Woensdag 26 April 1893. 50“ jaargang. S7. liet nieuw kiesstelsel. hel Het ministerie is besloten de ver plichtende stemming krachtdadig te Wij moeten doen opmerken dat tot nu toe, het voorstel Ny sens enkel toe passelijk is op de kiezingen voor de kamer van i De kwestie van het kierechl voor den senaat, den provincialen en Allerlei. In der gemeenteraad van Laeken ont stonden er gedurig krakeelen en hevige tooneelen lusscben de oppositie en de aanhangers van den burgemeester Bock- stael, wegens bet bestuur van dezen laatsten. Op het einde van Maart werd eene dagorde van vertrouwen in den burge- i meester, voorgesteid door een al te ge- kind deze dwaling, deze plichtigheid met hardheid te bestrijden Zou hel niet beter zijn in de stilte des harten een kwaad te be treuren, waarover hel niet gegeven is rech ter te zijn 1 Terwijl hij alzoo denkenk zat, begonnen gevestigd hield, zich duidelijker en duide lijker te doen onderscheiden. Niet wetende waar bij zulk een wonder aan toekennen moest, daar hij eenige stonden vroeger moeite had gehad in de duisternis iets nauwkeurig te herkennen, stond hij in een maal op, rondzoekende waar toch de lucht bron was, die zulke schielijke klaarheid over het slot verspriedde. Doch weldra merkte hij aan den smook die van onder den toren opsteeg dal er in de woning van het kasteel brand was ont staan. Een schielijke angst beklemde zijne borst bij het gevaar waarin zijn vadi waarin mogelijk zijne Clara verkeerde, en wijl bij er heen liep oin hulp en redding te drag n waar hij die geven kon, stond de trotsche bouw reeds in volle vlam eer hij r ter plaatse genaderd was. (Wordt voo igezei). 25 jaren oud zijn en zich in een der vo'gende gevallen bevinden A. Drager zijn van een dip'oom van hooger onderwijs of van een bekrach tigd getuigsebri t van bijwoning aan eenen volledigen lee gang van middel baar onderwijs van den hooger en graad, zonder onderscheid lusscben de open bare en bijzondere gestichten; B. Een openbaar ambt vervullen of vetvuld hebben, welke bet vermoeden wettigen dat de titularis ten minste de kennissen bezii van liet middelbaar on derwijs van den hoogeren graad. De wet bepaalt deze amb en, standen en bedrijven, alsook, in bet voorkomend geval, den tij I gedurende welken zij zullen moeten bekleed of uitgeoeiend geweest zijn. C. Niemand mag te zamen meer dan drie stemmen hebben. Al de stembriefkens zullen denzelfden vorm en dezelfde kleur hebben. navorsebingen, den misdadige niet ontdek ken kon, zoo had Walter hem van stonde aan in zijn hart geradt n. O, maar hoe hef h-n de ontroofde schal ook ware, al was h t dal de eerlooze aanslag hem lot zinne loos worden gelroff-n had, nimmer zou hij getuigenis lu bben ingebracht, nimmer xou I hij eenen vader in het openbaar hebben be- schuldigd. En toch wilde hij haar weder, de zoele gezellinu zijns levens. Hij zou ze I zijnen vader gaan atvraggen, hij zou hem bidden, om vergeving sineeken voor vroegere afwijkingen aan zijmn wil, maar zijne vrouw moest hij hebben, of wel zou hij sterv n aan de voeten van eenen genadeloozen wree daard. Door eigene raadgeving versterkt en aan. gemoedigd, trok hij naar het ouderlijk slot; maar slaafsche dienstboden, snplelijk de bevelen huns meesters nalevende, wei gerden hem hel inkon. en. Hoe schoon hij tot hen ook sprak, boe hij zich ook herhaal de. het hielp voor niets; de baron had uit drukkelijk bevolen de valbrug voor ge nen onwaardigen zoon neder te la'en. Reeds twee volle dagen had hij op den grond zijner ouders, als een ellend ge zwer i v :r rondgedwaald, te vergeefs zo kende of er niemand was die hem de intiede van bet Dit blad verschijnt den Woensdag, onmiddelijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 fr. 