I Woensdag 21 Juni 38'JJ-S. 50 jaargang. 20. rschijul den Woensdag, onmiddelijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 fr. ’sjaars; met de post 6 fr. Annoncen 20 centimen per regel. Degroote letter eene hooren Verdtiif toch alle verdere gedach- Ik be Ed. Deseck, brievendrager Ie Dixmude, is maandag morgend in den IJzcr verdron ken. Rechterlijke kronijk. volgons plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. Een Nr 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. ïlO fr. het 100. De Annoticen voor Lfelgie (ter uitzondering der Vlaanderen) en ’tbuitenlarid worden ontvangen door het Office de Publicity, Magdalenastraal, 46, te Brussel. Men schrijn m bij BOaHOMME-RYCKASEYS, drukker uitgever. Zwarte Nonnenstraat, 4, te Veurne, en in de Postkaniooren. Ilit blad »e Rethune, met uitdrukkelijke bepaling dat de toelage niet vroeger eisebbaar zal zijn dan binnen vier jaren en dal zij nooit de bepaalde som zal mogen over treffen, werd door de meerderheid van den raad gunstig onthaald. Ten slotte werd dn voorstel, na eene wanne pleitrede van ridder A. Ruzeiie, zoon van den heer gouverneur, ten vooideele van Brugge-Zerhaven, door den pioviucieraad aangenomen, met 38 stemmen tegen 23 (waaronder MM. Van Hee en R. Despodt) en 4 onthoudingen. De afkondiging van dezen uitslag werd door de vergadering met luide en geestdriftige io- ju chingeu begroet. Aanstonds weid de lijding in de stad verspreid en, in eenen oogwenk, wap perde de vaderlandsche vlag op al de huizen. Klokgelui en beiaardspel meng den zich weldra bij het geeetgriliig vreugdegeroep der Bruggelingen. De stemming van de toelage der pro vincie ruimt de laatste moeilijkheid uil den weg welke de uitvoering van iiei ontwerp Brugge-zeehaven nog verhin derde. Verschillige tijdingen. Donderdag is alhier gevankelijk hinnengebrachl de genaamde Bouillard, die te Londen aangehouden was onder beschuldiging eene som van 23,300 fr. geötolen te hebben ten nadeele vau M”* Waiisch, boekhoudster, in de Schoof- straat, ie Brussel. Karel Michel, een vriend van Bouil lard, en Maria Hei mint, die den 13 Mei door de rechtbank onzer slad tol 8 jaren gevangenis werden veroordeeld, voor vier verschillige diefien, zijn aanzien als de medeplichtigen in dezen diefstal van Brussel, en zullen eerlang met hem voor die zaak ie recht staan. Zaterdag is de trein 1201 die ton 7.50 ’s morgens uit onze statie naar Duinkerke rijdt, bij het barreel aan de Hanssenslaan, eensklaps blijven stil staan, ten gevolge van het springen eener stoombuis. Een locomotief, on- middelijk. te Coilemarck gevraagd, kwam nier tue ten 9 1/2 ure, en de trein ver trok dan naar zijne bestemming. Donderdag, rond 7 1/2 ure ’s mor gens, is hier een smartelijk ongeluk ge beurd. Hel zoontje van den werkman Eduard Gesquieie, woonende bij de Uperbrug, welk voor zijne deur zat, is door de kar van den mestpacht mors dood gereden. Hel lijkje van den klei nen Camiel, nauwelijks 1G maanden oud, is naar het hospitaal gebracht ge weest, waar de schouwing door den welsdoktor is gedaan geweest. Een rampzalig ten is donderdag te Beerst voorgevallen. In eenen aanval van waanzin heelt de geachte landbou wer Pollenlier zijn kind van 2 1/2 jaren oud in den aalput zijner hofstede ver dronken; onmiddelijk vischle hij het DE DOCHTER DER GEVANGENEN En na deze woorden hoorde Aymon eene zware deur hevig toeslaan en het geluid somber en dompig in den hollen kerker