Christina’s Heldenmoed Woensdag 18 Januari 1893. Vreemde granen. 49* jaargang. IV 3. Vlierzele, Oombergen, Denterghem, Ni- De Biuyn heelt De toestand in Frankrijk. Be politieke toestand in Frankrijk be gint meer en meer aangebrand ie rie ken. Hel Panamaschandaal doet het eene ministerie na het andere vallen. Het kabinet Ribot, dat nauwelijks drie we ken aan ’t bewind was, heelt verledene week zijnen zak gekregen, grootendéels M. Portier zendt ons hel volgende ter plaatsing Een smeekschrit. tot het bekomen van inkomrecbten op de vreemde granen is neêigelegd ter we’gevende Kamers door de inwoners van de volgende ge meenten B'est Vlaanderen. Zuienkerke, Lef- finghe,Zerkeghem.Vinchem Zedelghem, Reninghe, Vlisseghem, Siype. Zevecote, Liclitervelde, Scboore, Wa’ou, Dudzeele, lugooighem, Beveren bij-Rou-biugge, Staree, Nieuwcapelle, Caeskeike, Ar- doye, Damme, Ui'kerke. Si.elleghem, Si-Denys-bij-Kortrijk, Stuyvekenskerke, Gulleghem, Moere, Aalbeke, Mannekens- vcre, Langemarck, Oudenburg, Zonrie- beke, Ootegbem, Sl.Jooris-bij-Biugge, Couckelaere, St. Jan bij-Yper, Isegheni, Ingelmunster, Sint Joris-bij-Nieupoorl, Merckem, Ooyghem. Isenberghe, Zande, Ihilscamp, Oostkerke bij-Veurne, Corte- marck, Woumen, Steenkei ke, Iloogslade, Gif s. Zandvoordc-bij-Oostende, Bcveren- bij-Rousselaere, St. Jacobscapelle, Oude- cape'.le, Wilskerke, Leke, Des^elgnem, Hout hem-bij Comen, Coxyde, Eitelghetn, BoilsLoucke, Waarmacrde. Br ei st. Eer- negbem, Canegbein, Breedene, Wulpen, S Pieterscapelle, Oostduyukei ke. Lam pei nisse, Ghistel, Middeikerke, N’ieuw- munsler, Sladen,Snaeskerke Bekeghem, Moere-bij Ghistel, Marke, West Roose- beke, Veuino, Vichte, Ljsseweghe, Lap- scheuic, Leysele, Ramscapeile(Biugge), Gaster, Bossuyt, Pollinchove, Westcap- pelle en lleyst ann-Zee. Oost- Vlaanderen Hemelvcerdeghem, Borsbeke,A«senede,Zoveren, Rozebeke, Gilbergen, Cruyshautem, St Maria-lloo- rebeke, St-Gooriks-Oudenhove, Ronsele, Volkeghem St-Anielinckx, Lootenhulle, Deltingbr, Idderghem, Ooike, Segelsem, (4* vervolg) Na den maaltijd nam Louis Christina bij do band, tn geleidde haar naar het balkon, baar stelde bij haar zijne vasalen voor als hunne toekomstige burgvroaw! Leve de graaf en zijne schoone bruid I riepen de omstanders uit, in verrukking gebracht op liet gezicht van het lieftallige meisje, dal zich zoo goed wist voor te doen.,.. Op dcnzelfden avond, nadat Louis den graai, de gravin en zijne dochter naar hun kasteel had (eruggebracht, en hij zich onder zijne vrienden bevond, riep hij uit Drinkt, mijne boeren! binnen eene maand zal Nemo de machtigste heer van geheel den omtrek zijn. Binnen eene maand! zegde een der gasten op barschen toon; het zou beter ge weest zijn die schoone duif en dien ouden valk hier te bawaren, daar zij nu toch in onze macht waren. Gij zijl een goede raadgever, heer, zegde Louis; en wat zoudt gij er mede ge daan hebben? Wa wilt gij cr binnen eene maand mede doen? Dal maakt een groot verschil, riep .de toornige ridder vol ongeduld uil; indien Christina en hzre ouders r.u stierven, zou ik geen recht op h in ie nalatenschap heb ben; terwijl ik, eenmaal de echtgenoot van hel meisje zijnde, haar weinge erfgenamen zal zijn. Op de gezondheid var Christina 1 Op hare gezondheid! riepen de gasten