Christina’s Heldenmoed 49 jaargang. Woensdag 4 Januari S893. Dit blad verschijnt den Woensdag, onmiddelijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 fr. ’sjaars; met de post 6 fr. Annoncen 20 centimen per regel.De groote letters en zeer onderhoudend in hare gesprekken, om den graaf co zijne doch.er te in-g-leiden. Men kon in haar de ernstige jonkvrouw i niet meer erkennen, die vroeger zoo afge- t (Wordt voortgezel). L. vrouwtje, wensch ik zoeten troost En peen verdriet van man of kroost; Geen wrok of haat, Geen buurvrouw kwaad, Naar vrede en rust met iedereen Door al de twaalf maanden heen. II boer, die werkt met zorg en vlijt, U wensch ik nat en droogte op tijd; In uwen stal Geen ongeval, trokken was. Zij zong met hem schoone balladen, en was er op uit h :t leven van hare ouders en het zijne ie v- rmngenamen. Maar een oplettend beschouwer zou spoedig gezien h bben, dat al die voorgewende vroolijkhmd, slechts een masker was, waar onder zij hare diepe smart verborg. Het jonge mesje, dat eenmaal haar woord ge geven had, wilde nu niet laten zet, dat haar dit offer veel kostte; somtijds vei gat zij zelfs haar verdriet, om haren doordrin genden blik op Louis te vestig, n. Het brave kind, w er opiechte ziel door vrees en schrik werd geslingerd, bezat sl< chts twee onschatbare eigenschappen, die h ar inge boren schenen moed en scherpdn ligheid!. Op den dag, toen de pl ch'ige inbezit neming v.m hei kasteel moest plan's hebben nood gde de baron Christina, hare ouders maar zij nam eenige voorzorgen, die bewezen, dat zij de opiech'heid van den biron net Uzeren weg. Vertrekuren. 3 Januari. zeesche bezittingen welke Belgis zou kunnen aanwerven, zullen door bijzon volgens plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. Een Nr 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. hel 100. De Am oneen voor Belgie (ter uitzondering der Vlaanderen) en ’(buitenland worden ontvangen door het Office dePublicitê, Mag dalenast raat, te Brussel. Men schrijft in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker uitgever. Zwart, Normenstraat. 4. te Veurne, en in de Poslkantooren. U, jonkheid, die wilt trouwen thans, U wensch ik eene goede kans; Daarom verzint Eer gij bemint. Wart ziji gij eeos in de schuit. Dan zijn uw schoonste dagen uit. De tekst der voorstellen. Ziehier de tekst der nieuwe artikels, door de regeering voorgestcid Art. 4 (nieuw).De koloniën of over- Een goeden prijs voor graan en vee, En dat uwe oogsten vallen meê. U, werkman, die voor vrouw en kind Den kost in 'tzweet uws aanschijns wint, U wensch ik vlijt En spaarzaamheid; Spaart dagelijks maar eenen cent, Het maakt voor d'ouden dag eene rent. En nu mijn laatste wensch geuit. Alvorens ik mijn rijmtje sluit Vlecht allegaar, In ’t nieuwe jaar, Veel schoone peerlen aan de kroon Die u eens siere in 's Hemels woon. Geluk op aard Is weinig waard, .Maar goed geleefd en goed gestroven s Sa ans rekening bedorven. De voorstellen der Regeering. Als nieuwjaarsgift heeft M. Beernaert maandag de voorsiellen der regeering inzake van grondwetsherziening laten uitdeden. Die voorstellen zijn bevat in een brief van M. Beernaert aan den voor zitter van de licrzieningkommissie der Kamer van Volksvertegenwoordigers. In dien brief verklaart M Beernaert dal de regeering voor plicht had. in de beraadslagingen welke in de kommissiën van Kamer en Senaat hebben plaats ge had, de formulcr. op te zoeken en aan ie slippen, die haar het meest vatbaar schenen om de noodige meerderheid te bekomen. De gedane voorstellen, zegt M Beernaert, wijken op verschillende pun ten van onze persoonlijke inzichten af, doch de gewichtige en moeilijke taak der grondwetsherziening kan slechts lot een goed einde gebracht worden, mits een rechtzinnigen geest van vetzoening, en hel boort de regeering toe daar het voorbeeld van te geven. Het kiesrecht. De regeering is van gedacht dat de grondslagen van het kiesrecht door de grondwet moeten bepaald worden. Wan neer de openbare denkwijze eenige ver andering van stelsel schijnt te eischen, is het goed dat er daarover enkel uit spraak gedaan worde door eene ver gadering voor die taak gekozen door het kiezerskorps, op bijzondere wijze Welk eene dwaasheid Gij zijl anders altijd zöo