r f1 5® jaargang. Herziening. kssj^ rschijnt den Woensdag, onmiddelijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. S fr. ’sjaars; met de post 6 fr. Annoncen 20 centimen per regel. Dè groote letters a I -i—-a^”1 ■■■■■wi. nu, —w»—g— Woensdag 8 Maart 1893. Dit blad vei and-rs of ecr.o reeds aangeborene neig ng moest zch oneindig versterken; daar zij nu d< or een godsdienstig gevoel werd O| ge wekt. De kerken en doodenvelden bleven niet alleen plaatsen die men tegen alle on eerbiedigheid beveiligen moest, maar de minste daad van geweld, ware zij dan al onder voorwendsel van wettelijkheid ver richt, zou als eene ontheiliging aangezien zijn geworden. Van daar dan werden de kerken en kloosters asylen of toevluch'soorden, voor al wie w reldsche verdrukking te duchten had, en dit gebruik, op volksbegrippen ge grond, toefde niet lang zijne bekrachtiging bij vorst lijke charters en apostolische bul len te verkiijgen E n aan Gode toegewijde giond stelde een eindpaal daar aan alle menschelijke vervolging. Hel Piedikheeren klooster, nabij den Driesch gelegen, en welk de wijkplaats was was eene dè> meest geëerbiedigde en bevoorrech te asyb n. H t gold hier niet alleen onge lukkige dorpelingen die zich' tegen h-1 wil lekeurig gew.-ld van birönnen beschutten volgens plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. Een N' 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 120 l'r. het 100. De Annoncen voor Belgie (ter uitsondering der Vlaanderen) en ’t buitenland worden ontvangen door het Office de Publicitè, Magdalenastraal, 46, te Brussel. Men schrijft in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker uitgever, Zwarte Nonnenslraat. 4. te Veurne, en in de Postkanlooren. MM. Carltiyvels, Mêlot. Ancion, Snoy, Pastur, Tbienpont hebben vrijdag het voorstel gedaan om rechten te leg gen op de volgende vreemde granen Meel en malt van alle soort, 5 fr. de 100 kilo; Haver, geersl en sucrioen, 3 fr. de 400 kilo; Boter, 5 fr. de 100 kilo. Behalve de redevoering van den op- perinintster, nam de algemeette bespre- 1 MM. Loslever en De Neef, katholijken te gtooie hebben gesproken de eerste over de ver- beelding der belangen, de andere ter bijtrediug van de voorstellen van het ministerie. M. Lemonnier, van Brussel, heeft het algemeen stemrecht voorgestaan en de socialisten uitgegeven als meuschen, die tot niets kwaads in staat zijn. De ladikaal, die hier zijne roode vriendjes verdedigde, heeft van de doctrinaire liberalen eenige onderbrekingen ont vangen, die hem moeten geleerd hebben dat hij vrnchieloozemoeite gedaan beef:. M. Van der Kindere, doctrinair van Brussel, wenschte het ministerie geluk over de kloeke houding die het aange nomen heeft tegenover het algemeen, stemrecht. Hij verklaarde tegenstrever te zijn van de vertegenwoordiging der minderheden en de stemming in de gemeente. Als middel tol overeenkomst in de kamer stelde hij voor hei I eginsel van het stemrecht in de grondwet te stellen en eene bijzondere kieswet te maken. Anspach, liberaal, diende den volgen den voorstel in: Kiesrecht aan alle tneer- dei jarigen, die hunnen kiesbrief opstel len. Hij hoopt daarmeê eendracht tus- schen doctrinaren en radicalen lot stand te biengea. Zal Lij gelukken? ooren trof. Ras had hij aan dc moordkre ten Sla dood Sla dood 1 die hem tegen- bonsden, gemerkt dat er zich wederom cm bloedig tooneel voltrokken zou; en in he vige verontwaardiging