I I J -i 4 I hl Woensdag 22 Maart 1893. 50’ jaargang. bil blad verschijnt d> n Woensdag, onmiddelijk na de graan narkt. Inschrijvingsprijs, 5 fr. ’sjaars; mei de post 6 fr. Animncen 20 centiraen per regel. D 8 groote letters I her- Nooit is er een cerloozer middel uitge- maken mei al die, redevoeringen die worden dan ware de republiek gered. kielen steeg l niemand zal wijken. Onder eene republiek. Nooit heeft een land een droeviger schouwspel opgeleverd dan Franklijk ma, dal men zou willen versmachten, rijst ieder oogenblik met nieuwe inci- Men denkt dal het onweer afdrijft daar schiet weer een nieuwe bliksem straal door de lucht en verlicht akelig <1 J volgens plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. Een N' 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. De Annoncen voor Belgie (ter uitzondering der Vlaanderenen 'tbuitenhuid worden ontvangen door het Office de Puulicitê, Magdalenaslraal, 46, te Brussel. Men schrijft in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker uitgever, Zwarte Nonnenstraat, 4, te Veurne, en in de Postkantoren. I hunne macht hebben. Het republiekaansche gouvernement verschillige ontwerpen te aanveerden of te verwerpen. Groote Landbouwprijskamp te Brugge in 1894. Dinsdag II. had te Brugge, in de nieu we zaal van den provincialen Raad, eene vergadering plaats van de provinciale Landbouwcommissien der beide Viaan- ders. M. Ouo de Menlock, voorzitter der provincialecommissievan West-Vlaande ren, zal de vergadering voor, benevens M. de Kerckhove d’Ousselghem, voorzit ter der commissie van Oost Vlaanderen, M. do Kerckhove d’Exaai de gouverneur van Oosl-Vlaanderen, en baron Ruzmte, gouverneur van West Vlaanderen, die het eerevoorziiterschap der imichtings- commissie aanveerd hadden, woonden de vergadering bij. De zitting heeft meer dan dl'ie uien geduuid, gedurende dewelke de t.iuijke algekomene verte genwoordigers der beide provinciën hel ontwerp var. programma, door de voot- loopige commissie opgesteldonderzocht hebben. Dit progiamma zal aan de vergaderin gen der afgeveerdigden en aan den hoogeren landbouwraad ondeiworpen woiden. Vei volgens zal hel moeten door den heet minister van landbouw goedge keurd woiden. Zijne verschijning zal dus nog eenigen tijd duren. Wij kunnen nogtans reeds van nu af voorzien dat de prijskamp van Biugge eene groote landhouwbeiooging zal zijn, en dat men er eene vcizameiing zal te genkomen van aard om een gedacht te geven van de g.oole waarde der vlaam- sebe landbouwers. Hel tijdstip van den prijskamp is vast gesteld op de maand Juli 1894. ten tijde der Brugsche kermis. Men heelt dan kans van sc.ioon weder te hebben; de oogst is nog niet begonnen, de nabijheid van Oosiende en Blankenberghe, en de zit ting var. der. provincialen tand dom een grooten loe'.oop van volk vooizien. mijn vleesch doorhak, u geene getuigenis dal ik mij als e n i ...T - den hemel heb geplaatsi; maar, vos waar, ik zeg hel u, ik die mijn i im-p.aken van den Hoogen ontvang, dal de prsl n.el z.l verdwijnen, zoolang God.moord'nd ge slacht niet gansch en al van de aarde weg- einde aan deze nieuwe sekte. Ook wordt de gevaagd zij! onmatige vervolging der joden algemeen Dood van M. Jules Ferry. R&ccSttcrlijkc kronijk. Dö korrektionnele rechtbank van Veurne heelt veroordeeld Zitting v. n 2 Maart. Champagne Pie ter, schoenmaker, geboren te Leuvn, laatst gehuisvest le Veuine, 6 maanden gevang en 26 fr. beet, voor diet te. Decoite Gerard, werkman le Veurne, 1 fr. boef, voor