Christina’s Heldenmoed 1 il \5oensdiig 28 December 1892. 48“ jaargang. I I Dit blad verschijnt den Woensdag. onmiddelijk na de graanmarkt. bekoorlijke Christin:-! ik herin- heeft, gelijk gij, een bieed lidieeken vooi h< i voorhoofd... kamermeerderheid te koopen zóo als gewenseht werd, ten einde Marianne, de éëue en onverdeelbare republiek, op de Ab I is het misschien ook eene wonde die hij in den strijd tegen de ongeloovigen ontvangen heeft? Neen, neen, waarde baron! deze wond is hem door een zijner eigene benden torgebracht. Die roover heeft eene talrijke bende bij zich. Fzn zijner makkers die «ich over een' b -leed'ging wilde wreken, zag hem ir.geslu meid, bracht hem een flmkschen deg nstoot op het voorhoofd toe en nam de vlucht. De rooverhoofdman wordt wakker, wischt zijn gelaat af, dat hij met zweet overdekt waande en was verwonderd het b<-b!oed 'o vinden. Dat is zonderling z? gdc hij; ik h<-b mij hoegenaamd niet bezeerd! En inderdaad hoe goed de stoot ook toege bracht, en hoe scherp het wapen ook was, het had nauwelijks zijn vel geschrampl. Nemo? vroeg Louis verwonderd. Wie Zijne iieJ n geloofden, dat hij onkwetsbaar is die Nemo? Een beruchte roover, die eerst korte lings in het land verschenen is, antwoordde de graaf; en hij kan inderdaad de vrouwen en kinderen wel s«hrik aanjagen, daar sells de mannen er voor bevreesd zijn. missie. Hij werd vroeger ridder van het 1 en is nu giooi-oflicteien men zoekt te weten of die dekoratie niet zou gekocht zijn geweest. r M Het Panamaschandaal. Hoe meer het onderzoek der kom missie vordert, hoe meer schelmerijen (1 vervolg) Scmtijds sprak hij met dm ouden graaf van zijne wapenfeiten in Palestina, en dan zig Christina hem in stilte en van ter zijde aan, en beefde voor het valsche, onbestemde vuur, dat in zijnen blik schitterde, en dat haar reeds bij de komst van den baron zoo verschrikt had. Bij deze gedachte maakte zich eer.e onwillekeurige siddering van haar meester. Op zekeren avond, dat zij nog meer in zich zelve gekeerd was dan gewooulijk, zeg de haar vader: Wat scheelt u? jaagt Nemo u mis schien vrees aan? En inderdaad hoe goed de stoot ook toege bracht, en hoé scherp het wapen ook was, het had nauwelijks zijn vel geschrampl. was. hchter'hceft die wonde een diep lid- leekcn bij hem nagelaten. Dat is eene zonderlinge geschiedenis, nep Louis uit, n.et waar, schoone burg vrouw?... Maar zij heeft het rood van uwe wangen gmomen.-... Wees echter gerust, l beenen te houden. Wie zijn nu die mannen die nu niet weten hoe zij hunne deugnieterijen en hunne wtaakroepende dieften zullen kunnen verbergen en ongestraft houden? Wie zijn de Panamaschurken? Mannen die nooit geen voet in de kerk zetten Mannen die arme onderpastoors hun mager jaargeld deden aftrekken Mannnen die meêgehuild hebben te gen Kerk en Godsdienst Mannen die klooster lingen uit hunne eigene kloosterhuizen verjaagd en ver bannen hebben! Mannen die de seminaristen naar de kazernen gedreven hebben! Mannen die fransche bisschoppen en pr iesters vervolgd, geboet en gekeikerd hebben, en de scholen vergeusd en ver- goddeloosd Dat zijn die openbare dieven, woeke raars, volksbedriegers! 