Ui. 50’ jaargang. de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 fr. ’sjaars; met de post 6 fr. Annoncen 20 centimen per regel. De groote let: Dit blad er door de socialistsche kopstukken aange- De gouverneur van Braband heelt alle M. Vanneste wordt vervangen door (Wordt voo tgeze witte briefjes. In 't bureel van Aubel hebben zich 6 kiezers aangeboden, waarvan 3 stcm- opnemers. ver- De ruimte van ons hlad is te beperkt om al het gebeurde langer uit te breiden, In ’t kort zeggen wij dat de woelmakers ding geven zou tot woelingen en bedrei- samenscholingen van meer dan 5 perso nen, in de voorsteden van Brussel ver boden. De militieklassen van 1889 en 1890 zijn binnengeroepen. Zie verder op de 4’ bladzijdeLaatste tijdingen. ol weduwaar met kinderen, en aan den Staal ten minste 5 frank persoonlijke be lastingen betaalt, ten ware men vrijge steld is ui: hoofde van zijn beroep; 2’ Ten volle 25 jaar oud is en eige naar van onroerende goederen eener weerde van ten minste 2000 Ir. of van een belgischen rentetitel of spaarboek van ten minste 100 frank inkomen. 3° Ten volle 25 jaar oud is. en drager van zekere diploma’s, ofwel zekere amb ten bekleedt. Hel voorstel bepaalt dat niemand meer dan drie stemmen mag hebben, en dat de stemming verplichtend is. de algemeeae werkstaking ten doel heb bende, werd 's anderdaags door geheel het land openbaar gemaakt. Woensdag reeds bedreven de sociali sten allerhande baldadigheden. Na ge heel den dag gewandeld te nebben, en in al de socialistsche kioegen gecever te hebben gedronken, hebben de op- roarmakers (waaronder veel vreemd ge apuis, bovenal fran<climans, opgekomen om in troebel water te visschen en bun nen zak te vullen) lucht gegeven aan eens overledenen pooi leis kennis ge- in d n chi had véreenigd, ondanks de ba dreigingen zijns va de s, die dü-danig enne vereoniging als den gfuots’tén hoon, zijne bloede toegei) acht, had aanschouwd. Doch niet lang h>d de jonge echtgenoot in de li -Me eener •-eedere gadi troost en leniging mogen vind n in het zielen wee dat hsm de hint zijns vaders veroorzaakte. Een bevel des hertogs riep hem te wapen, om een.en zekeren graaf vin Valkenberg ie bevechten, di de omstreken der stad Maastricht ver woestte. Eindelijk, ten gevolge van een hevigen twist had de jongeling zich genoodzaakt ge- zi 'ii den ouderlijken giond te verlaten, ver volgd en nagejaagd v.m eenen verstoorden en vergra inden vader. Zoo de baron van Moerkerk? eenigen lijd eigenaars betreft van deien eener waa'de van 1° Als men 35 jaar oud is, gehuwd is i familievaders die 5 fr. belasting be- Volgens dat voorstel is kiezer elke Belg, ten voile 25 jaar oud, sedert ten minste een jaar in dezelfde gemeente gevestigd, en die zich niet bevindt in een der gevallen van onweerdigbeid door de wet voorzien. Men krijgt eene stem meer Na verscheidene vergaderingen der rechterzij van kamer en senaat om eer. besluit te nemen over de nieuwe voor stellen, heeft M. Beernaert maandag, namens bel gouvernement, verklaard zich aan te sluiten bij bel voorstel der meei voudige stemming, door M. Nyssens ingediend. Ziehier welken de ui.slag stemming van hel voorstel Nyssens zou opleveren. Het nieuwe Kiezerskorps zou bestaan uit f,200.060 burgers die ongeveer 1 900,000 stemmen zouden uit te bren gen hebben. Die sommen worden verdeeld als volgt: 1.200 000 stemmen gegeven door ieder én burger, oud 25j lar, en ten minsten 2 jaar gehuisvest in dezelfde ge meen e. Daarbij zijn 700 000 bijgevoegde stem men uiigebiacnt dooi burgers, gehuwd of weduwaar met wettigen eifgenaatn, ten minste 35 jaar oud, en eene persoon lijke belasting betalende van 5 frank. 