Christina’s Heldenmoed 1 jaargang. VVocnsdag II Januari 1SÖ3. In de stad dienen» gerd of beide te gelijk naar huis kecrcn. M. Fiere bestreed den verschillenden er noodgden. gedacht dat het de uiterste linkerzij zij al dikwijls bedorven of uilgehon- Herzieningskommlsslen. Vrijdag zijn de kommissiën der XXI was die zich bij de rechterzij moest aan sluiten om de herziening te bewerken. Wat hem betreft, hij vreest eene breede uitbreiding van hel kiesrecht niet. Voor eep die daar lukt, honderd die deerlijk mislukken. In de stad dienen, gelijkt niet in het minste op het dienen builen. De voorvaderlijke gebruiken, dat de meid als een familielid is, gaan allengs meer verloren, door de schuld zoo van de meesters als van de dienst boden. Van beide zijden scheidt men in de stad gemakkelijk van elkander, en wat moet dan de knecht of meid, de Dit blad verschijnt den Woensdag, oi middelijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 fr. ’sjaars; met de post 6 fr. Annoncen 20 centimen per regel.De groote letters volgens plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. Een Nr 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. De Annoncen voor Belgie (ter uitzondering der Vlaanderenen ’t buitenland worden ontvangen door het Office dePublicitè, Magdalenastraat, 46, te Brussel. Men schrijft in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker uitgever. Zwarte Nonnenstraat, 4, te Veurne, en in de Postkantoren. de voorstellen van het gouvernement te onderzoeken. In de senaatkommissie heeft men beslist aan de kommissie der kamer de voorhand te laten van het onderzoek der nieuwe voorstellen van ’t gouvernement. Voor dat de kamer de openbare beraad slaging begint, zullen de voorstellen door den senaat onderzocht worden. De kommissie van den senaat zal de beraadslagingen der kamer bijwonen. In de kamer beeft M. Frère eerst ge sproken. Hij wil niet weten van den ver schillenden grondslag voor de buizen in de steden en de gemeenten. Zoodra het gouvernement eenen eenvormigen grondslag zal aangenomen hebben, zul len de doctrinairen zien wat zij te doen hebben. M. Frère bestreed al de voorstellen van het gouvernement. Op het gebied der bekwaamheid is zoo beweert hij geene toegeving gedaan; deze is niet ernstig en bijna al de bekwaam- heidskiezers van rechtswege verdwijnen. Het al te gemakkelijk exaam zou aan te veel onwetenden het stemrecht verlee- nen. Volgens hem is de wet van 1883 veel beter en het ware voldoende ge weest deze eenigszins te wijzigen. Wat meer is, het kiezerskorps zal met het stelsel van M. Beernaei t veel te uitgebreid z'jn een millioen, terwijl de liberalen er nooit meer dan 600,000 begeerden. M. Janson heeft ook de verschillende huurwaarden beknibbeld en vroeg dat de verklaring van M. Frée, volgens welke de gematigde liberalen hunne hulp aan ’t gouvernement weigeien, zou gedrukt worden, hetgeen door de kom missie werd loegestaan. MM. Woeste, de Burlel en de Smet de Naeyer namen akte van de verklaring van M. Fiére en drukten hunne ver- wandering uit over de houding van ge matigde liberalen. M. Coremans verklaarde dat hij nooit heeft getwijfeld aan den onwil van de liberalen om tol eene oplossing van het kiesvraagstuk (e komen. Hij heeft altijd Er is geene enkele groote stad, waar er niet veel meer meiden en knechten zonder dienst loopen, dan er plaatsen zijn. Daaraan ziet men welke groote ver- i