%l M 1 Christina’s Heldenmoed k I 1V 4. Woensdag JiL elkander te koppelen; zij kunnen zich Zaterdag zal de commissie nog eene voedsél krijgen. jaarpan*’. Januari !893. In eene vorige vergadering schenen drie katholieke senators wal te aarzelen, denkende dat de voorsteken van ’t gou- De bespreking der herzieningsvoor- stellen in de kamer is op 28 febtuaii vastgesteid. Ijzeren weg. Vertrekuren. 3 Januari. ring gehouden om zich (’akkoord te stel- i len over hare houding in de kwestie van Nationale milicie. Nummers heden getrokken door de jongelingen van Veurne die aan de loting hebben moeten deel nemen. Het laagste nummer was 28, het hoogste 189. Aan dien toestand echter is een groot nadeel verbonden de voorvaderlijke huiselijkheid, die voortreffelijke burger deugd en bron van zooveel heil, ging jammerlijk verloren. Het schoone woord tehuis, een van de weinige, waarbij het te niet te veel is, heelt een veel breedere beteekenis ge kregen. Niet iedereen kan zijne bezigheden verrichren, noch zijne uitspanning vin den uitsluitend binnen den kring der zijnen, doch niemand zal ontkennen, dat die uithuizigheid een van de groote kwalen onzer dagen, een slecht teeken des lijds moet genoemd worden. A'ie klassen der maatschappij lijden aan die kwaal, doch nergens werkt het zoo nadeelig als onder den neringdoen den en werkenden s'and. Ten slotte werden drie verslaggevers benoemd M. De Smet de Naeyer voor al wat met de kiesbaatheid in verband staal; M. Meiot voor wal de hervorm.ng van den senaat betreft, en M. Scbollaeit voor ai de andere herzieningspunten. D uir de liberalen van geene toegeving willen booren en de herzieningsvraag, gelijk zij thans staat, voor de kamers gebracht zijnde, zulten de liberalen moeten spieken lot hel land en wellicht gedwongen zijn hunne, onhandelbare houdmg ie verlaten, zoo niet zou de ont binding onmiddelijk plaats hebben. Dat is de korte inhoud der gevoelens door de leden der kommissie uitgedrukt en der genomene beslissingen. veel voor, maar ook iets tegen. Daarin verandering te wenschen, ware ongerijmd en trouwens ook een onbezonnen werk alle bewoners onzer planeet zijn broeders, tocht en lotgenoo- ten door het leven. Waarheen, in 's hemels Ferdinand verwonderd uit. Naar Artimont. Denkt gij er aan, mevrouw wilt gij u in het hol van den tijger begeven Ik zal hierin nimmer instemmen. Ik zal liever a les aan uwen vader openbaren. deren gemakkelijk en bevordert het huiselijk geluk. Huiselijk geluk! Velen zullen maar niet begrijpen boe Zi ker, ook de hedendaagsebe nijver heid heelt veel daartoe bijgedragen. Door de vrouw uil den baar aangewe zen werkkring, en het kind op al te jeugdigen leeftijd uit den veiltgen, heili gen ouderlijken haard naar dc werk plaats te roepen, heeft zij voor velen het huiselijk leven verwoest. Die kleit e maatschappij, welke door het vaderlijk gez. g en door de moeder lijke liefde, bei/e doorhooge wijding geheiligd, in stand werd gehouden, is daardoor uit baar verband gerukt. Wanneer i u de sociaal-democratieden at beid der vrouwen in dc fabrieken af geschaft, dien der kindeien beperkt wil zien, zijn wij bet volkomen met baar eens. Kinderen zegt Paus Leo XIII in zijne Encycliek