Woensdag 5 April 1893. 50’ jaargang. Nr 54. s rschijr.t <icn Woensdag, onmiddelijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 fr. ’sjaars; met de post 6 fr. Annoncen 20 centimen per regel. Dé groote letters dslaging enz. Dit blad vei lijk van uwen ongelukkigen vader tegen alle verdere oneerbiedigheid beschuiten. Het ongelijk dal onze verdwaalde stamge- noo'en u deden gevoelen, niet kunnende herstellen, blijft het toch onze plicht er het leed van te verzachten. Terwijl Jtij.alzoo de blikken van het lijk hield afgekeerd, namen de omstanders van den stond gebruik om het buiten het bereik harer oogio te verwijdern. Het paard van den ridder tot voor hem gebracht hebbende, ontvingen do burgers de maagd in hunne armen om zo ham over te reiken zoodra hij zijn 'os beklommen had. Dan eerst, en alsof haar geweid werde gepleegd, ontvlogen angstige kreten aan hare borst; doch zoo in nemend was des jongen ridders gelaat, zoo zoet en inenschbevend had da ir even zijne het lijk, richte haar op, boog het hoofd en stem geklonken dat, onbewust van zich zelve, zij welhaast met kinderlijk vertrou wen het brandend voorhoofd op zijn borst te rusten legde. Door eene schielijke aandoening ontroerd, kleurde een hoog rood het voor hoofd, en de wangen des jongeüngs; met eene haastige beweging trok hij de oogt o af van het ge laat der j mge jodin en de hand op zijn hart DE DOCHTER DER GEVANGENEN <>g~ - Met verslagenheid en innig afgrijzen staarde nu de ridder op een zoo somber tafereel. Dit door pijn en verkropte woede verw.ldcrd gelaat van d> n ouderling, dal hem des n middags nog zoo treurig dan kt nd loélachie, bleef nu zelfs gevoelloos on dood bij de befdpsui<siortingcn van zijn kind, dat zijn bebloed hoofd in hare armen hield gekneld. Voelde dit meisje nu dat het leven in haar zijne draden brak of bad zij mogelijk der, hemel ook den marteldood at? Nogtans geene stuiptrekkend.1 gebaren had zij gemaakt, niet eenen enkelen grievenden Wanhoopsgil had zij geslaakt, wanneer zij, na dat zij do armen harer geloofsgenoten was ontvlucht, hem daar koud en zielloos gevonden had. O, het was wel dat do dood de droeve weeze zoet tegenlachen moest, want hbe zou alles verbrijzeld en t Zich aan hel leven verdienen in hunne zakken te krijgen. Neen, mannen gij zijt mis; het doel dezer voordrachtgevers is geenszins de landbouwers ie leeren boeren, maar zij trachten kundige werkers te vormen die er op uil zijn den landbouw te beoefenen naar de eischen der wetenschap, vol gens de wet van langdurige ondervin dingen, in plaats van altijd voort den euden sleur te volgen. Ziedaar in hoe verre die voordrachten tol volmaking van den landbouw hun nen medewerken. Ook zijn die kerels in hunne hoop bitter te leur gesteld 1 Velen meenden dal men hierbij niets ge wonnen zoude hebben en dat bun schoon en heerachtig leven dat zij lei den met hel geld dat de landbouwer moest winnen met van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat onophoudelijk op zijne akkeis als een slaaf te zwoegen, niet be lemmerd ging worden. Ha 1 boe menig malen hebt gij den armen akkeitnan, bij kei leveren van zijne vetten, niet bedro gen en hem zijn geld laffelijk ontstolen. Hij betaalde zijne waar toch zoo duur, Over de landbouwvoordrachten. Ir, bel programma van ons tegenwoor dig staatsbestuur stond er Belangen van den landbouw ter hei te nemen en alles doen wal mogelijk was om zijnen vorigen bloei terug te