Christina’s Heldenmoed I 49’ jaargang. A IV 5? B VVoensdng 1 Februari 1893. Uitslag der militieloting te Veurne. steuning jfil geven aan de vrouwen en kin- (Word! voorij/z> I tieren der werkstakers. I Dai beteekenl niets anders dan dat de vrijmetselarij, eerie geheime maatschappij die in het donkei samenzweert, van uit hare donkere holen de werking zal on dersteunen van de kopstukken der socia listische partij, om het land in omwen teling te brengen. Coxyde. t bngaan, die kronkelend door jeugdige mei-j en waar men geen hadl zulk cone haast, met dien ouden jood om hel leven te brengt n. - Moest ik dan dit hol niet ledig maken? Het is toch zonderling, niet waar zoo van eene begrafenis naar eene bruiloft Ie gaan. Geef mij een andere wapenrok, onhandige kerel! Gij moet op een anderen lijd u zelf maar met die zaken belasten, Nemo; het verveelt mij, mijnen dolk itnm r met men- schenbloed ie bezoedelen. Uw dolk moet mij nochtans een laat- sien dienst bewijzen; den graaf cn zijne dochter van hong-r te laten sterven, zou ie lang aanhouden. Gij moet er mij vuil ont slaan, alvorens de zon opnieuw opgaat. Ik verlang er mar, spo'dig h«er van Mont- v.llers en andere plaatsen ie zijn. B list een ander mei dat werk; ik kan dal arme mei je dim doodsteek r»'et g' ven. Voor het overige hebt ge dezen mor gi nd gezworen, dal geen mooiddadige dolk haar bloed zou dom vlieten. N mo h ia'de ds schouders op. Hel zij zoo, zegde hij. een ander zal mij dien dienst b-wijz n. Wie win u. mijne h eren! Houthem. Leyselo. Dit blad verschijnt den Woensdag, onmiddelijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs, 5 fr. ’sjaars; met de post 6 fr. Annoncen 20 centimen per regel. De groote letters volgens plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. Een Nr 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. De Annoncen voor Belgie (ter uitzondering der Vlaanderen) en 'tbuitenland worden ontvangen door het Office dePublicitè, Magdalenastraat, 46, te Brussel. Men schrijft in bij B0NH0MME-RYCKASEYS, drukker uitgever, Zwarte Nonnenstraat, 4, te Veurne, en in de Postkantooren. Draaiers. Er was een tijd dat de liberalen van anders niet raasden dan van het ontslag van 't ministerie en de ontbinding der Kamers. Minister Beernaett heeft verklaard tot de ontbinding over te gaan, indien de liberalen niet tot akkoord willen komen om de herziening der grondwet te bewerken. Maar nu worden zij bang van eene ontbinding; zij hebben er liefst geene, zij die altijd beweerden dat de openbare denkwijze en het land met hen waren! Zij zijn gewaar dat hun potje aange brand riekt en dat hunne schoone dagen van tempeesten en dreigen uil zijn. Dit zal hen misschien doen besluiten als verstandige 1 iedon te bandelen en de herziening der grondwet aan ie nemen gelijk bet ministerie deze voorstele duistere en akelige gangen doorloopen; eindelijk kwamm zij in een duisieren hoek en in de verte ontdekten zij eene deur, door welker spleten men een flauw licht ont waarde. Ferdinand toonde haar dat lich' met een gebaar, dal in elke taal moest bc- teekqnen hier is het.. De jonge gravin, die den moed haars vaders cn barer voorouders ter hulp ri p, ‘f man met maliënkolders bedekt, met hel- 1 en lange degens Bedelarij en Landlooperlj. Het ministerie van Justitie heeft be sloten zooveel mogelijk een einde te stellen aan bel misbruik dat cr van de bedelarij gemaakt wordt, en dat de ware armen zelf