antwoordelijkheid sommige peisonen op zich laden, die zonder eene vaste plaats te kunnen verzekeren, meisjes van bui ten naar de stad lokken. Na cenigen tijd vallen vier van de vijf zulke onge- lukkigen in de plaatsingbureelen en dan zijn zij verloren. Zelfs deze, die eenen goeden dienst hebben, ‘oopeu nog in een zeer groot gevaar. Op hunnen uitgangsdag zwer ven zij de stad rond, en weldra hebben ze gezellinnen of gezellen gevonden, of hebben een groentewinkelije of her bergje ontdekt, gehouden door iemand van hunne .'■treek, of waar personen regelmatig komen. Ze leeien er al de slechte gebruiken van andere meiden en knechten kenmn. Goede gebruiken daarenboven worden er met geleerd. Wij spreken nog niet van andere al te talrijkegevolgen van zulke vriend schappen. Nalatigheid en oneei lijkheid worden de dienstboden ingeprent, er. na eenige maanden of eenige jaren ten langste, bevinden zij zich zonder weik en trekken naar een plaatsingburecl. Deze worden vooi diie vierden door schelmen en zelfs oudveroordeeldea gehouden, die er slechts op uit zijn de ongelukkiger! met bedriegelijke belof ten den laatste» cent af te persen en ze dan. als zij uitgeplunderd zijn, te veistooen of nog te dwingen met on deugd liet noodige geld te verdienen, om eten te krijgen. In afwachting raden wij de ouders aan op hunne kinderen te passen en hen zooveel mogelijk af te houden van in groote steden te gaan dienen, van waar dame! grenen nacht onder het dak van uwen gehoorzamen dienaar willen door brengen? Zou het voorzichtig zijn, Heer! ons OP eenen lijd, waarin hei land met roovers bezaaid is? Vindt gij het geleide, dat ik ten uwen dienste gesteld htb, net voldoende, mevrouw?.... Gij hebt u echter door vier gewapende mannen doen vergezellen. Mijn edele vader en ik, graaf d’Arli- moni! antwoorde Christina met fiirheid, hebbn nimmer de gewoonte, als geluk zoekers, zonder van onze dienaren verge zeld ie zijn, op leis te gaan. u„.r8n En dit gesprek willende eindigen, hield lucid hij den teugel van haren draver vast, zij het paard in, maakte eene onbedui- 1 - J - dende opmerking aan haar jeugd:g kamer meisje, er. ging voort met haar te praten, zonder verder acht op haren lastigen onder- lijf, als gij een kasteel gaat bezoeken, 1 Z1J-’ Paard '«gehouden, en het vervolgens J I. 1 - o »«ilnn «a-rnl fnriml hu nn hnl ihukv» waar u alles onderworpen is? Dat is de gewoon'e hier te land, heer ridder! anlwooidde Christina, on- i ustig over de wending, die het gesprek nam. Het pad was breeder ia b b gij b.minnelijke «r. nm taks op de huurwaarden niet namens de ESI f «etoL disb.nd „oeb in te. teiang .an het land, tr.aa" in bet belang der doctri naire partij Hij beklaagde zich over de verdwij ning der bekwaamheidskiezers van rechtswege, maar achtte het bekwaam- heidscxaam te gemakkelijk. Hel stelt, zegde hij, de deur open voor de on wetenden. Dat is eene groene tegenstrijdigheid. De bekwaamheidskiezers van rechtswege verdwijnen niet zij mogen een exaam afleggen dat, M. Fiére te gemakkelijk is, en goed om onwetende kiezers te maken. Doen zij het niet, dan zijn ze nog onwetender dan de onwetenden en verdienen bij gevolg het stemrecht niet uit hoofde van bekwaamheid. Eindelijk heeft M. Fiére, die alle voorstelled verwerpt die niet door hem of zijne partij gedaan woiden, aangedron gen opdat zijne voorstellen, als hij er doet, bij de katholieken hetzelfde