sch mkmi. Heeft men, wel is waar, zijne houldbe lollen niet volbracht, toch moeten wij eer.pariglijk be-t.itigen dal men nogtans eonig<ztns zijn woord nagekomen heelt De middels welke bei ministerie van landbouw tut nu toe aangewend heet’, hebben meest allen met goeden uitslag bekroond geweest. Onder andere wil ik hier slechts spreken van do weldadige gevolgen die de leergangen en voor- diachten van landbouw opleveren. Toen in bet begin de geloeide spre kers naar bier kwamen, hielden eenige Onnoozelaars den spot met hen en men zoude wellicht ook degene veracht heb ben die deze zoo noodige vergaderin gen bijwoonden. Eenige personen die dachten dal thans hunne valscbe en on eerlijke listen gingen ontmaskerd wor den, vet spreiden allerlei dwaze en ver achtelijke geruchten om de boeren te misleiden en eenen walg van alles te doen krijgen. Hoe kunt gij, zoo spraken zij, zoo kinderachtig wezen, te gclooven dat die beeien, welke niet de minste kennis van tien boerenstiel bezitten, u zouden lee- i'C't uwe velden bebouwen en doen vruchten dragen, liter komen zij enkel om het wet’ige geld dat gij nog kunt volgens plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. Een Nr 15 cont. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. De Annoncen voor Belgie (ter uitzondering der Vlaanderen) en 'tbuitenland worden'ontvangen door het Office de Publicité, Magdalenaxtraat, 46, te Brussel. Men schrijft in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker uitgever, Zwarte Nonnensnaat, 4, te Veurne, en in de Postkanlooren. Ijzeren weg. Vertrekuren. Woensdag, onder de stralen der lente zon, tot in de kamer doorgedrongen, is bet ijs aan ’t smelten gerockt, en is men Jegonnon met te beantwoorden aan den aaisien vaderlandsc'aen oproep van M. Beernaeit. De tijd van praten is dus voorbij, en de kamer beeft niets anders meer te doen dan tot de stemming over te gaan. Drie kiesstelsels staan over elkander. Dn van M. Eeron verleent het stem recht aan al de burgers van 25 jaar, en verdubbelt dit recht voor de vaders van familie. Reeds 28 leden hebben dien voorstel onderteekend, en, volgens de verklaring van den heer voorzitter, zouden er nog tien andere leden bereid zijn het stelsel bij te treden, namelijk eenige leden der rechterzijde die hel ontwerp aldus wij zigen Het stemrech wordt toegekend aan al de burgers van 25 jaar. De vaders van familie verkrijgen dubbel recht, alsook de eigenaars van een goed waarvan den weerde door de wet zal bepaald worden. Zoodat een vader van familie, die eige naar is van zijn huis, 3 stemmen zou bezitten. Het stelsel ziet er nog al lief uit, en minister Beernaert is geneigd het bij te treden, ingeval de doctrinairs de voorstellen der regeering hardnekkig blijven tegenkanten. Het zou ongetwijfeld eene groote meerderheid geven aan de buitenlieden, die meest al getrouwd zijn, terwijl in de steden om redens waarover ik niet wil uitbreiden het getal ouda jongmans zeergroot is. Ook willen de zoogezegde gematigde liberalen er niet van hoornn spreken en M. Bara, zoowel als M. De Mot, zijn vast besloten het te bevechten. Nog liever gaven zij de hand aan M. Beer- naert en stemden zij het ontwerp De Smet De Naeyer met eenige kleine wij zigingen Hetgeen, volgens de laatste inlichtin gen, hei geval zijn zal. Kiezing te Luik. Gisteren heeft te Luik eene dubbele plaatsende, scheen hij daar een in hem op gerezen gevoel te willen onderdrukken. O, men