len hoogste benadeelt. Met 1 februai i zal men in bet departe ment van justitie al de dossiers verzame len van al de bedelaars en iandloopers die in aanraking komen met de justitie hun ouderdom, burgerlijke stand, be roep, rechterlijke voot gaanden, gevang- zitiingen in de bedelaarsgeslichten, de datum hunne* vrijlating, het bedrag van het geld dat zij gctiokken hebben, de pogingen aangewend door de bescherm- komiteilen om hun bezigh d te ver schaften, dit alles zal daar aaugeleekend worden en, op aanvraag aan de ambte naars van het openbaar ministerie bij de policicrcchtbanken worden mtêgedeeld. Do rechters zuden alzoo een onder scheid kunnen maken tusscl.en den be delaar uit nood, don landlooper bij ge val, die vei dient geholpen te woiden, en d< n bedelaar van beioep, den land loop er die enkel van loof en bedrog leef', en zeke e andere kerels die hunne middelen van b< staan in ontucht zoeken. Ht t is te hopen dat de uitvoering van dvzt.n nuttigen maatregel gtooic diensten stil bewijzen hij zal aan de rech'ers in politiezaken toelater, in zekere gevallen medoogendbeid te gebruiken ten op ziekte van ongelukkiger) welke buiten gewone omstandigheden, onafhankelijk van hunnen wil, verplichten de open hare liefdadigheid at te smeeken en bet stuk brood te bedelen dat hun thuis ontbreekt. Ook zal de maatiegel toclaten de uit buiters der openbare liefdadigheid te straften met de volle strengheid der wet ten, en de wezenlijke armen zei en dan den onderstand kunnen genieten, die thans al te dikwijls in onweeidigeen zelfs misdadige handen terecht komt. IJzcrenweg. Vertrekuren. 3 Januari. 25 Januari 1893. Ingeschreven 161. Uiigestelde van vongejaren 27. Laagste nummer 28. Hoogste nummer 189. Adinkerke. Bulscamp. (6* vervolg) Het gedrag van Christina zal onzen goedgunstiger) lezers wei wat onvoorzich tig voorkomt n, maar men moet wel hel tijdstip, waarop Christina let fd", in aan merking nemen; men moet zeh herinneren, dat toen de moed niet uitsluitend het deel der ruanrt' n waq, en dal ouk de vrouwen wapenen droegen, zelfs let zwaard aan gordden en in steeksp len, als ridder ver momd, niet z-lden onder hare zware wa penrusting g-buk», den zege bevechten. Onze jeugd.ge heldin was er echter verre af. die buiienspoiighed<n te bedrijven; maat zij was ruimschoots met d.en moed, aan de vrouwen van dien lijd eigen, be denld, en daarenboven was hare opvoeding geheel krijgshaftig geweest. Zij ging dus met sievig^n tred voorwaarts, gevolgd door Helena, die niet zoo moedig, maar toch met minder vastbesloten dan hare meesteres was. Ferdinand, niet do wegen bekend, liet hen die pad n L “el kreupelhout hepen, Socialismus en Vrijmetselarij. De Belgische Groot Oosten, anders gezegd de Bond der vrijmetselaarslogier. beeft een manifest rondgezonden om in ai de sleden en gemeenten te doen aan plakken. In dat stuk verklaart de vrijmettelarij zich bereid om zonder ophouden te strijden voor bet algemeen stemrecht (als middel om tot de revolutie te gera ken. Dit manifest is opgesteld in de alge- meene vergadering van 30 Maart 1801 en dus bijna twee jaren oud en aan ai francmticons bekend. Ziedaar de oorzaak van den omkeer der liberale drukpers, die plotseling eenparig bet algemeen stemrecht ver dedigt, nadat vele harer organen het vroeger bestreden hadden en vele li berale volksvertegenwoordigers het nog besn :jden. liet ordewoord it van de loge uitge- gaan en hel algemeen