FEESTEN Woensdag 19 Juli 1893. Nr 29. VOLKSSPEL in hel RO G-ZRA-A/EnXzIA. Maatschappelijk vraagpunt. roept ten slotte da mij 1 STA» VEURNE. ter gelegenheid der KERMIS VAN 1893. -i---j7.|[r|tr yi t r[. |ta wusiloos van mij zelve gemaakt, of wel was hel uit eigene aandoening dai ik in eene zoo lange bezwijming bleef? Wat ik het eerst bij mijne ontwaking ontwaarde, was hel gez.cht van den gevreesden vader mijns geliefden echigenool.s die met Lishoul over mijne beschikking scheen le beslissen. Een schreeuw van angst en verbazing ontvloog mijnen mond; doch de baron naderde mij zachijen» er. sprak mei gemaakt zoel gelaat: Nu dochter en hij drukte bijzonder op dit woord, mogelijk om mij de bena ming van vrouwe ie on (kennen, er is w< I reden om over u gestoord te zijn; gij alleen zij: de schuld van het verdwalen mijns zoons; doch daar gij mogelijk uwe miude len van verleiding met geen boos inzicht hebt gebruikt, wil ik mij niet wreken op u; alleenlijk zal ik zeggen dat ik anders over uw lot heb beslist; Vrij hebben u eenen echtgenoot uitgedacht. Ontzet en verontwaardigd over eene zoo zonderlinge taal, sprak ik tot den baron Gij bedriegt u, heer; tusschen mij en ridder Waller heelt er nooit verleiding n >ch pl.cbivergeien bestaan. JL,u eubjkti, ont- Zaterdag 5 Augusti, JAARLIJKSCI1E PEERDENMARKT. Zondag 6 Augusti, PRIJSKAMP VOOR DUtvEN door de maaiscuappij de Waie Liefhebbers, bij K. Ttury. Ten 3 ute, luisteriijke L00PSTR1J- DEN vooit VE1.OC1PEDEN. (500 frank prijzen.) Gedurende dit feest CONCERT in den lusihot der familie Dcspol-Verwaerde, dooi de Melotnannen. Ten 3 ure, ter Duinkerkvaart, de PRIJSKAMP VOOR L1JNV1SSCHERS, uitgeschieven door de maatschappij de Onafhankelijke Lijnvisschers. Otn 10 ure ’s avonds, PRACHTIG VUURWERK ler Groote Markt. Vrijdag 4 Augusti, om 4 ure, GAAIBOLLING in de Fluit, door de maaiscuappij Mild en Gespaar- zaaiM. DE DOCHTER DER GEVANGENEN Ik wil de oude dienaies, die mij van het huisgezin mijner ouders bijgebleven was, niet verdenken; maar was het niet zonder ling dal zij ondei een voorwendsel mij onderweg» verliet om mij alleen in den stuk te laten vangen die mij gespannen was Nauwelijks had ik den dorpel van het bij de vesting gelegen huisje overschreden, ol ik ontwaarde het snoode bedrog. Drie mannen, waaraan mijn eeuwig mul, Seger Lishoul, scheen te bevelen, knelden mij vast; ik deed eenigen hoaploozen tegen stand, riep Waller ler hulp, bad om ge; hade; maar de roovers ve;klaarden mij stellig dat niets mij helpen kon; dat zij last hadden mij elders ie geleimn, waar mij Overigens geen kwaad zou gebeuren. Hoe ik hier gekomen ben, weet ik niet. Had men door eenig kunstmiddel mij bt- Zondag 13 Augusti, LUISTERLIJKE SCHIET1NG met den groo en Kiuisboog, aan de pers der gilde van Si. Jooris. ALGEMEENE SCHIKKINGEN. I. Ter gelegenheid der vermaarde Processie der Sodaliteit die baren om gang zal doen op Zondag 30 Juli, om 4 ure na middag, zullen de besturen der ijzeenwegen en buurtspoorwegen bui- tei gewone treinen inlichten. II. De schikkingen en prijzen der feeoten zullen bij verdere piogrammen aangeduid worden. lil. De lusthof der familie Despot- Verwaeide zal op al de dagen dor Ker mis toegankelijk zijn voorliet publiek. Gedaan ten Siadhuize den 5 Juli 1893. £)c Burgemeester en Schepenen, D. DE HAENE. Rij bevel de Sekretaris, C. Van Lichtebveloe. een te Parijs gehouden congres zegde, men begeert slechts in onzen tijd de kinderen rijk te maken en hun een zoo genoegelijk en aangenaam mogelijk be slaan te verschaffen. Men tracht er ge woonlijk geleerde mannen van te maken, geschikt om later in de eene of andere administratie eenen post te bekleeden. Wat wordt er nu van