zegde hij in het binnenst zijner overtuiging, een oprecht minnelijken strijd tegen zichzelven inspannende, neen zalige schtmme van mijnen vromen, onvergankelijke!! stamvader, die voor de muren der heilige stad, onder den gewijden standaart gesneuveld zijl, nimmer zal in uwen naneef uw edel blo. d gelogen heb ben Nimmer zal hij eenige uitstorting van liefde voor eene ongeloovige in zijn hart toelaten 1 En moedig kampende legen een gevoel dal tot dan toe schier vn e nd aan zijn hart gebleven was, deed hij den draf van zijn paard verspoeden, daar hij haastig was om z ch van zijnen last te ontdoen en in veilig heid te brengen... Eene maand was er verloopen sinds den noodlottigen dag dat de wreede buiten sporigheden des volks het toppunt hadden bereikt; reeds eene maand ha I de jonge weeze des éltendigen vermoorden de gast- \rij ieid in de woning van ridden Van Ruys- biouck genoten. (Wordt voortgezet.) en winstgevende meststoff-n ontvangen te Lebben, volgens uwe woorden hel voorspelden; en wat leverden zijne oog stenin weerde op?Bijnt niets, want gij hadt hem niets anders dan vuiligheid besteld. Maar nu zijn Itunne oogen zoo niet meer vet blind en het meestendeet der landbouwers volgen den raad der voordrachtgevers ett wenden zich lot zulke in wien zij gansch bun verltou wen mogen stallen. Indf reen die den landbouw genegen is rant met mij bekennen dat men in korten lijd wonderbare uitslagen op onze buitengenetten bekomen heeft. Zij hebben reeds de eerste begrippen aan de landbouwers kenbaat gein;aki van de natuur-en scheikundige werkingen die de plant ondergaat van hare kieming tot haren wasdom. Ook beginnen allen zeer wel te vei staan waarom zij bij het teelen cener plant al de verjchtliige werken die zij verrichten, moeten uilvocren, ’t is te zeggen het «loei en bet nut van een ieder. Ja, daar heelt men hun getoond welke vet beteringen zij in de bebouwing hunner akkers kunnen toepassen om goede en overvloedige oogsten te kunnen inzatnelcn. Zij hebben gionderige ken- nissen bekomen van de bemesting met chemische meststoffen dal voorzeker hel belangrijkste punt van den landbouw geworden is. Jarcn reeds zag men dat Oml tloos, had zij in den grijzaard. dien zij vader noemde, en die daar nu koud en zwaar op haren school rustte, al haar geluk en leven gevond ui, want nimmer nog in haar maagdelijk gemord waren hare zuch ten den ouderlijken dorpel overschreden. Vreemdelinge in de wereld, voelde zij haast om ze te verlaten. Hel hart met medelijden vervuld, bleven de omstand rs als aan den grond gekleefd, verbitterd op de builenspoiigheden die zij voor zoo velen nu eerst hadden beginnen te vet loeien, De ridder, die tot weenens toe be wogen was, was het niet meer mogelijk nog langer aanschouwer te blijven van een lijden dat na zijnen dunk, hel behoud van leven of zinnen bedreigde. Door eenige burgers geholpen, rokte hij het meisje van onder j i sprak met diepen weemoed Arm en noodlottig kind, och het be hoort even min aan uwen ouderdom als aan uwe kunne die ijselijke tooneelen bij te ,.owonen bij welker zicht eert mannenhart zij ten hart waar binnen tranen storten moet. Kom met mij bij tijd vernietigd werd, leeren I en omstandigheid zult gij tot de uwen we ren te or.dei werpen derkeeren. Deze goede bu gers zullen het beeft en die, moest zij blijven duren de zaken meer en meer in de war zou welhaast doo/detalrijke oogsten gansch helpen de stalmest