Nr 22. Woensdag 31 Mei 1893. 50* jaargang. rijders loekomen omliggende zijn ook verwacht. Het zal dal geloofsbegrippen u zeggen i bracht mij waarlijk als tot wanhoop ton mnettehoon nn dezen stond hot on voel v:in nl eene zoo er voor- j uwe De volgende wijdingen hebben j morgend in de lloofdkerk te Biugge plaats gehad Priesters A. Vrambout. van Pope- kelijk schouwspel wezen, en men vei- wacht zich aan eenen buitengewoner! toeloop van volk. Broeders Archangelus, van Turnhout, en Isidorus, van Antwerpen, Capucijnen. DiakensA. Depoorler, van Brugge; J. Lammens, van Brugge; 1*1. Butaye, van Beveren-bij-Bousbiugge; A. Caf- meyer, van Ste Kruis; A. Camerlynck, van Reninghelst; A. Comeyne, van Pol- linchove; A. Dassonville, van Lendelede; Bern. Desaegher, van Harinsrhe; E. D’liuvettere, van Ruysselede; P. Yserbyt, 6 oo Kermis van Bewesterpoort 4 Juni Men kondigt ons aan dat de loopstrijd 61 waarom beschuldigt gij ons zoo iichtzinn'g van ontoegeeflijkheid; en wat gij mij zegt aangadnde' de belofte van uwe moeder ge daan, ik acht mij'niet verbonden aan een besluit, in een oogenblik van zielenvervoe ring genomen haar lijden was ook zoo bitter, zoo hevig!.... Ach! weet gij wel dat hel mijne schande is die gij vraagt Ik ook, indu n mijn geluk mij meer dan uwe digheid aan het harte iag, zou i dergelijks kunnen eischen vriend, om dal gij hem haten moet! Ay.non, sprak zij zoo kalm cn ge laten. na dat ik, aan haren wensch gehoor zaamd hebbende, van den grond was op Moll. Kattiol. zonder strijd.gekoz. Santhoven. De twee katholieke kandidaten zijn zonder strijd gekozen. Eickeren. De katholieke kandidaat zegepraalt met 440 stemmen. Weslerloo. Strijd tusschen katbo lieken. M Naets wordt gekozen. ik iels, kon ik mei opoffering van mijn leven it iels van al het verlorene wedergeven! Maar wat kunnen de wenschen van haar die zelve arm en vervolgd is!.... Hare zachtverwijtende woorden en de tranen waarmede zij hare rede eindigde, ontroerden mijn hart; ik gevoelde berouw over mijne onheusche uitdi ukking. In geest vervoering viel ik geknield voor haar ten gronde. Maria, snikte ik, ach! vergeef aan eenen zinnelooze de onbedachie woor den, die hij tot u spreekt; maar, lieve, gij vei staal wel dat het toch wreed zou zijn mij te verlaten op een oogenblik dal, g lijk gij zelve zegt, mij alles den itig keert. Ik zou ze kunnen vergeten de gunsten des vor sten; ik kan ze missen en verachten de liefde en de to-juiehingen des volks; ik zou mij kunnen irooslen in hel verlies mijner moe der, zoo ik sltchts mei u, haar eene eerbie dige herinnering loedragen kou!... Meent gij, wanneer, op het oogenbl.k van onder de grievendste pijnen te bezwijken, mijne moeder u uitnoodigde uwe dwaalleer te verlaten, dal zij, dan ook niet dacht aan de toekomst van haren zoon!....Gij hebt het evenwel beloofd, zoele vriendin; de vurige, gevaarvolle omhelz ng, de kus DE DOCHTER DER GEVANGENEN •iS°3i1) ||a> zegde ik op billei verwijlenden toon. nu dat Van Ruy brouck alles ver loten heeft, nu dal hij ongelukkig is, is hel ook wel eenvoudig dat ieder hem verlate; d, ch van u, Maria, had ik ten minste op Hel meisje voelde zich gekwetst, al hans sprak zij tol mij met stoornis op het gelaat; Ik dacht niet, Aymon, dat gij mij aan een pijnlijk voorval zoudl hebben doen her inneren om mij te doen gevoelen dat ik u verplicht ben.... Maar, goede vriend, Voer zij voort op eene badaarde en met zoo slreelende slem, zoudt gij w.llen dal ik voor ons beider ongeluk, eer, rust, ja zalig heid misschien, slachtofferde uil erken'enis voor eene daad, die gij overigens als waar dige ridder vei plicht waart te vervullen..,. O, ik weet hel. Aymon, het is voor mij dal Rij ongelukkig gewordt n zijl; om mij heeft u alles den rug gekeerd zoo bel volk u roij.aan vervolgt, zoo vorst en edelen u misachten, !