Woensdag 10 Mei 1893. IV 19. !'5 i Dit blad ■r; 1 Edele Van Moerkerke sprak de jon - Neemt, bij voorbeeld, bet arrondisse- het geloof, do standvastigheid. Alle deze hoedanigheden zullen hun ne werking in de kiezingen vergezellen en zij zullen ze, met het bewustzijn hun ner macht, ten dienste stellen hunner wettige eischen, zoo op politiek als op staathuishoudkundig gebied. hel maatschappelijK lichaam waarvan zij deel maakt. Indien de Staal te koil doet aan den landbouw, Nijverheid cn Stemrecht. Het katholiek dagblad Ie Courrier de l'Escaut, verschijnende te Doornik, deelt de volgende zeer gegronde overwegin gen mede De twee groote Nijverheden welke Belgie verdeelen zijn de Landbouw en de Kolennijverheid. Dat men deze met elkander vergelijke en men zal op tref fende wijze de groote belangrijkheid van den landbouw zien uitschijnen. De landbouwbevolking bereikt het getal van 1.250,000 personen; de kolen- ntjverheid gebruikt er slechts 165 000. Wat biengen, ieder jaar, de nijver heden op, in belasting aan den Slaat Weipt eenen oogslag op de be groeting en gij zult zien dat voor dit jaar, de kolennijverheid slechts één millioen in de Staatskas stort, welk cijfer nog de middelmaat overtreft, ter wijl de landbouw meer dan veertig mil Hoen belastingen betaalt dus veertigniaal meer dan de kolennijverheid. Welk belang heeft de landbouw, onder andere oogpunten De meer derheid der Belgische werklieden leeft van den landbouw; de voorspoed van den landbouw is voordeelig aan allen, zoowel aan de verbruikers als aan de voortbrengers. Is dal ook zoo met de kolennijverheid De landbouw trekt bijna geheel zijne kracht, bijna al zijne bestanddeelen uit den luchtkring, waarvan de lagen, die gedurig vernieuwd worden op de opper vlakte van den grond, eenen onuilpiit- baren voorraad uitmaken. Zoo bijvoorbeeld, op 100 kilos tarwe, slroo inbegrepen, zijn 93 kilos gevotmd van stoffen uitsluitend uit den luchtkiing genomen; het overige alleen is uit den grond geput. Welnu, de lucht is nagenoeg overal gelijk en wordt nooit e_ '■ggsasewf— tt. DE DOCHTER DER GEVANGENEN «5°— E‘n glimlach van tevredenheid straalde alsdan op de wezenstrekken van Waiter, en den zoon zijns overledenen vriends bij do hand vattende, dwong hij hem nevens zich op de b..nk plaats Ie nemen. N i eenige stonden van diepe stilzwijgen- heid sprak eindelijk de gevangene, zonder de droefheid te merken die op het gelaat des jongelings echter zoo zichtbaar ge schreven stond. Gij komt mij wederom bezoeken, mijn beste Aymon, en gij beirouwdel er op in den gevangene meer geiusthjid, meer ge latenheid te vindenJammer! sinds 20 jaren heeft hij aan uwen vader en aan u, bij ieder afscheid beloofd, zijn lot met oveigeving te zullen dragen, en evenwel was ieder weder zien eene teleurstelling voor den gevoeligen vriend. O, h t isenwaar dai de mensch zich aan het ongeluk wenden kan; de dag van morgen zal mij bitterder zijn dan die van heden, en de banken die mij kwellen zul len mij meer bezecren dan op den eersten dag mijner gevangneming. verschijnt den Woensdag, onmiddelijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 fr. 