verstandig, Christina Hebt gij mij niet altijd gezegd, Christina, ging de graaf voort, dal gij er nimmer in toe zoudl stemmen, u van ons te scheiden Dat is waar, vader en meer dan ooit ben ik hier thans toe beslolcn. Welnu het kasteel Arfimontis slechts eenige schreden van mijn slot verwijderd. Laat mij te Monlvtliers blijven, vader! hier is mijne kindsheid gelukkig heenge sn- ld. Kind vroeg of laat zult gij van mij moeten scheiden. Ik heb het u gezegd ik zal slechts tevreden zijn, als ik uwe toe komst verzekerd zie. Welnu, vader, gij hebt gelijk; hel is beter voor mij te Artimont ie sterven, dan ver van mijne ouders te leven. Christina 1 Christina wie spreekt er op uwen leeftijd van sterven? Vader ik slem er in toe baronnes van Gramival te worden... Nmwelijks was de jeugd ge gravin met hare getrouwe Helena al een, of zij barstte in een luid snikken uil. O Vader vad r riep zij uit. wat kost het mij veel u gelukk'g te mak'it. Wilt gij i; dan opofferen, mevrouw Art. 49 (oud 47). Mogen allen deel maken van het kiezerskorps 1" De eigenaars van onroerende goe deren eener weerde van ten minste 2U00 frank. 2' Zij die sedert ten minste een jaar, in hoedanigheid van voornaamste bewo ner, een huis of een deel van oen huis betrekken van de weerde te bepalen door de wet en die niet zal mogen bedragen Min dan 2400 fr. noch meer dan 1800 fr. in de agglomeraties van 3000 lot 20,000 zielen. Min dan 1800 fr. noch meer dan 3600 fr. in de agglomeraties van 3000 tot 20 duizend zielen. Min dan 1200 fr. noch meer dan 2100 fr. in de andere gevallen. 3“ De dragers van een diploma van het hooger onderwijs of van een aangetee- kend getuigschrift van bezoek van eenen volledigen leergang van humanoria, zon der onderscheid tusseben de openbare en vi ije gestichten. 4° Zij die, na hunne meerderjarigheid, met goed gevolg een exaam ondergaan, door de wet te regelen cn loopend ten minste over het lezen, het schrijven en de grondbeginselen der rekenkunde. De wet regelt de wijze van 1 ejtaling van de weerde der eigendommen en der woningen op den grondslag van het ka dastraal inkomen, de onderverdeeling der weerde voor de woningen, bij deelen betrokken, en de aanwijzing der agglo meraties. Art. 50 (oud 48). De kiezingen ge- daartoe geraadpleegd De ontbinding, hinderpaal Jan dere wetten beheerd worden j Art. 37 (oud 36). Het lid van eene De regeermg deukt van een anderen van beide kamers, door de regeering kant, dat de grondwet aan eene zekere ruimte moet laten en haar de regeling der ondergeschikte vraag stukken overlaten. Er is geen enkel kiesstelsel dat het algemeen stemrecht aan alleman ver ver leent; allen leggen zekere voot waar den op of eischen zekere waarborgen. Er bestaai enkel verschil in het aantal uitgestotenen. De tegeering denkt dat er in ons land een mini num van waai borgen moet ge zocht weiden, ’i zij in ecu zekeren graad van onafhankelijkheid, 't zij in een mi niman, van kennissen. Er zouden dus twee t van den eenen kant, een betrekkeüjken welstand, bestatigd, ’t zij dooreen klei rten eigendom, 'tzij, voor hetgeen den voornaamslen bewoner betreft, door eene voldoende woning, van een ande ren kam, eene zekere bekwaamheid, be wezen 't zij door een diploma van het hooger onderwijs, of een getuigschrift van humaniora, ’t zij door een exaam, waarvan bet minimum zou kunnen be- jetkt worden tot hoof izakelijke kon nissen. M. Beernaetl drukt den wensch uit dat er door du wet maatregelen zouden genomen worden om alle bedrog in het nieuw kiesstelsel te voorkomen. Hij stelt ook vóór de artikels 50 en 56 der grondwet te veranderen, zoodanig dat zij geen hinderpaal tegen de evenredige vertegenwoordiging en de vertegen woordiging der belangen meer zouden mvatten. Hij vraagt vorder de verplichtende stemming en de stemming in de ge meente. Senaat. Voor den Senaat stelt M. Beernaert den ouderdom der kiesbaarheid op 35 aar en wil hij nieuwe kategories van kiesbaren instellen, door de wet aan te wijzen om reden van hun ambt of hunnen stand. zegde Helena, die insgelijks zeer tegen den baron ingénomo’t was. Opofferen dat is het woord,., zegde Christina. En waarom zou ik mij voor bel geluk vm mijnen vader niet opofferen Omdat ik dien man haal omdat ik hem valsch, hatelijk, bloeddorstig vind, moet