V 28. $0“ jaargang. Nachtelijk bezoek in de pastoiij van den; hei is zekere Frederik Vanhouite, oud 24 jaar, die verklaarde Ie wonen in de rue d'Eglan, 12, Rijsel; deze had voor schoeisel eene oude bottien en eene slof, zijne bottinnen te Staden ge laten hebbendé. De politie-commissaris van Staden deed de drie gezellen een eerste onder zoek ondergaan en kreeg volledige be kentenissen. Gevolgentlijk werden zij in Men schrijft uit Moscroen Zater dag avond, rond 9 1/2 ure is een vreere- over deze streken 'losge- broken. De donder is gevallen te Luingne (bij De bliksem is langs de venster binnen- brand ontstaan op den zolder der her- beig het Hooge, bewoond door F. De- Hecht erlijke kronijk. De korrekiionnel.e rechtbank van Veurne heeft veroordeeld Zitting van 22 Juni. DecJercq Arthpr, visscher te Coxyde, vqorwaardelijk 100 1’. boet, voor jacht met stroppen. Zijn vader Joz< f, is vi rantwoordelijk vet klaard voor de kosten. Pn.quin Jules, daglooner, en Vanbece- laere August, landbouwer, beide te Bevé- ren. de eerste 10 dagen en de tweede 8 da gen gevang, voor slagen. Verhoest Benjamin, landbouwer, en Vanderi»st Theótiel,’dienstknecht, beide te Merckem, de eerste voorwaardelijk 26 fr. boet, en de tweede 30 Ir. voor slagen en wonden. Oogh'i Maria, huisvrouw van August Vandeihcyde, werkster, te Ramscappelle, eene maand gevang en 26 fr. boet, voor diefle. Zitting van den 23 Juni. Verschoore Emiel, zender beroep, ie Dixrnnde. eeno maand geyang en 26 fr. boet,.en 3 jaar ont zeg zijner burgert»ehlen, voer'du tte. Lannoye Benjamin, sttoodekker te Mere kern, tweemaal 26 fr. boi l, voor slagen. Asseman Hendrik, daglooner te Beveren, dagen gevang en 50 fr. boet, voor smaad jegens een getuige, en 5 fr. boet, voor dronkenschap. Sansen Eugenie, huisvrouw van B. Ney- rinclj, te Rousbrugge, voorwan del ijk 3 maal 26 fr. boet, voor diefle. Hoofd Hendrik, schoenmaker te Beveren, 8 dagen gevang en 26 fr. boet, voor slagen ep wonden. Jaarlijksche Peerdenmarkt te Veurne. Het kollegie van Burgemeester en Schepenen der Stad Veurne maakt be kend dat de Jaarlijksche Peerdet markt zal plaats hebben op Zaterdag 5 Augusti 1893. en dat een grooie Prijskamp zal geopend worden voor de peerden ie koop gesteld op de markt, met unloving der volgende pi ijzen Voor de schoonste inlandsche Merriepeer- den. van 3 tot jaren. I" prijs 50 fr. 2' prijs 25 fr. Voor de schoonste inlandsche Hengsten- peerden, gezegd Derttgmaanders. prijs 50 fr. 2" pi ijs 25 fr. VerMciiiKIige tijdingen. Op de markt van woensdag zijn er zakkenrollers of beurzesnijders aan het werk geweest. Verscheidene porte-mon- naies zijn aan hunne vingers blijven hangen. Sedert eenigen lijd verdwijnen er den woensdag boter- en eiermanden, welke ter bewaring in herbergen worden ge plaatst. Tot nu toe heelt men de daders niet kunnen ontdekken. Zaterdag, in den. na middag, is er brand ontstaan op den zolder der her- kat cv haf Hnnrip hAwnnnd dnnr P Ro Moderne beschaving. Sidert eenige dagen heeft Pat ijs, de zoozeergevierde hoofdstad v in Frankrijk het brandpunt der zoogezegde moderne beschaving, een walgelijk schouwspel opgeleverd aan de wereld, Verscheidene avonden lang was de stad om zoo te zeggen in slaat van op roer, en de overheden schenen onmach tig om de orde te herstellen. Wij zullen hier niet spreken over de botsingen die er plaats hadden. Wij willen hier enkel wijzen op het uitgangspunt dier wanor delijkheden, en wij vragen ons af, boe een gevoelen van eerlijke schaamte met van den eersten dag een einde is komen stellen aan die oploopen. Een student van Parijs en vier vrou wen. wier naam in een deftig gezel schap niet genoemd wordt, waren tot eene boete veroordeeld geweest voor aanslag op de eerbaarheid. Zij hadden op een bal eene verlooning willen geven van een heidenscb feest. A Ie .