verwonderd. Laat ons hier niet op woorden villen, heeren! op haren aanstaanden dood, indien gij dit liever hoortI zegde Nemo. En zij ledigden hunne glazen. Eene maand later bevonden zich twee jeugdige meisjes in ccnc zial van hel kasteel Montvillers tiet eene, in het wit gekleed en sehitterer.de van diamanten, legde de laatste hand aan haar brudoflsgewaad; het andere hielp hare meesteres hare toilet vol tooien; het was twee nre in den na middag, en ten zes ure zou de huwelijksplechtigheid, bij het licht der flambouwen, plaats heb ben. Deze twee waren Christina en Helena. Toen de e.Tsle haar bleek gelaat in eenen spiegel biziclrigd hid, naderde zij het bal kon, en terwijl zij hal landschap, dat z:ch voor haar oog ontrolde, bewonderde en den zooien geur der bloemen inademde, zegde zij Helena! is de graaf reeds aangeko- die Ferdinand, men? Noen, mevrouw! ;ijd te vei liezen. Nog minder dan gij denkt, mevrouw, zegde de schildknaap. Hoe? nep Christina weet gij iels van hetgeen op mij betrekking heeft? Ik weet inderdaad, een vr'eselijk ge heim, mevrouw! Ik weet het bij toeval, of liever door de leiding der Voorzienigheid, die het ongeluk van zooveel deugd en on schuld niet zal toelaten. De man, dien gij zult huwen, edele dame, die baron van Grandval, die nazaat der Coucics, weet gij zijn wezenlijken naam? Hij heel... Nemo! Christina uitte eenen zwakken kreet, en viel bijna bewusteloos op eene zodenbank neder. Helena, zoo verschrikt als zij, on dersteunde haar, in hare armen. Ferdinand boog eene knie ter aarde, en zegde op zachien loon Zijt gij beter, mevrouw? kunt gij mij aanhooren? de lijd is dringend. Spreek, heerzegde het meisje met zwakke stem. Omstreeks een uur geleden, hernam de schildknaap, b-lasite mij uw edele vader met eene boodschap voor den ge- wainden graat d’Arlimont; Louis scheepte i mij deze wooi den afZeg aan heer Her- i bert, dat ik ten vijf ure op zijn kasteel zal zijn, en hij gaf bevel mij naar buiten te ge- vaders, herkend had; sprerk, ik b.-b weinig j 1 iden, (Wordt voorlg zet). bouwers, aan wie de regeering wei zeker mindering op de grondden be’oofd. Dit niets is zou natuurlijk veel g-irnd dom, maar zou t moest h-.-i s aa'sbesiuinbewo-zeri met een overdreven liefdegevoel v<>o- de boet en, de grondlasten totaal afschaffen, wij zouden nog onze g'anen mei verlies voortbiengen Eene hekiare tarwe geelt dees jaar 80 tot 100 r ank ver! es en een hektare garst gemiddeld 50 frank ver lies. Waar zou men dus komen met 10 tot 15 frank vermindering van grondlas ten per hektare. Bemetkt wel dat zulk verlies ons ieder jaar ie wachten staat, zoowei voor den kleinen landbouwer die zijne granen verbruikt, als voor de groote landbouwer-voorlbrenger. De kleine landbouwer zou dees jaar 4 frank per 100 kilos tarwe gewonnen hebben, bad hij zijn land onbewerkt gelaten en hel schip van Amerika afgewacht om zijn vee te voeden. Mei juiste cijfers kan ik al deze gezegdens slaven. Zal de regeeriug ons dus verplichten te handelen gelijk de landbouwers van bet kan on Egbezé ’t Is te zeggen vol strekt weigeren te stemmen voor kandi daten, tegenstrijdig aan de bescherm- reciiten. In ons vreedzaam Bilgie, moet zulk middel als dwingend aanzien wor den. Wij moeten samenspannen met den landbouwersbond van