N' 27. Woensdag 5 Juli 1893. 59’ jaargang. deien. Rhelorika, bij E Dcwme. De twee prijzen voor :edeie soort zul len maar luegewezen worden wanneer er len minste drie mededingers zijn. In geval de mededingende peerden, Dit blad verschijnt den Woensdag, onmiddelijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 fr. ’sjaars; met de post 6 fr. Annoncen ïIO centimen per regel. De graote letter volgens plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. Een N' 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het "100. De Annoncen voor Belgie (Ier uitzondering der Vlaanderen) en ’tbuitenland worden ontvangen door het Office de Publicjté, Magdalenastrnal, 46, te Brussel. Men schrijft in bij BONHOMME-HYCKASEYS, drukker uitgever. Zwarte Nonnenstraat. 4, te Veurne, en in de Postkantooren. Versciiiliige tijdingen* Zondag morgen, binst de ïuremis, is te Siavele.op eene hoeve, langs de baan naar Popermghe, dicht bij Crombeke, een schrikkelijk ongeluk gebeurd. Een hoeveknecht uil het gebeurtc ging voorbij de hotstede, en weid door den peeideknecht der eerste hoeve bin nengeroepen. Op aandringen ging hij binnen. Een geweer ziende, vroeg hij oi het geladen was. Er werd daarop ont kennend geantwoord, dewijl de peerde- knecht, die slechts sedert weinig tijd daar in dienst was, niet wist dat zijn voorganger, die liefhebber van schieten was, hel wapen geladen had wegge hangen. 1 Men ging dus het geweer beproeven: een panhoedje werd er op gezet en het schot gelost. Éenklaps hoorde men een hertverscheurenden kreet, liet was de 17jarige meid, een meisje uit Alve- ringhem, die juist op 't oogenblik dat het schot knalde, uit den kelder kwam, en de volle lading in de borst had ont vangen. Zij viel stervend neder uitroe pende Ik ben doodgeschoten en gaf weldra den geest. De onvrijwillige dader heeft in den achternoen kennis van het ongeluk ge geven aan den veldwachter, en beiden zijn legen den avond het parket van Veuine komen verwittigen, welk on middelijk, met de wetsdoktor» MM. Steylaers en, Barbier, is ter plaats ge weest om een onderzoek te doen en tot de lijkschouwing over te gaan. Zondag na middag zijn de schuur en remisen, gebruikt door den molenaar L. Torreele, te Oostduinkei ke, door het vuur vernield. Schade 2000 fr. De gemeente Keyem is gemachtigd eene leeningaan te gaan tan 12 000 fr. door de tusschenkomsi van het Gemeen- le-krediet. Donderdag heeft de kamer, met 60 stemmen legen 13 en 2 onthoudin gen, hel wetsontwerp gestemd betrek kelijk de verdag ng der gemeentekiezin- gen tot in 1894 en de aanvulling voor do ontbrekende leden der gemeentera den in 1893. Minister de Bariet heeft vrijdag een wetsomweip nedei gelegd de ge meenten ontslaande in 1893 de gewone kiezerslijsten op te maken. Op bevel van den prokureur des konings van Kortrijk heeft de policie van Rousselaeie zich bij al de neringdoen den en fabriekanten der stad begeven, werkvolk niet tneer mochten betalen met geldstukken van Argentina, omdat dat Jaarlijkscho Peerdenmarkt te Veurne. Het kollegie van Burgemeester en Schepenen der Stad Veurne maakt be kend dat de Jaarlijksche Peerdenntarkt zal plaats hebben op Zaterdag 5 Augusli 1893, en dat een giooie Prijskamp zal geopend worden voor de peerden te koop gesteld op de markt, met unloving der volgende prijzen Voor de schoonste inlandsche Merriepeer- den, van 3 tot 7 jaren. 