'sjaars; met de post 6 fr. Ann meen 20 centimen per regel. Da groote letter volgens plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. Een Nr 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het i00. De Annoncen voor Belgie (ter uitzondering der Vlaanderen) en ’(buitenland worden ontvangen door het Office de Publicitè, Mag dalenas trant, 46, te Brussel. Men schrijft in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker uitgever, Zwarte Nonnenstraat, 4, te Veurne, en in de Postkantooren. en 6 onthoudingen. Gister bad de bespreking van het nieuw art. 47 plaats in den senaat. Volgens de gedane berekeningen zijn er ir. ons land ongeveer een millioen 200 duizend mannelijke burgers, 25 jaar oud en die ten minste een jaar gehuis vest zijn in dezelfde gemeente. Het getal kiezers die 2 of 3 stemmen zullen hebben is nog moeilijk te bepa len, doch men schat dat gansch het korps van 1,200,000 kiezers ongeveer 1,900,000 stemmen zal uil te brengen hebben. De verslaggever der commissie, M. de baron Surmoqt de Volsberghe, doet te recht opmei ken in zijn verslag, dat het nieuwe stelsel Lei gevolg is eener overeenkomst elke denkwijze, zegt hij, is verplicht geweest afstand te doen van een deel der gedachten, welke haar duurbaar zijn. Het aangenomen stelsel, voegt hij erbij, beantwoordt aan de noodwendigheden van d n toestand. Eenige leden der commissie hadden geerne gewild dat de voorwaaide der eenjarige woonst om het stemrecht te bekomen op 25j irigen ouderdom, ge bracht werd tol twee jaren woonst doch om te voorkomen da hel voorstel terug naar de kamer verzonden werd, hebben zij hunne vraag tot wijziging van den tekst ingetrokken. Er werden, in de commissie, nog eenige andere opmerkingen gemaakt, doch geene stellige wijzigingen meer voorgesteid, altijd om geene verzending naar de Kamer noodzakelijk te maken. Men mag dus verwachten dat de be spreking in den Senaat uiterst kort zal zijn, en dat de stemming nog dees week zal plaats hebben. Het stolsel Nyssens zal dan nog enkel de bekrachtiging des konings noodig hebben, om hel nieuw auikel 47 der grondwet uit le maken. De gemeentekiezingen die in October naast moeten plaats hebben, zijn uit gesteld tot het toekomende jaar. De kie zingen die op de ontbinding van de kamer en den senaat zullen volgen, zul len geschieden in Juni -1894. Het gou vernement heeft nog niet beslist of de ontbinding der provinciale en gemeente raden voor of na de ontbinding der kamers zal plaats hebben. Van nu af is het zeker dat de kiezingen in de gemeente zullen geschieden. De stembus zal geheel den dag openblijven. Er zal geene naamoproeping gedaan worden. De stembrieven zullen aller, gelijk zijn aan elkander De kiezers die recht op verscheidene stemmen hebben, zullen dus verscheidene siembrielji s ontvangen. De kieswet zal daar mets aan kunnen veranderen. De Grondwetsherziening. De kom missie van den senaat heeft vrijdag eene dubbele tilling gehouden. Het voorstel volksvertegenwoordigers. I om ait. 47 der grondwet te vervangen i door het kiesstelsel van M. Nyssens is den ge aangenomen mei li stemmen tegen 1 meenteraad zal later geregeld worden. Hoeveel kiezers zullen er met het nieuw stelsel voor de Kamer zijn? Wij laten hier den officielen tekst vol gen van het voorstel Nyssens, zooals hel door de kamer gestemd geweest is, met de uitleggende verklaringen vervat in hei verslag van M. Coremans. Eene stem is toegekend aan de bur gers, ten x olie 25 jaren oud, sedert ten minste een jaar in dezelfde gemeente gehuisvest en welke zich niet bevinden in een der gevallen van uitsluiting door de wel voorzien. De kommissie heeft het woord on waardigheid vervangen door uit sluiting I eiwelk meer algemeen en te gelijk toepasselijk is op de onwaardi gen, de personen onder voogdij, de sol daten onder de wapens en op andere dergelijke rangschikkingen. Hei is wel verstaan dat geene wet, bij voorbeeld, de ongeleeiden zal kun nen uitsluiten. De woorden sedert een j tar ten minste in dezelfde gemeente gehuisvest» bettekenen dat de kiezer die zijne woonplaats van de eene gemeente naar de andete overbrengl, gedurende een jaar zijn stemrecht behoudt in de ge meente welke hij vei laten heelt. Eene bijgevoegde stem is toegekend uit hoofde van iedere der volgende voorwaarden I’ Ten volle 35 jaren oud zijn, ge huwd of weduwaar mei wettige kinde ren e:: aan denSnat len minste 5 bank belasting betalen, uil hoofde van hei peisonneel op de woningen of bewoonde gebouwen, ten wate men daarvan ont slagen ware uil hooide van zijn bedt ijl.» De woorden personeele belasting op de woningen of bebouwde gebou wen zijn ontkend aan art. 6 der wei van 28 Juni 1822, betreffende de per soneele belasting. Door personeele be'asiing ver staai de kommissie niet alleen de be lasting op de huurwaarde en op deuren cn vensters, maar ook die op de meu belen. De woorden in hoofdsom cn opcen tiemen welke in den oorspronkelijken tekst van hei voorstel voorkwamen, zijn hitgeschrabt, als nutteloos, daar de opcenten aan den Staat betaald van rechtswege bij de hoofdsom gerekend worden. DE DOCHTER DER GEVANGENEN 1 B Na verloop van eenige maanden hadden de hei logelijke wup»nen recht aan di> n vor st* lijken slroiper gedaan en Walter van Mo.