s 22 Februari 1893. Dit blad verschijnt den Woensdag, onmiddelijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 fr. ’sjaars; met de post 6 fr. Annoncen 20 centimen per regel. D? groote lettors nemen, wie inderdaad over omtrent eene •Uuiukerke, 6 oo 916’smorg. en was bijna gansch Europa meester, die geene maskers kunnen dat er uitziet als een verbrande panne- Elders vindt men een soort van leur- stersdie de straten afloopen, in de huizen 5^ ocusda <r DE DOCHTER DER GEVANGENEN door P. VAN DELEN. I. D<- XIV’ er uw h <1 zich voor de Nederlan den oi’heibpell nde vcr’oond. Van in den beginne der regeermg van den nog kinder- lijken hertog van Brabant, Jan den Derden, later den Veroveraar genoemd, hadd> n zware stortregens, die e n jaar aanhoudend waren gevallen, al dn veldgewassen vernietigd. Daaruit ontstond een hongersnood, welke niet alleen de arme, maar ook den rijke en v o-heen vermogende lieden tot zijne sl cht- fiers koos. Deze geesel had er noodzaki lijk oenen tweeden na zich gesleept nadat hel gebtek aan vodsel eene on'zaggelijke me nigte had Ion grave ge stortwasje pest hare verwoestingen met zulke hevigheid komen aanricb'en, dat, tolgensgemigenis der des tijds levende kronijkschrijvers, er <en derde der bevolking was door weggerukt geworden. Verwoestende oorlogen, deels uit de win zucht van Frankiijk’s kuningen, deels uit hankelijkheid ontslaan, kwamen aan dedoor wfderkomst van betere lijden ontzeggen. I land de door vroegere ongelukken reeds Zij wijst op'Ie kam ten. Men limit. «Gij zult ge lukkig zijn of ongelukkig 1 Zu!ke en liet Knartcslaan» Brave menschen, de wereld is loch eene onnoozele prochie, niet waar Eene van die domme en kwade on- noozelheden is toch zeker .wel hel kaartedaan levet st verdoken aan ’nen hoek of 'ne kant of in een poortje staal een huize- hare onfaalbare woorden, ken. I Z" _r Daarin woont een gerimpeld moeike En ’i rnoeike spreekt: Aan M. Perlau, gewezen post-ont"angcr tc De nfdd feu die beraamd werden om de bitterde volk hun de wezenlijke schuld aan u:tbieid;ng der kwaal Ie keer te gaan, br; ch- -/ij hadden, zoo b rwei-rde men, door dril len ook gewoonlijk niet weinig toe om de velsche kunsten de lucht verpast; zij had- uiteenlooper.de veronderstellingen, allen hun ten laste gelegd, eindigden nvt de on- i v, ii Isn.ël asn de alge- meer.e vervolg'ng püjs te geven. laat ons dien weerden J lijk moeien wat duimkruid leggen, hoe meer hoe liever. Zij will zelfs niet gelooven dal bare handelwijze ondeugend is en a's de han del soms slecht gaat, zij zal nog een ge bed gaan lezen ter eere van den heiligen Antonius om de commerce te doen draaien, slachtende daarin van som i e liberalen die den dag der ki-zu gen keersen aansteken opdat zij zuuden winnen. Maar de commerce draait. Daar is zij aan ’t kaaricslaan en met openen mond en ooren de opnoozelaars, die al hunne secreten aan ’t moe ke vei teld hebben, slaan nu te luiste en naar i evenaren, enfin ’l schijnen oprechte orakels Geen mensch, zoudt gij peinzen, die wilt een weinig fatsoen hebben, zal bij Het Pauzelijk jubelfeest. Zondag vierde onze II. Vader de Paus zijne gulden jubelfeest van 50 jaren Bis schep. Het christene Rome en gansch de katholieke Kerk vieren met hunnen Va der mede en danken God die den heili gen en beproefden grijsaard zoolang gaat en gezond bewaart naar lichaam en geest. Ja, zij jubelen en met reden. Mam wat meer te verwonderen valt, ’t is d? t uldeheiooging die Leo XIII. nu gelijk v t vijf jaren, door zijne weer- digheid en grootheid afdwingt aan de vijand, n der Kerk zelfs, aan de vorsten en hos i -ren die godsdienst en priesters dikwijls bestrijden en nu eerbiedig hunne .