111 I I Christina’s Heldenmoed I J 49' jaargang. V 1 Woonschip 1 Br Februari 189®?. U&to'Fï's.’l£$J Dit verschijnt den Woensdag. onmiddelijk na dn graan narkt. Inschrijvingsprijs, 5 fr. ’sjaars; met do post 6 fr. Annonccn 20 centimen per regel, D»? groote lotUrs spiak. iels alsot het eene witte schaduwe ware, gaan van Wij verzo< ken u n dringendste do [III Pastoors de geloovigen op te wekken meer dan ooit tot de II. Tafel te t ade ren; ten einde voor Z. Il den Pans van langs om overvloediger gratie te beko men. I Bu tengewone gebeurtenis, die maar ken jubilé van Leo Xlll, vallende op 19 Februari is verschoven, voor al de bisdommen van Be’gie, tot op den Zondag Lie.aie Op gezeiden dag, zijnde -12 Maas te, na de hoogmis, met alle de plechtigheid der groote feestdagen te zingen, zal hei II. Sacrament uitgesteld en de Te Deum aangeheven worden; waarna de gebeden voor Z. II de Paus de Tantum ergo gevolgd door het gebed Deus qui nobis, en de benedictie met het hoogweerdigste. 2° Eene omhaling voor de noodwen digheden van den II. Stoel zal gedaan worden, den zeilden dag, onder al de missen, in de kerken en openbare bid plaatsen van hel land. 3° Wij laten toe aan alle kloosterlin gen, mits toestemming van den biecht vader, drie buitengewone 1111. Com muniën te doen, ter intentie van Zijne Heiligheid. zeggfijgen aan Gij zult er eer zeker van, eens lige omstandigheid, te 1 e esligen het- nogenheid aan den Persoon van den Petrus, er maar weinig gevonden 8 ad< oud r van Jesus-Christus. Tot die loogt jnen gekomen die slechts aan soonen ten deele vallen, en die, vo’gcns hel 11. Schril!, niets anders zijn dan kwelling en sniert (Ps. LXXXIX, 10), Leo XIII. niettegenstaande zijne ontel bare bel.o nmirnis;er>, ziel, on zoo te l* '——tn (8* vervolg) Een koud zweel perelde op het voorhoofd van den roever; hij bad aan de d ui hel kletteren van wapenen g< boord; bij pre veldo eenige on verslaan bate wooiden op de viaag van het meij-*. Wilt gij mij uit wapen ten gescho-ke geven, heer ridder? Ook ik weel het goed te banleeten. Louis boog z eb. Al hetgeen ik bezit, is tot uwen dienst, mevrouw, zegde hij. Dank u, heer! ik zal mijnen droom vervolgen. Ik z-gde u dan, dat die man op ’t punt stond zich in den echt te begeven... die man, wiens kleederen bebloed waren. En ik hoorde hem lot zijne gas'en zeggen, dat hij zijne bru d en den vader zijner bru d zou laten ombengen... -sr-r-— S l En de gravin sloeg met den ring op eene lafel. Op dit afgesproken teekeni stormden Ferdinand en zijne wapenknechten het ver- tiek binnen; Louis ijlde naar het venster, maar Christina stond fier en trotscb legen- over bem, met den dolk in de hand, en ge reed hem den doortocht to betwiiten. Vlucht! mijne vrienden! wij zijn ver raden! riep Nemo uit. En op zijnen stoel nedervallend, prevelde hij Ik heb mij zelven in het ongeluk gestort. Veertien dagen daarna werden do ellen- digen ter dood gebracht. Herbert over leefde die treurige gebeurtenissen niet lang. Wal Christina aangaat, zij wilde nimmer met eenen ridder huwen, en bracht een groot gedeelte van haar leven mei werken 'en en eenVoesïï^h’en'hcorL van liefdadigheid door. En wanneer nog in onze dagen eene dikke mist over de bergen zweefziet men i Zullende deze onze tegenwoordige herder lijke brief en bevel, van op den predikstoel, onder al de mi-sen wor den afgelezen in de kerken er. openbare bidplaatsen, den Zondag ra deizelver