lot niet zouden ondergaan. MM. de Burlet en Woeste hebben, namens het ministerie en de rechterzij toegestemd de voorstellen, welke M. Fiére zou kunnen doen, te bespreken, De verdraagzaamheid en de toegeving komt weeral van den kant der katholie ken Indien de herziening nu moest mis lukken, zou de schuld daarvan vallen op de liberalen en hunne houding in deze zoo gewichtige zaak voor het land, zou waarlijk onverschoonbaar zijn. Woumen. Zondag avond, lusschen 7 en 8 ure, zijn er drie stoutmoedige kerels binnengedrongen bij Louis Demettlonaere. terwijl deze naar de herberg was. Zij heb ben de vrouw het leven of het geld ge vraagd en haar gedwongen te zeggen waar het geld was. Zij hebben al het geld die in de kas was 3 tl 400 frank meegenomen. Da viouw heeft verscheidene messteken of sla gen op hel hoofd bekomen. Ilechtcrlijke kronijk. De, korrektionnele rechtbank van Veurne heeft veroordeeld Zitting van 22 December. Deblieck Augustin, werkman te Vinchem, tweemaal 8 dagen gevang voor roverij. Iiigelbrecht Karei, timmerman te Di- xmude, weemaal 15 fr. boet, voor slagen en dronkenschap. Weeibrouck Hendrik, visscherteOost- duinkerke, 16 dag*n gevang, voor bedri.;- g -lijk- ontvreemding. Bonte Liuiens, wever te Houlhem, 3 eenrn boozen gees'. De lieden van d n nieuwen graaf waren op het it t ras verspreid, rondom de mil no- zargers en muziekanten, die voor het feest in grooten gelalle uitgenoodigd waren. De komst van Louis cn zijne gasten werd ingewijd door de kreten van leve de graven Louis en Herbert! Hulde en eer aan da e Iele jonkvrouw!.... Het j- ugdige. m isje glimlachte en boog z'ch op haar edel ros, en de twee graven strooden veel geld onder de lieden; Her- b-rt gaf met zijne gewone kalmte en waar digheid, terwijl Louis nog een onheilspel lender gelaat zette dan gewoonlijk. Toen Chris'ina van het paard gestegen was. feestzaal binnen. If-l maal was prachtig; 1 en haar kd.ne blik Ijzeren weg. Vertrekuren, 3 Januari. v«niie (woensdatiirrin. to» 515 totaanNieiipoi i meid bijzonder, aanvangen. Eene oorzaak van bederf voor vele meisjes is bet dienen in de stad. Vader en moeder doen hunne zaken, met behulp van een of twee kinderen; de andere kindeien, vooial als het doch- teis zijn, gaan dienen om het hunne bij te dragen tot hel onderhoud van het huisgezin, en ook om een spaarpotje te vergaderen voor liet oogenblik dat zij lust en gelegenheid hebben om te trouwen De eeisie dienst is op bel dorp zelf, of in een naburig dorp, of bij een bloed verwant van den eigenaar, of nog in de naaste stad. Daar gaat de eerste leeftijd vooibij, de meid leert eene burgers- kcuki n doen, tafeljdienen cn het huis onderhouden. Ze is niet ver van ouders, broeders en zusters, is omringd van kennissen van haren vader en moeder, ontvangt bezoek, goeden-raad en goede leidmg van hare huisgenooten, cn blijft gewoonlijk op den goeden weg. Maar eens komt zij op de kermis van haar dotp eene oude gezellin tegen, die in eene ot andeie stad heeft gediend en ziet op cens vei anderen de zaken. De meiden verdienen veel meer, werken minder, genieten veel meer vrijheid in de stad; de eerste dienst wordt veracht, het werk wordt met tegenzin cn slecht gedaan, de meesters zijn ontevreden, de meid ook, op zekeren dag ontvangt moeder de tijding, dat bare dochter van p a us verandert en in eene groote stad gaai dienen. (3' vcrvolp) Christina was op ren zwart p.iar<lj- gn zeten, waardoor do kl ui haver witte dmenen de roode zijd -, waaimede haar mantel gevoerd was, nog beier uilkwam; c.