-rknrke, weer afgedankt, keerde terug naar Antwerpen, waar hij zijne geliefde echlegenooie meende wedt-r te vinden. Doch, nauwelijks was hij de won ng d'e hij sed rt zijn huwelijk betrokken had. b nneri getre den, of hij ontwaarde weldra aan de uiieiste verlegenheid der dienstbod* n, dat er hem «en groot onheil was overvallen. Reeds onder de» voorsmank vap zijn na kend lijden bcheerfcbi. riep hij angstig om zijne ech genoot**; doch niets dan de tranen van die hem omringden, antwoordden aan zijne stem. Na eenige slonden van pijnlijke onzekerheid mocht hij dan eindelijs het akelig nieuws vernemen, dal zijne vrouw eensklaps verdwenen was. Denkelijk was zij g“toofd; maar wie had lol een misdrijf du ven besluiten, waar tegen de k< ure zulke stiati'-n bepaalde Jnd en hel gericht, ofschoon bij ernstige 2’ Ten volle 25 jaren oud zijn en eigenaar zijn Hetzij van onroerende goederen ter waarde van ten minste 2,000 fr., vast le stellen op den grondslag van het ka dastraal inkomen in verhouding met deze waarde; Hetzij van eene inschrijving op het Grootboek der openbare schuld of van een spaarboekje van Belgische rent op de spaarkas, ten minste 100 fr. rente gevende; De inschrijvingen en spaarboekjes moeten aan den bezitter sedert ten minste twee jaren toebehooren.» De eigendom der vrouw wordt den man en die der minderjarige kinderen den vader aangerekend. Hel woord eigenaar vereischl den vollen eigendom; de bloote eigendom of het vruchtgebruik, afzonde:lijk, zijn on voldoende. Twee bijgevoegde stemmen worden toegekend aan de burgers die ten volle dienstigen vriend, verworpen. Ten ge voige uier stemming gaven twee sche penen hun ontslag. In eene volgende zitting kwam dit ontslag ter spraak, en de leden der op positie veiklaaiden dit ontslag te be treuren, daar zij enkel het bestuur van den burgemeester bestrijden. De bu'gemeester aniwooidde dat hij bereid was zich met gansch deriaaa voor het kiezerskorps aan te bieden. Dit voorstel weid aanveeid en M. Bockstael en al de leden van den raad gaven hun ontslag. De kiezing voor de vernieuwing van den gemeenteraad heeft zondag plaats gehad. i Een deel der liberale kandidaten heeft gezegepraald: de lijst der oppositie is niet g* kozen; 4 leden dezer laatste ko men in balloieering met 4 Bocks ae- listen. Op 1700 kiezers waren er maar 1340 tegenwoordig. kasteel vergemakkelijken kon, wanneer hij i„ van het slot was gaan nederzitten. Het af gematte hoofd tegen eenen boom geleund, staarde hij treurig peinzend doordeduister- gioen hi m de plaats aanduidde de voorwerpen, waarop hij steeds het oog lijker te doen onderscheiden. Niet wetende legen den nacht, op eenen korten afstand gematte hoofd tegen eenen boom geleund, i staarde hij treurig peinzend doordeduister- nis op dien puntigen toren, die te midden van het p waarnaar gansch het verlangen zijns levens, heel zijne zlelenzucht zich richtte. Daar, wanneer, iri db kinderjaren, hij het nog niel bestond' aan zijnen vader rekening over zijne daden te vragen, was hij eens ge Jukkig geweest. Toen van eene teedere moe der geliefkoosd, die nu reeds sinds lang achter gindsebén Ir u iel op hel kerkhof zijns gesLcbts begraven lag, van den baron be mind, die toch soms voor hem hel gevaar lijk gelaat verteerderde, was hij wel verre van ie denken dal, na eene tijdruimte, van eenige jaren. hij gedwongen zou zijn gewees', in het g* zicht zijner woning op den killen grond eene rustplaats le zoeken. Zulke gedachten bedroefden hem dermate dal de lianen zijne oogen bevochtigden, en, al was het dal hij hel onmenscheiijz ge drag zijns vaders'hoog laken bleef, gevoel de hij evenwel eer.ig nawee over zijn on buigbare tegenkanting. Ho; veidwaald, hoe plichlig ouders ook zijn, *s h< aan een i 9 EENE GESCHIEDENIS UIT DE XIV* EEUW door P. VAN DELEN.

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1893 | | pagina 1