weergilmen. O. hel was hem te veelIn zijne woede zou de jonge Van Ruysbrouck den on- mensch, die reeds de grendels der gevan genis toeschoof den dood toegeroepfn en ©ogenblikkelijk aan zijne oogen zich gaan vertoond hebben, zoo de voorzichtigheid dit niet m eens beteugeld hadde. Zachtjens iiei hij zich mderg ijden achter den hof muur. E ndelijk was zij dan gevonden, de ge liefde clugenoote zijns vriend», die oorzaak van zooveel lijden en verdriet. Na twintig jaten navorschmg en hooploos zoeken, was dan de kerker ontdekt waar zij, denkelijk al dien tijd, ten prooi gegeven was geweest aan den onmenschelijken barbaar! Aymon dacht, terwijl de tranen van medegevoel hem in de oogen ghnsleiden nu zeker heeft eene zoo ijselijke marteling haar niet alleen .van alle gezondheid berooid; maar <le engel der smarlc zal haar evenveel den geest hebben getroff n denkelijk is zij thans zinneloos, de arme goede vriendinne van mijnen braven Waller!... Doch aan zijne pijnlijke aandoening lucht gevende, vaagde hij de tranen van zijne wangen en sprak, den blik tot den hemel gestuurd Heer, ik weet dat ik een zondaar ben de ongelukken die over mij zijn nederge- stort, heb ik ten volle verdiend! maar ontvang heden de belofte tens armen boete lings, die niets betracht dan zich met u le verzoenen! Nimmer nog zal ik slapen of eeriig voedsel gebruiken, voor dal ik dit onschuldig slachtoffer heb verlost van onder de klauwen des giers die hel verplet! Van deze gedachten doordrongen, zette hij zich neder op den grond, om den avond te verbeiden. Wanneer de duisternis genoeg gevallen was, klom hij weder in den linde, en. zich in de kruin plaatsende, deed hij ze door eigene zwaarte zoo lang he«-n en weer wippen, tot dal hij het traliewerk des ven sters vatten kon. Met de andere hand en de voelen zich krampig aan den boom vast houdende. brachl hij het aangez chi vooruit en riep met half luide stem in hel gevang Vrouwe Van Moerkerke! Hij luisterde, maar geen antwoord liet zich hooren en hij nip op mouw Vrouwe Van Moerkerke!... gressistische partij mag waarlijk ver pletterend geheeten worden. Van nu al is het reeds zeker dat zij 30 zetels zullen verliezen. De gewezen vi ijzinnige afge- veerdigden zijn woedend tegen hunnen aanleider, M. Richter, wien zij de schuld hunner klopping toeschrijven, en zij willen hem dwiiqei z'ch uit net poli tiek leven terug le tr< k»en. Brusge-Zeeliaven. Hel groote viaagstuk van de tusschen- komst der provincie West-Vlaanderen in de uitgaven van het zee kanaal naar Helst, dat van de Breidelstad eene zee have moet maken, is woensdag door den provincieraad beslist. In de zitting van dinsdag had hel voorstel, tot het verkenen eener welk- danige toelage, nog al hevige tegenkan ting ontmoet, van wege de afgevaardig den van Oostende en Kort rijk. Twee manieren van lusschenkomst werden vooruitgezet 4° het toekennen eener bijdrage van drie milhoen, als aandeel in de onderneming en bijgevolg, met recht voor de provincie op een evenredig aandeel in de j winsten 2° het verleenen eener som van twee millioen, als toelage zonder intrest of eeaige andere vergelding a fonds per dus Dn laatste voorstel, als wijziging voorgedragen door den heer baron de gemeentebesturen aan zich met naar stigheid toe te leggen op het opmaken der lijsten volgens het nieuw artikel 47. ren vriend gevoelde, trad zij nader en sprak op weemoedigen toon. Dankzij u.edel mensch; dat do hemel u zegene voor den troost