dronkenschap, en 26 Ir. voor slagen. - wien zulks ook niet verloren gmg, Ridder, is het aan u of wel aan mij, dal God zijne raadbesluiten veropenbaien van het schot van een kinderpistool eenen donderslag, die heel Frankrijk zou doen schudden. En die lafheid stelt men voor aan eene ongelukkige vrouw, wanhopig nu zij haren eclrgenoot in die ongelukkige zaak betrokken ziel. Mevr. Coiiu heeft geweigerd en inte gendeel deze nieuwe schelmerij aange klaagd, en ze onder eed bevestigd. Zij heeft den directeur der openbare veiligheid openlijk beschuldigd; doch deze heeft zeker niet op eigen gezag ge handeld, maar gedaan wat zijn meester, de minister van justicie, bevolen had. Ook heeft de ininisior Bourgeois zich gehaast zijn ontslag te geven, welk hij later introk. Verwonderlijk is het echter dat Frankrijk, anders zoo opspringend als een vlooiennest bij het minste dat er gebeurt, nu integendeel zoo koel en on verschillig alle die deugnieietijcn ziel onthullen. Indien het tiende paart van ’t geen er nu gebeurd is, onder hel kiezerrijk had- de plaats gehad, de kasseien waren uit den grond gesprongen Maar nu zijn degenen, die anders de indignation spontanée speelden, meester en aan het bestuur! Nu zijn de re.volu- tionnairs van gisteren de mannen die aan de kas zitten en die mogen dat gene doen, waaraan anderen zelf niet mogen denken. -• grondwet. Ener zijn nu i moeten spreken, zonder de liefhebbers le rekenen die het; nog zullen doen in schrijven. Als ’t alzoo voortgaat, zal er geen einde aan komen. Ware bet met gciaadzaam komaf le ’och geene aarde aan den dijk brengen. Dat de aanvoerders der verschilligge groepen hunne mannen lellen en zien of t*-i. voor wien zulks ook mei veriorcr DE DOCHTER DER GEVANGENEN wierp zich hoonend vooruit cn riep Maar, menschen, hoe kunt gij u door eentn vreemdeling laten misleiden, dje u tot werktuigen zijner bedt kte inzichten ge- biuikt? Wc nig schetli hel, ol gij zoudt u lait n g-z.'ggen et 11 h> ill g chending te be gaan en onschuldigen vau emen grond te 1 ukken, waarop de goedertieren God zelf hen uitgenoodigd heef'. Ja,on.-chuldigen, "ant hoe kunt gij vei onderstellen dat zij eenige plicht zouden hebben aan den gee- sel die ons sjaal? Valkn zij ook dagelijks nii t onder den zelfden gcest l ncci Wie toch mot do me st bo ze bedoelingen der wereld, zou de bernputten vergiftigen, in dien hij voor zich zelven geene ander bron kende om 'zijnen nooddruft te laven. Met genoegen kon de ridder tmi ken dat zijne slem niet te vergeefs onder de menigte klonk; duidelijk won hel natuurlijke cp hel opgewendene volk, maar zijn legcnJrever, De nietigste aanwijzing zou voldoen de zijn: men zou van eenen zandkorrel wel eenen kanonsbal weten te maken; zij de stemming van bun ontwei p wagen kunnen. De voorstellen Fiére en Graux bieden geene kans van lukken aan. Er bl’jven dus twee oplossingen over: hel voorstel van het gouvernement (bewoningsstelsel en de bekwaamheid), en het voorstel Janson of Nothomb (algemeen stem recht). Tusschen beide zal men moeten kie zen. Dat men van weerskanten zijne mannen optrommele en overga tolde óoTtcideVè öo”"i-w, 1014, 115, stemming. Geen enkel stelsel vereenigt de 2/3° der stemmen die noodigzijn om aangeno men te worden, en ’t is heel waarschijn lijk dat die 2/3* maar zullen gevonden worden als de toestand begint te nijpen, j ’1 is te zeggen als het zaak zal zijn de door de geschiedeuisschrijvers aan deze dweepers loegekend. Groot was de ontsteltenis die de zonder linge taal van den