Brugge en ons talrijk scharen nevens onze knappe en onverpoosde verdedigers, de heeren Ridder de Vtiè e en baron Peers, deze twee ervaren landbouwkundigen, wier meening alleen voldoende zou moeten zijn om de regeering te ovei tuigen. Ik vraag dus aan alle landbouwskomi- cen dit belangrijk vraagstuk in hunne eerste vergadering te willen bespreker, of zelfs eene bijzondere vergadering daartoe bijeen te roepen. De beslissing genomen door de landbouwkomicen van West- en Oosl-Vlaanderen zullen onge twijfeld den wetgever overtuigen. Cu. Poiitiek. IJzeremveg. Vertrekuren. 3 Januari. Meerdonk, Mater, Okeghem, Meurend Verrobroek, Schellebelie, Bevei en Waas, Qiuremonl, Ulasius-Boekei, MfChelneke, Munkzwalm, Aaller, Boucboute, ïomer- gbem.Marcke-Keikhem.Ovei meire.Lede, Vlierzele, Oombergen, Dentergbem, Ni- nove, Wieze, K uizen, Smetlede, Baarde- 9 gem, Buist, Nieuwkerke, Hansbeke, de 9 54 Klinge, Doel, Wichelen, Buggenhout, Viane, Schelderode, Kruibeke, Balegem, Smeerhebbe-Vloersegem, Dikkelvenne, Muliem, Denderwindeke, Salardingen en Orroir. Brabant. Wilsele, Loonbeek, Pel lenberg, Hauwaart, Braine-le-Chateau, Sleonhuffel, Duisburg, Vossem, Ste-Ca- tberine-Lombeek, Overyssche, Corbeek- Loo, Beyghem, Nieuwroote, Wincxsele, Guldenberg, Tremeloo, Meensel-Kieze- gem, Bunsbeck, O.-L.-Vrouw-Lombeek, St Joris-Winghe.Webbekom.Molenbeek- Wersbeek, Eist, Wolverthem. Grooten- Bijgaarden, Hamme-bij-Assche, Tisselt, Vissenaken, Corbeek-Dy'e, Roosbeek, Zeelick, Molhem, Droogenbosch, Sint- Lambrechts-Woluwe, Rymenam, Beg- gijnendijk,Koitrijk-Duizel, Brusseghem, Heikruis, Attenrode-Wever, Kortenaken, Holsbeek, Opdorp, Gtabbeek, Lennick, Wommersom, St Marten, Heverlé, Buid ingen en St Sievens-Woluwe. Antwerpen. Heften, Heyst-op-den- Berg, Hoevenen, Koningshoyckt, Bevel, Schrieck, Ilerenlbout, Lille-Sl-Pieler, Heydonck, Beersse, Morckhoven, Pulle, Lichtaert, Gestel, Herenthals, Weert, Ryckevorsel, Westmalle, Nijlen, Vremde, Breendonck en Bouwel. Talrijke andere gemeenten lijn ver moeid van smeekschriften te zenden of vinden het nutteloos nog iels te vragen aan de regeering. Nochtans moet alleman meer dan ooit de handen samen slaan in deze zaak; te meer omdat minister De Bruyn komt te bewijzen dal hel Staatsbestuur de nood zakelijkheid nog niet erkent der be- schermrechten Wij lezen in den IVestvlaamscben Landbouwer, dal eene afvaardiging van den landbouwersboi.d van Brugge, on der hel ieveiig voorzitterschap van den heer i id ler de Vriè e. in verhoor ont vangen is geweest bij den heer minister van lamib uw. En welke teleurstelling voor onze vreedzame en naarstige land. Dit blad verschijnt den Woensdag, onmiddelijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs, 5 fr. ’sjaars; met de post 6 fr. Annoncen 20 centimen per regel. De groote leLers volgens plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. Een Nr 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. De Annoncen voor Belgie (ter uitzondering der Vlaanderen) en ’tbuitenland worden ontvangen door het Office dePublicitè, Magdalenaslraat, 46, te Brussel. Men schrijft in bij BONHOMME-RYCKASRYS. drukker uitgever. Zwarte Nonnenstraat, 4, te Veurne, en in de Postkantooren. haar bestaan verschuldigd is: beloofd nopens de bescherm/eclit'nIk moeten