ontoereikende.geworden was a i dslaging over de herziening der en dat men zijnen toevlucht tot de hulp- grondwet, die niemand te vrede gesteld mesten moest nemen om de akkers hun nen vorigen rijkdom terug te geven, die uitgeput zouden wezen. Eerst wier- pen de boeren eene overgroote hoeveel- heid dier vette op hunne akkers die zij bij den eenen of den anderen vetlever- kooper gehaald hadden, zonder eigent- lijk te weten wat dat men in hunne ban den gestoken had en waarom zij dit uit strooiden. Ook bekwam men soms niet wal men er van verwacht had, daar nu eens de gezaaide plant dit slach van voeding niet vereischle of wel dat de grond eene genoegzame hoeveelheid van die slot bezat en de andere niet. In de voordrachten beeft men bun be wezen welk voedsel de planten tot hun nen groei behoeven en ook dal men eerst en vooral den tijkdom zijner ak kers moet trachten te kennen. Thans verstaat elkeen dal men enkel door eene goede, verstandige en goekoope bemes ting hedendaags in den landbouw r:og nogtans met goed gedacht van k:achtige iets kan verdienen. Men begint ook te verslaan dat de landbouwers vereeni- gingen moeten stichten om gezamentlijk zich te ondersteunen in bel aankoopen van hunne meststoffen; want op deze wijze zullen zij ze goekooper aansebaf- fen en met eenen kleinen kost kunnen doen ontleden. Zij hebben aan de op komende jonkheid liefde lot de studie van den landbouw ingeplant; want op onze dorper, hoort men van niets anders meer klappen dan van ebemiek, van het bewerken der akkers, van hel toepas- sen der scheikundige vetten enz Al hunne krachten spannen zij te zatnen om bonden te krijgen ten einde in staat te zijn hunne eischen en klachten bij een ieder te doen gelden, en kost wal kost, te verkrijgen, opdat men den landbouw legen alle overheersching bescherme en vrijware. Alzoo doende, zullen zij de hoop mogen koesteren welhaast ware vrededigers van den landbouw naar de kamers te zenden om daar aan gansch het land zijnen treurigen toestand be kend te maken en hem zijnen vioegeren bloei en welvaart doen wederkrijgen. X. (Te vervolgen) Herziening. Men is van gevoelen dat wij het einde nabij zijn van de vervelende be- I 1 EENE GESCHIEDENIS UIT DE XIV* EEUW door P. VAN DELEN. MflWkWr w-XII nifW i n eü-S--■ÜJLL'L- I 1 S5-=S5S-—--!—SS—t ,J u 3 Januari. ruinlcrkr Hiiism-1. 6 10 54. 3 08. 5 00. Veurne, 4 43 6 58. 9 53.11 58 4 07.6 03,»»» Cent 7 16 9 15 12 05. 2 58 6 46, 9 <3 Aank. Brussel 8 24 10 38 12 28 1 20 5 10 8 07 10 43 B ussel naar Veuine-üuiukeike, 6 00 9 16 's morj. 2 43,5 41 na middag. V. Gent, 5 18 7 28 11 44 3 52 5 43 7 19 A. Veurne, 7 49. 9 49, 2 36. 6 06, 8 35 9 53. V.’ Veurne, 7 50 9 48 2 38 9 54 A. Duink. 8 57 10 52 4 07 i» 11 08 TRAM VEURNE—OOSTENDE. Vein nc ('viu-nsdagtiein. ten 5 15 tol aan Nieupor t, 6 58. 9 30, 12 30. 3 14 6 05. Nieiil oil naar Oostende, 6 00 7 43, 10 14, 1 15, 4 00, 6 50. Aankomst t<* Oostende statie, 7 00 8 43, 11 14, 2 15. 5 00, 6 25, 7 50 Oostende mini- Vrutne. 5 (depot), 7 42, 10 12 15 1 58, 5 18. 6 50. Nieuporl-V» urne '6 05 den woensdag), 8 42, 11 03 1 17 4 01. 7 52 TRAM VEURNE-YPF.R. VeU1I„ (stati, 4 45, 7 26. 9 50. 1 05 3 45. 6 22 Yper («l.lie). 4 40, 7 22, 9 46, 10 36JS, 1 3 40, 6 30. 'i- Den saterdag alleen. - inntjllll —II I n l i - 17 rv r> r» txr t A F* j W' n n o rv nn rl rl n nt m 1 nn rl nn I zn rr r» --r~—-n i—i --- '5. L

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1893 | | pagina 1