50a i Woensdag 3 Mei 1893. N' IS. Oil blad Zijn eenige dit- hem zoo morgens i n 6 53 naai Dirnkerke te ver trekken. Deze vo betering in he; verkeer zal aanvang nemen zoohaast het Belgisch gouvernement de da; rtoe noodige wer ken en inrichtingen ter statie van Veur ne zal uitgevoerd hebben, hetgeen hoogst denkelijk met I Juni zal ge schied zijn. DeAmerikaner John Gavorone, die dezer dagen, op eene zonderlinge wijze, ingedrongen was in het kollegie van Nieuport, en dien ten gevolge aange- Een der gevo'gen van de meervoudige stemming is, dat de dorpen voortaan in de wetgevende kiezingen veel meer iu- hel geval was. Niet alleen zullen de buitenlieden, die veel tallijker dan de stedelingen zijn, allen kiezers zijn, maar nog zullen bijna alle familievaders in elk dorp de dubbele stem hebben wegens het huis dat zij be wonen, terwijl ouder de wei kersbevol- gevang en 50 ir. boet, voor dionkensch.ip, DE DOCHTER DER GEVANGENEN door I'. VAN DELEN. Hel geblaf en het gehuil der honden, de noodkie'.cn der bedundm hadden i<cds ruenigen dorper ontwaakt, die vroeger of gelijktijdig met Walter hunne hulp waien komen bieden; maar, daar ongelukkiglijk enige dagen hitte, de bornputten had uit gedroogd, was er niet meer op demping van hel vuur te hopen. E.ndelijk, zijnen vader tusschen de menigte bemerkende, die radeloos, mei ver wilderden blik op de vlammen staarde die ■zijne woning tot assche vetteeren gingen, vaagde het de gefolierde zoon hem te na den ti, boe slecht de stond ook gekozen was hij wilde kost wat ko-t, een einde aan kijr.- droeve onzekerheid. Vader, zegde hij schier snikkend; vader, o straf tnij zoo ik u.cens misdeed, maai ik bid u, Z'g mij toch waar mijne arnic Clara is; om Gods wille, dat mijne t chtg. noote ni< l mede omkome in de vlam men. Gemeentekitzlngen. Er woidt thans uit goede bron ge meld dat hel nieuws door le Patriote door de wereld gezonden, namelijk, dal de gemeentekiezingen van October aan staande, een jaarzouden verdaagd wor den, van allen gioud ontbloot is. Er is door hei gouvernement dies- aangaande geene bishssing genomen; alles doet voorzien dal er geen zal geno men worden en er, volgens gewoonte, tot de gedeeltelijke vernieuwing der gemeenteraden zal overgegaan worden op hel tijdstip door de wet bepaald. dikwijls was komen bezoeken, had hem zoo nien'ge lijding g b'acht door hem had hij vernomen dat zijn vader gestorven was, dat dat zijne goede ren onder zijne s atngenoo- V-n waten verdeeld geworden, en dal ihans e n vreemdeling op h t kasteel zijner ou tlets bevelen gaf; maar wal hij door dezen nooit geweien had, was, waar zijne gade gebleven was. Ondanks alle mogelijke po gingen, hdd Van Ruysbrouck zijnen onge- lukkigen vriend niets aangaande het lot eerer betreurde cchtgenoote kunnen mec'e- deelen, Den dag nu dat de jonge Van Ruys brouck zijnen ouden vriend bezoeken kwam, had deze laatste in gansch treu ige stemming overgebracht. Sedert den morgen had hij onbeweegbaar, op de bank nevens zijne slaaps'ede, de oogen len gronde ge richt, gez-ten, en als achter hem dr deur vin het hok op hare hengsels kraakte, ver ried hem z.ijn hart niel eens de tegenwoor digheid van oenen duurbaren bezoeker. Aytnon, rten gevangene zachtjes nade rende, plaatste hij zich eerbiedig voor he n, stilzwijgend