«clioonc wenschen en kostelijke giften zenden naar dien weerloozen DrD. ouderling van 83 jaren, die gevangen in Vcurnc, is een pensioen verleend van s5ai fr. zijn paleis te midden zijner vijanden, tegenover koningen en grooten zijne rechten verdedigt en de rechten der kleinen. Bijna dagelijks wordt sedert lang door de machtigen der aarde de val van Pausdom en Kerk voorzeid; sedert lang worden ze bestreden langs alle kanten en op alle wijzen Maar deze die versle gen in bet zand bukken, *t zijn de vijan den zelve, terwijl Kerk en Pausdom zegevir en I tronen boven hunne lijkenen «Ie hu de ntvangen tiurne' opvolgers. IJzerenweg. Vertrekuren. 3 Januari. Duinkerk e-Bru"»!. 6 10 54. 3 08. 5 00, Veurne. 4 43 C 58. 9 53. 11 58. 4 07. 6 03, Gent, 7 16 ‘J 15 13 (15. 3 58. C 46, 9 03 i Aank Brussel 8 24 10 38 13 28 1 20 5 10 8 07 10 43 11-nssel naar Veuine- Doze ziekte, onder den mam van Zwarte Pest bekend, woedde toen zoo hevig in onze landen, dal het scheen of zij gekomen was om dit voorheen zoo bloeiend oord gansch en al te ontvolken; ook bij haar verdwijnen, had zij er twee derden der b-volking uil den lijs» der levenden gevaagd, zelfs noem de mén steden waar slechts de tiende of twintigste bewoner overgebleven was. Móe'lijk zon bet in onze tijden zijn zich etn denkbeeld te vormen vm het akelig en angstwekkend lo'-necl welk, in de mid- deleeiiweh, de hrabantsche steden, aan eene zo'i l>.‘;,-’ige st< rf e ten prooi, aanbaden. He wcikfittfizen en winkels bleven gesloten en, da T.tfé moedeloosheid aller harten bevan gen had, werd er nergens meer voor den dag vSti morgen gezorgd. Op de openbare handelplaatsen en miikum ontbraken ko ip lieden éven als koop us, en de anders zoo smaakvol opgeluoidc burgerdochters gingen Openbare gebden doende, in boctkleedercn largs d" straten. wierd in de boei m geslegen en ’t een gevang naar 't ander gesleurd. En 1 intusschen, Napoleon die Rusland ver overen wilde, vergaarde te Dresde al de vorsten en prinsen die bij oveiwon- I nen bad en zag met voldoening al die kroonen en scepters die voor zijne voe ten Imogen. Welboe, een grijsaard zou hem dur ven wederstaan? Neen, het Pausdom moest te niete. En nogtans, van al die grootheden, het Pausdom en het Kruis alleen zijn b'ijven recht staan. Napoleon is gevallen en van gansch Europa is bem slechts eenige vamen grond geschonken om zijne assche te bewaren, terwijl zijne afstammelingen gedwongen zijn zelfs eer. graf te gaan zoeken buiten hun vaderland. En die koningen en bestieren die te Dresde uil vrees hun hootd bogen voor den keizer, zij huigen het nu uit eerbied voor het Pausdom, dat altijd blijft recht staan en tot het einde der eeuwen de rots zal blijven waartegen zijne hunnen kop zullen verpletteren. Intusschen, I grijsaard door onze liefdeiijke gebeden ondersteunen en uit ganseber herte meê vieren in zijn jubelfeest. 49' jaargang. volgens plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. Een Nr 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. liet 100. De Annoncen voor Belgie (ter uitzondering der Vlaanderen) en ’tbuitenland worden onlvanacn door het Office de Punucirfi, Matidalennstrnil. 