die jongelingen, zoo ze later om een olandere reden niet gelukken Zij zijn voor niets meer geschikt, zij worden leegloopers en luiaards. Leeg- loopers en luiaards Lezer, is er wel een gevaarlijker onding in de wereld Gevaarlijk, omdat zij, gelijk de horzel azen op honig, dien de nijvere bie met zooveel zorg bijeen verzamelde; gevaar lijk, omdat zij ’t luidste medesebreeuwen in hel koor der ontevredenen, en daar door de oorzaak worden dat de klachten van den braven werkman dikwijls on verhoord blijven. M. Demolins wijst vervolgens op Amerika en Engeland, waar de ouders zich met schamen, om de kinderen een handwerk te laten leeren. Do kinderen weten, dat de ouders zich niet met de zorg belasten, om bun eene plaats te geven, doch dat zij daar zelven voor moeten zorgen. Doch geven de ouders de kinderen geen fortuin, zij schenken bun iets, dat veel beter, veel edeler is zij geven hun het middel, om zich zel ven te helpen. Wacht u wel roept ten slotte de redenaar uit. ge vormt geslachten, die uit personen bestaan geheel ongeschikt voor nuttigen arbeid. Gij meent sterk te zijn. Gij vergroot uwe legers, volmaakt uwe geweren en kano ne i.Blinden, die gij zijl 1 Neen, hei gevaar is niet aan gene zijde van Rhijn, het gevaar is aan gene zijde van den Oceaan. De voiken, die aldaar wonen, hebben het minimum van de gewapende macht, doch terzelf der tijd het maximum der sociale kracht Ik verstond mij niet aan zulke vreemde laai, noch minder wanneer, na eene korla pooze slilzwijgens, hij tot zijnen meester scheen te spreken Vergeef mij. genadige heer, het is niet dal ik op vei neven gevoelens aanspre ken wil; maar het is toch wel pijnlijk aan het hart van eenen vader het gedacht dat zijn zoon ste. ve i moe.! Ik weet dat uwe gramschap rechiva rd:g is, dat mijn zoon meer dan de dood heelt verdiend; maar hij is mijn kind.... Maat wat verlangt, gij van mij? riep ik, huiverend bij de gedachte die eens in mij opgerezen was. O, ik Verlang niets, riep de ellen dige, mij de gevouwen handen toereikende, niets dan wat u en mijn zoon gelukk-g maken kan. Wil hem tot echtgenoot aan vaarden? ontruk hem door dit middel aan de handen van dun bmi di-i op nam wacht. (Woidt Voorlgezei). 50' jaargang. Het kollegie van Burgemeester en Schepenen der stad Veurne heeft, ter gelegenheid der Kennis, hel volgende Programma vastgesleld Zaterdag 29 Juli, om 8 ure ’s avonds. zal t.et feesl aangc kondigd woiden door het luiden der triumfklok. Om 8 1/2 ure. VOLKSCONCERT op de Groote Markt, door het Stadsmuziek de Mc omaneu,under het bestuur van M. R. Melon. Zondag 30 Juli, om tl ure, MUZIEKAAL FEEST in den lusihot der familie Despot-Verwaerde, door de Melomanen. Om 4 ure na middag, Uitgang der VERMAARDE PROCESSIE van du Sodaliteit. Maandag 31 Juli, om 11 ure ’s moigens, CONCERT op Siadschouwburg, door den Koorzan- geiskring S'e. Cecilia, onder hel be stuur van M. Retsin. Om 3 ure, VOLKSSPELEN aan de Nieuporlbi ug. Om 4 ure, KEGELBO1.LING in den Snoek.» bij de wed’Dawyndt, Boter- weegschaalsiraat. Om 4 ure, GAAIBOLLING door de Ware Ambachtslieden, bij Karei Pil, Roozendaalstraat. Om 3 ure na middag, SCHIET1NG met het karabijn, op Si. Denijsplein. V ertrekuren van den ijzerenweg. fl «Huil tot 30 September 1903. sltcat gaan en dal de tamilien tol armoe de en ellende vervallen. Niemand be twist de gegrondheid dezer klachten, maar weinigen willen de echte oorzaken erkennen van den toes and, welken men betreurt en kleiner nog is het getal van hen, die de ware middelen gebruiken oiu het kwaad te bestrijden. Nemen wij de opvoeding tot voor beeld. Men woel dat er oneindig veel afhangt niei alleen voor de familie van de opvoe ding der kinderen. En