de hand uiis'eker.de om de zijna met wa m gevoel te drukken. (Wordt voortgezet). Verschilli^c tijdingen. Meu verzekert dat er eene merkelijke verbetering zal gebracht woiden aan In t verkeer per ijzetenweg, tussctien Veur- n; en Duinketke. Het bestuur van den NordFrancais beeft eene overeenkomst gesloten ruit hei Belgisch gouvernement, ten einde recht te doen aan de menigvuldige j>o- gingen door de belanghebbende van OetUe landen daartoe aangewend. De trein 1207 die uil Geut vertrekt ten 3.52 en te Veurne ten 6 03 's avonds toenumt, zal ten 6.05 voorn ijden naar Duinkerke. Die zelfde trein zal ’s anderdaags ’s morgens om 8 56 uil Duinketke ver trekken, te Veurne toekomen ten 9.48 en dan voortrijden naai Gent en Brussel. Daarenboven zal een nieuwe trein tusschen Veurne en Duinkerke ingeriebt worden, die avonds ten 7 25 un Dun kerke zal wegi ijden, om hier ten 8.17 toe te komen, en dan 's andeidaags zich juist op het oogenblik van het on hmI Kon het wei zonder inzicht zijn dat hij reeds di ie dagen ter plaats bad rond ge dwaald? i)n vtrunderslelhng dil Waller er eene geroofde gade meende Ie moeten vin den, kwam niemand in den gees', in hij, de jonge nddei.zou zien h bben geschaamd zijn vermoeden des aangaande te veropen baren. Door toedoen van hertog Jan, die Walter om zijne dapperheid beminde, en mogelijk uit eerbied voor zijne hooge geboorte, want in de XIV et uw was men nog verre van aan eene gelijkheid voor de wet te denken, ont kwam bij aan de schrikkelijke straf, den brandstichter bereid, die, bij uitzondering aan die lijden en op aandringen zijns va ders, in eene levtnsdurende gevang* nzitling veranderd werd. En nu, reeds sedert fw'ntig jaren aan deze straf onderworpen, had hij aan al dien lijd op het Steen doorgebracht S;nds was hij zeer verouderd; door gebrek aan oefe ning en door g' durig verdi ietwas er niets meer in hem van die manhaftigheid bijge bleven, dm in vroegere 'ijden hem zoo onl zagwekkend had gemaakt. vriend, Van Rnysbruuck, houden en naar Veurne gebracht werd, is losgelaten. Hel schijnt dat de man niets mispekkeld had, om zijne opslui ting ’i gevang te wettigen; hij heeft a 1 enlijk eene vijs los, naar bel schijnt. M. Mnehiels. professor in de noi- male school van Tuourout, is benoemd tot opziener van het katholiek lager onderwijs voor de dekenij TlioiKO’.'t (oust Zondag na middag is te Oostvle- teren het huis afgebrand van Pieter Des- ramaux Een knecht weid eene ribbe gebroken met door een venster van hel tweede verdiep te springen. Sterfgeval.M de kanonik Pieter- Jacobus Leuridan, pastoer der tio b'- I kerk van St. Salvators te Brugge, is I maandag na middag aldaar overlmfon in den ouderdom van G9 jaren In Ociober laatst had hij zijn jubelfeest van 25 jaar pastoor der hooldkeik gevietd. M. Leuiidan was geboien te Alve- ringhem. Ontslag van minister Ponhis. In den ministerraad, zondag gi h uderi, heeft generaal Pomus officieel aange- kondigd dat hij zijn omslag gat om ge zondheidsredens. De benoeming van zijnen opvolger, generaal Brassine, zal waarschijnlijk nog deze week in het staatsblad verschijnen. en 8 dagen en 26 fr., voor smaad jegens de politie. Decae Edmund, werkman te Grombeke, Lehaye Amand, zwingelaar te Stavele, en Dfcock August, rondteizende muziekant te Merckem, de twee eerste elk 40 fr. en de derd* 16 dagen ge rang en 26 fr. boet, voor slagen. zagiairo Maria, straatzangsler, geboren te Drouph St. Basie, (aangehouden), 3 weken gevang, voor diefle. Zitting van den 14 April. Ooghe Maria, huisvrouw van August Vanderheyde, werkster te Ramscappelle, 8 dagen gevang, voor bedriegelijke ontvreemding. Dewilde Isidoor, werkman te Zarrer., 26 fr. boet, voor stegen. Sansen Richaid, w-rkman te Beerst. 