2 I Christina’s Heldenmoed W oensdag 8 Februari 1893. 49’ jaargang. LASTER. Stadsbelangen. Daaronder is alvoren de gezondheids- IJzerenweg. Vertrekuren. 3 Januari. De man, die niet schroomde den goe den naam van zijnen naaste te rooven, is licht van elke andere snoodheid niet vrij. De achting voor zicbzelvcn moet hij verloren en alle beginselen van recht en trouw uitgeschud hebben, di« zich met deze eetlooze misdaad bezoedelde. Ja, laag moet hij gezonken, diep bene den den peil der menschelijke waarde moet hij gedaald zijn, dio hare schande op zich kan laden. Verachting voor dien valschaard, die te laf, om zijnen vijand in ’topen veld te zien, zachtjes achter hem omsluipt, en met afgerichte band hem eene wonde toebrengt, die geene menschelijke kunst vermag te heelen. Afschuw voor den ellendigen verrader, die zoo den adel dom zijr.er menschheid verzaakt Af schuw voor den lafaard, die niet recht uit, doch op tastbare wijze, wetens en willens lastert en liegt, ten einde zijn doel maar te kunnen bereiken. Met ge lijke wapens dut It hij niet strijden, maar door laster, leugen, bedrog en zinspelingen, tracht hij bij de lichtge- loovige en weinig redeneerende perso nen, eenig veld te winnen. drijf wordt nog eene zekere mate van booswicht, kunt gij aan den moed uwe schatting niet weigeren. Is veeleer juist zijn moed, die is hij niet aan on beschaamdheid verwant uw beleedigd 'erzoenen. Doch, hoe drukt gij uwen af schuw uil, bij de voorstelling van eene misdaad, die de verworpensic lafaard kan begaan? De ellendigste bloodaard <an nog do koelbloedigsteeerroover zijn. Ipeer nadrukkelijk van de ontaarding des zedelijken gevoels en van een boos hart getuigt, dan den laster, ’t Is deze misdaad in ’t bijzonder, die hel schand merk barer afkomst, den stempel eener zwarte ziel op het voorhoofd draagt. Geen sprankel eergevoel moet in die borst meer glimmen welke deze vuige ondeugd voede. Er is eene boosheid, en die boosheid is zoo laag als dio van den dief, ja, zij is meer verwoestend dan het wanbedrijf van den moordenaarZij aast noch op rijkdom, noch bloed, en toch rooft zij oenen schat, duurbaarder dan rijkdom men en doet hare slachtoffers bloedige tranen storten. Voedsterdochter van den n>jd, noemt zij elko misdaad eenen aan verwante, doch zij wordt door geene in duivelschen aard overtroffen. Kent gij de slang niet, die doorgaans in het don ker schuifelt, lichtschuw elk oog om- duikt en haar verholen spoor met gift en zwadder teekenl? De openbare verfoei ing drukt haren naam! Zij heet laster Geene boosheid is waarlijk zoo ge ducht in hare uitwerksels; geene heeft zulke vreeselijke gevolgen, en geene is ook zoo verachtelijk als zij. vervolg) Ikriep eene stem. - Goed zoo, Altorf, zonder vrees! zie daar mijnen ring; geef hem mij, als gij mijne bevelen hebt ten uitvoer gebracht, en ik beloof u de baronnie van Val. Helena was in bezwijming gevallen, Christina lag bleek maar vast besloten nabij de dt ur, zag goed toe en luisterde zonder 'er.e beweging te maken De schildknaap stond naast haar, met eene sneer in de vuist g' kl md. Laat ons vertrekken, zegde hij fluis terend, laat ons vertrekken! zij komen mei heen en zullen ons verrassen. Christina *'gde den vinger op den mond, en toonde hem Nemo en zijne makkers, die het ver bek door eene tegenovergestelde deur ver poten. Toen de inspanning om kalm te blijven, kon zij toch hare