't En is geen keure of zijn zij voor den catechismus niet; noch voor de X Geboden, nog voor den priesterlijken invloed!!! Vive la France! Donderdag heeft de gewezen afge- veerdigde M. Andrièux aan de Paiiama- commissie verklaard dat de bankier Arton 1,350,000 fr. uitgedeeld heeft aan 140 kamerleden, in sommen verschil lende van 1000 tot 500 000 Irank. 250,000 fr. zouden aan M. Floquet, voorzitter der Kamer, gegeven zijn ge weest ten voordeele der regeering, om kiespropaganda te maken. M. Floquet is daarop bij de commissie gaan protesteeren tegen die beschuldi ging, zeggende dat btj, persoonlijk, niets ontvangen had, maar de Panainamaat- schapptj bad een bijzonder fonds be stemd roor de publiciteit der dagbla den, dat is te «eggen om de dagbladen die da politiek van liet gouvernement verdedigen, vet te betalen om de geld- klopperij der Panamamaatschapptj te ondersteunen. Ten gevolge der verklaring van MM. Floquet en Bouvier, gewezen ministers, in de Kamer, heeft de Boulangistsche afgeveerdigde Millevoye het ministerie ondervraagd over het deel van verant woordelijkheid van het gouvernement in de ontvreemdingen van gelden toebe- hoorende aan de obligatiehouders der Panamaatactiappij. De drskussie was zeer hevig. M. Mille voye verklaarde dat zij de spaar pennin gen der arbeiders van den buiten en der sleden gebruikt hebben tol een politiek doel, en hei land bedt ogen hebben. M Floquet beweerde dat het gouver nement het recht had te bandelen zoo als het gedaan heeft. M. Bouvier verklaarde dat hij geld geleend had om de republiek te verde digen tegen Boulanger; in andere woor den gezegd, om kiesomkooperj te ple gen. Dat geld heeft hij teruggegeven uit de geheime fondsen. Indien gij d< or dio middelen niet ver dedigd geweest waart, mijnheeren, zoo besloot hij, republikeinen die mij aan hoort, die op deze banken zetelt, gij zoudt misschien reeds op den weg der ballingschap zijn Zoo dat Let geld der aktiehouders van den Panama ten deele gediend heeft om de kiezingen der liberale atgeveerdig- den te betalen en eene republtkeinsche ner mij eene ballade, die ik u wil voor zingen, en die op uwe wangen de rozen zal doen verschijnen, die er door die nare geschiedenis van verdwenen zijn. Vergeef mij, heer r.dder! zegde Christina, eene poging doende om te spre ken; mav het is laat, en ik heb op dezen oogenbhk meer behoefte aan rust, dan aan muziek, je En zij verwijderde zich, gevolgd door haar jeugdig kamermeisje Helena. Geheel den nacht droomde zij van Nemo. Het scheen haar toe, dit hij den vurigeti bi k van Lou bezat, en insgelijKs zulks ecuen hoed mei breed-n rand droeg. De baron seinen niet ongevoelig te zijn voor de bekoorlijkheden der jeugd’ge Christina; deze echter gevoelde dagelijks een grooleren af keer voor hem. Hetgeen zij echter vreesde gebeurde Louis deed oin hare hand aanzoek bijdenoudm Herb rl. De graaf, die voor zijn gist nm groole genegenheid had opgevat, die gevoeld r dat hij begon oul te worden, en vresle te zullen sterven en zijne dochicr alleen cn zonder steun na te laten, nam het aanzo.k i van den baron met vreugde aan; maar hij voegde erbij, dat hij zijne doch er geheel vrij in hare keuze lie’. Toen de vader hd 1 Inschrijvingsprijs. 