde gaslheir eerst wiel wie ik ben; men noemt mij Louis, baron v.m Grandval; ik wil mij geenszins I cp mijne edele geboorte beroemen, maar het zal den edelen Heibert toch n'el onwel- totens verrijzen .- hel is door K.ird den kom zijn Ie hoeren, dat .k uit het geslacht - der Cotic'cs gesproten b- n. Een edel ge.-lach baron Louis z< gde Hetbtr’, ik km het. Alueil de Coucies was mijn 'vapnnb’jieder. Alb it de Cot'cies was de broeder zuilen overwinnen; wij zuilen hebben, wat men in het rijke Frankrijk verkregen heeft. Vreest niet, dal men u van uil de steden zal toeroepen uithongeraars Dezen, die u zulken bijnaam geven, zien niet klaar in de zaak. Aan deze perso nen, dieniet weten welk belangrijk vak der nijverheid de landbouw in Belgie uitmaakt vraag ik, wie van de twee, de uithongeraars zij Zijn bei de regieringen niet, die sedert jaren lang loelaten dal men ge- heele schepen goud zendt naar vreemde landen, in verwisseling van voedsel, dat hier ook te koopen ligt. Zijn het de regeeringan niet die zeggen aan T landel Gij hebt geen geld noodig te behou den, wij zullen u goedkoop hel voedsel laten koopen. Ongelukkiglijk als men geen geld meer heeft, dan is hei goed koopste voedsel nog te duur. Ofwel zijn de uithongeraars die Jtal- rijkc landbeweikers, die vragen eenen kleinen dam ie leggen in den goud stroom die naar Amerika leidt, die vra gen om in Belgie te mogen blijven voort- ieven, om onze gronden te blijven be werken en in waarde te houden, om hunne wetklieden te kunnen blijven voortbetalen en bijgevolg.aan dezen liet I bestaan hunner famtliee. te waarborgen. Het Panamaschandaal. Aanhouding der bestuurders van de Panumamaatxchappij, Na eerst eene algeheel» mimsteiiele krisis in Frankrijk te hebben veroor- zaakt, beeft het Panamaschandaal een “e0, v’’iendeil sparen der berof geiteden ministers genood- I zaakt opnieuw zijn ontslag te geven, j namelijk M. Bouvier, minister van fi t naniien. Er waren feiten aan den dag gekomen die hem verdacht maken. De Panamakwestie heeft reeds oor zaak gegeven van verscheidene woelige zittingen in de Kamer van afgeveeidig- den, en, iet wijl nu bet ininisteiie en de kommissie, die met het onderzoek van het schandaal gelast is, in geschil la gen, had de justitie, op bevel van het gouvernement, eenen slag voorbereid die in hel land eenen giooten indruk ÏJzerenweg. Vertrekuren. 2 November. Als men voor de katholieke zaak niet is, men is er noodzakelijk tegen. Zoo niel in woorden, toch in handel en wandel. Gij zijt niet katholiek. Dus gij verde digt die gedachten niet, gij staat die man nen niet voren. Gij laat die zaak aanran- den; gij blijft in kiezingen t’huis. Dat is eenvoudig weg, liberaal han delen, en het liberalismus onrecht streeks ondersteunen. Op eene bepaalde zaak, de katholie- Gij zegt ncch ja, noch Onzijdigheid. Dit is een van die woorden, waarmee men in de wereld eenige brave menschen tracht te paaien of... te bedriegen. Mijnbeer, 'k en ben noch ka’holiek, noch liberaal; 'k en (rekke mij dat niet aan Hoe dikwijls hebben wij dat niet ge hoord, en onze schouders opgesteken, hij 'i gedacht van de onredelijkheid van zulk eene groote geloofsbelijdenis, Gij zijl geen katholiekMaar daar door zelve zijt gij reeds liberaal. J De Libre Parole deell de volgende nota mede: «Het juist bedrag der sommen, in de Panamazaak uitgedeeld, beloopt 20 miljoen voor 3000 porsoneii: alge- veerdigden, dagb'aden en anderen. Hel skhrijtboekdie namen bevattend, telt I 214 bladzijden. Hp ons bureel kunnen onze inschrij vers eene prachtige premie bekomen, namelijk het schoone en boeiende ver haal van Jan De Lichte, een groot boek deel in 8° van 6IG bladzijden, vroeger altijd verkocht aan 2 fr. en dat wij thans afslaan aan fr. 1-25. Nu men overal op zoek is naar aange name lezingen voor de lange winter avonden, mag men deze buitengewone ge'egenheid niet laten voorbijgaan om zich dit prachtig boek aan te schaffen. I fr. 25 voor GIG bladzijden, druks, men moet bekennen dat hel waarlijk voor niet is. Op ons bureel kan ook als premie be komen worden de Geschiedenis van I eurnambacht of Jaarboeken van Veurne en I eurnatnbaihtdoor