4fi, te Brussel. Men schrijft in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker uitgever. Zwarte Nonnenslraat, 4, te Veurne, en in ;le Pnstkanlooren. u tbi eid’ng der kwaal Ie keer te gaan, br; ch- oogen te stellen. In de straten waren de vuren t.. houden om de lucht vni <len besmettelijken gc'ukkige kinderen 1 was ni i - (Wordt voorfgezet.) En om een enkel vooibeeld maar te 1 koeke op vastenavond. nemen, wie inderdaad over omtrent eene I pi'*»— - eeuw had zulke triomf durven voorzien. Napoleon, de groote keizer, heerschte hinnen.dringen, en eene tronie opzeilen I Ook de Kerk wilde hij overmeesteren, maar de Paus Pius VII, wedervond. De VsT keizer woedend, zwoer het Pausdom te buigen of te vernietigen. De grijze Paus I 't moeike willen binnentrekken of die van 1 zeemzoete leursters in huis liter. Bah! gij zijl mis! De wereld is eene onnoozele prochie, heb ik gezeid, en hoe ondeugender, hot- onnoozeler. ’t Moeike heef: d?n air aangeno men van eene oude profeiessc en met eene overtuigde geheimzinnigheid heeft zij beweerd de toekomst e kunnen voor spellen en aan elkendeen te kunnen zijne planete slaan. Zal dat gelukken? zult gij vragen. Wie zou er daar willen rischieren? Gelukken? Rischieren? Zeker! Zeker! ’t Moeike heeft genoeg gezien en ge hoord om te weten dal er vele onnooze laars loopen en dat deze die deugd en geloof te weinig hebben om de warelee ring van de Kerk te aanbooren en te volgen die zulke dingen verbiedt, dat deze, de eerste zullen zijn om die bij geloovigheden in te slikken. ’tMoeike zelve doet dat juistement niet met een kwaad inzicht, ’t Is alleenlijk om te leven op de kosten van de on- vijanden I noozelaars. Want deze die bare wondete I kennissen te fade gaan, zullen natuur- I zulke avonturen zult gij tegenkomnn De toekomst zal vol bitterheid zijn voor u met dien of dien man enz enz Na korte Óogenb ikkén, de planete is geslegen ’t Orakel heelt gespreken en daar vertrekken die s'immen met kl >p- per.de hert, teiwijl l moeike, dat ze ve niet gdooft wat het zegt, lacht in den vuist h'nst dal Ie’ hunne centen op- stri( te t. De brave lezers zullen misschien vra gen B'staan er zulke dmgen Ja, zekerlijk, vriendjes en zelfs hier te Veurne en e lande. Ja, zekerlijk, kurieus soms die schep sels te zien ópt ekken. De zoon moet loten, zij gaar, 'rouwen of er is eene andere groote gebeunenis OP gang- Zij trekken op, liefst in den donkeren of op eenzame uren, loecei.de als zij niet bespied worden. Zij kruipen wat dieper in hunnen kapmantal, en toef daar draaien zij den hoek om en 't spel begint. Soms drigen zij een panderke aap hunnen arm, konsuis voor eene bood schap, eene groo'e, v»orwaar. Somtijds zijn l et meiden die komen voor madame o! jufvrouw. Wie zou er dal peizen. niet waa Nogtans indien die menschen eenen oogenblik wilden peizen, zij zouden weten dat zij misdoen. Ofwel die moeikes weten wat dat zij zeggen, en dal kunnen zij alleen door den duivel, en niemand die eerlijk is zal dien middel willen gebtuiker; ofwel ge lijk hijna altijd, zij welen niet meer als ik en gij. en dan moet men fameus on- noozel zijn Wat peist gij ervan Rechterli jke kronijk. De korrektionnele rechtbank van Veurne hoeft veroordeeld Zitting van 2 februari. Hiele Engel, Goulier'August en Coulier Frans, visschers te Oostduynkerke, elk 5 fr. boet, voor scheldwoorden; de eerste nog 30 fr. cn de tweede 2G fr. boet, voor smaad jegens de politie, en de derde nog .5 fr. boe’, voor lichte gewelddadigheden. Debruyne Isidoor, fabrikant, en Derüyter Victor, rondleurder, beide te Cletcken, de eerste voorwaardelijk 8 dagen gevang en 26 dorpels der vensters geplaatst, duidden aan, waar zich een peslige bevond cn loonde dat hel verboden was in zulke woning te treden aan