ïng om mif o^d'nTls^haa^ B,ond w3aiHiede Priesterlijke benoemingen. M. Baert-De Mueienaere, J zcele;coadjutor te Dadizeele, M. Roeien», gc- I wezen coadjutor te Jonckershove. Dumkeike hebben hunne medewerking aicooi- en petroclvaten zijn gesprongen. Er is voor beloofd, en zullen mei hunne sterkste j rijders loekomen Ui Veie onafhankelijke rijders van het t zaterdag omliggende zijn ook verwacht. Hel zal voor iedereen een zeldzaam en aantrek- j ringtie; 11. Baira, van Alveringhem; E. Cany, van Meenen; A. Declerck, van i Kortiijk, P. Demeester, var. Rousselaeie; i E Deiimpel, van Staden; A. Dierick van Iseghem; E. Egels, van Thourow; M. Lefevre, van Meenen; L. Nevrjm, van Oudenburg; Th. Plouvier, van Kemmel; Ach. Six, van Lome; G. Vandenbosch. van Thiell; K Vaneecke, van Elverdin- PROVINCIALE KIEZINGEN. Zondag hebben in verscheidene kan tons gedeeltelijke kiezingen plaatsgehad, om afgestorvene ofonlslaggevende leden te vervangen. Zie hier den uitslag. Thielt. I' katholiek, is zonder strijd gekozen, in vervanging van zijn schoonvader, wijlen M. Leo De Mü jlenaeie. Dender monde. Geer, strijd. M. O. Vei meescli, katholiek, gekozen. Waarschoot. Snijd tusschen twee katholieken. M. Dutiy bekwam 360 stemmen, M P ancqtiaei t 243. Mechelen. M Ryckmans. katholiek, gekozen mei 2641 s einmen; M Cluydts, hberaaal, bekwam er 2340, en M. Pee lers, socialist, 197. lieiijen (Mons). De twee liberale kandidaten zijn zonder snijd gekozen. Lens De katholieke kandidaat ze- gep aait me' 290 stemmen meerdeiheid. Putuiai/ei. Libeiale kandtd gekoz. :o’ennes. M. Fon baid, katholieke kandidaat, bekomt 602 stemmen; zijn tegenstrever, M. Duetia’eau <’>68. Luik. S lijd lusschen de kandida ten dar libeiale associatie en die der progressisten. Deze laa'ste zegepra len met 1490 stemmen meerderheid. helles. M. Vieminck, liberaal, zonder strijd gekozen. Geldenaken. M. Bidart, liberaal, ook zonder strijd gekozen. uit Duinkerke ten 7.25 ’s avonds en komt te Veurne toe len 8.17, waar hij vei blijft tot ’s anderdaags. De verandei ingen der veitrekuren van den ijzeienweg en den buurtspoorweg Venrne Oostende-Blankenbergbe zijn in onze uui tabellen opgegeven. De verliekuren van den tram Veurne- Uper zijn dezelfde gebleven. Eene schadeloosstelling van 200 „.V. «vu-p, uu., (i-nit woidt verleend aan den E H. voor Vélocipèden, Zondag aanstaande ie Amand De Btuvne, voor den kerkdienst Adinkerke Bewesterpooi t buitengewoon i jn <je hulpkerk ter Panne, in 1892. luistei .ijk zal zijn. De coursen, ingei ichl Zondag is de spinnerij du Nord te Duinkerke door den Veurne Cycle Club, zullen vele vreemdelingen bijtrekken. De wiel- rijdersmaatschappijen van Oostende en Dit blad verschijnt den Woensdag, onmiddelijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs, 5 fr. ’sjaars; met de post 6 fr. Ann.meen 20 centimen per regel. Dé gr sole letter volgens plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. Een Nr 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. De Annoncen voor Belgie (ter uitzondering der Vlaanderen) en 'tbuitenland worden ontvangen door het Office de Publicité, Magdalenastraat, 46, te Brussel. Men schrijft in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker uitgever. Zwarte Nonnenslraal. 