g«e»elaar te weeg had gebracht; de ridder zelt wist niet wat den ken, van iemand die in namo der Godheid moorden bevool, waar zijn vroom gemoed toch zulk afgrijzen voor gevoelde. Zijne ge wone kalmte verliezende, en dewijl de luide toejuichingen van et-n gedeelte des volks hem belelle te spreken, sprong bij van zijn paard, gre. p zijnen tegenstrever bij den arm, en sprak met ontstelde stemme Voorwaar, k zeg n, dat gij de booze z-.lf of zijn ze..deling zij Er ligt veel ver- nedeii’us voor mij in, doch ik dage u t«t een tweegwecht! Een omdeel Gids besiisse hier wie er logen of waarheid spreekt! Doch de gecselaar rukte zich lo» met eenen bl.k van verachting, li p vooruit en ti p: Welaan! wie christen is, volgt mij! Een verward gehuil van angstige nood- - - g van onder den kerkmuur op, bij het zien nadeien van den bloeddor.su- geu hoop die den geesclaar volgde. (Woidt vooitgezel.) voelingen is de oplossing der I tienirigskwesiie nog bitter weinig ge- vordetd en het akkooid tusschen de partijen nog verte van le kunnen ge- de groep mannen, die de republiek in .'•loten worden. I hunne macht hebben. Elkeen wil zijn wooid zeggen. I Wij zien hel nut niet dat deze vlaag voelt dat hel diep geraakt, diep getiol- van welspiekenbeid voor 'l land kan hebben. Al d:e vloed van wooiden zal niets aan bel bestaande vei anderen ’l is al boter aan de galg, leder kamer- lid heeft reeds zijn gedacht; zij kennen teeds al de voorgestelde stelsels en I van zijne zienswijze af- j 'l Is als of ieder lid voor doel had bij ’1 nageslacht door le gaan als hebbende bun wooidje gemengd en een I loegesieken voor het i.eibakken onzer j I dacht dan dat met Mevr. Co.tu, die men nog een 30.al leden die eene lafheid wilde doen begaan, cn voor 1 die lafheid zou men haren man vrijlaten. Indien zij maar een lid der rechterzij wilde aanklagen, zou men haten echtge noot buiten zaak stellen O, indien men daar, aan dien kant, maar iemand vond, die kon beschuldigd fen is. Pas is een ministei ie het ingeiicht of hel brokkelt weet in duigen. Zijn degenen, die met in de over- grooie deugnieterij betrokken zijn, dan witte raven 111 Frankrijk? Hel tegenwoordige gouvernement 1 zoekt naai middelen om de republiek 1 uit den tnoddeipoel te redden waarin het met de Herzen, Reinachs en Artons handje gezonken is. I xviaaer, is nei aan u ui wei aan mij, dal God zijne raadbesluiten veropenbaien __o..rr zal? Gij, die te midden van 's werelds ge de hand hebbende gegeven, had aan het nol, kommerloos voortleef, alsof er geen f bijgeloof niet eene geringe male voedsel hemel le verzoenen was, wat doel gij om verleend. Namelijk had de overdrevene godsdienstoefening een broederschap lot stand gebracht dat niet toefde zijne vertak king- n in gansch Europa te verspreiden. De led tu iten ervm droegen huren kleederen en leefden eene s'ienge lucht na, z.ch out hrudende vau al wal het beslaan veraange namen ol vergeniukkeiijkea kon. Tweemaal daags geeseid.-n zij zich aan de hoeken der hij voort, den mantel die zijne schouderen stralen met roeden en scoipioenen cn ver- b.dcktc, af; uk kon de, - geven de menig- kreg-n hierdoor den naam van geeselaren vuldige wonden der roede, waarmede ik of geeselbroeders. Doch machtig wordende en daar de eene overdrevenheid steeds lot zoenefT-r iu>schen u en de andere leidt, ontkenden zij weldra alle geestelijk grzug om hel z:ch zelve aan te matigen. De banbliksems van den Paus Clemens VII en de wapenen der vorsten stel len een De Herziening in de Kamer. De beraadslaging over de herziening tegenwoordig het schandaal van Pana duuit reeds drie weken. Talrijke rede- j "””“n naars der drie partijen hebben hel woord gevoerd, en ondanks a! die rede- denlen op. Ijzeren weg. Vertrekuren. 