1’ prijs 50 Ir. 2" prijs 25 fr. Voor de schoonste inlandsche Hengsten- peerden, gezegd Derttymaanders. Foor de schoonste inlandsche JIJ erriepeerden gezegd Derttgtnau.iders. l'pnjs 50 Ir. 2* prijs 25 fr. Voor de schoonste inlandsche Jaarling- peèrdengezégd Achttienmaunders. Hengsten. 1* pi ij- 50 fr. 2° prijs 25 fr. Mer/um1' prijs 50 Ir. 2' prijs 25 Ir. Foor-de schoonste inlandsche Veulens 7 geboren tn 1893. 1' pi ijs 30 ir. 2’ prijs 20 fr. Vertrekuren van den Ijzerenwe|$. 1 «Buil tot ÜO September 1893. dat de ovei (reders kunnen gestraft op de markt te koop gesteld zijn. De 2000 fr. I In de brookagien van Wounsen je- i vonden van Karei Mortier, oud 75 jaren, streek beproefd door de muilplaag bij het vee. Het vee dat aan de ziekte ont snapte, lijdt echter nog aan de gevolgen er van. Ik voeg er bij dal sinds vier maanden al regende het te Brussel, er noch in Veurne-Ambacht, noch in mijn arrondis sement een druppel regen gevallen is. Men treft bei ster» in den grond aan waarin men de twee voel n kan zetten. Het is nogiaos eene Oer vruch baarste streken van Belgie, en zij woidt be woond door de beste landbouweis van het land. Tegen dei gelijke droogte ver mag men eenter mets. De toestand al daar is a’lesztns onuitstaanbaar. Zij zul len van bonger sterven indien men ben niet ter hulpe komt. Ik vestig dus de zeer ernstige aan dacht van hel gouvernement op dezen waai lijk lampopoedigen toestand. M. De Btuyn. minister van landbouw, nijvei heid eo opeubaie welken. Indien, hier en daar, de oogst ganreh te niet is, over 'l algemeen is de toestand halt goed. Wel is waar, onibieekt er voeder, schier overal, maar wij zullen door den vreemde woiden gehutpen naar hel blijkt wordt er voor 2 miliioen droog Looi uit La Plata te Antwerpen verwacht. Ik erken dal in zekere gedeelten des lands, de.toertand hachelijk is, dat de landbouwer niets zal winnen, de grond eigenaar niet betaald en de belastingen moeilijk geïnd zullen worden. Wat gedaan Dat weet ik niet juist. De lastgevers van den achtbaren baron de Goinnck de Meickem hebben halt vet vee te koop, dat de beenhouwers niet aanwerven, en daar ligt de reden waar om de prijs van het vieesch tot hiertoe met afnam. De achtbaie senator wenscht dat be doeld vee door bet leger bij vooikeur worde aangekocht. Ik heb iedenen te hopen, dat er den heer baton de Goninck dienaangaande voldoening zal kunnen gegeven woiden. Doch dat hij zich met te veel late voor dellen. De aankoopen voor het leger zijn niet zeer aanzienlijk. De achtbare baron de Coninck ver langt ook dal de krijgsinteudemie in hare werkhuizen ingelegde eetwaren voorde bijzondere mjve:heid zou laten beieiden. Op dit punt hoop ik dat men hem insgelijks voldoening zal kunnen schenken. Een recht, gelijk aan'de ge dane voorschotten, zou ten laste der bij zonderen geheven worden. Ik kom tot Vèurne-Ambacbt terug men heeft ook naar middelen uit te zien om voedsel aan het vee te vei schaffen. Aan de landbouwkundigen van min der beproefde s reken vroeg ik wat de voederoogst opbracht en wat de prijs van hel voeder was; tevens vroeg ik aan de landbouwkundigen