4, te Veurne, en in de Postkantooren. WerschilliKe tijdingen. De aangekondigde verbeteringen in het spoorwegverkeer tusschen Veurne en Duinkerke zijn thans verwezenlijkt. Te rekenen van morgen (I Juni) zal de trein 1207, die ten 3 ure 52 m. na ghe; A.Vanmerhaeghe, van Waereghem; middag uit Gent vertrekt en te Veurne ten 6 03 toekomt, voortrijden naar Duin kerke. Diezelfde trein zal 's'anderdags ten 8.56 's morgens uit Duinkerke terugkee- ren. te Veurne toekomen ten 9 48 en ten 9 53 vertrekken naar Gent en Biussel. Twee nieuwe treinen zijn tusichen Veurne en Duinkerke ingericln. De eerste (nr 1215) vertrekt uit Veurne ten6 55’s morgens; de tweede (n' 1214) Vertrekuren van den ijzerenweg. 1 tot 30 .üuni ISO3. Herziening» Er zijn personen, die ongerust zijn over de onvermijdelijke traagheid der herziening dat zijn ongeduldigen. Er zijn andere die heen en weer slin geren tusschen de velschillende stelsels, welke in de pers besproken worden, zich de herziening voorstellen als eene soort van doolhof, waar zij moeilijk zouden uitgeraken. En daar zij zich verbeelden dat het gouvernement en de Kamers er niet klaarder in zien dan zij zelven, laten zij noodkieten hooien, zien zwart in alles, zeggen dal wij ons tn het onbekende werpen, dat wij in eenen afgrond zullen loopen, enz. enz. Dat zijn de ongeluks profeten. Volgens ons hebben beiden, de onge duldigen en de pessimisten, ongelijk, en hunne klachten zijn in ’t geheel niet billijk.Noch bel gouvernement, noch de Kamers hebben hunnen lijd vet lorei) en, ‘neenc zoo belangrijke zaak als de her vorming eener grondwet, moet men minder trachten gauw dan goed te wer ken. De grootste moeilijkheid, die zich den wetgevers voordeed, was omegen- sprekelijk de beslissing overall. 47 der grondwet. Men beeft lang naar de oplossing moeten zoeken; maar wie kan zich daar over verwonderen met den kwaden wi! dien de liberalen, waarmee men nood zakelijk moest overeenkomen, van in t begin hebben aan den dag gelegd? Het gouvernement en de meei dorheid verantwoordel'jk stellen voor de vertra gingen, dat ware de giootste onrechl- veerdigbeid. Er is ongetwijfeld nog weg af te leg gen maar de conservatieven mogen de toekomst met ver.rouwer. tegemoek zien; bet lot der herziening is verzekerd. hare woorden beantwoordde, was die geen vrome wijsheid kon mij evenmin van do bewijs van toestemming, die ons de hoop heillooze verlangens genezen die hare be- moest geven u christen te zien worden?... i kooi lijkheden in mijn harl hidden doen Én nu, nogtans, weigert gij hulp aan e« nen ontstaan. Hel denkbeeld haar Ie verliezen «—'-•■ L_ -L. „SS i::i. -I- -1..-.^ en scheen op'dezen stond het gevoel van plicht en deugd in mijn gemoed te willen verdooven. Doch het grootmoedig mei-je wist haar hart te beheerschen en over alles te zege- geslaan,waarom zijn u we woorden in pi alen; hare deugd moest ons beiden be- delmoedigheid niet aan uwe daden g' lijk? houden. 0, gezeg. nd zij de maagd, die in ....a. l _L. Jien gevaarlijken stond mij zoo wel mijne plichten herinneren deeo; dat zij gezegend zij voor de hai de woorden, door welke zij mijne ziel met schaamte en schande over laadde! Met hevig geweld zich uit rrijne armen losgerukt hebbende, plaatste zij zich op giik ook, i eenen afstand en iiep mij toe uwe waar- Aymon, nu is het gedaan; gij zelfs van u iels hebt het beslist. Van stonde aan moot ik 1 uwe woning verlaten. Wreede vriend. Boe feeder mij het meisje ook sprak, hoe waartoe