‘chaam'.e onder de voeten tredend, hadden die vrouwen zich laten rpriddra- gen gelijk de goddinnen, de onkuische godinnen van het heidendom; zij waren daar verschenen als eene levende per- sooulijking der onkuischheid, als een toonbeeld van dierlijkheid. De rechtbank had hen slechts tot eene boeie veroordeeld. Zoo laag is i i Frank rijk Ie; wezenlijk, het ware eergevoe len geschat. En omdat die vrouwen veroordeeld geweest waren, is verscheidene‘dagen lang Parijs in rep en roer geweest, en heef'. Frankrijk op den boord eener ievolutie gestaan. Het is eene oprechte schande en die gebeurtenis toont hoe diep da. Frankrijk zedelijk gevallen is. Eene veroordeeling, die elders met een diep gevoelen van vernedering zou onthaald geweest zijn, heeft te Paiijs gediend om de kwade driften der me nigte den vrijen loop te geven. Het bloed heen gestroomd, omdat de rechtbanken beslisten, dal het in hel be schaafde Parijs nog niet toegelaten is ais beesten ie leven, die, zij ook niet weten wat schaamte is en geen hulsels kennen. Foor de schoonste inlandsche Merriepeerden gezegd Derttgmaanders. Ie prijs 50 fr. 2' prijs 25 fr. Voor de schoonste inlandsche Jaarling- peerden, gezegd Achttienmaanders. Hengsten. 1' prijs 50 Ir. 2” prijs 25 fr. Merrien. 1' prijs 50 fr. 2* prijs 25 fr. Foor de schoonste inlandsche Veulens geboren in 1893. F pi ijs 30 fr. 2' prijs 20 fr. De twee prijzen voor iedere soort zul len maar toegewezen worden wanneer ei len minste drie mededingers zijn. In geval de‘mededingende peerden, door schoonheid of welgemaaktheid niet voldoen, mag dejuiy de pi ijzen vermin deren. Al de mededingende peerden moeten op de markt te koop gesteld zijn. - De verkoopers zullen geen standrecht moe ten betalen. Inschrijving om 7 ure, itrde Bhetorika, bij E. Dewitte. uit zijn bed op den vloer geworpen. waar men hel bui en kennis-gevonden heeft Ter zelfder tijde .«rond het huis in brande. TOnweder was zoo gewéldig dat vroe, langs den keiweg naar Adinkerke. Hel korps pompieis, is <_r alarmgeklop er naartoe gesneld, en na i Vvpllll^ HJV*O «VOO lUOlf AAV< VUU4 lUUUölV» U Alleen bei dak, eenige mobilaire voor- Onzj lezers herinneren zicl^nog dat, in werpen en de kleederen der bewoners zijn door de vlammen veislonden. Eene som van rond de 500 fr. is in den brand verdwenen, waarin begrepen de ont vangst der week van F. Duylschaever, verkooper van ’t Nieuws van den dag, te Adinkerke. De brand te (Josiduynkerke, waar van wij woensdag melding maakten, was met ontslaan bij Torreele, maar in de schuur van Jan Legein, molenaar op den Groenendijk. Het strooi, hooi, een wagen en alestuk zijn de prooi der vlammen geworden. Door het gebrek aan water wa.-> er aan geen blusschen te denken. Schade 1500 fr. Niets was ver zekerd. De provinciale raad van Wcsl- Vlanuderen heeft eene hulpsom van 3904 Ir. 43 ct. verleend voor het leg gen van eenen steenweg van Leke naar Couckeiaere.