stemrecht dat de geuzenbladen vragen 13 niet de erkenning van een recht, maar wel de ondersteu ning van het omwentelings middel d«t de socialisten eischen. Wat dit nog klaarder bewijst is dal er, op ditzelfde vergadering der vrijmelse- larij twee jaren geltden b< sloten is dat, in geval van algeineene werksta king, de vrijmetselarij gcldelijke onder- gevaar had menschen te ontmoeten of ont dekt te worden. Na een half uur, g.»f de schildknaap een toeken om stil te houden; zij waren het kasteel genaded. Dat God thans uwe moedige pogingen zegene, mevrouw, maar misschien hebt gij al de gi varcn niet doordacht, die u wachten. Laat ons terugkeeren, het is nog tijd. Christina gaf een teeken van ongeduld. Mevrouw, z g Ie hij. ik zie, dat gij in drukte het oog tegen het slot; twaalf uw plan blij'l volharden. Ik ken al de ge- ncn, lur.l ...-buukvl men op hel hoofd en lange degens aan hunne zijd’, wandelden in eene uiige sin kle en prachtige zaal. In hun midden bevond t ch een ridder van hooge geslal’c, in wit cn rood gekl.ed; een gouden kelen was diietnaal om zijn h.ds geslagen, en eenen lichte maliënkolder omsloot zijne slanke gestalte; eene wille en roode veder bos wapperde op zijn schitterenden en zil veren helm. Welnu! zegde hij, heeft men ooit een schooner bruidegom gezien? staan mij de kleuren mijner bruid niet goed? M uu 1 al zie ik? bloedvlekken op mijn wapenrok'.. Gij hebt uw werk zeer onbeh ndig gedaan, mijnheer de reus Dal is uwe schuld! zegde de reus; gij Moores. UITSLAG der loting voor da vol gende gemeenten van ’t kanton Nieuport: Laagste getal 16. Hoogste 119. Avecapelle. Eggewaertscapelle. Oostduynkerke. Wulpen. Oeren. Steenkerke. Veurne. uw plan blij'l volharden. Ik ken al de ge heime loeg.iDgen lot dii kasteel. Veroor loof mij du-, mij eenige o.’grnblikken te verwijderen, teneinde mij te overtuigen of u geene nieuwe gevaren bedreigen; nimmer zou ik, indien u iet» overkwam, het voor uwen edelen vader kunnen verantwoorden. Christin ging vasi beslot-,n op een stuk rois zitten, die door hel kreupelhout geheel omschaduwd was, en legde haren sluier op hel gras neder; Helena ging aan hare vo°ien zitten. Eenige oogenblikk-n daarna kwam de schildknaap terug. Zonder een woord te spreki n, gaf hij de vrouw, n een teeken hem te volgen. Ferdin md deed ,de moedige j s ruwa <n ongelijke trap pm beklimmen, cn deed haar verschillende E V 35 Pinson Juluian >HBW 162 Ramon Ernie! 108 Schade Emiel 71 Stekeinrom Theofiel 48 Stekdorum Arthur 163 Vandenberghe Edm. 172 Vandenbnssche Oscar 33 Vanderstraete Albert 85 Vandevdde Prosper 138 Vandewoude Victor 70 VanelsianOer Richard 44 Vaiihovo Karei 90 Vantoortelboom Aug. 144 Wydouw Camiel. 102 Vandenbussche A. 116 Saloinein Leonard 139 Laleman Aithur 181 Tbieren Leo 187 Vanbevercii Laurona 19 Nollet Julius 118 Rommelaere Hendrik 32 Rooms Guillelmui 53 Warrein llendiik 50 Feryn Florent 22 Macs Hector 80 Vanthournout Emiel 34 Vereruytse Benjamin - 8i N.vcjans Camiel 43 Tarcke Emiel 85 Venno.tc Juliaan 40 Willem» Gustaaf 88 Eloy Arthur 95 Florizoone Emiel 119 Lefevere Eng»! 