'sjaars; met de post 6 fr. Annoncen 20 ceutimen per regel. Dé groote letter volgens plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. Een Nr 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. De Annonce» voor Belgie (ter uitzondering der Vlaanderen) en ’{buitenland worden ontvangen door het Office de Publicitè, Magdalenaslraat, 46, te Brussel. Men si hi ijlt in bij BONHOMME-RÏCKASEYS. drukker uitgever. Zwarte Nonnenstraat, 4, te Veurne, en in de Postkantooren. deele der nijverheid, terbr ekt bij het evenwicht endensamerihangde: bestand- deelen van ons maatschappelijk leven. Ziedaar de belangrijkheid der buiten bevolking voor een volk, voor de samen leving. En nochtans hoe is 't moge lijk zien wij dat de landbouwklas sedert lang, door de politiek opgeofterd wordt aan de eischen der groot-nijver- beid en der groote handelssteden. ment Doornik, een hoofdzakelijk land- j bekommeringen welke noodlottig ver- bouwdistrikt, bevallende voor de vier bonden zijn aan de optreding van elke uitgeput. De nijverheid, daarentegen, pul hare grondstoffen uit den grond, dien zij daardoor verarn t; Ofwel zij ontleent j hare grondstoffen aan den landbouw. Alzoo trekt de kolennijverbeid de kolen uil den grond en pul zij onze nijver- beids-bassijns uil. De laken- en lijn- IJzerenweg.Vertrekuren. 1 Mei Ia den Senaat heeft M. de baron de Coninck de Merc- kem, senator van Veurne Dixmude, woensdag zijn voorstel ontwikkeld be trekkelijk de beteugeling van het twee gevecht. Hij besta; igde dal er meer moed noodig is om het tweegevecht af te wijzen dan het aan te nemen, De openbare meening en de dag bladen veiooideelen het tweegevecht, en het is te verhopen dat er geene ma gistraten meer zullen gevonden worden, welke genadevragen zullen onderteeke- nen, ten voordeele der veroordeelden voor tweegevecht. In Engeland worden de strengste straffen toegepasl op de tweevechters. Veel andeie landen zijn niet min ongenadig. Het Belgisch gerecht vonnist de mis daad van het tweegevecht als et we een voudige kleenigheiden noglans wat verschil is er tusschen een moordenaar en een tweevechter die zijnen tegen strever dood De redenaar doet de straff m kennen welke hij tegen tweevechters wer.scht te zien invoeren. Veel lieden denken dal de voorgc- stelde straffen nog niet streng genoeg zijn. Een arme werkman die door eene ongelukkige messteek eenen man doodt, krijgt 40 jaar dwangai huid, maar hot is geheel anders met een n iweevecltie' men weet met wat uitvloden om hem te verschoonen ’t Gerecht moet gelijk zjn voor iedereen. Mijn vocstel is niet ie j strong, enkel vrees ik dat het niet streng genoeg toegepast worde. Hei voorstel wordt in uanmeiking ge nomen. dal uw vader zulks insgelijks zou h bben gedaan. Ik dank de Godheid dat ik dien dag ten minste kalm en rustig was in mijnen verguldt n 1-vensloop zijn er van die stonden dat ik u dwaas en zinneloos zou hebben genoemd, om uit liehl-i der niensch- heid een geluk in de weegschaal te stellen, dal gij zoo wel genieten kun’. Eu toch heb ik misdaan, edele vriend; in het ongelijk leen, waaronder ik zucht, boet ik slechts de straf voor een schuldig vertreden mijner plichten. Het is met innige schaamte d it ik h ‘t moet bekennen, maar sinds het oogenblik dat ik dit meisje, om haar tegen de woede des volks tc beveili gen, tot mij heb genomen, heb ik eene on geoorloofde neiging tol haar, ongloovige, in mijn binnenst voelen ontstaan; medelijden, eerbied, bewondering waren de gewaar wordingen die mij opvolgens tol een hope- looze liefde moesten voorbereiden. En nu, ondanks al het verdriet dal ik sedert dan heb gesmaakt, is zij niets verkoeld. Had gij er u ernstig op