koortsachtigc aandoening en den bui tengewonen glans van haar oog niet be dwingen. Helena zat aan de voeten harer meesteres. Herbert en Louis traden terzelf der tijd binnen. Gij zijl ongesteld, mevrouw! riep de laatste, over de bleekheid van het meisje verwonderd. Ja, heer! antwoordde zij met een zon derlingen glimlach, t< n minste ik ben zeer ongeiust. D. ar gij gedraald hebt met naar mij tóo Ie komen, ben ik ingesluimerd, ca ik heb eenen droom gehad, die mij nog schrik a mj iag!. Ik ben zeker, dal gij mij er de uitlegging tan kunt geven. Droomeri is bedrog, zegde Louis, terwijl hij zoo zoet mogelijk gliml: cht“. Ik heb gedroomd, zei Christina op schei pin toon, dal ik mij in een berucht T icovers aten en ging zij voort. Ach wat is uw dolk scheip. i zegt dat die dieren nog al tahrjk in de bos- (Wordt voortgezel). Dit blad verschijnt den Woensdag, onmiddelijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 fr. 'sjaars; met de post 6 fr. Annoncen 20 centimen per regel. D^grooto letters volgens plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingen I fr. Een Nr 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. De Annoncen voor Belyie (ter uitzondering der Vlaanderen) en ’t buitenland worden ontvangen door het Office de Pübucitè, Magdalenastraal, 46, te Brussel. Men schrijft in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker uitgever. Zwarte Nonnenstraat. 4. te Veurne, en in de Posikantooren. uie bij toéval aan den laat der deur b v.s- De waarheid is dat verscheidene be stendige oorzaken van ziekten en om standigheden strijdig aan de gezond heidsleer, hier bestaan, waaronder De slechte, onreine en ongezonde woonsten in het Handboogslraatje. De aanslijking van het gedeelte van den kapitalen wal tusschen de Nieuport en Duinkerkvaarten en van de oude walgrachten of vuilvesten. De aangelegenheid van het kerkhof aan de behuisde straat palende. De slechte gestaaiheid der rioolmon- dingen en putten. Het Handboogstraatje is een brand punt van alle slechte en smettelijke ziekten, als typhuskoortsen, huidziekten en dergelijke plagen; ook onder zede.ijk opzicht is de bewoning dier krochten alleizins laakbaar Dat is de giootste en gevaarlijkste ziekten oorzaak, zoo vroeger in ons blad omstandig bewezen werd. Die gebrekkige er. akelige woonsten ter westzijde van het Handboogstraatje zouden onteigend en afgebroken wor den. Achter die rei werkerswoonsten, te slecht voor dierenhokken, bestaan ruime erven welke, ingevolge de bestaande wetgeving, door de stad konnen ontei gend en berverkocht worden, onder voorwaarde luchtige en gezonde woon sten te stichten. Op booge en drooge landen, zooveel Cottu nog i mogelijk Noord Oost van stad, langs geene zoo laf bei tig, zoo nietswaardig is. l hunner adwkafen zijn donderdag avond Oudemannensiraalje tot aan de spoor- - j--. jen- r. is voorloopig bepaald op morgen (don- j tusschen de spoorbaan en de voorstad, i konnen de noodige gronden onteigend In de Kamer van afgeveerdigen scheldt worden voor het aanbouwen van werk- rotten viscli en manswoonsten. I., 'j De ligging van bet huidige kerkhof is waarheid te zeggen, komt er maar wei- tegenstrijdig en binnen den afstand der nig terecht van al dat schreeuwen en tieren. De vuilvesten konnen gemakkelijk, bij ontgronding der aanpalende landen, aangevuld worden. Wal de riooltnondingen en putten be treft, daaruit ontstaan