203,000 stemmen uilgebracht door eigenaars van onroerende goederen eener kadastrale weerde van 2000 fr. 12,000 stemmen uilgebracht door burgers, eigenaars eener inschrijving op hel giootboek der openbare schuld, of een spaarboekje van ten minste 100 fr. 60,000 stemmen uitgebracht door bur gers, dragers van een diploma der boogescliool of bewijsschrift van middel- b; re studiën van hoogeren graad. In naam der uiteisi liukeizij hebben MM. Janson m Féron het voorstel goed gekeurd, doch zouden eenige verande- stuwd in geheel het walenland, te Gent Antwerpen, Ronseen andere nijverheids lieden, dergdijke baldadigh den heb- M. Plouvier wordt vervangen ie Po- peringhe door M. Dejaegher, d av n in T seminarie. Prijskamp van belgische trekpaarden. De Nationale maatschappij van Bel gische kweekers zal te Brussel, op Zaterdag 27 Mei en de drie volgende Priesterlijke benoemingen. Z. Hoogw. de Bisschop van Brugge heeft benoemd Onderpastoor te Ruysselede, M. Van- daele, onderpastoor te St. Jooris ten- Dislel; hunne barbaarsche verwoestingen en 1 ruitebrekeriien. i h J Popertnghe.' OEconoom in de normale school van M. Vanneste, piofessor in hikkigen vriend uil te storten; mogelijk zou- d*n zco vele jaren van rampspoed aan dezen hebb 'ii geleerd, eenen nieuweling in het lijden te troosten. Het was in geenc prachtige boerenwoning dat Van Ruysbrouck dien vriend zoeken ging bij wien hij leniging in zijn lijden ver hoopt?. maar wel in een geducht verblijf, in eene onteerende gevangenis. Van toen hij kmd was, had hij meermaals zijnen vader lings denzelfden weg vergezeld om een Be zoek at te leggen bij eenen, in do oogen des volks, groolen misdadiger, maar wel onge- lukkigen vriend, voor den ouden makker d r jongelingj.iren. Na den dood van d n ouden Van Ruysbrouck had zijn zoon gelrouwelijk deze godsdienstige laak blijven vervullen. Bij hoogdagen of telkens dat hij e gelegenheid toe verkreeg, had hij nooit n igelalen aan den vertrouweling zijn vaders dien zoe’en troost te breggen die den ramp spnedigen ouderdom zoo tender verrukt, als hij z.ch geacht en geëerbiedigd ziet van 't jongere geslacht. Aan het bestaan van dien gevangene sch edenis. Zijn vader, die een der machtig ste baronnen was geweest welke leenroerige goederen in de nabijheid van Aniweipen talen. Socialistsche Woelingen. Hat was te verwachten dat de verwer ping van het algemeen stemrecht aanlei- hen ge’plee''d. gingen van den kant der socialisten. Niettegenstaande strenge genomen politiemaatregelen hebben de socialisten woensdag te Brussel begonnen met oproerige liederen te zingen. In den loop van den dag hield het daarmede op, maar eens de avond gevallen begon men met muiterijen. In het volkshuis werd eene ver gadering gehouden, waar een aantal socialistscheafgeveerdigden van hel land tegenwoordig waren, en de algemeene te Verviers, zonder strijd tot senator ge en aangenomen. Een oproep tot het volk stemmers tegenwoordig. Er waren 37 Alles verworpen. Na de