ontvangst; en het geheugen ervan bij de geloovigen worden vernieuwd, den Zondag, 5 Maart. Gegeven op den fees’dag van Sint Franciscus Salesius, 29 Januari 1893. f Pethus-Lambebtus, Aaitsb. van Mech. t Joannes-Josephus, Bisp. van Brugge, j- Victok-Josepiius, Bisschop van Luik, j- Isidores Josephus, bisp van Duo. nijk. j- Antonius, Bisschop van Gent. j- Joannes-Baptista, Bisp. van Namen. Schikkingen voorden vasten. I De wei van het vasten is opge schorst gedurende den aanstaanden veer.igdaagschen vasten. Diensvolg.m is hit toegelaten, op de dag n op welke het gebruik van vleescb is veigund, meermaals daags vleescn te eten. II. De wel van vleeschdc.rving is, ge durende hitzelfde tijdperk, gelijkelijk opgeschorst, t:r uitzondering vm A:« schen-Woensdatr en den vrij ia/, van iedere week. Nogtans het gebruik van vleeseh en visch in de-.elide maaltijd, zeds op de zondagen, blijft v.n buden. Ill Het gebruik van zmvel en boter is toegelaten op ai de dagen van den vasten. IV. Het gebruik van eieren is toege- van Montvillers naar Arlimont zweven. Indien men de stoutmoedigheid bezit, die schaduw te volgen,laat zij nn zacht en kla gend geluid, aan de lootten eener hup gelijk, hooren, en het schijnsel verdwijnt in de wolken. Wanneer de lucht in vuur is gehuld, en het geraas van den donder zich met hel ge loei van den w.nd en mul hel kraken der boomen paart, ziet men alsof het twee donk»re blauwe vlammen waren, op dm top der bergen. Het is N- mo. Meermalen gebeurt hel in den herfst, dat de herder, in het avon l-iimin de moerassen een g> luid waaruc mt, alsuf hij voetstappen op de gevallen bladeren, kre- i uu en ccu i.vvM i.-viirii iiuuii. D<' herder I vlucht, terwijl het lcel.cn des 11. Kiu s's maakt bij is bevieesd voor spoken. I Hel zijn de valsche ridders v n I. uis. LINoE. zeggen, zijne jongheid als die van den ar end vernieuwen. Geen één zijner ziel vermogens is gekrenkt of verslapt. Li chaamskracht, schrandct heid van geest en diepzinnigheid, sterkte van gebeu- g<n, ouieimoeibaaiheid in hei weik, vetbevenht d van gedach en en kloek moedigheid, alles blijf' ongedeeld in de< hooi:-ei weerdigsten ouderling; al es schijnt ui hem den last der weik- zaamh td en der jareu te ontkennen. banken wij God voor die onverwachte langlevendheid wam zij is eene ui stekende weldaad van zijne hermin rug- i. De geschiedenis is getuige dat, indien korte legecringen de gemeene wet zijn voor de opvolgers van den II. Petrus, die wet nogtans gemeenlijk wordt opgeschorst gedurende onstui- Heiligheid Leo Xlll. onze welbeminde wij beleven, heeft groote, zoo geeste- lijke als maatschappelijke beroerten uii- geslaan, cn levens langdurige paus- I donamen genoten; alsof de goddelijke zichten over de wereld, besloten bad IJzercnvveg. Vcilrekurcn. 3 Januari. Herderlijke Brief en Bevel. rnn den Cardinaal Aartsbisschop en de j Bisschoppen van Belgie. ter gelegen heid van den bisschuppelijken Jubilé van Z. H. den Paus Leo XIII. Zeer lieve Broeders. Den 19 Februari aanstaande, zal Zijne migeen moeielijke lijden. De eeuw, die Heiligheid Leo Xlll, onze welbeminde wij beleven, heeft groote, zoo geeste- Vader, den 50,n verjaardag vieren van lijke als maatschappelijke beroerten uii- zijne bisschoppelijke wijding. I gestaan, en levens langdurige paus- Bu tengewone gebeurtenis, die maar domrnen genoten; alsof de goddelijke zeer zelden voorkomt in het leven der voorzienigheid, in hare liefderijke in zichten over de wereld, besloten bad i den tijd zelven ten dienste der Opper- j hoofden van de Katholieke Kerk te alle kanten zie', men de noodzake- j volgen- plaatsruimte. Piuchtei lijke eerherstellingen 1 fr Een N' 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. De Annonccn voor Belgie (ter uitzondering der Vlaanderen en 'tbuitenland worden ontvangen door het Office de Publicitè, Magdalenastraat, 46. 