1 50* jaargang. £5. Woensdag 12 April 1893. [V zijne miskende bij hei invloed deze veijraosching in het onder 1 eindigt de spreker met de aanwezigen die I en de zeden van bel volk, tig de gevolgen kunnen zijn voor later, I VersehilIiEC tijdingen. Uamp op den ijzerenweg. 28 dooden. Maandag avond, rond 9 ure, is eene wree ds slachterij gebeurd op de spoorbaan van Adinkerke naar Veurne, bij hot terugkee- ren van den koopwarenlrein naar onze statie. De schaper van den landbouwer N. Ryc- kewaert, zijne kudde, beslaande u.t 80 koppen, naar de hofstede wederleidende, was gekomen aan de barree! 47, welke geslo ten was. De schapen gingen ouder hel af- sluitseldoor en bijna geheel de kudde was ep de baan, toen de trein voorbijstoomde. sériBtQi'iale kiezing van April, in veivauging van M. Pellzer. De limbolieken onthouden zich. Het kioskollegie van het kanton Thielt is bijeengeroepen op 28 Mei, om een provinciaal raadslid te kiezen, in ver- vnngtt g van M. De Meulenaere, over leden.' den en gemeenten, mei luister zou ge vierd, worden. Na deze gloedvolle redevoering, meer maals door langdurige toejuichingen onderbroken en mei geestdriftig handge klap begroet, heeli M. R. de Spot nog een lamste woord gezegd, om de heeren sprekers te bedanken over den ijver welken zij geloond hadden in het ver- Dit blad verschijnt den Woensdag, onmiddelijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 fr. 's jaars; met de post 6 fr. Annoncen 20 centimen per regel. Dé groote letter8 volgen, plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. Een Nr 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. De Annoncen voor Belgie (ter uitzondering der Vlaanderen) en ’t buitenland worden ontvangen door het Office de Pubi.icitè, Magdalenastraal, 46, te Brussel. Men schrijft in bij BONHOMME-RYCKASSTS, drukker uitgever. Zwarte Nonnenslraat, 4, te Veurne, en in de Postkantooren. dedigen der vlaamsche katholieke zaak, i en de aanwezigen opgewekt om met hen samen te werken, ten einde de herstel ling der miskende rechten en volkomene voldoening voor de billijke eischen van het vlaamsche volk te bekomen. Het is te verhopen dat deze vlaatn- sche gouwdag vruchten zal vóórtbren gen, en dal de Vlamingen van alle kan- He machinist, overtuigd dat eene ramp had ten in gtool getal toegestroomd, elk in Plaa,s «ehad> st°PlR onmiddelijk en vond er zijne gemeente en volgens zijnen in- £8 gedoode schapen m hun bloed badend, voed »non .nodehdpe»8 oo> dj vlaam; sche beweging meer leven en kracht bij te zetten, en onverpoosd voort te wer- aen om te bekomen hetgeen, ten dezen gouwd.ige besproken wierd Vlaamsch in hel onderwijs; Vlaamsch in het bestuur; Viaamsch in het leger; Vlaamsch in huizelijk en openbaar le ven; Vlaamsch, in een woord, in alles en voor alles in ons vlaamsche Vlaander- land zijn afgemaakt geweest. Heden heeft te Brussel de aanbe steding plaats gehad der eeiste werken van het nieuw staliegebouw te, Veurne. Vischvangst. Van 16 dezer lot 17 Juni is de vangst verboden van alle visch, behalve xalm, forel en omber- viseb. Bij koninklijk besluit van 3 April, isM. Leo Brafcke, surnumeraire van de registratie, in de provincie West-Vlaan deren, ontvanger benoemd der registra tie van de rechterlijke akten en do meinen te Kortrijk. Een koninklijk besluit van 28 Maart verklaart van openbaar nut den aankoop, desnoods bij