- Een pensioen van 57 ft ank wordt verleend aan J. Feviy, wed* Gardelyn, gevvczen naaimeesteies te Caeskerke. De gemeente Leffinghe woi dt ge machtigd veert ién ongezonde woningt n aan to koopen ol desnoods te onteige nen, welke gelegen zijn rond dè ketk, langs den weg van L( ffinghe naarStype. Op de kermis var, Lombartzyde is een ong Gaston Wallus stond daar met zijne - in den nacht van woensdag tot a||e dl.ie zijn Belgen. Donderdag werd er eene barbaarsche I misdaad bedreven te Leke, waarschijn lijk door vreemdelingen, die van de ker- ]hk onwcd'er mis naar huis trokken en hun versland in het glas verloren hadden. Drie jaar- Dit blad verschijnt den Woensdag, onniiddelijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 fr. ’sjaars; met de post G fr. Annöncen 20 centimen per regel. De groote letter volgens plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. Een Nr 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. De Annöncen voor Belgie (ter uitzondering der Vlaanderen) en ’t buitenland worden ontvangen door het Office de Publicitè, Magdalen astraal, 46, te Brussel. .Mm schrijft in bij BONHOMME-RYCKASEYS. drukker uitgever. Zwart. Nopiicnstraat. 4, te Veurne, en in de Pos'Kaniooren. lingen, die toebehoorden aan M. Van l Moscroen) in de woning van M. Spender, den Betghe, koopman en molenaat te [ie bliksem is langs de venster binnen- Leke-krutskalsijde en graasden in eene gedrongen en heefteen achtjarig kind weide bachten bet. Lappersfort, weiden met messteken doorbourd. Dondmdng morgen lag de eene ui’gebloed en de twee ‘andere moesten afg'èmaakt zijn. De - ertx*ckurcn vau den ijzerenweg» 4 «JBuli tot 30 Scpteuibci* gendarmen van Couckeiaere zoeken da op het eerste j daders op 2 Nachtelijk bezoek in de pastotij van weinig tijds was men het vuur meester. Staden. Nieuwe aanhoudingen. rï“_ -l -7 :i den nacht van 14 tot 15 juni lest, kwaaddoeners in de pastorij van Staden gedrongen waren met hel inzicht van te stelen, en dat zij door hel alarm der meid van den heer pastoor op de vlucht gedreven werden. Het openbaar gerucht beschuldigde de gebroeders Cats, van Hooglede, die aangehouden werden als de ermoedelijke daders. Eenige dagen later werden een paar nieuwe bottienen, eene nieuwe klak, een foulard en een adres van eenen inwoner van Loos-bij-Rijselin een roggeveld te Staden bij toéval door eene vrouw ont dekt. Deze verhaaste zich den heer poli tie-commissaris te verwittigen. Deze vond gat aanleiding tot een nieuw onderzoek, welke de onschuld der gebroeders G its bewees en de aan houding der ware plichtigen voor ge volg bad. De politie-commissaris van Staden stelde zich in betiek met het fransch getocht en kwam maandag te Rijsel aan. Het parket stelde eenige agenten van den veiligheidsdienst aan zijne beschik king die dadelijk de opzoekingen deden met den politie-commissaris en den veld wachter van Loos. Hunne pogingen werden met goeden uitslag bekroond. In het nr. 23 van de cilé Monthury, in de voorstad Bethune, werden twee der kwaaddoeners, die rustig aan het werk waren, ontdekt en aangehouden. Het zijn twee schoenmakers, de genaamden: Alphonse Waterschoot, oud 24- jaar, en Camille Van Coiilie, oud 21 jaar. De eene bad zich eene nieuwe klak verschaft en de andere een paar nieuwe schoenen. Op hei oogenblik dat men ben wegleidde werd een derde, die hun juist een goe den dag kwam zeggen, ook aangehou- gelijk gebeurd. Een fooreman Wullllfi Qtnn/4 11 <1 r niinn schietbarak. In diergelijke baiakken is er gewoonlijk een kanon dat door de kundige schutters met het karabijn Flo bert kan afgesrhoten worden. Bij het herladen d s kanons sprong het en kwetste. Wallus zoo erg aan de hand, dal M. de doktor Maertens, van Nieu- port. 