77 Panneko.eck Victor 29 Prevost Hendrik 26 Pylyser Pieter 24 Thieren August 17 Vonelverdinghe L. 73 Verbtujge Pieter 91 Vieren Arthur 124 Costenobel Andreas 127 Legein Pieter 129 Ameloot Remi 130 Mcrtier Karei 142 Dcwilde Karei 58 Schipman Lodewijk 143 Devoghel Hendrik 148 Dujardin August 149 Bayard Arthur 151 Hocquct David <55 Bossant Hector 158 Zoete Pieter 159 Dewitte August 164 Cordier August 170 Ghyt Frans 175 Vandecasserie Ed. 179 Legt in Karel 182 Vauhove Joxef 118 Bulthé Sylvain 133 Decorte Hendrik 136 Sitoor Remi 42 Bar tholomt'us Alfons 140 Vanhoutte Remi 141 Verleyc Florent 150 Sitoor Florent 169 Lefebvre August 176 Rubben Gustaaf 177 Symoens Remi 120 Cornells Leo 46 Deschoolmeesler Cyr. 132 Verschoore Acbiel 137 Palfliet Remi 147 tvoens Eduard 180 Vandewoude Amand 184 Berquin Karel 106 Rubben Hector 109 I.cheuck August 135 Anys Lodewijk 153 Vermeesch August 183 Decleicq Arthur 51 Moeynert Eugeen 63 Coruille Theodoor 79 Blonde Karel 89 Dcplaello diik 95 Lycke Frans 100 Nys Kerel 19 DeMevcr Oscar 31 Verc.imer August 37 CronaLex August Lt 67 Laxeure Camiel 75 Bel» Juli..,, 81 C'iloone Brmi 103 Vienna Luciaan 114 Lootvoet Richard 117 Lowngie Gustaaf 131 Ryckeman Adolf 185 Dcqu'ckir Pieter 186 Deimadril Hendrik 189 Vanoost Alexis I -- Ill—MIIIIWI I II Duinkerke-Btussel, 6 00, 10 54, 3 08, 5 00, Veurne. 4 43. 6 58. 9 53, 11 58, 4 07, 6 03, Guit, 7 16, 9 15, 13 05. 2 56. 6 46, 9 03. Aank.Bi ussel 8 34 10 38 12 38 1 30 5 10 8 07 10 43 Brussel naar Veurne-Duinkerke, 6 00 9 16 ’smorg. 2 43, 5 41 na middag. V.Gent, 5 18 7 38 11 4i 3 M 543 7 19 V. Veurne 7 50 9 48 1 38 9 54 A. Duink. 8 57 10 51 4 07 11 08 28 Demecster August 121 Legein Hendrik 31 Verleene Desideer ■IOX -r“' A~J- 39 Timmerman Aug. 50 Vileyn Daud 51 Deman Polidor r 56 Fyuuaert Karei 63 Desacver Hendrik 65 Rousseeuw Pieter 76 Decrop August 80 Blonde L ode wijk 87 Vanhuuter Albert 88 Lena erts Fra ncies 92 Gtiillernan Flotimund 161 Bonte Karei 97 Rycktbot r Emiel 98 Ler.aers Emiel 99 Rathé Cinaiel 101 Blondé Pieter 105 Koels David 112 Vand.iznme August 41 Heugbeb.iert Pius 54 Deback Remi 74 Debeei Remi 93 Markey Heel or 119 Nowé llend.ik 34 Vtollet Hendrik 53 V.nrys«el Amand 73 SIovo Ju'tain SI Rousseeuw Remi 104 Loones Odilon 113 Rutaye Arthur 64 Vandenkcrchove Ger. 83 Sappan Eduard 49 ALeelo Alfons 113 Accoulet Gustaaf 107 Adam Prosper 145 Anthone Joannes 61 Bools Florimund 168 Bonhomma Raphael 154 Boudeweel Joieft 43 Bril Benedikt 165 Caytan Karel 55 Cogge Gustaaf 128 Cotfry Emiel 57 Croo Juliaan 19 Deburcligraevo Joi. 134 Pinson Emiel 178 Deluyser Edmund 78 Decadeh ektr Hend. 126 Rabaey Remigius 26 Doclercq Eduard 180 Decorte Geeraard 73 Decroo Danièl 166 Delefortrie Leonard 38 Demolder Rtnaal 188 Denorme Theodoor 84 Depuydl Frans 66 Detoo Alfons 157 Deuwel Karel HI Dumon Emiel 47 Foutry Isidoor 110 George Hendrik 86 Gesquiere Desideer 115 Haerinck Gustaaf 52 Deman Napoleon 107 Depoorter llector 96 Devriendt Juliaan 90 Devriendt Emiel 55 Dewilde Juliaan 28 Brunne Theofiel 63 Debliek Ch. Louis 23 Degrave Camiel 54 Depot Prosper 45 Bccu Victor 58 Catcoen August 111 Cloct Petrus 37 Coulicr Frans 38 Debryuno Hector 70 Decleicq H'-ctor 100 Dedeystcr Hendrik 103 Delanghe Hendrik 30 Dosaever Juliaan 76 Devincko Frans 84 Dchille Theodoor 97 Dcsaevcr Desideer 60 Everaei t Camiel 31 Floiizoone Karet 123 Delva Camiel 171 Hcrsoon Pieter 30 Cornette Cyriel 40 Pairayn Constant 77 Rabaey Juliaan 94 Bubbi Desideer 96 Vermeulen Justin 45 Heughebaert Floren* 125 Hosten Hendrik 167 Houbaert Harman 178 Labyt Camiel 69 Labaye Emiel 60 Lobbeslael Jozef 68 Moes Desideer 123 Maesen Eduard 156 Montaigne Jozef 146 Morez llector 91 Nootagrt Cesar 174 Packet Gust uf

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1893 | | pagina 1