de huisgenoten van den lijden e was het str. ngelijk opgelegd aan ge ne bornputten noch in winkels te gaan; zij droegen zelfs een kenm- rk, opdat eeniegelijk er zich zou weten van te verwijderen. Antwerpen leverde in zijne volle uitge- st'cklheid bet vervaarlijk looneel op, dat wij hebben trachten (e -chetsen, Ma inden reeds had Ie doodenk ir er aanhoudend l >ngs de straten geschokt; de plaag voedde hevi ger en heviger en nog dagelijkks vielen er meer onder den g esi l reftr. Bij den algsmeouen rampspoed had zich ditm al h-t vooroordeel gevoegd, dat h<el de schuld van het kwiad aan do j den te wijlen ’e wijten was. Dwcepers waren op de onge- Iti<kige gedachte gekomen, dal het deaan- j wazigheid dwr lieden was, welke de ver- bolgenheid Gods had opgewekt, en n'et te vreden met aan deun de verre ooizaak van i hel kwaad toe Ie schiijven, tijgdo het ver- kilfnrdn vnlL hnn rln wir/nnlllliD QpVllIfl O AH zij hadden, zoo beweerde men, door dni- het gevaar steeds voor 1 den de bornpu'ten v<.rgifï'm!, en duizend violijkheid, hel kenmerk van den landaard, weldra uit de gem s deren g' jiagd en eene zichtbare onverschilligheid uan leven en lot, s'o .d alras op de aangezichten van de moe- digsten geprent. Li druk en kommer was de eerste helft der eeuw haar einde nabij gerankt, er. de vruchtbare oogst, waarmede de hemel sinds eenige jaren de velden g'zegend hu), be loofde t n minste eenige zalv'ng aan het doorstane leed; doch weldra kw.-men on rustwekkende geruchten opnieuw de hitten met schrik en vrees bevangen. W chelar m hadden d- n loop der sterren geraadpleegd, en h in was g bl’ken dal Gods gramschap, verre van g’koeld te zijn, voor het c.nde der halve ccq-v zelfs veel duch'lg^r dm tc voren, het zondige menschdom zon tiifï-n. En inderdaad, men w.as het jinr 1319 nabij, wanneer men de ve-wez-niijking der beillooze voorzeggingen begon te vo len. Sinds driejaren was er in Opper Az eene nieuwe ziekte ontstaan- die met eene albj- smeltende snelheid langs Egijo e en Grie kenland in Europa gedrongen was, en ach- tervolgens in Ital Frankrijk en Spanje Vlaanderen’s streven naar vrijheid en onaf- I grootevorwoestingenhadaangerich'; weder- hankelijkheid ontstaan, kwamen aan dedoor i keerende had zij Duitschland cn do noorder ramp onderdrukte menigte zelfs de hoop op koninkrijken aangetast en greep langs Enge- geburen verplicht greo o Ook had het aanhoudend lijden de gulle verlamde Nederlanden aan. te zuiveren; zwarte borden op dc t’4 i 1. «'§'0 .EENE GESCHIEDENIS VIT DE XIV* EEUW fr Ilcl hWrlJu lljt; IG >1 i IJ V 1 I I lll.l J".’' l 2 43, 5 41 ns middag. V. Gent. 5 18 7 28 H 44 3 52 5 43 7 19 A. Veurne, 7 49. 9 49, 2 36. 6 06, 8 35 9 53. V Veurne, 7 50 9 48 2 38 I A. lluink. 8 57 10 52 4 07 r» a. 11 08 TRAM VEURNE—OOSTENDE. Veurne (wne. sdagtrein, ten 5 15 tot aanNieuport, 6 58. 9 30, 12 30. 3 14 6 05. Nieuport naar Oostende, 6 00 7 43, 10 14, 1 15, 4 00. 6 50. Aankomst Ie Oo<tend* statie, 7 00 8 43, 11 14, 2155 00. 6 25. 7 50 O< steixle n:iar Vrinne. 5(depot). 7 42, 10 12 15 2 58 5 18 6 50. Nieuport-V- ur f> 05 den woensdag), 8 42, 11 03 1 17 4 01. 7 52 TRAM VEURNE-YPER. Veurne (statie). 4 45, 7 26, 9 50. 1 05. 3 45. 6 22 Yper (statie!, 4 40, 7 22, 9 46, 10 3«jg, 1 3 40 6 30. Den saterdag alleen. -[T— HllfTT 1-■■■■TIlTnWI I1W I —IT-rnB I -| lil niiBi.il II.lil IIJ.II— in —II I 1UIIM irrilllBin T ITI —1 1 wezenlijkheid van 1 - iCF-ttaat-w»»»»-- ■■«■■■■■«■■■■■■■■MM te order- Lïf y 1;

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1893 | | pagina 1