3 Januari. Hel is eene gekende waarheid, dat een ongeluk er eene re.ks andere na zich sleept. De thans heerschende besmetting, aan zoo vele vooroordeelen en verkeerde begrippen nol, kommerloos voortleef, alsof er geen bijgeloof niet eene geringe mate voedsel I - 1 u-J - J den arm te wederhouden die ons kastijdt? Gij deelt hulp en geneesmiddel uit, in den b' lach'dijken wa >n dal meiischenkunst en krulden der aaide het werk der Godheid kunnen verijdelen. Neen, menschen, zoo bezweete imn den geesel met; boeling cn gebed zijn de eenige wapens om hem te keer te gaan. Aanziet mijn l.chaam - ging bedekte, afiukkende, geven de menig- 4 "aiü UUI IIIUV UllU4.UU lil IkVUiclI IVUIUMV. v -- ^UTTWHin ■tin iriM 1 iTu—ffrew i wnranw.ww—iwmhm irii'iii I vrini -- UIMFITIIW i - Uit Parijs wordt de dood gqnicld van Ju?rs Ferry, d<j vermaarde politieker, die over eenige weken tot vooilitter van den Senaat werd gekozen, en vrijdag avond bcjjhï 1 jgl gestorven is, ten gevolge eener hait- xiekte, waaraan hij leed sedert eene moordpoging op hem i«i Januari 1888 gepleegd. Een kogel, op zijne borst wegslinkende had eene kneuzing bij het tiert veroorzaakt. Hel overlijden van Jules Ferry, p dezen oogenblik, is vau bi]£oi>dcr groot politiek belang; immers de man had veel kans gekozen te worden ais voorzitter der Fransche republiek, in vervanging van Sa dt-Car not, die naai alle waarschijnlijkheid zijn kongé zal krijgen. Jules Ferry was een groot vernuft, muur bij heelt slechte diensten aan zijn vaderland bewezen, 'lis hij die in Frankrijk het ongodsdienstig onderwijs heeft ingevoerd, de geestelijke congregatiën door eene on recht veerdige wet vervolgd, en zijn Vaderland mede- gesleept in derampvollc onderneming van den Ton kin, die zooveel geld en duizenden en duiz oden merischenlevens aan Frankrijk kostte. Men gaf hem daarom den naam van Ferry-la-Mort (Fei ry-de Dood); want bad hij om zijne bekwaam heid vurige aanhangers, hij was voorzeker we! de meest gehate man van Frankrijk. Ferry was teSaint-Dié,in 1832 geboren. Ii. 1870 stieed hij tegen de communards, in 1871 werd hij piefekt der Seine. Hij is verscheidene malen opper- minister geweest en haalde den vloek van veel Franschmaos op hem door zijne booger genoemd3 hatelijke ondernemingen. 'V «30^» EENE GESCHIEDENIS' UIT DE XIV* EEUW door P. VAN DELEN. Duinkcrke-Biussel. 6 10 54. 3 08, 5 00. Veurne. 4 43. 6 58 9 53 11 58 4 07, 6 03, Gent 7 16 S 15. 12 05. 2 58. 6 46, 9 03. Aaok. Biussei 8 24 1038 12 28 1 20 5 10807 1043 Brussel naar Veuine-Duiukerke, 6 00 9 16 'smor^. 2 43, 5 41 na middag. V. Gent, 5 18 7 28 11 44 3 52 5 43 7 19 AVeurne, 7 49, 9 49, x 2 36, 6 06, 8 35 9 53. V. Veurne, 7 50 9 48 2 38 9 54 A. Duink. 8 57 10 52 a. 4 07 i» 11 08 TRAM VEURNE—OOSTENDE. Veurne (woensdagtrein, ten 5 15 tot aanNicuport, 6 58, 9 30, 12 30. 3 14, 6 05^ Nieuport naar C 4 00, 6 50. Aankomst le Oostende statie, 7 00 8 43, 11 14, 2 15, 5 00, C 25, 7 50 Gistende naar Veuine, 5(depot), 7 42, 10 12 15 2 58, 5 18, 6 50. Nieuport-Vi urne (6 05 den woensdag), 8 42, 11 03 1 17 4 01, 7 52. TRAM VEURNE-YPER. Vi-utnt- (stalir), 4 45 7 26, 9 50, 1 05, 3 45, 6 22 Yp«r (statie), 4 40, 7 22, 9 46, 10 36^, 1- 3 40, 6 30. Uen saterdag alleen.

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1893 | | pagina 1