50“ jaargang. Woensdag 17 Mei 1893. V 20. beschaven, (Wordt voortgezet). De nieuwe kieswet. De minister van binnenlandsche zaken heeft aan de gouverneurs der provintien eenen omzendbrief gestuurd, ten einde aan de gemeenten de noodige aan wijzin gen te geven, om onmiddelijk de kie zerslijsten op te maken op de basis van het nieuw art. 47, bij zooverre dat men later enkel nog den naam van dezen hebbe bij te voegen die een openbaar ambt of professie uitoefenen, waarbij de kennissen van een middelbaar hoo- ger onderwijs vereischt zijn; alsook de personen uit bet kiezerskorps te vermij den, die aan de gestelde voorwaarden niet voldoen. IJzerénvvejj. Vertrekuren. 1 Mei lige voorwendsels, h.eld zij zich g stadig van mij afgezonderd. Meermaals bemerkte ik dat zij verlangde mij iets te bekennen, doch, daar ik door zoovele slagen te zamen getroffen, in eenen ziekelijken staat ver keerde. vermocht zij het, denkelijk op zich zelve niet, dien toestand door een wreed vaarwel te verergeren, en hem aan zich zel- ven over te laten, die eens haar redder is geweest. Even als ik, dobberde nu het kind besluiteloos tusschen plicht en gevoel hare godsdienst en de bekommernis der gewetens spraken luide tol haar hart. Dan, eenen na middag, wanneer zij mij het eten bood en zij zich wederom, als naar gewoonte, verwijderen wilden, dwong ik naar aan tafel plaats te nemen, indieti zij wilde dat ik zelfs iets nuttigen zou. Zij aar zelde, weigerde wederom onder eenig voor- bevel, zegde zij met besluit, dat zij niet Verscheidenheden. De aangekondigde «zondagspostze- gel,» zooals hij reeds gedoopt geweest is, en die beteekent dit een brief, den zaterdagavond in debus gesteken,enkel ’s maandags moet worden besteld, zal nu in omloop gebracht worden. De nieuwe Senaatkiezers. Een ganseh nieuw stelsel gaat in ons land ingevoerd worden voor de Senaat- kiezingen, ten minste indien de beslis singen, door de hetziemngscommissie van den Senaat genomen, de vereischte meerderheid der twee derden in de Kamers bekomen. Wij zullen in eenige korte woorden dit stelsel uitleggen, waaraan men den naam geeft van kiezing in twee graden. De senateurs zullen niet rechtstreeks benoemd worden door het kiezerskorps, maar door bijzondere vergaderingen van afgeveerdigden, daartoe gekozen en wier mandaat 8 jaar zou duren. De kiezers in eersten graad zouden dezelfden zijn als die voor de Kamer, doch zij moeten 35 jaar oud zijn. Die kiezers zullen een zeker getal af geveerdigden benoemen, die op hunne beurt moeten voldoen aan zekere voor waarden van ouderdom, fortuin of be kwaamheid. Moet er eene senaalkiezing plaats hebben, dan vergaderen die atgeveer- digden zich met de volksvertegenwoor digers en provinciale raadsleden van het kiesdistrikt, en is deze vergade ring die de Senateurs kiest. Zooals men ziet, is het stelsel tame lijk ingewikkeld, en al de voorwaarden zijn er nog niet juist van bepaald. De herzieningscommissie van den Se naat heeft tot nu toe nog maar de grond beginselen van het nieuwe stelsel ge- gestemd. Dit blad verschijnt den Woensdag, onmiddelijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 fr. 'sjaars; met de post 6 fr. Annoncen 20 centimen per regel. De gr iote letter volgens plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. Een Nr 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. De Annonren voor Btlgie (ter uitzondering der Vlaanderen) en ’[buitenland worden ontvangen door het Office öe Publicitê, Magdalenastrgal, 46, te Brussel. Men schrijft in bij BONHOMME-RYGKASEYS, drukker uitgever. Zwarte Nonnenslruat, 4, te Veürne, en in de PoStkantöóren. Vroeger bestondt gij niet voor de libéralen; vroeger kenden u die bazen niet dan om u te beschimpen en te laste ren, omdat zij toch niets van u te vei- hopen hadden, gij kondet aan hunnen winkel noch voor noch nadeel doen. Doch nu eindelijk is de kaart gekeerd; de boer is iets geworden, hij krijgt «temrecht vele buitenlieden gaan be schikken over een, twee zelfs over drie stemmen. En nu ook gaan zij waarde krijgen in de oogen der liberalenmaar brave menschen, bedriegt u niet; ’t zijl gij niet, die gaat tellen voor ben, ’t is uwe stem Uw persoon, uwe belangen uwe familie, uw welzijn, dat alles zal, even gelijk eertijds, nietigheid voor ben zijn, uwe stem alleen zullen zij beloeren en om haar te bekomen, zullen