onteigening, der noodige gronden voor hel leggen der tweede sektie van den buuris eenweg het dorp van Stavele vei bindende aan hel gehucht E-zendamme. Een koninklijk besluit van 28 Maart verleent de volgende hulpsomtnen voor gezondheidswetten Adinke.ke, 100 fr. Clercken, 1000 Clercken, 2000 In den loop van 1893 zullen te AI- verihgitem lessen van bi< ëuteell gege ven woiden door M. Van Becelaere, bieënkweeker t; Kortrijk. Donderdag heelt <e Dixmude de jaarlijksche stierenkeuring plaats gehad. Werden bekroond: |,u p’ ij- Deceunyr.ck Cyriel, ie Oostkerke; 2' DerooJao, Rechterlijke kronijk. De korrektionnele rechtbank van Veurne heelt veroordeeld Zitting van den 24 Maart. Vallaeys Hendrik, voorwaardelijk, 10 fr. boet, voor slagen. Bedert Hendrik en Berdert Alois, hove niers te Lombartzyde, voorwaardelijk, elk 100 fr. boet, voor jacktmisdrijf. Willaert Engel en Misselya Hektor, vis- schers te Ooslduinkerke, elk 16 dagen ge vang, voor jachtmisdrijf. Vandamme Vincent, Bëgrem Cyriel en Desmyler Hippoiiet, werkleiden Ie Dixmu de, de eerste 5 maal 3 maanden gevang en 26 fr. boet; de andere elk 5 maal 1 maand gevang en 26 fr. boet, en 5 jaar ontzeg i hunner burgerlijke rechten, voor dieflenvan i eendvogels en pluimgedierte te Keyem en Beirst. --- Lesage Hendrik, werkman, geboren te zijne gekrenkte vrijheid wedergaven. j Clercken, zonder gekende woonst in Belgie, Spreker eindigt met eenen warmen 7 maanden gevang, 26 fr, boel, en 10 jaar oproep le doen, opdat deze vaderland- ontzeg zijner burgerlijke rechten, voor mis- sche feeste door alle Vlamingen, in ste- - bruik van vertrouwen. Michel Karei, voordezen hotelhouder te Brussel, geboren te Soissons (Frankrijk), gevangene te Veurne, 3 maanden gevang, voor verbreking van uildrijvingsban. [Jzeren weg. Vertrekuren. 3 Januari. kiezers eefift voordracht kwam geven, sloot de reeks redevoeringen die op den Gouwdag zijn uitgesproken geworden. De talenivolle spreker handelde eerst over socialismus. In krachivoile woorden schetste bij hel ons af als vijand van den godsdienst, van huisge zin, van eigendom en Vaderland, en daarom is het eer. plicht van alle christe- ne Vlamingen die verderfelijks leering hardnekkig te bestrijden. Verder sprak bij ons over het vieren van eenen vaderlandschen feestdag, den 11“ Juli van elk jaar. Alle volkeren vieren jaarlijks den pieebtigen vergaardag van een feit dal bun de vrijheid, het zelfbestaan of do schitterende overwinning op eenen vijand herinnert. Zulke dag is voorzeker wel de verjaring van den Gulden Sporenslag, op den welken de Vlamin gen. op het punt, van met Frankrijk ver- eenigd te zijn, door den leeuwenmoed der gemeentemannen.de fransche leger benden overwonnen en aan Vlaanderen wen van Frankrijk. Nu zijn de zaken veel veiheterd, maar toch heelt de Vlaming nog geene vol komen herstelling van zijne miskende taalrechten bekomen. Na met feiten, aacgehaald uit de ge schiedenis, bewezen te hebben hoeveel kwaad ons door Frankrijk wierd aange daan voor hetwelk wij nu in domme aan- bidding nedet knielen, heeft hij de aan wezigen aangewakkerd om hunne moe dertaal, die schoone vlaamsche spraak, van langs om meer in eer te houden en in het huizelijk en openbaar leven le gebiuiken. Langdutige toejuichingen begroetten den welsprekender) redenaar bij liet eindigen zijner redevoering. Dan wierd hei woord gegeven van