verpestende geu ren, ’t welk kan belet worden dom een goed stelsel van luchtafsnijders, welko thans zeer gebrekkig zijn, zoo de ver pestende dampen en geuren die er uit stijgen bewijzen. Al zulke werken moeten uitsluitelijk op stadskosten niet uitgevoerd worden, de staat komt in alle dergelijke gezond- beidswerken met aanzienlijke toelagen ter hulp, zoo het dagelijks in andere steden en gemeenten gedaan wordt. Volgens de vakmannen, zij die zich bijzonderlijk met gezondheidsleer bezig houden, zoude de choleraziekie ons be dreigen, en deze is niet met inenting te vermijden. Tegen die verrassende cholerap’aag wordt meest aangeiaden de reinheid, gezonde en luchtige woonsten, goed water en alle slechte geuren en dampen te mijden en te voorkomen. Te Btugge, te Brussel en in menige andere plaatsen heeft men die gevaren en derzelve noodlottige gevolgen hesta tigd, ook de vereischte reddingsmidde len aangelegd. Voorzichtigheid, plicht en veranl woordelijkheid vergen dat hier ook de noodige voorzorgen genomen worden en de daartoe voorschreven hchoediugs- middelen worden aangelegd. Adverlentie-blad) Er kan ook gesproken worden van do Markieseplaats, en de veipesle Stage plaats. In alle geval bevelen wij die bemer kingen aan dezen die er nut kunnen uit trekken voor T algemeen belang. - Droomen is bedrog, zegde Chr stina, zonder die beweging te willen bemerken, en zonder zich te vei ontrusten, en in het midden der zaal was ren man, die eene kleeding met bloedvlekken besmeurd asn had; het was waarschijnlijk het opper hoofd... Louis zag naar het venster; dit was lang en zonder trui ë:i; zijne ridders w netelden op de plaats heen en weer, en hij b'gr ep dat, indien hij verraden was, er nog eene kans oin te ontsnappen overbleef, en hij nam eene onverschillige houding aan; maar onwillekeurig sloeg bij de hand aan zijnen dolk. Welk een heerlijk wipan hebt gij daar, heer! zegde Christina; w.it gij mij veroorloven hel van nabij ie bezmn Louis gaf hel haar... Zij beschouwde het. Die man zou in hel huwelijk treden, - zwa|,(? deur achter den Hij begaf zich naar hel vei trek van het jonge dronken in eene zaa', die met purperen heer, zij t gij bevreesd voor wolven? Men *“a s|en roover gesloten werd, en de zaal meisj». Op een rustbed gezeten, had zij de gordijnen versierd - C.. J! <i'iAk:-W??* S1c*lü°fGhristina den gr. nd I, wanorde in hare kleeding zoo goed moge- L tfs maakte eene onwillekeurige bewe» schen van Artimonl zijn.... niettegenstaande hare ging. A I wetsbepaling. Bij groote warmte stijgen daar hoogst nadeelige uitwazemingen; hel kerkhof zou dan, ook Noord-Oost van stad, het zij lang- den steenweg op Brugge, langs de Roodestraat ot langs den IJper-steen- weg konnen aangelegd wo:den. In hel aangehaalde gedeelte van den ouden kapitalen wal lot de harde grond laag te kuisschen, kan het thans bedor en stinkend water, afgelaten en met goed water gespijsd worden bij middel van herstelling van den vroeger be- staanden duiker met schuifdam onder de Roozendalestraat, waarbij doorspoe ling zou bestaan naar den Duinkeik- vaart. lijk hersteld, maar i men elkander uit voor beschuldigt men elkander, doch, om de 'henschclijk gevoel, licht met zich zal I schuw uil, bij de voorstelling *an begaan? De ellendigste bloodaard 'S K0enc l)OOS^e'^> die toestand begrepen en wel namelijk de uitvoei ing der vereischte middelen om dien toestand, ingevolge