dien gij eene arme gevangene brengt zij is mij zoo vieemd, de zoete slem des medelijdens.... Mair het is immers niet waar dat mijn Walter, dat mijn echtgenoot nog leeft Het is wreed eene ongelukkige in hare teederste genegen heid te bedriegen En luide snikken verdoofden nare stem. Ban dien twijfel uit uwen geest, edele vrouwe Moesl de waarheid u bezwaren, ik zou evenmin nalaten die te zeggen; maar om kort le zijn, wanneer komt die ellende ling u wederom bezoeken Hij doet zulks onregelmatig. Hij komt telkens nij mij voedsel bezorgt of den lust krijgt mij ie martelen... Maar, Walter om de helde Gods spreek mij van hem Wij hi bben thans geen tijd; zeg mij komt uw beul morgen niet Ik kan zulks niét vermoeden. Hoe j immer zuchtte Aymon, op den toon der teleurstelling. 0. hit is mij reeds zoo troostend zegde de vrouw, de stem eens vriends le t - - - - ten; wat gij wih, is onuitvoerbaar; onmoge lijk kunt gij binnen hei slot, en dan nog, gij kent hem niet dien gij bevechten wilt (Wordt voortgezet.) De aanstaande kiezingen. De minister van binnenlandsche za ken heeft aan de heeren gouverneurs eenen omzendbrief gezonden, aangaande de kiezerslijsten, hun latende weten dat de eerste gemeentekiezingen zullen gebeurlijke j plaats hebben volgens de nieuwe kies- wel en dm hjj voornemens is een wets ontwerp neer te leggen, de gemeente- bestuien ontslaande \an de herziening der lijsten, op 1 Augusti, te doen vol gens de tegenwoordige wet. Tezelfdertijd beveelt de heer minister Priesterlijke benoemingen. De kiezingen in Duitschland. Men kent thans den volledigen uitslag der kiezingen Er werden in het geheel gekozen 97 militaristen en I22anli-mi- lilatisten. Er zijn 178 balloteeringen. De neeilaag der vrijzinnige of pio- zweer u, antwoord mij Ik ben een vriond. die u verlossen zal.... Spreek, dal door uw stilzwijgen mijne pogingen niet te onnutte worden gemaakt Doch wederom klonk do stem al» in een graf, de jongeling zuchtte moedeloos. Vrouwe riep bij na eene pooze stilte herinnert gij u den naam van Van Ruysbrouék niet meer Van Ruysbrouck sprak nu doffe beverfde stem iii den kerker. D t boezemvriend van uwen echtge noot - fluisterde Aymon. Zijn broeder riep de vrouw. Kom nader, edelvrouw het is de zoon van Van Rnysbrotick, die tot u spreekt de t-enige vriend van Waller Van Moerkerke! De viouw begon hier bitter te weenen. Luister; alles vraagt spoed. Ach ging de jongeling voort, geloof hem nieihij liegt bij die mot inzicht dezen namiddag u zegt dat uw ech genooi is om gebrachi; bij mijne zal gheid Walter b ft en gij zuil hem wed rzien. Staak sbchts uw geween en laat ons grzamenllijk de middelen beramen om u hier uit te vor- lossen. Als of de ongelukkige, die tot hiertoe het alles als een wied spel om haar le mar telt n had aanzien, nu in eennmaal den wa- I 1 'Vertrekuren vi.n den Ijzerenweg» 1 tot 30 Juni 1903. n ir i V 4 43 4 57 5 12 5 25 11 44 12 28 Lliy n-lde 1 20 5 41 8 40 9 10 9 16 7 56 8 ,0 8 17 C - 7 28 n/j- 8 56- 9 02- 907 - 9 14- 9 21- 9 82 - 9 40 - 9 48 - 9 59 - 2 45 6 16 8 01 11 25 «T. 11 05 9 44 en 6 44 O 00 7 28 Brusstl (ver rek) G*yl 1 Xictite* Veld* Coi tem o rek ll&udxuerue Hessen Zarrcn I ixmude Üuslkri ke Ave» appelle Veurne C De korrcktionnele rechtbank van Veurne heeft veroordeeld Zitting van 2 Juni Vanderriest Theofiel dienst knecht, Verhoest Benjamin, werkman, Becarren Cyriel, dienstknecht, Vanoverberghc Ernicl, Noyelle Renaat, D’Hulster Karei, Bortier