zij alles in spannen. Van nu af, eer dat de nieuwe kieswet opgesteld is, kondigen zij reeds hunne komst aan en nog eenige weken dan werpen zij zich op u gelijk de wol- op hunne prooi. Zij zullen in schapenvel len komen, maar gij zult ze gemakkelijk et kennen.... O ja, de liberale gazet gaat tot de boeien komen; maar de boeren zullen haren onzuivere» omgang van de hand wijzen, hunne huizen sluiten voor hare komst en, als ze ooit binnensluipt, eenen tak meer op den haard werpen om baar met grootere zekerheid den weg der schouw te wijzen. Als een liberaal olad een hi.is inkomt, loopt al wat boer en burger het duurbaaiste is gevaar: ge rustheid en vrede van den huiselijker! kring, getrouwheid aan de Kerk en Godsdienst, zedigheid en eerbaarheid (lei jongelieden. Én de boeren weten dat en, indien zij hei niet wisten, behoeven zij slechts rond hen te zien. Het Walen land is bet land van belofte volgens de geuzenpapieren, omdat z;j daar gewerkt hebben en aanhoord geworden zijn. Nu, in het Walenland is het volk bedorven; daar is geen Godsdienst meer, daar be staat geen huiselijke baard en familiele ven meer, daar wordt de eigendom niet meer geëerbiedigd, daar zijn de zeden verloren, daar zijn de houders van slechte huide meesters, daar zijn de werklieden de speelballen van derazende socialisten die ze voor hunne hersenschimmen langs de straten doen doodschieten Dat alles is het werk der liberale drukpers Roeren, hoedt u voor hare verpesting: gi; djt vei winigd. Hoeren en Brnkpers. Onze buitenlieden on boeren, zoo als men eenvoudiger en gezelliger zegt hebben tot nu toe niet bestaan voor de liberale drukpers, de liberale druk pers, de liberale redenaars, indien zij z ch ooit gewaardigden over den boer te spreken, deden het om hem te belee- digen en te vernederen, te beschimpen en te lasteren. Het zou een niet onaar dig. doch ook, niet heel «appetijtelijk werk zijn in de liberale papieren al de scheldwoorden bijeen te zoeken, die zij, sedert jaren, de boeren naar het hoofd geworpen hebben. Die scheldwoorden zijn voor het meester, deel zoo laag, zoo Uitnemend laf, dal men de tang zou moe ten gebruiken om ze te verzamelen en dat men geen enkel drukker zou vinden, die aan deze vreemdsoortige lijst zijne pers zou willen vuil maken. Nu opeens verandert dat allemaal. De liberale bladen, groot en klein, kondi gen aan dat zij zich met de boeren gaan bezighouden; zij gaan ze beschaven, verlossen en vellichten. Tot nu loe hééft <le boer verdrukt gegaan onder het sla venjuk der pastoors, die hem in de on- wetenheid hebben gedompeld gelaten eindelijk gaal hij een vrij man woiden en het hoofd tegen zijne verdrukkers op steken. De boer heeft tot nu toe honger geleden er. niets anders dan gebrek gekend, voortaun gaat hij zwemmen in de aangenaamste weelde in den zaligsten overvloed. En dat alles gaat hem de liberale drukpers schenken, zoo maar op eens uit zuivere genegenheid, uit zuivere liefde. Boeren, mijne goede vrienden, wat zegt gij van die stoeterij Mij dunkt, terwijl ik zoo gezellig met u zit te kouten dat ik u voor dat alles onge- loovig de schouders zie ophalen, ik lees den twijfel in uwen zoo franken oog slag. Gij hebt gelijk, duizenmaal gelijk, wam de genv.onpapieren houden u dood eenvoudig voor den zot. rusten, zij brak de reeds zoo gewordene oogenblikken van zoo ernstig mogelijk af en, onder verschil- Wie dat er zal kiezer zijn voor de Kamer. Om ËÉNE STEM te hebben, moet men 4" 25 jaar oud zijn; 2“ Sedert een jaar in dezelfde ge meente gehuisvest zijn; 3° Door de wet van onweerdigheid niet uitgesloten zijn. TWEE STEMMEN. 4” Voor de burgers die 35 jaar oud zijn, gehuwd of weduwaar met wettige kinderen, aan den staat 5 fr. persoon lijke belastingen betalen wegens de buizen of gebouwen die men bekleedt, *t en zij men uil reden van zijne bedie ning zoude ontheven zijn. 2° 25 jaar oud zijn, en eigenaar zijn ’t zij 1° van eenen eigendom, ter weerde van ten minste 2000 frank, te schatten vo'gens het kada>traal inkomen, of van beurtenissen u heeft gebracht? Nu uwe moeder gestorven is, hebt gij denkelijk eene geschiktere schuilplaats dan uwo wo ning voor die maagd gevonden? Ach, ja! zij heeft dezelve wel ondanks mij verlaten. Nimmer nog zal ik den stond vergeten op welken zij, als het doodsvonnis mijner ziel, mij hel eeuwig vaarwel toe riep!Nauwelijks