Rerum Novarum mogen niet tot de fabriek of de werk plaats worden toegelaten, voor dat i lichaam en geest tot voldoende rijp heid zijn gekomen. Het vrouwelijk geslacht is eigenlijk voorden huiselijker! arbeid bestemd. zouden Deze laatste soor t van arbeid bevei ligd de waardigheid van de vrouw, maakt een goede opvoeding der k i. gekregen; een l.cht rood kleurde hare bleeke wangen, en in haar zwart oog von kelde een vreemde glans. Zij -stond op. i worden. Geef mij uwen arm. Is al hetgeen gij mij gezegd hebt, waarheid, heer? Ih t is waar, ik bezweer het u, zegde Fordïfiahd. W. cht mij eenige oogenblikken. Zij liep naar hare kamer, en kwam na eenige oogenblikken in het zwart geklied, terwijl één triahen-kolder hare gestalte om- sloot, terug. Komaan, heer 1 zegde zij, geleid mij. Waarheen, in 's hemels naam riep twijfelen? vreesachtig Neen, mevrouw, in het uur des ge- vaars zal Helena Chris’ina niet verlaten. Kom dan. En zij begaven zch alle drie op w'g naar Artimont. (Wordt voortgeze'-)* doorH ef. Ik stond als aan de deur vastge nageld. Hel is tijd, zegde Louis, dat ik n mijn plan meer uitvoerig blootleg; ik hb er eenige veranderingen in gemaakt. Om twaalf of elf uur, zal ik de gravin en hare ouders hierheen geleiden; gij moet hen mot vreugdekreten ontvangen, en in den gang gekomen, dooft gij de lichten uit, en ontvoert hen afzond >rlijk naar de kamers, die reeds voor hen in gereedheid zijn ge bracht. Maar gij weet dat er reeds een bezet is? zegde een der gasten. Ja, zegde Nemo, maar ik heb den ouden jood een testament laten teekenen, waarin hij mij voor zijn eenigen erfge naam erkent, en ik heb voor hem een nieuw verblijf van eenige voeten leng'e laten graven. Als de ouders voor goed in den kelder zijn opgesloten, zal ik 'hen en hunne dochter beloven, hen in het leven te laten, onder voorwaarde, dat zij mij lol hun erfgenaam benoemen, ingeval hunne dochter sterft; daar ik vervolg->ns dit kost- b'enue baar testament bezit, en het zeer onvoeg- deni een echtgenoot zijSe a s hij de wolken schoonoudets en zijne vrouw deed ter dood l Huiselijk leven. Op de vleugelen van dc cleclriciteit cn den sloom worden in een korten tijd niet alleen onze gedachten, maar ook onze personen, hemde en verre, heen en weer door de wereld vervoerd. Wat man eenige jaten geleden, als een middel van snel vervoer, de geest drift van allen wekte, wordt nu reeds onwelwillend en met minachting eene reis in chat a-bancs geheeten. Afstanden bestaan er om zoo te zog gen niet meer. Dit heelt wie zal het ontkennen? t,T^ j— (I? vervolg) Maar zijne knechten, di<r te druk met de toebereidselen voor hel feest bezig waren, gaven weinig acht op dit bevel. Alles is kri .gvormig op dit kasteel, mevrouw! gangen, trappen, enz. Ik verdwaalde in dc donkere gangen. Na veel zoeken, zag ik een zwak licht door eene deur schijn, n; ik naderde; lij was gegrendeld, maar ik zag door de spleten. En gij zaagt? vroeg Christina aan den schildknaap, die ophield met spreken. O! een verschrikkelijk schouwspel, mevrouw! Twaalf mannen, twaalf duivels, met hoogroode gezichten, zaten londom e me lafi.l met likeuien bedekt, en dronken onder een vervaarlijk geschreeuw. Onder hen bevond zich