Achiel, landbouwers, allen te Clercken, de vijf eerste elk 15 frank boet, voor dronkenschap; allen elk twee maal 15 fr. boet, voor vernieling van meubels en nachtgedruis, en de derde 3o fr. boet, voor slagen. Verhaeghe Fredolien, bakker, en Deman Alois, werkman te Woumen, elk 3o fr. boet, voor slagen. Vanbiabant Alois, werkman te Clercken, 15 fr. boet, voor dronkenschap; 30 fr. voor braak van mobilair, en >5 dagen gevang en 36 fr. boet, voor vernieling van afsluitingen. Prinsier Camiel, dienstbode te Houthem, voor waardelijk tweemaal 36 frank boet, voor slagen. Vanoverbeke Leonia, te Couckelaere, 5o frank boet, voor aftroggelarij. Loncke Sylvia, huisvrouw van Karei Caytan, en Loncke Sidonia, huisvrouw van Alfons Degroote, de eerste 1 fr. boet, voor slagen, de tweede 1 fr. boet, voor braak van mobilair. Parijs naar Duinkerk®. 5*45 8 II 9 19 II t6 1 33 5 22 7 58 258 646 9 03 5 10 8 07 10 43 - 5 18 o 34 6 53 6 59 7 04 7 11 7 23 7 54 7 42 6 55 7 50 Aditneike 7 05 8 02 :jj 7 28 8 26 10 25 - L uu.kei ke 7 55 857 1052 Duinkerke (vertrek) Gbytelde Adiukerke Veurue Aveeuppelle Oostkerke Dixmude Eessen Zarreu llunduienie Cortemarcq Lichter, tide Gent 856 1054 508 500 7 25 9 27 11 31 3 45 5 34 9 48 11 49 3 59 i 50 9 55 11 58 4 07 6 05 12 05 4 14 6 11 o Cortemarcq naar Oostende, 4 55 7 5’ 10 44, 12 54, 4 30, 5 01, 6 5J 7 0» Oostende-Cortemarcq, 5 27, 7 45, 12 00 4 05 0 03, 0 Cortem-IJper 6 44 8 51 1 54 5 12 7 42 IJpei-Cor’emO 6 50 944 11 57 3 39 0 08 Ltchlei velde naar Korlrijk, 5 C8, 8 50 »p, 11 20, 1 09,3 18,5 23 7 19, Kortlijk naar (achtervelde en Brugge,» 6 17, 7 48, 10 45, 12 23, 1 18, 4— 6 27 Brugge naar Kortrijk, 7 45, 9 00 11 03 12 45 5 05 6 45, Ostende-Brussel 5o5 605 7 *8 853 10 57 11 <52 2 44 5 15 5 82 8 23 0 16. EENE GESCHIEDENIS UIT DE XIV* EEUW door P. VAN DELEN. Duinkerke naar Parijs el, «Qorg, Duinkerke (vertr.) 10 41 Atrecht 2 26 Auiient 3 35 Parijs (aankomst). 5 25 avond» Parijs (vertrek) 7 10 Duuikerke(Aank). 12 13 Nieuport Dixmude-Gent Nieuport (stad'-Dixnmde, 1 34 4 036 49 Dixmude-Nieuport o» 2 18 5 41 8 07 I 10(6 10 39 4 07 7(6 11 08 Zijne Hoogw. de bisschop van Brugge heeft be noemd Tot eerekanonik zijner hoofdkerk, M. Van Lede, pastoor van St Salvators, te Brugge. (Donderdag is M. Van Lede als eerekanonik geïnstalleerd). Tot lid van zijnen raad en prosynodale exami nator, M. den kanonik Maes baccalaureus in gods- geleerdheid, pastoor van Jans Hospitaal te Brugge. Pastoor te Leke, in vervanging van M. Windels, ontslaggever, M. Callewau-rt, pastoor te Wulpen. Pastoer te Wulpen, M. Baekelandt, onderpas toor te Ghistel. Geestelijken koster van St. Maartcns, te Kort rijk, M. Braeckeveldt, gewezen geestelijken koster van St Berten te Popciinghe. Geestelijken koster te Iseghem M. Dcmeyer, geestelijken koster van St. Maarten te Kortrijk. 6 35 8 42 9 30 11 25 b moig. morg. 8 00 6 V5 1 13 4 01 Veunie Duinkerke. 9 33 10 25 6 00 6 32 6 48 6 58 7 05 1001 7 13 1019 12 13 4 22 6 19 5 06 7 25 10 19 12 26 4 36 6 51 7 31 1025 1232 442 6 37 5 19 7 38 1032 1239 4 49 644 7 44 10 58 12 45 4 55 6 50 5 34 7 54 10 47 1255 5 11 6 59 5 49 8 05 10-7 7 16 9 15 12 05 Brussel (aank.) 9 25 1 0 40 9 16 1 46 2 38 5 41 11 41 3 52 5 43 7 19 t »3 avi 1 29 1 43 5 14 7 45 1 49 5 20 7 49 1 54 525 754 9 tl 291 532 801 - 210 5 39 8(9 9 32 2 21 5 46 8 20 9 41 2 29 5 56 8 28 2 38 6 03 8 35 9 54 2 56 615 3 40 6 38

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1893 | | pagina 1