'e Brussel. «a—i ji n inmi—ittit augaatwama—n* aui imn iHaKWiKi lfc11 HfïW— Ah n In mi in nij UONHOMJIE-RYCKASK 2 S, drukkt r u"gever. Zwarte Nonuensiraat. 4, te Veurne, en in de Poslkantooren. de wereld te verlichten, te heiligen, te redder). En blijft Hij, ondanks zijne gedurige en kloekmoedige wedeieisctnilgen, be roofd van zijn tijd dijk gebied, Hij heelt integendeel door de greo hetu van zij i verstand, duor de vemwculieid van zijn wooi d, door al hetgeen Hem de chrislene liefde niboezemd - waai van zijn herte vervuld is, een zédeiijk oppergezag ver worven, door niemand betwist, en dal van Hem zeggen deed dal Hij de merk- weeidigste man is van onzen lijd. Wie zou dan verwonderd zijn dat ge heel de christenheid in vreugde is en in gebed, op het naderen van hel jubel feest \an eenen Opperberdei zoo uilste kend in heiligheid, in gezag, m weien schap? Wie zou verwonderd zijn dat van de uiteinden der wereld de kinderen van hei alomverspreide katholiek huisgezin aan hunnen vader hunne gelnkwenschen toestieien? Te Bome zelve, aan de voeten van Leo Xlll, zal Belgie de hulde nederleggen van zijn geloof en zijnen eerbied, door de nationale bede vaart die met neerstigheid bereid wordt. Wij verwachten van uwe gulhertigheid en milddadigheid den goeden uitslag dier godsdienstige reize. die aan bel hert van Onzen Vader zoo zoeten troost zal brengen en voor ons land de pand zal zijn van kostbare zegeningen. Bij uw gebed, bij de betoogingen van uwe tistde en eerbiet, zult gij ook, Z. L. B., de offerande willen voegen van uwe mildste gitten. Wij weien hei, grool is hel geial van de verschillige goede wei keu, op godsdienstigen en maaiscbappelijken grond, die de mede werking vragen der christen» liefde. Maar dc zaak die Wij IJ liter aanbevelen is eene van deze die L' moeien büjven nauwst aan hel herte liggen want bel is de za:,k van God en zijnen Gezallde, de zaak der waarheid en der deugd, van de rechtveeidigbeid en van hel recht. Zij makt van nabij de wecid’g- heid van den H. Stoel en de onafhanke lijkheid van zijn bestier; en, liijgevo'g, de vrijheid z. ive der II. Keik en hel geestelijk welzijn van gamet ciirtslene wereld. Wij hebben dan het vaste be ren ven dat gij mildelijk zult beant woorden ;,nn onzen opioep, en dat gij het als een eere zult aanzien van uwe aalmoezen te 'neten op de grou'heid der noodwendig* eden, d e hedendaags op den S adhuuder vauJesu C irislus druk ken. Te dien einde, hebben Wij bevolen e.t bevelen als vo'gl 1’ Het vieren van den bis.