verwerping door de kamer van het algemeen stemrecht (voorstel Jan sou) en der voorstellen Feron en Hans- sens, hebben de andere voorstellen woensdag alle hetzelfde lot ondergaan. Het oewoningstelsel, voorgedragen door het gouvernement en de commissie der XXI, dat maanden lang studie heeft gekost, dal vroeger door liberalen var. alle kleur werd voorgestaan en aanbe volen, en wezenlijk onpartijdig n ag ge noemd worden, bekwam slechts 91 stemmen voor en 61 tegen. Bijgevolg te weinig voor en te veel tegen om aange nomen te zijn. Zoo is de bespreking der verschil lende stelsels, welke een paar maanden geduurd heeft, op niet uilgeloopen. Vier nieuwe kiesste'sels zijn nu in de kamer nedeigelegd om liet art. 47 der gron Iwet te vervangen, namelijk door MM. Nyssens, Goremaus, Woeste en Cootnans. Het voorstel Nyssens stelt de invoe ring der meervoudige stemming voor. M. Coremans stelt voor het stemrecht aan allen te verleenen op 25 jarigen ouderdom, met dubbel stemrecht aan hen die 40 jaren oud zijn. M. Woeste wil hel stemrecht geven aan allen die, 25 jarenoud zijnde, eige naars zijn van een kadastraal inkomen V;;n 100 frank of een cijns van 10 fr. betalen, patent niet inbegrepen, of een txaa n ondergaan door de wet bepaald. M. Cooinans, eindelijk, stelt voor het stemrecht te verleenen aan 10 ten 100 der bevolking, te beginnen met de oud sten. Al die voorstellen zijn naar de her- ïieniDgskommissie verzonden. Het voorstel Nyssens is onderleekend door MM. Nyssens, Cartuyvels, Noël, Snoy, de Theux en Leon Visart. ■~!^~aT^SaT^aS=!!S!a= DE DOCHTER DER GEVANGENEN 'S'o'S' - Sedert dien tijd had de ziekte nog wd hevig gewoed; de jonge ridder, die nu we ueiom op eenen nanoen de straten door ging die hem nasr de oude Burcht geleiden zouden, kon getuigen zijn van de verwoes tingen die de wreede plaag sinds haar ver schijnen aangericht had. Wel was zij thans bedaard en de vei volging, die men den jodtn deed, was ook zoo hevig en zoo bloe dig niet meer; maar een droevig wee, op de aanzichien van do melkbaar verminderde vporhijgangcrs geprint, duidde aan dat de ziekte her., zoo niet van een gansch huisge zin, dan toch van een hunner gelielste be- •rekkingen moest 11 bben beroofd. Van Ruysbrouck ook, hield der hoofd ge- hojen en zijne wezensslrekken duidden de ken eekenen aan van een grievend verdriet. S, dert verscheidene dagen had hij, met de smart in den boezem, zich in zijne woning kle fde eene wel zonder! mge en treurige ge vei borgen gehouden, en zoo hij ze thans 'S’lateh had, dan was het om zijn overkropt gemoed in hel hart van eenen ouden ongi- Woeusdag 19 April ?89X !Jzcrenwe«j. Vertrekuren. 3 Januari. verschijnt den Woensdag, onmiddelijk na t volgen.' plaatsruimte. Rechterlijke"eerherstellingen fr. Een Nr 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. I>e Annonnn voor Belgie (ter uitzondering der Vlaanderen! en 'tbuitenland worden ontvangen door het Office de Publicitè, Magdalenastraal, 46, te Brussel. U ijii ij hunHOMME-RYCKaSEYS. drukker uitgever. Zwarte Nonnenstraat, 4, te Veurne, en in de I'ostkanlooren. hem met steenworpen bejegend en met eenen looden of ijzeren appel van eer.cn stok op het hoofd geslagen. Ziedaar wat het gespuis, de rocaille, in Brussel ring willen zien inbrengen voor wat de heeft uitgemeten. onioeiende goe- 1 