16 dagen gevang en 100 fr. boel, voor jachi- tuisdrijf. Het stelsel-Nyssens. De senaat beeft donderdag het meer voudig stelsel-Nyssens, gelijk het door de kamer gestemd was, aangenomen met 52 stemmen tegen 1 en 14 onlbou- dngen. Dit stelsel is schier door al de dag bladen besproken en beooideeld. Daar het eene nieuwigheid is, kan men over den uitslag niets met zeketheid voorzeggen, maar hierin zijn het meest allen eens, dal hel wet k, waar M. Nys- sens zijnen naarn aan gehecht heelt, een werk van verzoening, rechtvaardigheid en billijkheid is, gansch op de boogie van onzen tijd, en op die voorwaaide kan men geiust den uitslag afwachten. In de stille van zijn kabinet heeft de bekwame piotessor der universiteit van Leuven gewikt, gewogen en vergeleken, de plichten, de belangen en de rechten van eiken burger tegenover elkander in de schaal gelegd, om door zorgvuldige berekening lot eeuen uitslag te komen, welke door reciilvaardigheid en billijk heid worden vereischt; wat men ook ïfgge. ei kan hier geene rekening ge houden zijn van gezindheid of partijen; M. Nyssens heeft, zich boven dat alles plaatsend, een schoon, grootsch en nationaal werk volbracht. llrchtcrlijke kronljk. De korrektionnele rechtbank van Veurne heeft veroordseld Zitting van 13 April. Vanlandschoote S fii, weduwe Anchelis, te Nieuport, 26 fr. bje', voor diefle. Dufour Erans, (bijgenaamd Syssen Lyn- Vloè^zulknutioei^ rondleurder te Veuroe, 10 fr. boel, voor dionkenschap Bolle Vitlal. klokluider en Verhaeghe Klis zijne huisvrouw, werkster beide te D.xmude, «Ik 9 maanden gevangen 26 fr. b >et, voor zedenschennis. Dubuy Rosalia, huisvrouw van Lmpold Froment, werkster Ie Nieuport, 8 dag' n king der steden de dubbele stem eene uitzondering zal blijven. Volgens een der bevoegdste kieswer- kers, zal de meervoudige stemming de katholieke partij veel voordeeliger zijn dan bet geval zou geweest zijn met de huisbewoning met verschillenden taks. Wat ook de uitslag zij, zeker is nei, dat de oud liberale partij ontmoedigd en te neergelagen is, door de stemming van hel stelsel-Nyssens, waaraan zij zich niet had verwacht. vi-rschijnt den Woensdag. onmiddelijK na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs, 5 fr. 'sjaars; met de post 6 fr. Annoncen 20 centimen per regel. De groote 'etter volgens plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. Een N' IS cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. De Annoncen voor Belgte (ter uitsondering der Vlaanderen) en ’tbuitenland worden ontvangen door het Office de Publicitè, Vagdalenastraal, 46, te Brussel. Men schrijft in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker uitgever. Zwarte Nó’nnenstraat. 