toegelegd, hot was uw plicht zulke gevoelens in uw hart te dooven; maar spreek voort ik vrees de oor zaak van uwe ongenade te vermoeden. De jongeling zuchtte cn anlwooidde (Wordt voortgezel). waad weverijen, de houtbewerking, de raffineerderijen, stokerijen, brouwerijen, -------- maalderijen, slachterijen, enz. enz. ge- Dal is reeds tamelijk steik. Doch, hoe- i I veel landbouwers waren er onder die I 1728 buitenkiezers Nauwelijk 800. In vergelijking met den landbouw i Want, onder het vijfmaal door bet libe- zijn de andere nijverheden dus in de on- ralismus vervalscht kiesstelsel, hadden zekerheid en de onbestendigheid; zij zeer aanzienlijke boeren geen slemrech’. hangen af van den voorspoed der land bouwbevolking. omwenteling, behoudsgezind en dienstig, getrouw aan troon en Kerk, heeft eenen afkeer van het vernielend so- cialismus. op al deze punten ia haar gedrag gansch het tegenovergestelde van dat der nijveiheidswerklieden. »f samenleving de rol van behoudster en vernieuwster des bloeds van het volksias. De statistieken bewijzen klaar dal, in de groote steJen en nijverheidsstreken, de overtollig» bevolking, de slechte voor waarden der gezondueidsvoorzoig en ('e onzedelijkheid de onvruchibaarheid en de krachten van liet tas, na eenige ge slachten, doen opdrogen. Allen moeten erkennen dat de bui tenbevolking, onder andere, voor taak steden Leuze, Antoing, Peiuwelz, Door- nieuwigheid, doch (kar dit kiesstelsel nik, 54,000 inwoners en voor het uit- 1 eindelijk, ten vooideele van den buiten, sluitend landelijk gedeelte, 102,000 degelijkheid voor de wet invoert, stelt inwoners. i het ons gerust voor de toekom. t. Want, Onder het cijnsstelsel aan fr. 42,32 heigeen over ’t algemeen den aard der dat thans herzien is, hadden de 54,000 buitenlieden onderscheidt, is de kalmte, inwoners der steden 1060 kiezers en de I 102,000 inwoners van den buiten 4728. aan de bubenlieden hun beste wapen om hunne eischen te doen gelden hel stemrecht. Ziedaar zegt de Courrier de l’Escaut ten slotte waarom wij ons 1 bij de herziening hebben aangesloten. Wij hebben in eene heromwei king van hei kiesstelsel eene rechtvaardige her- stelling gezien van den wcderzijd.-chen «Als men dit vei schijnsel van nabij invloed der verschillende tkonomische beschouwt, wordt men er nogal gemak- faktoren van het land, zoowel als eene kelijk de natuurlijke redens van gewaar, i biliijke politieke hervorming. Het art. 47 laat ons met zonder de door eene onbegrijpelijke boosheid gedte- verr, mij niet ais haren moordenaar uiige roepen had En ware bet nu slechts het onwetend gemeen, dal men om zijne dom- maar bloedverwanten, allen legg> n mij oenen dood ten laste, die de afgrijselijkste mis daad zou zijn, ware hel dal zij in ’l gemoed oens kinds kon worden uitgedacht. 4,.De gevangene schudde hel hoofde ten teeken van ongeloof. ..i Ach! gmg de jongeling voortop den loon eener zware moedeloosheid; na dat hij zijn tranen afgedroogd had, gij weet het, go de vriend, toen ik u de laatse maal bezoeken kwam, dit ik u dan al de buiten sporigheden, opzichtens de joden gepleegd, heb verhaald. Gij hebt gehuiverd bij de tafereelen van bloed en moord, die’t domme bijgeloof en de dwaz> opgewondenheid des volks deden voltrekken. En als ik u mijne halfgelukte poging vei haalde, om ten min ste eenige ongelukkige varvo'gden aan den dood Ie onttrekken, dan heb' gij er in toe- g'juicht, en