de voorschrif ten der gezondheidsleer, zooveel moge lijk te waarborgen. Beslaat zulks hier ter stede? Zekerlijk neen! Thans dal er verscheidene ziekten heerseben grijpt er plaats de gebreken aan te wijzen of te herhalen, ook de noo digi’ verbeieriiigswei ken aantehalen. tigd was, waar zij z'ch bsvond, ter zijde, opende de deur, vloog in hel vertrek en nam den ring, dien men vergeten had mede te nemen. Zij gaf vervolgens Ferdinand een toeken om Helena, die nog in zwijm lag, met zich mede te voeren en verliet, met de snelheid van een opgejaagd hert, de nood lottige plaats. Be frissche lucht deed Helena weldra lot zich zelve komen, en door den schild knaap ondersteund, kon zij hare meesteres volgen en bevonden zij zich weldra weder op het slot. Komaan, mijne heeren! zegde Louis, in den zadel spiingend, wij zouden waar achtig nog te laat kom.-n; houdt u go*-d, en toont, dat gij ook ed.-lo ridders hadt kunnen zijn. Voorwaarts! en nu in draf! Toen Louis op h' l kasteel kwam, zegde i men hem, dat Christina ht-tn eenigc oogen fUiC,H.-u blikken voor de plcchl'gh id wilde spreken, kastiel bevond. Twaalf Hii hiirvnf nizin n.ïtn rtAf nm h nl' imn Iwii i.tn/vA was. Keen, niets is zoo verachtelijk als de hclsche boosheid van den laster, dewijl Tot <le uitvoering van menig ander mis- I afgeloopen (ll’llf rv/Arr nnnn nAÏrat'n fwni/i j koenheid vereischt, en ook in eenen derdag) Het Panamaschandaal. Deze smerige en voor Frankrijk zoo onteerende kwestie zal waarschijnlijk deze week voorde korrektionnele recht bank eindigen Inlusschen zitten MM. de Lesseps, Foi-tme, Eiffel en r altijd op bet bnnksketi. De pledooien i den keiweg op Wulpen, van aan he» De uitspraak van het vonnis baan; verders langsheen den steenweg I konnen de noodige gronden onteigend w-l Duinkerke-Brusiel, 6 io 54, 3 08, 5 00, Veurnn, 4 43, C 58, 0 53, tl 58. 4 07, 8 «3, Gent, 7 16. 9 15. 13 05. 3 58, 6 46, 9 03. Aank. Brust.I 8 34 10 38 13 18 t 30 5 10 8 07 10 43 Brussel n»r Veui ne-üuinkerke, 00 9 16 'stnorg. 3 43, 5 41 n« middag. V. G. nt, 5 18 7 38 A. Veurne, 7 49. 9 49, V. Veurne, 7 50 9 48 A. Uuink, 8 57 10 51 11 44 3 51 5 43 7 19 1 86. 8 06, 8 35 9 51. 3 38 9 54 4 07 11 08 3 _.!i iiio 1 VUII.BU1U ^.<1 Men (thrift uit Isenborghe Op a4’11 Februari en op den v Igenden zondag lieett de muziekmaatschappij'de Eendracht een luisterlijk avondfeeat gegeren ten Voord :ele van den arme. Hier volgt het programma dat opperbest uitga- voerd werd i° De Wees drama in i bedrijven. a’ Een laatste vaarwel, Romance. 3- Twee verzoeningen en halt' b i pel in a bedrijven. 4’ lachen en weenen, kluchtlied. 5° De familie! oom, kluchtlied Het feest wierd telkenmale ireof end door het orkest onzer kath -lijke m latscha; p i wier zw ei -ga stukken lui. tuchtig tocgejuich w erden. De drama is meesterlijk gesp j 'd geweest, men zou gezegd hebben dat het allen ait-sten van eenen grooien theater v aren. Onder de overgro ie e nigte die van al de omliggende gemeent-n i a onze vel’onmng tregestroomd was. von I m n b jna niemand .ie zijne tuinen had kunnen Wi<r- houden; ja, zoo kunstig was het gespee.d, at iedereen <-m het meest verbaasd stond. Dit stuk ■ww-T.nwa;v.z.. r ~itnrrtn - ,4 -u.v W TV. TTV. I'VI.W.V .I"..'.. •umi 'u 4z1J44 M UUUt I 4IV>>14VF ’JUUVlUaillH 1 TM il IJ G lUV UclAl VIV O V W MfJVV.UU-U V46. SAV

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1893 | | pagina 1