M. Ducatillon, van Waereghem, die van uit het zuiden van Vlaanderen opgeko men was om ons zijnen vlaamschen broedergroet te bieden. M. Ducatillon, heeft doen uiiscbijnen dat de vlaamsche beweging niet alleen lijk zich bezig houdt met de taalkwestie maar ook nog zorgt voor de stoffelijke meestendeels in de onderwijsgestichten 1 en zedc.ijke belangen van hel volk. In van jonge juffers die men niet meer als het zuiden der Vlaanderen, tracht men na vlaamsche dochters maar als Iranpaise- eiken gouw- of geifieentedag vlaamsch keus opkweekt. Zeker moet bet iransch gezinde gilden onderwezen worden in onze scholen, ••ini.»»» <i><» Ha maar dit enkel als eene vreemde taal en niet den voorrang hebben op onze moederspraak. In alle andere landen worden alle wetenschappen door de moedertaal aan geleerd, en dit bevordert den vooruit gang van bel onderwijs, daar de leer lingen den tijd dien zij aan hel aanlee- Kieskronijk. Öe, liberale associatie van Vcrviers heelt. M Léjcune Vincent, nijveraar te 1 Dison, gekozen als kandidaat voor da dat machtig genoeg zijn zou om alle aë,,e*Qvia;e k,ezin« van donderdag 13 i en vereemgingen op Fe richten die den stoffelsen web tand van het volk ter bene neuten. Volgens spreker is hel einddoel der vlaamsche beweging hei hervormen van het oud koninkrijk der Nederlanden, 1 bieden, en, door zijne builenland-che -..i.jjcu mo hjm uio /..j uuu uci u.iiiivo— ColonteD, li.iiidel en nijverheid te doen ren eener vreemde taal, nuttig aan de j bloeien in het land., studie der wetenschappen kunnen toe-! Cu -r. wijden. Na geloond te hebben welken warmen toeju chingeii onderbroken invloed deze veilrausching in het onder ...i Hr., wijs kan te weeg brengen op den aard J dat dit droombeeld eeni verwezeiulijkt j 1 - 1111-111111111 &ri.-isterlijke benoemingen. op te wekken, om elk zooveel het in gezien hij reeds bij de bekwaamheids- zijne macht is voor de vervlaamsching n-»/— van het onderwijs te werken, en dit, met voor zijne kinders eene oprechte vlaamsche opvoeding te vereischen. Deze prachtige redevoering, waarvan wij bij tijd- en plaatsgebrek slechts eene kleine schets kunnen geven, wierd met dreunend handgeklap begroet. M. Janssens, van Brugge, heeft voor onderwerp gekoxen de Moedertaal.» In geestrijke en soms luimige be- woordigingen heeft hij ons bewezen hoe aan elk volk zijne eigen taal ge schonken werd, en hoe onverstaanbaar het is dat een volk zijne taal verloochent, om er eene vreemde aan te nemen. Daarna heelï bij getoond hoe, lot over eenige jaren, alles in het bestuur en in het leger fransch was, en boe waar het woord was van Coremans, wanneer hij uitriep in volle kamer aan de verfransch- te kamer heerén Fous éles le parti de la France. Indien Frankujk gehol pen heelt om ons van onze Noorder- broeders af te scheiden, indien alles in hei fransch moest geschieden, mag men niet verondei stellen dat hei was om zooveel te gt-makkelijker Belgie bij Frankrijk in te lijven zonder veel moeite en geweld? Nu nog is de eenige droom van vele socialisten van eens deel te maken der transebe republiek. En gelijk stioomde menigte te bevatten welke van gulg Belgie zonder eenige botsing in opgekomen J mem kunnen aauzien worden. Alles was Velen zijn moeten terugkeeren er Iransch gelijk in de verschillige gou- Vlaamsche katholieke Gouwdag. Zondag na middag heeft hier de vlaamsche katholieke Gouwdag plaats gehad, ingencht door den oud Hoog- siudenlenbond van "West-Vlaandéren. lie vlaamsche lieweging mag dezen dag in gulden leners 111 hare jaarboe ken aanteekenen, want de gouwdag beeft eenen onvei wachten bijval genoten. De groote zaal van hel Hol van Com- mei cie was veel te klein om de t<oege- ol de zaken over eenige jaren stonden, t 11 alle zijden van Vlaanderen en bijzonder- xijn bestuurwezen als fransch departe- iijk van Veui ne-ainbacht waren. 