dér streken waar de oogst ais het wate verloren is, welke voorraad aan voeder er voor deze sue ken zou noodig zijn. Dank aan die in ten einde hen te verwittigen dat zij hun -- r-I werkvolk niet tneer mochten betalen met door schoonheid of welgemaaktheid'met geldstukken van Argentina, omdat dat voldoen, mag de jm y de pi ijzen vermin- geld hier geen weltelijke koers heeft deien. en dat de oveitredeis kunnen gestraft Al de mededingende peerden moeten I worden met eene geldboete van 50 tot vetkoopers zullen geen standrecht moe- ten betalen. Inschrijving om 7 ure, ut de heeft men veriedene week bet lïik7 Kii t.’ I».. J. Voor Veurne-Ambacht. De Senator van Veurne-Dixmude, M. baron de Coninck de Merckem, beeft woensdag de volgende redevoering uit gesproken in den Senaat. Ik vestig de aardacht van den heer minister van landbouw op der. noodlottigen toestand waarin Veurne Ambacht verkeert len ge volge van de aanhoudende droogte. De oogst is volstrekt misluktop 100 plan ten aardappelen zijn er geen 15 goed uitgekomen. Er zullen geen beetworte len zijn; veel zijn niet opgekomen; de giaar.oogrt aal nietig zijn; gras en kla vers zijn er in T geheel met. Ik woon op eene uur van daar; in mijne en andeie nabijgelegen gemeenten zal de oogst noglans eenen voldoenden op- b'engst leveren Echter in 'l midden van Veurne Ambacht, dal is de streek die men het Bloote noemt, zijn de vruchten slecht opttekonwn, en de beesten lijden er gebrek aan voedsel, en voor het wintersaizoen zal het voeder totaal ont breken. De toestand is er allerellendigst. Ik heb er eene partij tarwe gezien van meer dan eene hectare groot, waarvan de opbrengst op eene enkele kar zal kunnen weggevoerd worden. De toeftand is er zoo slechl, dat de eigenaars er niet moeten op rekenen hunne pachten te ontvangen. De boeren die in het vooijaar beesten aan eenen betrekkelijk hoogen prijs hebben gekocht om ze te veilen, moeten ze nu aan eener. spotprijs verkoopen. De eigenaars zullen verplicht zijn, in hun eigen belang dien toestand te ver helpen. In het Houtland staan de tarwe en de rogge zeer schoon alleen het voeder is er met. Het vlas is er ook goed; ik ken er paitijen die aan eenen zeer hoogen prijs verkocht zijn 2000 a 2,500 fr. per hectare. Maar in Veurne Ambacht is niet alleen de oogst vetloien, maar het weik en de vette, en de boeren hebben hunne laatste ge dmiddels verbi uikl. ik vraag aan den beer minister of bet gouvernement geene maatregelen zou kunnen riemen ten gunste der ongeluk kige Inwoners van bedoelde streek. Zou het gouvernement geene ont- Ltfling vaa belasting toeslaan? Zou het ministerie van oorlog niet eerder daar dan elders vieesch aaukoo- per.Of zou hel niet eenige bijzonderen dier «irrek kunnen gelasten met het inleggen van v:eesch tot voonaad van hel leger In Fiankrijk heeft het gouvernement 5 mtllioen geviaagd om zekere provin ciën ter hulp te komen. De minister van ooilog vioeg 6 millioen, juist om den den voonaad van ingelegd vieesch te vermeerderen. Men zou bier hetzelfde kunnen doen, dunkt mij. Ik herhaal bel, in de streek waarvan ik daareven sprak, is het hongersnood voor alleman. Verleden jaar werd die lichtingen, zullen de aankoopen zeer vergemakkelijkt worden. (Goedkeuring, rtchts). Ik