opsptingcnde, trok hij hel zwaard en rende met haastigen stap de menigte te gemoet. Weldra kon de ridder bemerken hoe zijne hulp ter stade kwam; slechts op eenige stappen voorden dwazen volkshoop zag hij oenen ouderling d.c vluchtend, hijgend van angst en vermoeinis. met zich een meisje voortrukte dat bezwijmende zich zelve met moeite ondersteunen kon. Reeds was| de stok opgeheven die twee slachtoffers macht- en weerloos voor de voeten hunner beulen uitstrekken ging, lom de onverwachte redder, met al de snel heid zijner jaren, den ellendigen dweeper te voren schoot, die hetzij uit vrees, hetzij dat hij in eenmaal zijne onmenschheid besefte, de oogen ter neder sloeg en achterwaarts vluchtte. Het wapen boven het hoofd zwaaiende, rende de tidder dreigend den hoop uiteen en bekwam door deze beweging voor den ong' lükkigm vluchteling dm lijd om den atstHiil lusschen hun en zijne slachtoffers te veig'colen. Van hunne zijde geene kans meer zitnde om hunne puoi te hervatten, Zooals voorop was vastgesteld, is de bespreking van 't herzienings-vraagstuk dinsdag in de kamer begonnen. Geheel de eerste zitting werd inge nomen door eene redevoering van M. Beernaert, die aan de beraadslaging lot waardige inleiding gediend heeft. Na een treffend tafereel te hebben ge maakt van de zestig jaren vrede en voorspoed, welke Belgie onder de Grondwet van 1831 heeft beleefd, deed de minister den staal van ontevredenheid uitschijnen welke thans in alle landen heersebt, zoowel daar waar het alge meen stemrecht bestaat, als daar waar een beperkt stemrecht in voege is. De regeering oordeelende dat de tijd gekomen is om aan hel stemrecht eene aanzienlijke uitbreiding te geven, heeft toegestemd in de bei sterling, zon der welke die uitbreiding ónmogelijk was. Dit gezegd hebbende drong M. Beer- naert e- op aan dat de beizienitig onmo gelijk is zonder eene overeenkomst tus- schett de partijen. De regeering, zegde hij, heeft alles gedaan, ja zijne persoonlijke voorkeur geslachtofferd om tot die oveieenkomst te geraken. De liberalen, daarentegen, zoowel de uiterste als de gematigde linkerzij, heb ben tot nu toe niets willen toegeven, vandtiat dat de I ngdurige werkzaam heden der beide herzienings-kommis sien geene vruchten hebben gedragen. M. Beernaert heeft zich het genoegen veroorloofd al de veranderingen van ge voelen aan te halen van onze tegenstre- vi is, die vtoeger alles aanvaard hebben wat zij thans verwerpen, eikel er. alleen DE DOCHTER DER GEVANGENEN Zich zelvcn te onmachtig gevoelende om legen den stroom op te varen, had hij meer dan tens het voor zich wanhopig voorne men opgeval z h in den school zijns huis gi'zins te gaan opsluiten en de geineene zaak hel en al te verlaten; maar zich telkens herinnerde dal dit eene zwakheid, weinig aan zijne jaren en tidJerlijke vroomheid passi nde zou zijn, had hij besloten koste wal koste, al ware dan heel de gunst des vorsten, de liefde des volks er aan gewaagd, hel recht van hel miskend ongeluk te ver dedigen. Na eenige straten op en neder gereden to hebben, want zijn uilstap had geen ander merkbaar ir.zicht dan zich door eene kie ne wand, ling de zinnen Ie veizetlen, was hij den Godd.