waren de eerste dagen van droefheid voorbij, die wij na den dood mijner moeder zonder argwaan onafscheid baar van elkander doorbra’chten; nauwelijks was het grievende leed een weinig bedaard, of ik begon aan de schielijke afgetrokken heid van Maria te ontwaren dat er in haar gemoed eene ernstige bezwaarnis aangaande haren toestand was oakhan. Daar de pest i en de oneer eenieder van onze woning ver- wijderd had, gevoelde ik wel dat het i hebt gij veel om uwe schuld' geboet, nog- i met eenen jongeling te vei blijven. ...l met zelde, weigerde wederom onder eenig voor- hare maagdelijke-waardigheid streed alleen j wendsel ei edelijk, op mijn uitdrukkelijk mat Aonon innffAl.nff i» vp.hinunn. bevel, zegde zij met besluit, dat zij niet Mijn bij wezen scheen hare ziel Ie ont- I alleen aan tafel n el aanzitten zou, maar dat zeldzaam hare plicht, dal haar geweten ban dwong onderhoud zelfs mijne wonig te verlaten. 1 belaadde, word ik nu op straat ten biiteiste beleedigd. De hertog, bij Wien ik op het smadelijks! beschnluigd hen. heelt mij nu ook met zijnen vloek komen treffen. De hertog riep de gevangene. De hertog, die de lichtzinnigste der menschen geworden is. aan den algeniee- nen roep gehoor gevende, heeft mij van mijne ridderlijke waardigheid vervallen verklaard; mijne, wapens, hel zwaard, door mijnen vader zoo roemrijk gemaakt, is mij, uit name des vorsten, atg ëischt geworden. Het is de zoon van den dapperen Van Ruys- brouck niet meer toegelateu eenig wapenie dragen. Van Moerkerke zag zwijgend voor zich, hij b:achl de hand aan het voorhoofd alsof een gevoel van schaamte hem hadda be vangen. In uw onheil, sprak hij eindelijk, DE DOCHTER DER GEVANGENEN door P. VAN DELEN. Mijne moeder is aan de vreeselijke zwarte pest gestorven. Ik zal niet spreken van haai lij icn, waaronder zij m onze han- d n bezwi-Kfn is. Maiia heelt haar ver- phegv, zij heeft haar bijgestaan, wanneer al de dienstboden, door de vrees van be- smetting veij.agd, hunne goede meesleresse hadden verlaten. O, zij had moeder zoo bef. hel arm meisje was zoo dankbaar voor de schuilplaats die men haar gegeven had, en de vrouw beminde het kind evenzeer. In haar vroom kristen gemoed koesterde zij eene hoop, die eene omijdige dood mogelijk alleen verijdeld heeften noglans ondanks hare wederkeerige liefde, werd bij o., n het volk de dood mijner moeder aan de j tans heb ik hel lecht niet streng on de maagd ten laste gelegd. Ik ook werd ;n dit beradenheid der jonkheid te zijn. Mia- wat gruwelstuk betrokken, en van diezelfde doet gij nu om u uit den zonderlingen loe- menigte, die vioeg.r mij met zegeningen stand te redden, waarin de loop der ge- een kadastraal inkomen in betrekking met die weerde, 2°’t zij van eene in schrijving op hel grootboek der open bare schuld of een renteboekje ter spaaikas van ten minste 400 fr. kroos. De inschi ijving of dat boekje moeten aan den eigenaar toebehooren sedert ten minste twee jaar. De eigendommen der vrouw wot den aan den echtgenoot, die der mindeijarigen aan den vader toegerekend. DRIE STEMMEN. 4° Voor de burgers die 35 jaar oud. zijn; gehuwd of weduwaar met wettige kinderen; eene persoonlijke belasting betalen aan den Staat van 5 fr.; eenen eigendom bezitten van 2000 Ir. weerde, of eene inschrijving of renlboekje van 400 fr. kroos. 2° voor de burgers die 25 jaar oud zijn en zich in een der volgende gevallen bevindende A. Een diploom bezitten van hooger onderwijs of een gerechtiglijk bekrach tigd certifikaat dat men volledige leer gangen van het middelbaar onderwijs van den hoogsten graad gevolgd heeft, ’t zij in een openbaar, T tij in vrije ge stichten. R. Eene bediening uitoefenen of uit geoefend hebben, eenen post bekleeden of bekleed hebben die de kennissen van hooger middelbaar onderwijs veronder stellen. DE VEURNAAR -.TT Duinkerk.-Brussel, 6 10 34. 3 08, 5 00, Veurne. 4 43 6 38. 0 53, 11 58. 4 07, 6 03, Geut 7 16 9 13. 11 05, 1 58, 6 46, 9 03 Aauk. Bruuel 8 34 40 38 43 58 4 «0 5 10 8 07 10 43 Urusk«1 na«r Veuine-Duinkerke, 6 00 9 16 morg. 43, 5 41 i» middjg. V. Gent, 5 18 7 18 A. Veurne 7 49. 9 49, V. Veurne, 7 50 9 48 A. Dmuk. 8 57 10 52 41 44 3 53 5 43 7 19 3 36, 6 06, 8 35 9 53 2 38 9 54 4 07 i» 41 08 UJL U_. --on T- i x 1» EWE GESCHIEDENIS UIT DE XIV* EEUW

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1893 | | pagina 1