denk niet voor het oogenblik an dere maatregelen te kunnen nemen. Wat de belastingen betreft, er wor den omneHiDgen verleend voor alle on verwachte gevallen, zooais hagel, over- siroorningen, enz.; droogte is ook een onvoorzien geval; doch elke landbou wer moet persoonlijk eene vraag indie nen. Ik zal, in elk geval, met de grootste welwillendheid onderzoeken wat er eenigszins kan gedaan worden. Zoo ik geen geld vraag om voeder te koopen, zooais men in Frankrijk en Duitschland deed, dan is hel dat wij ons in denzellden toestand als die landen met bevinden; inderdaad in beide lan den, woidt bet voeder tegen eenen wezenlijken onbetaaibai en pi ijs te koop gesteld. M. baron de Coninck de Merckem. Ik zal den achtban n minister zeer dank baar zijn voor de maatregelen welke hij zal nemen ten bate der inwoners van Veurne Ambacht, en ik heb volle be trouwen in zijnen goeden wil. Ik dring hier op aan daar de landbouwers dezer streek erger beproefd zijn dan die der andere stinken van het land. DE VEURNAA J 10 08 10 39 11 08 7 19 8 40 912 Duinkerk* GLy veido Adiakerke Veurne Avecappelle Ootlkerke Dixmude Eesten Zarren Handzaeme 7.25 7 56 8 lü Geut Lichterveld e Cortemarck Handiaemo kersen Zarren Dixmude Oostkerke Avecappelle Veurne Ghyreldü I 33 5 22 7 38 7 59 258 646 903 9o8 5 1o 807 10 45 naat* Oostende, 4 55 7 55 10 44. 12 54, 4 36, 5 01. 6 52 7 01 OuKtendc-Cortemaicq, 5 27, 7 45, 12 09 4 05 6 03, 0 Corlem-IJper 6 44 8 51 1 54 512 7 42 Uper-CoriemO - 6 56 9 44 11 57 3 S9 6 n8 Lichtervelde naar Kortrijk, 5 08, 8 50 11 20, 1 09,3 18, 5 03 7 19, Korhijk naar Lichtervelde en Brugge. 6 17,7 48,10 45, 12 23,1 08, 4— 6 27 Brugge n ar F ortrijk, 7 45, 9 00 11 03 12 45 5 <5 6 45, Ostende-Brussel 505 605 7 18 853 10 57 11 32 2 44 5 15 5 82 8 23 0 -J- i 1* prijs 50 fr. 2" prijs 25 fr. Parijs naar Duinkerk e Corteinxrcq *6°55 8 42 9 30 11 25 nwrg. morg. 6 05 4 01 11 44 r> 12 28 9 16 1 46 2 38 5 41 7 DB 10 45 11 41 S 52 5 43 I 25 5 02 7 29 1 43 5 14 7 43 1 49 5 20 7 49 9 18 1 54 5 25 7 54 9 23 201 532 801 7 23 921 1230 210 539 809 9 34 2 21 5 48 8 20 9 43 2 29 556 8 28 2 38 6 05 8 35 9 56 2 56 615 5 40 6 38 4 07 7 06 Diliukerke 0<ar Parijs «u Duinkerke (vertr.) 10 41 At récht 2 26 Auiiens 3 35 Parijs (aankomst). 5 25 avoud» Parijs (vertrek) 7 IÜ DuinkérkefAai k). 12 13 Nieuport Dixniude-Gent en Veurne Du in kerke. Nieuport (stadj-Dixmude, I 54 4 03 6 40 Dixnjude-Nieuport o 2 5 41 8 07 C 00 6 52 6 48 4 43 6 58 Bruitcl (wcitrck) 6- 6 34 8 42 1151 6 53 8 56 1204 6 59 9 02- 7 04 9 07 - 711 914 7 54 9 52 -- 7 42 9 40 - 6 55 7 50 948 1251 Adinleike 7 05 8 959 - 728 824 1023 - Duinkerk* 7 55 8 35 1052 - 5 45 8 11 9 19 11 66 8 00 1 15 9 33 10 25 2 45 6 16 8 01 11 25 1 i *05 9 44 6 44 U 00 7 28 8 56 1034 5 08 5 00 1131 3 43 5 34 11 49 3 59 5 50 12 05 4 14 6 11 6 56 4 57 7 15 1009 12 13 4 22 6 19 7 04 5 06 5 12 5 19 5 25 CortaBMi cq 5 34 Gent Bi uttel 9 27 941 953 11 58 4 07 6 03 6 48 8 )7 7 05 10 01 7 25 10 19 12 26 4 36 6 31 7 17 7 31 10 25 1232 4 42 6 57 7 23 7 38 1032 1259 449 644 7 30 7 44 10 38 12 45 4 55 6 50 7 36 7 54 1047 1255 5 11 659 7 47 Lichlerv'lde 5 49 8 05 10 o7 7 16 9 15 1205 9 25 1 0 40 1 20

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1893 | | pagina 1