1 zonder de sprekers te kunnen hooien, omdat ei plaats ontbrak. M. R. deSpot zat den gouwdag voor en heet' uiet eenige welgepaste woor den de heeren sprekers en de aanwezige leden den welkomgroet aangeboden. Daarna heeft M. II. Top, schrijver van het Davidtonds, hel woor d genomen om <le heeren sprekers aan de vergaderde inenigie en deze aan die heeren voor te sielicn, en ter zellder tijde te zeggen boe de zaken onder opzicht van vlaamsche taal in Veurne en Veurne ambacht gele gen ziju. Dan heelt M. Em. Vlieberghe, student in de lloogschool van Leuven en oud student van ons bisschoppelijk collegie, een der bijzonderste punten van het pro giamma behandeld! Vlaamsch in hel onderwijs.In eene rijkeen sierlijke taal heeft hij dit moeilijk vraagstuk meester lijk besproken, en klaar doen zien hoe dwaas en uitzinnig het is van in de vlaamsche onderwijsgestichten de leer lingen, van in den beginne af.de fransche taal aan te leeren, zonder dat zij hunne moedertaal machtig zijn. Zulks gebeurt 1 - van jonge juffers die men niet meer als De spreker, herhaalde malen door j 'i ein digt. met den wensch uit te drukk< n hoe noodlot- i wordt. M. Devisschere, advokaat te Brugge, voor ons geen viectndeling is, aait iI Aank. L..U..V I A3 5 41 n* middag. V. Gent, 5 18 7 *8 A. Veurne, 7 49. 9 49, i 7 50 9 48 8 37 10 51 TRAM VEURNE—OOSTENDE. Veurne (woensdagtrein, ten 3 15 tot aanNieuport, 6 58, 9 30, 11 30, 3 14 6 05. Nieuport naar Oostende, 6 00 7 43, 10 14, 1 15, 4 00, 6 50. Aankomst te Oostende-slatie, 7 00 8 43, 11 14, 15, 5 0», G 35, 7 50 Oostende naar Veume, 5 (depot). 7 41, 10 II 15 1 58, 5 18, 8 50. Nieuport-Veurne 18 05 den woensdag), 8 41. 11 03 1 17 4 01, 7 51. TRAM VEURNE—YPF.R Veurne (Statie), 4 45, 718, 9 50. 1 05. 3 45, 6 11 Yper (statie), 4 40,7 11, 9 48, 10 36^, 1 3 40, G30. tfi Den saterdag alleen. Pastoor te St. Andries, bij Brugge, M. Verhelst, pastoor te Motsndcrp; Pastoor te Molendorp, M. George, (Econoom in d» normslc school van Thourout; Pastoor te Meetkcrke. M. Flamen, onderpastoor te Ruysselede, in vervanging van M. Valcke, ont slaggever. D uinkerke-Bruaarl. 6 10 54. 3 08, B OO, Veurne 4 43. 6 58. 9 53.11 58. 4 07. 6 03, Gent 7 16 9 15. 43 05. 3 58 6 46, 9 03. Aank.’ Brussel 8 14 10 38 12 18 1 305 1 0 8 07 1 0 43 Brussel naar Veurne-Duinkerke, 6 00 9 16 morg. 3 43 5 41 middag. V Gent 5 18 7 38 11 44 3 53 5 43 7 1» A Veurne 7 49. 9 49, 3 36. 6 06, 8 35 9 53. V.’Veurne, 7 50 9 48 3 38 5. A. Duink. 8 57 10 S* 4 07 I» a. 11 0g Het algemeen stemrecht (voorstel Janson) is gistel in de kamer verworpen met 11? stemmen tegen aó en >3 onthoudingen. De voorstellen Fé- ronen Hansscns zijn ook verworptn. -i A 1 m'tiihfiir rmn/vonr oitn i/m rv»ir» nlla vreemde overweldigers weêrsiand te z'. H- g(V, de Bi: chop van Brugge he:ft bc- rioenïd MM./ UU' V. MU. M..

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1893 | | pagina 1