daarom mijn vadir lij.den Neen, tot dus verre heeft hij mij zijn leven toegewijd, op mijne beurt mod ik het mijne voor hem ten beste geven... En zich zelve plotseling in de rede vallende, voegde zij erbij Helena, heeht mijnen sluier vast, haal mij versch water om mijn gelaat te wasschen; die trot- sche baron moet mijn verdriet niet iien en mijne goede ouders moeten er niet het minst van bemerken. En hare smart onderdruk kende, nam het gelaat der schoone Christina eer.c blijde uitdrukking aan. - - Eene maand na de gebeurtenissen, die en eenige vrienden uit, om aan den fèësu wij verhaald hebben, zou de baron Louis I dischdeeltenemen.Hetjongemeisjemaak- in het bezit van het kasteel treden, en r.oem- te hoegenaamd geene tegenwerping, maar de ;-,ch reeds graaf d’Artimont. Sedert zij nam eenige voorzorgen, die bewezen, Chüstina beloofd Had hem te huwen, scheen dat zij de opiech'heid van den baron net zij haren tegenzin overwonnen te hebben. veel vu trouwde. Op het vastges elde uur Zij was van nu at opgeruimd en vrooltjk, kwam hij m-'t twaalf ridders, zijne vrienden zeer onderhoudend in hare gesprekken. .- Men kon in haar de ernstige jonkvrouw niet meer erkennen, die vroeger zoo afge- J (S vervolg) Mijn oom die is immers in Palestina Dal is waar, cn de baron is immers van St Jean-d’Acre wedergekeerd Tovn hij mij om nwe hand gevraagd heeft, heb ik onmiddelijk oenen brief aan uwen eom ge schreven; zie hier zijn antwoord. Die brief hield inderdaad in, dat een baron van Grandval, aan de familie van Coucies vermaagschapt, zich in den kruis tocht zeer onderscheiden, en zijn naam op eene waardige wijze had gehmdhaafd; eindelijk, dat zijn huwelijk met Christina ten goed uitgekozen huwelijk was, en dal bij hoopte, dat het rijke vruchten mocht citagen. Het meisje gaf hel parkement terug, terwijl zij ongeloovig het foifd schudde, en voor zich zelve hoen sprak Hel is zoo gemakkelijk zich eenen naam toe te eigenen, waaioj) men geene rechten heeft 1 Mijn kind welk eene be'eedigende gedachte voor den baron Misschien bedrieg ik mij, maar mij dunkt, dal die m n voor onseea vet schrikke lijk geheim vet bei gt. IVleuwjaarwensch. Komt, lezers, luistert altegtir, k Scheuk u mijn wcnscheti voor het jaar: De mi’de zegen van den Heer Dale overvloedig op u neêr, Opdat ge ’t geen uw hert verlangt In gulle ruime maai ontvangt. L’, mnnnen, zij de vrouw geen wijf Met droog gezag of zuur gekijf; Dat op uw huis Nooit drukke een kruis. Hetwelk u brergt in leed en rouw; Geniet steeds vreugd van kind en vrouw. vcor d it geval bevolen door de groud- wol, is veel min een 1. eene waarborg voor de natie. de kieswet benoemd tot eenig ander bezoldigd ambt dan dat van minister, en die het aan- veerdt, houdt onmiddelijk op te zetelen en herneemt zijne bedieningen slechts krachtens eene nieuwe kiezing. Art. 48 (oud 47).De afgeveerdigden der kamer van volksvertegenwoordigers worden reehtstreeks gekozen door de burgers, ten volle 25 jaren oud en sedert ten minste een jaar gevestigd in dezelfde gemeente, of in dezelfde agglomeratie, en afin welke de kieswet het stemrecht toekent. De stemming is verplichtend. Zij ge- -schïedt in de gemeente, behalve de uit verschillende grondslagen zijn I zonderingen door de wet te bepalen. n B imw nommMiwmwrin’Nt Duinkerke-Brussel, C 00. 10 54, 3 68. 5 00, Veuri c. 4 48 6 58. 'J 53 11 3». 4 07. o 03, Gent, 7 16, 9 15. 11 05. 2 58. 6 4G. 9 03. Aank.Biussel 8 24 10 38 1! 28 1 20 5 10 8 07 10 43 Brussel n»ar Veurnt-Üuinkeike, 6 00 9 16 'smorg. 2 43, 5 41 na middag. V.Gi-ut, 5 18 7 28 11 41 3 52 543 719 V. Veurne 7 50 9 48 3 38 9 S4 A. Duink. 8 57 10 52 4 07 11 08 11 41 3 52 5 43 nv> 2 38 duo n DOOD 4 07 t et) TRAM VEURNE-OOSTENDE. Veurne fwoenidagtrein, ten 515 tot am N ieuport) 6 58. 9 30. 12 30. 3 14 6 05 Nieiiport raar Oostende. 6 00 7 43 10 14, 1 15, 4 00. 6 50. Aai komst Ie Oostende statie, 7 00 8 43, 11 14, 2 15. 5 00. 6 25, 7 50 Oostende naar Vi-U'ne. 5 (depot). 7 42, 10 12 15 2 58, 5 18 6 50. N u| ..ii-\ urne '6 05 den woensdag), 8 42, 11 03 1 17 4 01. 7 52 TRAM VEURNE-YPER. V. i:rn« (st..1i.4 45 7 26.9 50.1 05.3 45 6 21 Yi.-rM-.tir', 4 40 7 22, 9 46, 10 36$, 1 3 40 6 30. l><n saterdag alleen.

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1893 | | pagina 1