zeggen dat lii-lg hoovaardig is, alleen te willen blijven in gansch Eu ropa, als vrijhandelsgezind. Maar bet is eene trotsheid die wij duur bekoopea Belgie teelt jaarlijks meer dan honderd duizend hektaren tarwe en garst met verlies. Dus de oppervlakte van eene geheele provincie, onzer beste gronden moe', onvermijdelijk in heide gebracht worden, aangezier. onze voortbiengse- len weggeruimd worden door vreemde waren De tarwe moet plaats maken voor de AmeriKaansche tarwe en zeer dikwijls voor vervalschte bloem van vreemde landen. De gaist moet p'aats maken, voor de mout van onze gebeuren (die lachen met den vrijhandel), en niettegenstaande is het glas bier voor den werkman niet goedkooper noch van betere hoedanig heid. Het koolzaad heeft plaats gemaakt voor de onaangename en gevaarlijke petololic. De vermaarde Dixmudsche boter, is gevallen voor de afkeerwekkende maga- rine, die nagemaakte boter welke geen enkel persoon, noch burger, noch werk man vrijwillig gebruikt. De Kortrijksche vlassen, die uitgewis seld werden tegen Engeiscne guinóis, hebben plaats gemaakt voor bet ruwe Russisch vlas, dat ons verplicht alle twee jaar nieuw lijnwaad te koopen. Kan of mag de boer deze belangrijke artikelen allen vervangen. Moet de vrij handel ons niet gansch ten onder bren gen De heer minister De Bir.yn heelt nochtans in zijn verhoor redmiddels willen geven voor den landbouw. Ten eerste, bij zal de rechten op de landbouwslokerijen verminderen. Maar nog eens, wie kan daaruit winnen Niemand anders dan de stokers, liet is hun bijgevolg nog meer winst verschaf fen om des te gemakkelijker hunne wa ren in den vreemde te koopen; tenzij de wet bevatte, dat de stokers eerst moeten am den Be'giscben boer koopen mits 16 tïank, bij voorkeur aan het vreemd graan van 12 f a k A/s tweede redmiddel heeft hij ver- Welnu geel mij dan uwen arm, en laat ons naar het zamnhuis gaan, want ik stik hiei.... En door hare vriendin onder steundverliet zij de zaal door eene ge heime deur. De wapenknechten en bedien den waren in de benedenzaal van het slot vergaderd. Christina, die uilgepui was, leunde bevende op den arm van Helena. Het scheen haar vooral in dezen oogenblik toe, dal een verschrikkelijk geheim het leven van hem omzweefde, dien zij weldra haren cch'genoot zou noemen; zij herin nerde zich zijn onheilspellenden blik en zijn weinig innemend gelaat, vervolgens dacht zij ook aan de woorden van haren vader k ik zal mijne dagen in vrede ein digen, als ik wee', dat mijne dochter de echtgenoote van dien braven ridder is En zij lispelde zachtjes Dat mijn vader ge lukkig zij Am n zegde eene zware slem aan hare zijde. Zij lichtte eensklaps het hoofd op, en zegde Wie is daar? Ik, mevrouw, zngde eenen krijgsman, terwijl hij eene diepe buiging m lakte. den sch Idkniap haars 3 VEU Duinkerke-BruMel, 00. 10 54, 3 08. 5 00, Veurne. 4 43. 6 58. 9 53 11 58. 4 07. 6 03, Gent,’ 7 16, 9 15, li 05. 3 58. 6 46, 9 03. A»nk Eiu.sel 8 34 10 38 1» 38 1 20 5 10 8 07 10 43 Eru.sel ujar Veurne-Duinkerke, 6 00 9 16 'smorg. 3 43, 5 41 na middag. V Gent, 5 18 7 38 11 44 3 53 5 43 7 19 V. Veurne 7 50 9 48 3 38 A. Uuink. 8 57 10 53 4 07 11 08 Wat wilt gij, heer? zegt! Christina.

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1893 | | pagina 1