4. te Veurne, en in ee l’nstkanmor» n. Doch de baron, gansch ontzet door deze verschijning, greep hem bij den arm en riep! Hier, mannen! val hem! hij is het die het vuur ontstoken heeft; strenge rechtvaar digheid zal den ellcndigen booswicht ge schieden! Er hielp geene verschooning de ont aarde vader, in de verblindheid des haats, bereidde eene onterende straf voor zijnen ongelukkigen zoon. Doch de gemeente van Antwerpen, ingevolge hare privilegiën, zich legen ten vonnis verzettende, op eenen harer inwoners gepleegd, was de baron wel genoodzaakt aan de eischen der overmacht te gehoorzamen, die gelukkiglijk hem tot het niet voltrekken van eenen kindermoord verplichten kwam. Binnen de stad teruggekeerd, werd rid der Walter aldaar ter vierschare gebracht. Doch hoe gaarne, in aanzien zijner hooge verdiensleu men hem onschuldig zou heb ben veikl.taid, was er, j immer, geen der rechters die het op zich vei mochi een dus dan.g oordeel te vellen. De haat tusschen vader en zoon was sedert lang n- gekende zaak, en waarom bevond iiij. die d" ouder lijke woning nimmer mdeien mocht, er ta DE VEURNAAR 9 53 1 20 5 45 8 11 9 19 11 1'6 8 motg. 8 00 1 15 6 - 7 28 8 42- 8 56 - 9 02 - 907 - 9 14- 9 21- 9 52 - 9 40 - 9 48 - 9 59 - 11944 12 28 1 33 5 22 7 58 258 646 9 03 5 10 8 07 10 43 - Biuoel (vertrek) Gent Lichtervelde Coitemarck llandzaeine Eessen Zarren Dixmuile Oogtkerke Avccappelle Veurne Adinkeike Ghyvelde Cortftnarcq naai Oostende, 4 55 7 55 10 44, 12 54, 4 36, 5 01. 6 32 7 01 Oosteiide-Coi-temaicq, 5 27, 7 45, 12 09 4 05 6 03. 0 Cortem-IJper 6 44 8 51 1 34 5 12 7 42 IJper-CoriemO 6 5G 9 44 11 57 5 59 6 8 Liehterveldo naar Kortrijk, 5 08, 8 03 11 20. 1 09. 5 18, 5 ‘>3 7 19, hortriik naai l.ielitervcl te en Bru.ge,» 6 17,7 4°, 10 45, 12 23, I 08, 4— 6 27 Brugge naar Kon rijk, 7 45, 9 00 11 Oo 12 45 5'5 6 45, Ostende-Brn-sel 5 10 605 7*'8 8 55 1057 l 11 32 2 42 5 42 8 21 0 0 t-lil—i ii m ii—m—go— y ..-J- i— 10. So EENE GESCHIEDENIS UIT DE XIV* EEL'W Duinkerke (vertrek) Ghy velde Adinkerke Veurne Avecappelle Oostkerke Diimude Eessen Zarren Handiaeme Cortcmarcq Lichtervelde Gent Duinkerke naar Parijs en ’b H‘°rg. Duinkerke (vertr.) 10 4! Ahecht 2 26 Amiens 5 55 Parijs (aankomst). 5 25 avonds Parijs (vertrek) 7 1U Duinkerke (Aan k). 12 13 Nieuport (stad)-Dixniude, 1 34 4 54 6 49 Dixniude-Nieupbrt o n» 2 18 5 41 8 07 5 18 6 34 6 53 6 59 7 04 7 11 7 23 7 34 7 42 7 50 8 02 8 26 10 23 - 3 40 Duinkerke tuk. 8 57 10 52 1054 3 08 5 00 11 31 3 43 5 34 11 49 3 59 5 50 953 II 58 4 07 6 03 1205 4 14 6 11 7 13 10 09 1ï 13 4 22 6 19 7 25 10 19 12 26 4 36 6 31 7 31 10 25 1232 4 42 0 57 7 38 1032 1259 4 49 6 44 7 44 1038 12 45 4 55 6 50 7 54 1047 1255 5 11 6 59 8 05 10 b7 7 16 9 15 1205 Brussel (aank.) 8 24 1 0 38 Parijs naar Duinkerke. ’■ar. nv. ’a morg. 2 45 5 45 6 35 6 16 8 11 8 42 8 01 9 19 9 30 11 25 11 06 11 25 'a rt. s aiorg. morg. 11 05 8 00 6 u5 9 44 1 13 4 01 Nieuport Dixmude-Gent en Veurne Duinkerke 6 44 0 00 7 28 10 25 on^1^— 11IVJKTCf DmmM— Vertrekuren van den ijzerenweg. 1 tot Jh<> vad 9 16 2 43 2 38 5 41 11 41 3 52 5 43 7 19 1 25 5 02 7 29 8 40 1 43 5 14 7 43 910 1 49 520 749 916 1 54 525 754 92i 201 532 801 - 210 539 809 9 32 2 21 5 46 8 20 9 41 2 29 5 56 8 28 2 38 6 03 8 35 9 51 10 06 10 39 11 08 6 00 6 32 G 48 4 43 6 58 7 05 1001 4 57 5 06 5 12 5 19 5 25 5 34 5 49 2 56 4 07 v’

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1893 | | pagina 1