5 fr. sjaar.s; met de post 6 fr.Annoncen 20 centimen per regel. Dc grootc letters volgens plaatsruimte. Rechter lijke eerherstellingen 1 fr. Een Nr la cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. '20 fr. het 100. De Annoncen voor Belgie (ter uitzondering der Vlaanderen) en 't buitenland worden ontvangen door het Office dePuulicitë, Magdalenastraat, 46, te Brussel. Men schrijft in bij BOWHOMME-RYCKASEYS, drukker mtgever. Zwarte Nomieris.r-„at. r. te Veurne, en in de PosiKantooren. W——»u»r»»ULi a— aan hel licht komen. Ten gevolge van huiszoekingen bij eerelegioen den patijzer bankier Tbierrëe, die voor rekening der Pannamamaatschappij be langrijke sommen betaald heeft aan ver- scbrllige hooggeplaatste personen, heeft men betaatbrieven van wijnpotten in be slag genomen; meest allen stonden op den naam van onbekende personen, van strooien mannen, waarvan eenigendood, andere onvindbaar zijn. Door eene zon derlinge onachtzaamheid had de politie commissaris vergelen de talons dier betaalbrieven in beslag te nemen. Deze vergetenheid werd fel besproken en verwekte nog meer opzien, toen men later vernam dat op die talons de naam letters stonden der wezenlijke personna- gies, welke de aangeteekende sommen hadden getrokken. Wanneer men die talons van M. Thier- rëe afeischte, antwoordde deze dat hij ze verbrand had. Waarom? OndenuBschen bad men de zekerheid bekomen dat die talons niet verbrand waren. Men beweerdde zelfs dat het minister ie ze reeds sedert verscheidene dagen in handen had, doch de zaak in den doofpot wilde houden. Er bestonden zelfs plrotographien dier talons, en toen het ministerie dit vernam, heeft bet de stukken aan de justitie overgeleverd. Men vond dus eindelijk dc namen der wijnpotmannen. Daatop heeft de prokureur-generaal bij de Kamer en Senaat eene vraag in gediend om <ie toelating te vragen legen de afgeveetdigden en senators, wier naamletter s op de talons gevonden wer den en die dus wijnpotten van de Pa- namamaatschappij getrokken hadden, rechterlijke vervolgingen in te spannen. Beide kamers Lebben die vraag toege staan. Al dc vervolgde leden zijn liberale re- publiekeinen. Het zijn MM. Bouvier en Jules Roche, gewezen minnisters, An tonin Proust, Emmanuel Arène en Duguë de la Fauconnerie, voor de Kamer; MM. Thevenet en Devès, gewezen ministers, Leon Renault, Beral en Albert Grevy, broeder van den gewezen president der republiek, voor den Senaat. Men spreekt van nog andere aanhou dingen en vervolgingen. De jood Corne lius Herz, thans op vrije voeten te Lon den zal het voorwerp wezen eener bijzondere aandacht der onderzoekscom- Op ons bureel kunnen onze inschrij vers eene prachtige premie bekomen, namelijk het schoone en boeiende ver haal van Jan De Lichte, een groot boek deel in 8* van GIG bladzijden, vroeger altijd verkocht aan 2 fr. en dat wij thans afslaan aan fr. 1-25. Nu men overal op zoek is naar aange name lezingen voor de lange winter avonden, mag men deze buitengewone gelegenheid niet laten voorbijgaan om zich dit prachtig boek aan te schaffen. I fr. 25 voor GIG bladzijden, druks, men moet bekennen dat hel waarlijk voor niet is. Op ons btneel kan ook als premie be krui en worden de Geschiedenis van Vein nanibacht oi Jaarboeken van Veurne en Veurnambacht, door Pauwel Heinde- rycx en uitgegeven door hdm. Ronse, bibliothekaris-archivist, te Veurne. Dit zeer nuttig boek, in 4 boekd. groot in 8° xan n eer dan 1400 bladz. dat zeer zeld zaam is geworden, en waarvan nog sb c’ ts weinige exemplaren beschikbaar zijn, begint met de geschiedenis van >t jaar des werelds 4073 en eindigt met 1685 onzer tijdrekenig. Vroeger verkocht aan 15 fr., wordt het thans als premie afgestaan aan 10 fr. verzendingskosten niet inbegrepen. Inderdaad. indbn Nico u vrees aai j ragt, zal ik h'm En weeïge wat zondet ling is Lij gaan bevechten, ik zal b “wijzen, dat hij j eft, gelijk gij, een bteed lidieeken vooi niet onkwetsbaar is. - Gei f mij de harp tens aan, IJzcrenweg. Vertrekuren. 