<ert afgeslapt en de Koepoort ge naderd. Tot dan was hij rustig voortgete- den en n cis dan de gewone bezigheden van den dag, zoo als berichten, vervo ren van zieken cn lijken, hadden zijne andacht op gewek', toen op kuis -en vei ward gerucht tn de richt.ng der Koepoortslraat zij re j omdat het door het gouvernement wordt voorgesteld. M. Beernaert verklaarde zich kracht dadig tegen hel algemeen stemrecht dat, zegde hij, de bevestiging is van het zoo gezegd princiep der politieke gelijkheid hetwelk hij nooit zal aannemen en dat, volgens hem, rechtsreeks leiden moet naar de vernieuwing van de brandstich tingen en plunderingen der commune van Parijs. De minister verklaarde echter recht zinnig bereid te zijn eenen grondslag van verzoening op te zoeken, ten einde loi eeue praktische oplossing te kunnen komen. Die grondslag is, volgens hem, noch in het voois'el van M. Graux, noch in dat vau M. Fiére ie vinden, maar alleen lijk in dal der regeering, hetwelk eene plaats toekeel aan de bekwaamheid en de keur der werkersklas tot de stembus roept. M. Beernaert beeft met kracht het be- woningslelsel, met verschillenden taks voor stad en buiten, verdedigd. M. Beernaert vindt dat het stelsel der regeeting geene aanleiding tot tegen spraak kan geven en iedeieen bevredigt in al de gewettigde eischen. D.t stelsel geeft 408 000 kiezers voor de bewoning. De bekwaamheid zou ook een groot getal gemeentekiezers maken, liet zijn juist de kiezers van den buiten die in ons ontwerp opgeofferd worden. Hei ontwerp is uitgebieider dan dit van M. Fiére, wal de bekwaamheidskiezers betreft, en het beantwoordt aan de noo- dige wenschen van den tijd. Spieker hoopt dat men het daarover eens zal worden in ’1 belang van het land. Hel kiezerskorps van morgen beves tigt de minister, zal minstens vijfmaal Wertrckuren vim den ijzereiiHcg. 3 »öanüisis‘i tot 3W April 1&9£. daar de ridder den doorlochl der straat letterlijk besloten hield, kwamen er eenigen op de gedachte der Zirkstraat door te loo- pen, hopende met eene verdubbeling van krachten de pogingen van hunnen tegen strever te verijdelen. Daar zij de inzichten van den jood genoeg kenden, wilden zij langs eenen omweg zijne wijkplaats berei ken, vporaleer hij, vermoeid en afgemat als hij was, haar kon genaderd zijn. Maar de ridder, die alle bewegingen gadesloeg, ook vattende waar men heen wilde, reed zelt den vluchteling achterna, om daar te zijn waar zijn aim de verdrukte onschuld ver- dedigcn en redden moest. Van onheugelijke lijden, van do oudheid zelfs, was het in den aard cn zeden d> r Belgen geweest aan zekere plaatsen eenen eerbied toe te dragen, waai van zij zte.b de. verzuimenis ali> eere misdaad zouden toe- genkend hebben. Dl grond waar hel ge- booriehms op stcrnJ, waar de g beendemn diC d; vluchteling trachte.te bereiken, der voorouders rustten, en -wel bijzonder waar men de Godheid vereerde, waren voor hen geheiligd, en weehefnl di omlii'i'.t aan den trnrslen schijn van oneer- b;i digheid zou hebben schuldig gemaakt. I 1 beidden van eerediensl'in atl r hin'en zoo I diepe wortels hadden gescheten,kun he niet zoo groot zijn als thans. Wij moeten I king nog geene hevige vlucht, ec; ter met wijsheid ie werk gaan en al te grooten geestcr ft, al te gtooie eischen bedwingen. De regeering zal in alie geval haren plicht doen. De vertegenwoordiging der belangen in den Senaat schijnt eenige aantrekke lijkheid voor M. Beernaert te hebben. Hij zou de vertegenwoordiging kunnen aannemen van het werk, van de weten schap en var. het kapitaal, volgens te bepalen voorstellen. De regeering is partijganger van liet individueel kiesstelsel, gesteund op dat gene der Kamer. Zij is van gevoelen