uw toekomstige echtge noot. Drinkt, mijno vrienden, zegde hij; Nemo is bijna koning. En de twaalf gasten ledigden hunne ^laz’n, z'ggende I Op de gezondheid van Nemo! en de den gelijk de bliksem,' Doe het niet, heer ridder 1 geleid mij. noch duur, indien zij zich niet in den lieven kring der hunnen bevinden. Wie geeft den werkman aan zijn gezin terug Een misdaad was hei, vreemden, van den haard, waar hij zijn zoetst verblijf, zijn vreugde en zijn troost moest vinden, waar hij eener zorgzame gftde lot steun, de dierbare j - kinderen tel leidsman en voothecld stellen in de kamer aanbieden geltjk zij levens moest :wezen. x,Jn en ^eheel de rechterzij zal ze onder- En hoe deerlijk ging daardoor het stoffelijk, zoowel als het geestelijk wei- zijn des huisgezin? verloten! In alle talen der wereld hebben dich- tets de reine, zoete genoegens van bet huiselijk leven bezongen. j Concert bij de Melomanen. Merkwaardig mag het heden het feest, waa kunst en verscheidenheid t t een smaakvol en bonte geheel zijn samengevlochten. Zoo was inderdaad hel concert, ver- 1 idien gij weigert, ga ik alleen. 11 1 <a<, mevrouw gij gelooft door u voor dien ellendeling te veitoonen, en door Helena, hall dood van schrik, had alles kent, hem te zullen ontwapenen, of hem aangehoord zonder iets te begrijpen; Chris door uwen moed te zullen verteederen? tina integendeel had al haren moed terug- Gij kent hem niet Neen, Ferdinand, ik koesier dat plan geenszins, ik wil zelve zien zonder gezien te zx zl zx rx P v ,.,v,zx zv Blijf, mijne geliefde meesteres 1 blijf hier, ik bezweer het u, zegde Helena, ter wijl zij de gravin tegenhield... Maar do I gravin, die haar kamermeisje gelijk eene zuster beminde, schoof haar ter zijde, druk te haar de hand en zegde Tol wederziens 1 Gij wilt het. dat God ons bescherme I Hoe 1 Helena gaat gij mede Mevrouw! hebt gij hieraan kunnen Blijf hier, arme vriendin! gij zijl zoo steunen. Zaterdag en Maandag hehben de XXI weer vergaderd om de tegenpartij aan te zetten van hare koppige houding af te zien, h) beide zittingen was de bespre king langdurig, doch zonder uitslag. Boven alle lofspraak is het verheven Vierdag zal de commissie nog eene zitting houden. Niets zoo schoon ais die kleine maat schappij van elkander oprecht minnende wezens, strevende naar een gemeen schappelijk doel de hoogste mate van geluk op deze wei eld e smaken. Op de grondzuil van 't wederzijdse!! vertrouwen en de achting staat de liefde en met do liefde de vrede voor goed daar gevestigd, tegen de storm vlaag des or.lieils en bet vuur der twee dracht beveiligd. Hei vaderlijk gezag wordt er getem perd door de zachtamdighe.d der moe der, en beider hart in een en denzelfden band vereenigd dooi die aan beiden het levenslicht te danken hebhen en wier heilige plicht bet is, eenmaal dc steun en de roem der liefhebbende ouders te wezen. Voor geen arbeid deinst de vader, voor geen zorgen de moeder teiug; de gedachte aan het welzijn der kindmen is de gulden zonnestiaal, die de s ille 1 i woni :g veilicbt en vet warmt. i Deige ijke gezinnen bestaan er, en i meei woideu aangetroffen, indien de hoofden ervan hun te huis vonden waar de plicht het bun heeft