-choppelij- lijkheid en den wil oi.btaan van hel gulden bruiloftsfeest der bisschoppelijke wcerdigleid van den Paus ten plechtig- ste levieten, door de ftetoogingen van geloof en bewijzen van eetbeid en liefde d e in 1888den vijftigsteii vcrjaaidagoplutslei- den van zijn Pi iesieidom. Met troost komen Wij hel besiatigen; die gevoelens schijnen aandoénlijker uit in ons geliefde Vadeiland, hetwelk nimmer vergeten zal dat Zijne Heilig heid tol de bisschoppelijke woerdtgheid verheven wierd, ter gelegenheid barer zending naar Brussel, als Nuntius van den Aposlelijken Stoel. Dus achten Wij weke scherpzinnigheid en wijsheid het overtollig, Z. L B., U breedvoerig legde hij niet aan den dag. als Nuntius aar te zetten om met gebeden en dank- ie Brussel en a s Bisschop van zijne ge- dii feest deel le nemen, i Helde kerk van Perugia? in siellen, Wij zijn er Het is hier de plaats niet om al de te meer, in deze piecii- handelingen van zijn bestier in hel bij- zonder aan ie halen, sedeti dat Hij ver- geen den inrm uitinaaki onzer voor- i heven is tol de opperheerschappij der vader n en ook de onze moet blijven, te H. Keik. Vergenoegen Wj Ons mei te weten de verkleefdheid aan ons kattio- zeggen dat in de Jange reeks zijner 'iek gelovf n de getrouwheid en loege- vooizaïen op den Apos'olijken S.oel van I den, die zoo krachtigen en tevens zoo j...weldoenden invloed uitoefenden. Eene eenige bovoot rechte per- diepgrondige kennis bezittende van menschen en zaken, en met de nood wendigheden en Je verlangens van de hedendaagsche samenleving bewust, ge bruikt Leo Xlll daaibij den onuitpul baren schat der katholieke leering om Christina hield op. Herbert luisterde. Louis sidd.rde. Men zou zoggen, dal ik u vrees aan jaag, mijnheer de graal? wat zijt gij bleek! Inderdaad, mevrouw, ik gevoel mij niet wel. De lucht zou mij een weinig yer- Irisschi n, en indien gij wildet toeslaan;... en bij naderde om hel vensler te openen. Laat hel venster toch dich', zegde. Christina op spotlenden loon, ue vt ij luch zou u, integondec.l, nadeel doen. i Kom, ga zitten. Ik zal mijnen droom eind gen. De man mei de bebloede kier den n gaf zijnen ring aan den moordenaar en zegde hem .- Wanneer gij mijne bevelen ten uitvoer hebl gebrach', vertocn mij dan dezen i ng, en ik maak u bdi on van V il. Gii kent de baronme van Val niet, n.et waar, heer? hel is een piachbg goed dal j mijn vader eenige mijlen van hier bezit... I en ik werd wakker... Z‘> hel is zonder- ling! daar is de ring, waarvan ik u Pauzen van Bome Ook zijn de herten der geloovigen in afwachting van dien dag, d<.or zoete vicugde bewogen; en \an lijkheid wcerdigleid van den Paus ten plechtig- godsdienstigheid, door de schoppelijk beslier geschied, moet nog Die vijftig jareu heeft Leo Xlll be leefd, in liet uitoefenen van de verschei- densic en aangelegensle bedieningen; zich zelven gansc’i bestedende tol Gods glorie, ten dienstedei 11. Kerk, tol uit breiden van hel lijk van het H. Esan- gelie, tot zaligheid der zielen. Wat al hoedanigheden deed Hij niet uitschij- nen, welke voorzichtigheid en goedheid, wel<e scherpzinnigheid en stellen. De verlenging der dagen van onzen 11. Vader is de eenigste reden niet van onze bankbaat heid het herinnei en der gtleurtenissen t n Ier zijn halleeuwigbis- H U 3 52 5 43 7 19 36. 6 06, 8 85 9 53. 2 38 9 54 i 4 07 11 08 Duii:kerke-Bni*s«*l. 6-10 54. 3 08 5 00, Vein tie. 4 43 6 58. 9 53. 11 58 4 07, 6 03, Gunt, 7 16 9 15 12 05 2 58 6 46, 9 C3. Aaiik Bnissel 8 24 10 38 12 28 1 20 5 10 8 07 10 43 L iKsel naar Vent ne-Dmukerke, 6 00 9 16 ’s morg. 2 43, 5 41 ni* middag. V. Grut. 5 18 7 28 •- A. Veurne, 7 49. 9 49, V. Veurne, 7 50 9 48 2 38 »o n A. Duit.k, 8 57 10 52 4 07 n ik m—a - i wor- ^3—Hin ifiaiwiiiiii—a—«y» j Jv 11 v J11J U i Ij ik IJVötlVl L, Lu v 11 VU» AilWb veel meer onze erkentenis verwekken.

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1893 | | pagina 1