dat de kiesouderdom voor den Senaat moet vastgesteld werden op 35 jaar. Dan ging de redenaar over tot het onderzoek van twee vraagstukken, waaraan hij verklaart hel allergrootste gewicht te hechten. De vertegenwoordiging der minder heden en de verplichtende stemming. Hot grondbeginsel der vei tegenwoor- digitig van de minderheden heeft, vol gens hem, veel veld gewonnen en het is niet te verstaan dat sommigen er zich nog tegen verzetten. De commissie van den Senaat heeft er zich overigens voor verklaaid. De verplichtende stemming zou in de nieuwe kieswet moeien geschreven worden. De verplichting zou veel bedrog beletten. Spieker hoopt dat de leden van de uiterste linkerzij eindigen zullen met zich aan te sluiten bij het kiesstelsel van j de regeering en zegt: Toegeven voor de bedreiging of op politiek gebied laten dooden. Kiest! la da middeleeuwen, wanneet-de denk-den van gerechlsdienar-n on snapt; al hel bereik der justic e ontvlucht. (Wordt voortgezet.) wee hem 1 die zteh daar 1 i kwamen, nog gërtnge ni'sdadigen der han- maar gt ooie booswichten zelfs waren et gansch en 1 o vb 1 20 V T> I 9 32 9 41 6 7 28 8 41- 8 56 - 9 02 - 9 07 - 9 14- 9 21- 0 32 - 9 40- 9 48 - 9 59 - 4 45 4 57 5 06 5 12 5 19 5 25 5 34 5 49 6 00 6 52 48 6 58 Brussel (vertrek) Gent I ichtervelde Coitetnarck ilandzatioe Lessen Zarrcn Dixmudo Ot stkerke Avecuppelle Veurne Adinkei ke Ghyvelde ii.-_i.__i. .255511 59 1 35 5 22 7 38 2 58 0 46 9 05 - 510 8 07 10 43 - 5 45 8 11 9 19 11 06 u uaorg'o morg. 6 05’ 4 01 9 35 i» n 12 28 Cortemurcq naar Oostende, 4 53 7 53 10 14, 12 54, 4 56, 5 01. 6 52 7 01 Oostende-C<» temarcq, 5 27, 7 45, 12 09 4 05 6 03 0 Corlem-IJper 6 44 851 1 34 5 12 7 42 IJper-CoriemO - 6 56 9 44 11 57 3 39 63 Lichtervelde tiaar Kortrijk, 5 08, 8 08 11 20, 1 09,5 18, 5 25 7 19, Kortrijk naar Lichtervelde en Brugge.» 6 17,7 48, 10 45, 12 25, t 08, 4— 6 27 Brujtge naar Kortrijk, 7 45, 9 00 11 03 12 45 5 05 6 45, Ostende-Brussel 5 10 605 7 18 8 53 1957 11 32 2 42 5 42 21 0 0 'iift Tinw...^— t—11 o O o EENE GESCHIEDENIS VIT DE XIV* EEUW door P. VAN DELEN. Duinkerke (vertrek) Ghyvelde Adinkerko Veurne Areeappclle Oostkerke Dixtuude Lessen Zurren ll.indiaenie Cortema. cq Lichte, velde Gent 1054 5 08 5 00 1131 3 43 5 34 11 49 3 59 5 50 9 53 IJ 58 4 07 6 03 7 05 1001 1205 4 14 6 11 7 15 1009 12 13 4 22 6 19 7 25 1019 1226 4 36 6 31 7 31 10 25 1232 4 42 0 37 7 38 1032 1239 449 644 7 44 1058 1245 4 55 651 7 54 10 47 8 05 10 57 7 16 9 15 1205 Brussel (aank.) 8 24 1 0 38 Parijs naar Duinkerke. ’s kV. 'ov.' ’uzaor,';, 2 -.5 5 45 6 35 6 )6 8 11 8 42 8 01 9 19 9 30 11 25 11 06 11 25 11 05 9 44 5 18 6 84 6 53 6 59 7 04 7 11 7 23 7 34 7 42 7 50 8 02 8 26 10 23 - Duinkerke vink. 8 57 1052 - 6 46 6 48 7 28 10 25 9 16 243 5 41 11 41 3 52 5 43 7 19 1 25 5 02 7 t-9 8 40 1 43 5 14 7 43 9 10 1 49 5 20 7 49 916 1 54 5 25 7 54 9 21 2 01 5 32 8 01 2 10 539 FC9 2 21 5 4G 8 20 2 29 5 56 8 28 2 38 603 855 951 256 10 t 6 3 40 1< 39 4 07 11 08 Duinkerke naar Parijs en ’o nioi-g. Duinkerke (rertr.) iO 41 Atreeftt 2 26 Amiens o 55 Parijs (aankomst). 5 25 ’b uvouda Parijs (vertrek) 7 10 11 05 <S 00 Duiukerke(Aank). 12 13 9 44 1 15 Nieuport DixinuUe-Gent en Veume Duinkerke. Nieuport (stud)-i)ixujud<5, 11 46 1 43 405 Dixniude-Nicuport o o» 2 18 5 41 8 07 ilMBWMMaatMWI ll HUB lITHTWr^ 1 U‘e5'<vz4va IA4>MAJCJI OVUULUI^ lUJ.I Ik I i

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1893 | | pagina 1