Pauwel Heinde- fjex en uitgegeven door Edm. Ronse, biblioibekaris-archivist, te Veurne. Dit zeer nti'tig boek, in 4 boekd. groot in 8" van meer dan 1400 bladz. dat zeer zeld zaam is geworden, en waarvan nog •Mechls weinige exemplaren beschikbaar zijr, begin; me' de geschiedenis van jaar des weifi ds 4073 en eindigt met 1685 onzer lijdrekenig. Vroeger verkocht aan 15 fr., wordt het thans als premie afgestaan aan 10 fr. verzend'ngskoslen met inbegrepen. moest te weeg brengen. Donderdag had het parket van Parijs elf poliliekommis- sarissen bijeeogeioepen, om hun onder richtingen te geven over bijzondere huiszoekingen, die zij vrijdag morgend vroeg moesten doen bij de bestuurders der Panamamaatschappij en bij verschil lende personen, beschuldigd van om- koopeiij of poging tot omkooperij van openbare ambtenaars. Er werden aanhoudingebevelen gege ven tegen MM. Karel Lesseps, Maur. Fontanes en Sans-Le oy. die in hunne woningen werden aangehouden. Baron Cottu is ontsnapt; hij was donderdag naar Weenen vertrokken. De huiszoekingen in de woningen der betichten gedaan, hebben eene lijvige briefwisseling doen ontdekken. Andere aanhoudingen zijn nakend. Men noemt zelfs ministers, die zouden op i het droog kunnen gezel worden. Waartoe zullen al die opzoekingen en aanhoudingen stiekken, nu het blijkbaar mijns vader, heer graaf! hij is in Palestina gestorven. Ja... dat weel ik. Hij is, gelijk het eenen dappere past, op 't slagveld gevallen. Gij zijt zijn neef; wees welkom. Maar zeg mij de reden ecus, waarom gij zoo alleen rn verlaten in deze landstreek omdwaalt. Ik ben uil Pelestina wedergekeerd, daar ver.-eh td-ne wonden, die ik ontvan gen heb, mij noodzaakten naar 't vaderlat d teiug te keeren. Ik ben thans in deze ber- g n verdwaald g-raakt, on gelukkig be- merkte ik op mijnen weg uw gastvrij kastetl. Ik dank hel ongeval, dat mij hier heen geleid heeften mijdegelegct h id heeft gcop-nd; kennis met n, heer graaf en, voegde hij er mei eene binging bij. ook met de beminnelijke burgvrouw le maken. Den volgenden dag gaf Louis zijnen gastheer den wensch te kinnen, zich in het land te vestigen. Tegcnov.-r mijn kasteel, zegdHer bert, ziet gij dal slot met zijne twee zware Groote verbeurd verklaard, toun hij zag dat de bezitter leg. n hem samenspande. Sedert dien lijd h» ft he' aliij 1 aai. de t roon behoord, maar ik twijfel er met aan, of onze doorluchtige koning zou het gaarne aan een dapper, n en g trouw, n ridder ken zeggen ja en de liberalen w«t. En g’j?.... F" j neen? Jamaar, gaat verder. De katholieken zeggen gij zulke zaak doen. De liberalen zeggen gij moet zulke zelfde zaak laten. Waar zult gij onzijdigheid? Gij zegt 'k wil mij onafhankelijk hou- ,l„n is dat het franscb gouvernement, geliol- 1 pen door de magist-atuur en al het gezag waarover hei beschikt, niet opgehouden Onafhankelijk van de liberale leerin- 1 edt, niet ophoudt en min dan ooit zal gen? Onafhankelijk van de katholieke voot- schrilten? Neen, neen! Onzijdig en onafhankelijk zijn maar woorden. ophouden al de neigingen om licht in de zaak te brengen, te onderdrukken. I De onderzoekscommissie kon alleen de verantwoordelijk heder, vaststellen, indien men haa' de. noodtge macht had vedeend en het gouvernement heeft die tnacht geweigerd. Dus! Om te doen geloven dat het, wil recht doen, heelt hel gouvet nement eenige bestuurders der Panamamaatschappij in den bak Joen draaien. Aldus zal men zich desnoods van de gevaar ijke pa- pier<*n kunnen meester maken, ze bran i j en vjjan(jcn (]oen I verdwijnen. Dit blad vprschiji't o< n Woensdag, onmiddt lijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 fr. ’sjaars; met de post 6 fr. Annoncen 20 cenlimen per regel.De groote letters P'iinlerle-Knusd, 6 00. 10 54. 3 08. 5 00, v< iiri,r. 4 43. 6 58. 9 53 11 58. 4 07. 0 03, 7 IC, 9 15. 1! 05. 2 58. 0 46. 9 03 Iliiisv.-I 8 24 10 38 11 28 1 20 5 10 8 07 10 43 ®'U«sn| i),ai Veuriie-Uuinkerlr, C00 'smorg. - 43, 5 57 uh midiUg. '•Cinl, 5 18 7 28 11 41 3 52 5 43 7 19 Veurne 7 50 9 48 2 38 9 94 Itiiink. 8 57 10 52 4 07 r »e 11 08

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1892 | | pagina 1