aangewezen. brengen, zullen wij hen g rust hunne da gen m het onderaardsche hol laten eindi gen, en er voor zorgen, dat zij niet te veel voedsél krijgen. i hem te zéggen, dat gij zijna snoode plannen door uwen moed te zullen verteederen? Dit blad verschijnt den Woensdag, onmiddelijk na de graanmarkt. I: schrijvingsprijs, 5 fr. ’sjaars; met do post 6 fr. Ann meen 20 centimen per regel.Ds groote letters volgens plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. Een Nr 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. De Annoncen voor Relgie (ter uitzondering der Vlaanderen) en ’(buitenland worden ontvangen door het Office dePublicitè, Magdalenastraal, 46, te Brussel Men schrijll in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker uitgever. Zwarte Nonuenslraat, 4, te Veurne, en in de I’ostkantooren. 0>e SlerxiegfiZng. De rechterzij der beide herzienings i kommissiën heeft vrijdag eene vergade- het mogelijk is, deze beide woorden aan elkander te koppelen; zij kuuuvii ziuii niet vooistellen dat te huis geluk wordt e, zltjn,,'g- gesmaakt. Anderen daarentegen och! ware bun getal toch grooter! hebben rust - - vernement ie breed waren of dal er tniii- schien reden bestond om eerder aan M. Fiére toe te geven dan aan de uiterste I linkerzij. Een katholiek kamerl d stelde bem te ver- als verz°eningsmiddel voor de tegen- I woordige gemeentekiezers voorloopig aigeraeene kiezers te maken. Nu is er van dit alles geen spraak meer. Het gouvernement zal z:jne voor- 9 ixMraw I. 9 ainwiTiOTfii nwinkerte-örussel, o vu. 1. o», u UW. 5 00, a t», curie, 4 43. 6 58, 9 53, 11 58, 4 07, 6 03, a Gent, 7 16, 9 15, 12 05. 2 58, 6 46, 9 03, a Aank. Brussel 8 24 10 38 12 28 1 20 5 10 8 07 10 43 Brnstel naar Veuriie-Üuinkerke, 6 00 9 16 'smorg. 2 43, 5 41 na middag. V.Gcnt, 5 18 7 28 aa aa 1! 41 3 52 5 43 7 19 V. Veurne 7 50 9 48 na aa 2 38 a aa n aa 9 54 I A. Duink. 8 57 10 52 aa aa 4 07 a a a a a. 11 08 I 49 AbceleAlfons 453 Accoulet Gnstaaf 107 Adam Prosper 145 Anthono Joannes 61 Boels Florimund 168 Bonbomme Raphael <54 Boudewecl Jozef 43 Bril Benedikt 165 Caytan Karei 55 Cogge Gusluaf <28 Cottry Emiel 57 Croo Juliaan 59 DehurchgraeYO Joz. 134 Pinson Emiel 35 Pinson Juliaan 126 Rabaey Remigius 162 Ramon Emiel 108 Schaclo Emiel 71 Stckelarom Theofi.jl 48 Stekclorum Arthur 163 Vandenbergho Edm 172 Vandenbussche Oscar 33 Vanderstraeto Ailx 11 85 Vandevelde Prosper 138 Vandewoudc Victor 70 Vanelslnnder Richard 44 Vanhove Karei 90 Vantoorlelbooni Aug 144 Wydouw Cainiel. 45 Beughebaert Florent 125 Hosten Hendrik 167 Houbaert Herman 178 Labyt Camicl 69 Lahaye Emiel 60 Lobbeslacl Jozef 68 Maes Dcsideer 123 Maeseii Eduard 156 Montaigne Jozef 146 Morez Hector 91 Nootaert Ccsar 174 Packet Gnstaaf 173 Debuyser Edmund 78 Decaestecker Hend 36 Declercq Eduard 160 Decor te Geeraard 73 Decroo Daniël 166 Delcfortrie Leonard 38 Demolder Renaat 188 Dunormo Thpodoor 81 Depuydl Frans 66 Deioo Alfons 157 Deuwol Karei 111 Dunton Emiel 47 Foutry I&idoor 110 George Hendrik 86 Gcsquicrc Dcsideer 115 Haerinck Gnstaaf M 4 11 41 3 52 5 43 2 38 o n do 4 07 o®® sloot, terug. i mijl in -w»njoxo»- 3 C I I I

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1893 | | pagina 1