onder eene vaderlijke omhel zing hebt gij mij er geluk on gewenscht. i Ja, ik heb er in toegejuicht, ik wist haar verlies ook gegriefd heeft, zou ik mij geling op treurigen loon, hoe diep mij evenwel aan l gewoon lot aller kinderen uw lijden ook grieft, is hel met om u er in hebben kunnen onderwerpen, zoo het volk, te troosten dal ik heden gekomen ben. O. Jh—h«;,i „,.,i.u. zoo eens mijn vader het vermocht u weinige stonden van moed en zelfsopoffering in Ie boezemen, tracht dan ook, uit erkentenis, uit rned( lijden, zijnen zoon op te beuren uit berd mi.ochten kon, m.’ar edelen, hel doodend verdriet, waaraan bij Ihans ten prooi geleverd is. Van Moerkerke aanzag den jongeling in het aangezicht, en de hand hervattende, die in den eersten stond van verbazmg hem ontvallen was, voelde hij dat zij koorts achtig beefde. Gansch ontroerd, sprak bij Mijn zoon, welk onheil heeft u dan getroff n? De laatste maal dal ik u zag, waart gij zoo fier, zoo wel te moede dat het mij gansch verheugde. Zou dan het strenge lot, dat ten minste mijnen broeder heeft ge- spaaid, zijn kind tot slachtoffer hebben gekozen? Maar, goede Aymon, ging hij voort, niet waar, het is sh chis eene gewone ramp die u getreilea heef De pest, die daar buiten woedt en d;e mij hier niet vin den wil, heeft mogelijk u van uwe gelie'de moeder ontroofd? Gij hebt ’t gezegd, ed-h vriend, mijne goede moeder is het slahloffer geworden van de gemeene ramp; maar hoe diep mij j l Wie was er kiezer op hel dorp Eenige 1 groote boeren eigenaars, maar vooral De buitenbevolking vijandig aan alle de koopman, de rentenier, de slachter gods- en dikwijls de berber gier, al lieden met patent. Er waren dus, krachtens behendige kieswetten, nauwelijks 800 kiezers dte rechtstreeks belang hadden bij de op beuring van den landbouw, in een kie- De buitenbevolking vervult in de zerskorps van ongeveer 3,700 kiezere '"i-’.”-'-- --1 i En men is vei wonderd dat, sedert dertig jaren, hel arrondissement Doornik ver tegenwoordigers kiest die nooit eenen maatregel ten voordeele van den land bouw hebben geëischt En bel is overal hetzelfde Op 24.000 kieZers van bet arrondissement tellen Bi ussel en de voorsteden er 21,000 endebui'en 3 000. Op 15,000 te Ant werpen telden de stad en voorsteden er - omtrent 11,000. Gent en Luik leverden r..k.r^..‘.V!u S ^zelfde evenredigheden op. j Het liberalismus wist dat het niets te verwachten had van den buiten. Ook I heelt bel hem al bet mogelijke kwaad landbouw of dezen vernmlrgt en voor- deel nJijve,.lieids. centrums, dte hem zijne beste troepen aanbrengen. Eeist en vooral ontnam het raffineerderijen, stokerijen, brouwerijen, bruiken slechts grondstoffen die bun door den landbouw worden geleverd. 1 8 onnMHaEKSEapKacBQBzaaBMMaMflKaMMbj 50’ jaargang. EENE GESCHIEDENIS UIT DE XIV* EEl’W door P. VAN DELEN. —P ■■iMill— H—IIIITHIWIMil MMM» ijiMI rillll I ill! Ml 11 III i» UB rfiTU'liTTTnT trWTFI 11 44 3 51 5 43 7 19 1 36. 6 06, 8 35 9 53 2 38 o o t» 9 54 4 07 11 08 Duinlierle-Brii«»*l- 6 10 34. 3 08, 5 00. Venrne. 4 43 6 58 9 53 11 58 4 07, 6 03,».» Gent 7 16. 9 15 12 05. 2 58 6 46, 9 03 Aunt Biussel 8 24 10 38 12 28 1 20 5 10 807 10 43 B-tissrl naar Veuine-Dumkeike, 6 00 9 16 inorg. 2 43, 5 41 na middag. V. Gent, 5 18 7 28 A. Vruri.o 7 49. 9 49, V. Vrurne, 7 50 9 48 A. Du.nk. 8 57 10 52

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1893 | | pagina 1