2 November. Lager onderwijs. In de Kamerzitting van dinsdag heeft M. de Burlet, minister van binnei l ir.d- sche zaken en openbaar onderwijs, antwoordende aan M. Woeste, belootd een wetsontwerp neer te leggen, dat voor doel heeft den toestand der aan neembare scholen en van haar perso neel te verbeteren. De grondslag van dit wetsontwerp zou de toekenning zijn van hulpgelden aan de scholen, in evenredigheid hunner bevolking in navolging van hetgeen be staat in de Hollandschc en Engelsche wetgevingen. Deze belofte werd door geheel de rechterzij, met eenparige teekens van goedkeuring onthaal 1. jonge meisje het aanzoek medegedeeld had, weigerde zij kortaf het voorstel aan te ne men. Ik wil uwe keuze geen geweld aan* doen, mijn kind zegde do graaf; maar geef de reden uwer weigering. Heilaas! ik zou mijne levensdagen gelukkig geëindigd hebben, indien ik het denkbeeld met mij ton grave had genomen, dit mijne dochter door dien ed< len en braven baron was beschermd geworden. E-.el en braai! riep Christina uil; wie heeft gezegd, vader! dat hij braaf en edel is? En wal heeft hij u gedaan, om hieraan te twijfelen? hij is jong; hij heèft mot roern gestreden, en is van voorname geboot te. Nog eenmaal, vader! wie heeft 11 dat gezegd? Hij alleen heeft er zich op be roemd. Ach! boe h'bt gij, die altijd zoo voorz/cluig zijt, u door die schoone woor den laten vei blinden! Gij b driegt u, hernam haar vader erns ig; te zijnen gunste heb tk de getuige nis van oenen mm, die nimmer gelogen heeft, en die man is de broeder uwer moeder. (Wordt voot tgezet). 1 Uitslag der •aubesieding van van Lampernisse 85 183-59 Hebben aangeboden. MM. Dcbussehere, Rousselaere, l ambert, Oostcamp, Leper en Scheersen, Dcderck, Rousselaerc, Sagaert, Kortrijk, Lens, Gent, den S’cenweg naar Eonhem. Bc tek fr, fr. 8: ;35 86.448 90,177 91,600 92,400 92,649 t*_ 1 TRAM VEURNE-OOSTENDE. Vrnrne (woensdn-trein, ten 5 15 tot aanNieuport) 6 58, 9 30, 12 30, 3 14. 6 05. Nieupori naar Oostende, 6 00, 7 43, 10 14, 1 15, 4 00, C 50. Am.komst te Oostende-static, 7 00, 8 43, 11 14, 2 15. 5 00, C 25, 7 50 Oostende naarVruine, 5 (depot), 7 42, 10 12 15 2 58, 5 18, 8 50. Niriiport-Vrurne (6 05 den woensdag), 8 42, 11 03 1 17 4 01, 7 52. TRAM VEURNE-YPER. Vriirne(st.tie), 4 45, 7 26, 9 50, 1 05, 3 45. 6 22 Yper (statie), 4 40, 7 22, 9 44, 10 36$, 1 3 40, 6 30. ,.O Den saterdag alleen. r Duinlcrle-ltnui-L 6 00. 10 54, 3 08, 5 00, Veun e. 4 43. 6 58. 9 53, 11 58, 4 07, 6 03, Gsnt, 7 IC. 9 15. 12 05. 2 58. 6 46, 9 03. Aank Rrussel 8 24 10 38 12 28 1 20 5 10 8 07 10 43 BrUMcl nnar Veurne-Duinkerke, 6 00 ’smorg. 2 43, 5 57 na middag. V.Gcnt, 5 18 7 28 11 41 3 52 5 43 7 19 V. Veurne 7 50 9 48 2 38 9 94 A. Duink, 8 57 10 52 4 07 11 08

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1892 | | pagina 1