2000 fr. en de Kieskronijk. Donderdag is M. Lejeune-Vincent, werkstaking werd ter siemmen gelegd kozen. Op 4292 kiezers waren er 646 gemeenten zich alom begon ie doen gevoe len, en die niet nagelaten had allengs de ze den der edelen te verfijnen, had evenwel de hun slot geplaatst, u g niet nedervekl jn zjjnC oogen verdwaald: n zoon, tol in- Lschikkelijkere gevoelens.te zien overkom m, werd die hoop nogaia; Is verijdeld Daar bij in de stad vei bleven had, sedert hij den --- ......o.c vaderlijken dorpel nimmer had overschre- luid geklaagde misnoegen, de ui.usie onwil I (jen) i)aij hij er met eene jonge wrc’.e doch- voor de bevelen, vonden hunne lijfelijke ter t s iaf bij die imddeleeuwsch? dwingelanden, nwaki, met welke htj zich op weinig lij is Ongelukkig voor don baron en nog onge- lukkiger voor d n jongeling, was zij.i zoon gansch het tegenovergestelde van den vader geweest Deze die zich van Ruysbrouck, den vader van Aymon, tot vrienden makker had gemiakt, had alem met hem hel lot der Wipenen Ij'piöifd en ook gezamenlijk mot him d' ware b on dér evaugehele r g pu1 en ai uit d'.n k< K dei geesiesveréUrling g :dronken.'De/. te;,--nsti ij ugh id in eu zoon h d non irakelij-. in n n e.-n wij l -i ng m -g gebraclr, dt groot'r we d naavin itc,dat de jong1 hng zich in zijne vrijheidminnende denkbeelden verstel kle. t Onderpastoor te St. Jooris ter.-Distel, j M. Plouvier, professor in ’t collegie van De voornaamste gebeurtenissen, welke ‘'Pm iogn deze onrustdagen te Brussel gekenmerkt j JEconoi hebben, kunnen aldus samengevat wor- t 'Ttylhta rei den De staatsminister Woeste, die van de kamer kwam, in vollen dag in het aangezicht geslagen door een school meester en socialistsche redenaar, ven- sten uiten ingeslagen bij den volksver tegenwoordiger O. de Kerchove en M Buis, de viirieuen verbrij eld in 150tal groote winkels en magazijnen, steenen geworpen en revolverschoten gelost naar de policie, de geudarmeiie en de burgerwacht; politieagenten ten bloede mishandeld en over den grond gesleurd, burgemeester Buis uilge- scholden als ellendeling en moordenaar, bezaten, was levens een der meest ruwe en verachterde onder hen. De vooruitgang, die door de opkomst der gemeenten zich alom begon ie doen gevoe len, en die niet nagelaten had allengs de ze den der edelen te verfijnen, had evenwel de galgen anderp moordtuigen, aan ’t inkomen de hoop had kunnen blijven koes'ere.r, den en de ongelukkige laten, wier lol hel was onder hunne ijzeren roeden te buigen, wisten genoeg dat zij er niet enkel als eene b-dreiging stonden geplant. Het minste te ’t zelfde gesticht; i M Delvael, professor te Rousselaere; M. Delvael wordt vervangen door M, Deslypere, diaken in ’t seminarie; bij een M< ii v.ider i -- K.: - H 44 3 52 5 43 7 19». 1 3G. 6 06, 8 35 9 53 2 38 9 54 4 07 11 08 4 i-i 4 si I m»-» s\n lAnriiiAI EENE GKSCH1F.OEXIS VIT DE XIV* EEUW door I». VAN DELEN. Illlinteile Uiussel. 6 10 54 3 08, 5 00. Venrne. 4 43 G 58. 9 53. 11 58 4 07. 6 03, C, i,l 7 16 9 15 1Z 05 3 58 G 46. 9 03 AanL Brussel 8 34 1038 13 38 1 20 5 108 07 1043 Brussel naar Veuiue-Duiiikeike, 6 00 9 16 's niurg. 3 43 5 41 na inidd ig V. Gent, 5 18 7 28 A Venn e 7 49. 9 49, V. Veurne, 7 50 9 48 A. Duink. 8 57 10 51 Ir-’’”

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1893 | | pagina 1