-t.e koord van dezrlfde kleur ontsloot hare gestalte, en hare donkere blonde har< n, die icn h.ibe door eenen hoed, mul witte v. deren versierd bedekt. Louis drug tenen wapemok van wil flu- we< I tn een korten mantel van toode zijde; een lange t-j'-rp van roode n wille zijde golfde langs zijne linke) zijd want hij had de klruien zij’er uitverkorene gekozen. Achter Christina volgde Helena, insgelijks op een paardj - gez’len, Louis vu Ib ib ’rl reden Ie zatnrn, de ei rste echter een weinig vooruit, omdat hel p.id zeer eng was. Hel was een schoone lentcmorgond. de vogels i de bloemen wedieverd-n in bekoorlijk heid er. pracht. De lucht was helderen wel riekend iloor de uitwasera ng der bloemen, en Chr.stina scheen in dit heerlijke genot haren angst te vergelen, cn zich in eene dioc'geeslige mijmering Ie veldiepen. E'-ns kiaps sidderde zij. vrager te slaan. Deze had, zeer verwondeid drie traden, door de ridders gtvolgd, 'j 1 L feestzaal binnen. H -t maal was prachtig; in galop gezet, terwijl hij op het meisje de nattiui lijke moed van de jonge gravin renen blik geworpen had, die haar telkens! kreeg de oveihand, en haar kd.ne blik als zij den zijnen omtmoetle, deed onl- I onderzocht beinu lings het gelaat der ge stellen. nood gden. De Hemel behoede ons, Helena! (Wordt vooi'tgezet). zegde zij dij man heeft het voorkomen van i geworden, en Louis wendde zijn paard naar hare zijde. Niet waar edele jonkvrouw! zegde hij, de torens van mijn kasteel doen eene - - schoone uitwerking, als zij door de zon kasteel voor eenen nacht te vei laten, verguld woiden? Ja, Heer! antwoordde zij, en dit veld, dat z ch aan onze voelen uitspreidt, is zoo schoon; zie cens hoe blauw de lucht is. Ach! zuchile ze. zijn er nu reeds wolken aan den gezichteinder! Zullen dan nimmer woikelooze dagen zijn? Die wolken zijn zeer iicht, zelfs wit, genadige jonkvrouw! zij verduisteren den gezichteinder niet, maar zij verzachten de zonnestralen. Christina, geheel in zich zelve gekeerd, an wooidde niet. Na eenige oogenblikken van stille, zegde Louis me: een zoeten glim lach Maar zeg mij eens, mijne geliefde! waarom draagt gij een doek aan uw keurs- «•mkbi VEURNAAR v ii a 11 4i?3 5i;s ra;p 19 i 38 9 54 4 07 rn» 11 08 en geleidde haar tot voor de hoofdpoort. Christina sprong behendig uit den zadel,en nam den arm van den baron aan Heibert plaatste zich aan hire rechterzijde, en al e n.iieLork'-k.uorl, C OO. 10 54, 3 08. 5 00, Veurte. 4 43. 6 58. 9 53, 11 58, 4 07. G 03, Rent, 7 16, 9 15. 12 05. 2 58. C 46. 9 03, Aank Bi IIS set 8 24 10 38 12 28 1 20 5 10 8 07 10 43 Biussel n.sai-Veuriie-Uuinkerke, G 00 9 IGjsmorg. 43, 5 41 n» miiliUg. V. Gent, 5 18 7 28 V. Veume 7 50 9 48 38 4. Duiuk 8 57 10 52 4 07 - TRAM VEURNE—OOSTENDE. 58 9 30, 12 30. 3 14 G 05 Nieiipixt iraur Oostende, 6 00 7 43, 10 14, 1 15, 4 00, 6 50. Aai komst Ie Oostende-statie, 7 00 8 43, 11 14, 15. 5 00, 6 15, 7 50 Oostende i>*<«i- Vriitne, 5 (depot). 7 41, 10 11 15 2 58, 5 18. 6 50. Nieupoi t-V. urne (C 05 deu woensdag), 8 41, 11 03 1 17 4 01, 7 51. TRAM VEURNE—YPER. Veiirne(slulie), 4 45, 7 2G, 9 50. 1 05, 3 45. 6 11 Yper(st.lie), 4 40, 7 11, 9 46, 10 34gi, 1—, 3 40, 6 30. SK ü<-n saterdag alleen.

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1893 | | pagina 1