'b anderdaags den wijsvinger der 10 08 i 7 19 8 40 11 44 A 12 28 5 45 a ii 9 19 11 OG 9 27 941 G hyv» Iele Dun c. IlruMtl (vertrek) Gent IJchtct veld e ('.oi temarek JIa”dznnie bessen Zarf cu ixmudfl OosUe ke Ave nppelle Vetiiiie n r> 18 O 54 6 55 6 59 7 04 7 11 7 25 7 54 7 42 9 40 - 6 55 7 50 AdinM ite 05 8 7 2“ 8 24 10 25 - erke 7 55 8 55 10 52 - 1 35 5 22 7 58 7 59 258 640 9 05 9o8 5 10 8 07 10 45 9 16 1 46 2 58 5 41 7 S8 10 45 II 41 3 Ki 5 43 1 25 5 02 7 29 1 43 5 14 7 43 9 42 1 49 5 20 7 49 9 18 1 54 5 25 7 54 9 25 2 01 552 8 01 2 10 559 809 9 34 2 21 5 48 820 945 2 29 5 56 8 28 2 38 6 05 8 55 9 56 256 615 3 40 C38 10 39 4 07 7 66 Duftikerke naar Parijs en Duinkerk© (vertr.) 10 41 Atrecht 2 26 Amiens 5 55 Parijs (aankomst). 5 25 11 25 ’s xvonda Faiijs (vertrek) 7 10 l)uinkerke(Aauk). 12 15 Kieuport (stad)-Dixmude, 1 34 4 03 6 40 Dixmude-Nieuport 2 18 5 41 8 07 IIII ■IIIIIIIH II wwm—OBM— Woensdag 12 Juli 1893. Gisteravond is de 4jarige Camiel Vermcesch, met andere knapen in de Ooststraat spelende,door een zijner makkers omgestooten en dooreen voor- bijrennend rijtuig morsdood gereden. M Em, Vandcwynckel komt zijn exaam van kandidaat in geneeskunde te ondergaan met groote onderscheiding, en M. Jcroom Vercecke met goe den uitslag. Beide zijn oud-student van 'tbisschop- -pelijk kollegia van \eurne. Gister morgend is een ongeluk gebeurd te Dixmude. Twee werkliedén 'die aan de herstelling der kerk werkten zijn, ten gevolge vun het breken ecngr.pliyik,.d?r. stelling, nu. r.bixuedun gestort. De eene was armen en beenen en de andere den schedel gebroken. Hun toestand was wanhopend. Corten ure naar Oostende, 4 53 7 53 10 44, 12 54, 4 56, 5 01, 6 52 7 01 Oostende-Corteinaicif, 5 27, 7 45, 12 09 4 05 6 05, O Corletn-IJper 6 44 8 51 1 54 5 12 7 42 Uper-CoridmÖ - 6 56 9 44 11 57 5 39 6 8 Lichtervelde naar Kortrijk, 5 08, 8 ”0 ..-, 11 20, 1 09, 5 18, 5 23 7 19, Kortrijk naar Lic' tervelile en Bru<;ge.» n» 6 17, 7 48, 10 45, 12 25. 1 08, 4— 6 27 Brugge u. ar k o. trijk, 7 45, 9 00 11 05 12 45 5 1’3 6 45 Ostende-Brussel 5o5 005 7 18 853 10 57 11 52 2 44 5 15 5 82 8 25 O 6 OO fl 32 6 48 4 43 6 58 ■4 5? 7 15 Ï0 09 12 15 4 22 6 19 7 04 5 06 5 12 5 19 Handzaeme 5 25 Cortemarcq 5 54 Lichtervelde 5 49 Gent Brussel r.» 1 1 <18 Parijn naar Duinkerk© mbrg. *r, av. ’a morg. 10 4’ 2 45 5 45 6 55 6 16 811 8 42 8 01 9 19 9 50 -J 11 25 xnorg. *8 cuorg. 11 05 8 00 6 05 9 .44 1 1? 4 01 Nieupoi t Dixniude-Geiit en Veurne Dtiinkerke. 6 44 9 33 0 00 7 28 10 25 8 lï 11 51 8 56 12 04 <l(>2- 907 - 9 14- 9 21 12 50 9 52 - 9 48 1251 9 59 - Duinkerke 6 OO 8 56 1054 5 08 5 00 GhyvekJe 6 52 0 27 11 51 5 43 5 54 Adinkerke G 48 941 1149 559 5 50 Veurne Avecappelle Oostkerkc Dixmude Eessen Zarren 1205 4 14 6 11 G56 7 25 7 56 8 10 955 II 58 4 07 6 05 6 48 817 7 05 1001 7 25 10 19 12 26 4 56 6 51 7 17 7 31 10 25. 1252 4 42 6 57 7 25 7 58 1052 1259 4 49 6 44 7 30 7 44 10 58 12 45 4 55 6 50 7 56 7 54 1047 1255 5 11 659 7 47 8 05 10 57 7 16 9 15 12 05 9 25 10 40 I 20

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1893 | | pagina 1