noodig dan dat gij mij uit de ook hare handen in de mijne beefden, bij moorddadige handen der volksmenigte h< b bekentenis, in dén loop harer woorden gered? Is eene eerlijke dood niet wensche- onberaden aan haar hert ontrukt, lag lijker dan een bestaan gelijk gij ’t mij i evenwel iets kwetsend; iets vernederend bereidt? Waarom, ridder, vergeet gij voor mij; maar verre van mij erin te erge- t plichten zoo zeer dal gij, die anders zoo ren, bewonderde ik de maagd, die zoo zeer 1 grootmoedig waart, u thans tot verleider boven zijne zwakheden verheven was. Hare vernedert! (Wordt voortgezet). DE VEURNAA 5 34 5 49 6 - 7 28 841- 8 SO- 9 02- 9 07 - 9 14- 9 21- 9 32 - 9 40 - 9 48 - 9 59 - 4 43 4 57 5 00 5 12 5 19 nicer dan 600,000 tr. schade. 6 32 6 48 C 58 7 05 10 01 1 33 5 22 7 38 2 58 6 40 9 03 - 5 10 8 07 10 43 - 5 18 o 34 S3 6 59 7 04 7 11 7 23 734 7 42 C 55 7 50 Adinkeike 7 05 8 02 .."j 7 28 8 26 10 23 - Duinkerke 7 55 8 57 1052 Cjrtemarcq naar Oostende, 4 55 7 53 10 44, 12 54, 4 56, 5 01, 6 32 7 01 Oostende-Coitemaicq, 5 27, 7 45, 12 09 4 05 6 03, 0 Cortem-lJper 6 44 8 51 1 34 5 12 7 42 IJper-CorteniO 6 56 94411 57 3 59 6 8 l.ichtervelde naar Kortrijk, 5 08, 8 30 11 20, 1 09,5 18,5 23 7 19, Korft ijk naar Liclitervelde en Brugge. 6 17, 7 48, 10 45, 12 23. 1 08, 4— 6 27 Bi ugge naar Kortrijk, 7 45, 9 00 11 U5 12 45 5 t'5 6 45 Ostende-Brussel 503 605 7 18 8 53 1057 11 32 2 44 5 15 5 82 8 25 0 EESE GESCHIEDENIS VIT HE XIV* EF.LW door P. VAN DELEN. eonige erkentenis gehoon! Duinkerke (vertrek) Gbyvehle Adiukerke Veurne Avecappelle Oostkerko Dixmude Eessen /.arren llaiidzucme Corteaiarcq Lichte» velde Gent Duinketke naar Parijs en c- 'i worg. Duinkerke (vertr.) 10 41 Ati-echt 2 26 Amiens 3 35 Parijs (aankomst). 5 25 11 25 avond» av. Parijs (vertrek) 7 10 Duinkerke( Aank). 12 15 Nieupurt Dixinudc-Gent en Veurne DuinkerJ e, Nieuport (stad)-Dixmiide, 1 34 4 1)3 6 49 Dixmude-Nieuport 2 18 5 41 8 07 Pastoorte Marcke, M, Samyn, pastoor te llolle- beke; pastoor te Hollebeke, M. Haessebroucq, onderpastoor te Ooteghcm. Onderpastoor van St. Salvators te Biuggc, M. Callewaert, onderbestuurder in 'tkollegie vanJuste Lipse te Leuven, onderp. te Ooteghem, .M. Sa myn, professor te Mcenen; tweede onderpastoor - te Blankenberghe, M Lowyek, coadjutor te Dadi- Zondag is de spinnerij du Nord te Duinkerke gedeeltelijk afgebrand. Schade 3oo,ooo fr. Zondag nacht zijn de voedermagazijnen van I M. Boidin en de aanpalende kiuidenierderij v in - - - - I Santerre, te Tourkonje afgebrand. Verscheidene 8 56 1054 5 08 5 00 7 25 9 27 1131 3 43 5 54 7 56 9 48 11 49 3 59 5 50 8 10 9 53 11 58 4 07 6 03 8 17 12 05 4 14 6 11 7 13 10 09 12 13 4 22 6 19 7 25 10 19 12 26 4 56 6 31 7 31 10 25 1232 4 42 0 37 7 38 103» 1239 4 49 6 44 5 25 7 44 1038 1245 4 55 6 50 7 54 1047 1255 5 11 659 8 05 10 57 7 16 9 15 1205 Brussel (aank.) 9 25 1 0 40 1 20 9 16 146 2 38 5 41 H 41 3 52 5 43 7 19 I 25 5 02 7 29 8 40 1 43 5 14 7 43 9 10 1 49 5 20 7 49 9 1B 1 54 5 25 7 54 9 Ji 201 532 801 210 5 39 8 09 9 32 2 21 5 46 8 20 9 41 2 29 5 56 8 28 2 38 603 835 954 256 615 1006 3 40 6 38 l(i 39 4 07 7 C6 11 08 11 05 9 44 6 44 0 00 7 28 Btutsel (xvrtrek) Gent l.iohtarvaUe Col teinarck Haudiatinc Eessen Zarren Dixmude Oostkerke Avecappelle Veurne Ghyveldö i ...1 5 45 8 11 9 19 II 06 tuoxg. uiorg. 8 00 I 13 9 33 10 25 Parijs naar Duinkerke av. xaorg. 2 45 5 45 6 55 6 16 811 8 42 8 01 9 19 9 30 11 25 6 05 4 01 11 *44 12 28

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1893 | | pagina 1