wal zien wij in onzen tijd Zooals het M. Demolins onlangs op breekbare band heeft ons vereenigd ik ben zijne echtgenooie, en nimmer zal ik de trouw verbreken die ik hem gegeven heb. In woede opspringend, grijnsde de baron: Ho! gij zult ze niet breken; do belache lijke Houw die u, gemeene poortersdochler, aan den fjdejsten bloede zou moeten vereeni gen? Men moest den priester hangen, dié zulke verblndlenis ing»z»gend heeft! Ik zegge u dat ik in dit huwelijk niet heb toe- ges emd en dal hel diensvolgens iret be staal Gij zult eenen anderen echtgenoot nemen Nooit! riep ik met wanhopig be- sluit. neen, nooii Bij deze zoo gemeende woorden viel Lis hout, die de plaats geen oogenblik verlaten had geknield aan mijne voeten. Dochter, sprak hij, ik bidde u. verzaak toch uan eischen die zoo onwettig als reddeloos zijn. Hei is immers hemelter gend dat dienstbar» laien, al is het dat gij die in de steden vrij poorters noemt, aan eene vereeniging met edel geboienen dur ven denken; gebruik uw leven lot c n zedi ger en eeriijker doel! Ach! ik bidde u, wei- Dinsdag I Augusti, om 11 ure ’s morgens, op Stadsschouw burg, PLECHTIGE PRIJSDEELING aan de leerlingen der Teeken- en Nijver heidsscholen. On 3 ure, GAAIBOLLING door de Vrije Burgers, in den Tulipaan. Om 4 1/2 ure, VOLKSSPEL in hel Spaansch Kwartier. Woensdag 2 Augusti, on 3 ure na middag, verscheidene VERMAKELIJKHEDEN VOOR VELOCI PEDEN ingencht door den Cycle Club dezer stad. Donderdag 3 Augusti, om 10 ure 's morgeus, VOLKSSPEL aan den boek der Vesiensiraal en Ruuzeu- daalsiraai. En ten o ure na middag, bij de Panne- brug. I>e opvoeding. Men hoort gedurig zeggen dat de weield ziek is en dal de grootste gevaren de maatschappij bedreigen, dat de zaken Dit blad verschijnt den Woensdag, onmiddelijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 fr. ’sjaars; met de post 6 fr. Annoncen 20 centimen per regel. De groote letter volgens plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. Een Nr 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. De Annoncen voor Belgie (ter uitzondering der Vlaanderen) en 't buitenland worden ontvangen door het Office de Publicitè, Magdalenastraat, 46, te Brussel. Men schrijft in bij BONHOMME-HYCKASEYS. drukker uitgever. Zwart. Nonnenstraat, 4, te Veurne, en iu de Postkantooren. DE VEU •J 41 10 25 1 20 Gent Biussel 11 05 9 44 5 45 8 11 9 19 11 06 725 7 56 8 10 8 05 10 57 9 15 1205 9 25 10 40 Biussel (vertrek) Gelik Lichtnrveld e Coi temarck Huhdz'ieme Eesten Zurren llixniu.te Oestke’ ke Avecuppelle V» unie I 2 45 6 16 8 01 11 25 11 44 12 28 7 10 8 40 912 918 9 25 B Duinkerke Gbyvelde Admkerke Veurne Avecappelle Üostkerkc Dixmude Bessen Zurren llandzuenie 2 29 5 56 8 28 2 38 6 05 8 35 2 56 C 15 4 57 5 06 5 12 5 19 5 25 Cortewiarcq 5 54 Lichter velde 5 49 7 16 4 07 7(6 Cortemarcq naar Oostende, 4 55 7 53 10 44, 12 54, 4 56, 5 01, 6 32 7 01 Oosteiide-Cortema.cqr, 5 27, 7 45, 12 09 4 05 6 05, 0 Corfem-IJper 6 44 8 51 1 54 5 12 7 42 IJper-CortemO 6 56 9 44 11 57 3 5» 6 08 Lichlervelde naar Kortrijk, 5 08, 8 30 11 20, 1 09, 5 18, 5 25 7 19, Kortrijk naar Lichtervelde en Brugge,» 6 17, 7 48,10 45, 12 25, 1 08, 4— 6 27 Brugge naar Kortrijk, 7 45, 9 00 11 03 12 45 5 05 6 45, Ostende-Brussel 505 605 7 18 853 10 57 11 52 2 44 5 15 5 82 8 23 0 Jluiukeikc naar Parijs en ntorg. Duinkerke (vertr.) 10 41 Atrecht 2 26 Amiens 3 35 Parijs (aankomst). 5 25 'h avonds Parijs (vertrek) 7 10 Duinkerke (Aank). 12 13 Nieuport (stadj-Dixmude, 6 44 1 54 4 03 6 40 0 00 Dixniude**Nieuport o «o 7 28 2 18 5 41 18. EENE GESCHIEDENIS VIT OE XIV’ EEUW door P. VAN DELEN. 9 16 1 46 2 38 5 41 7 28 10 4S 11 4! 5 52 5 45 1 25 5 02 7 29 1 13 5 14 7 43 1 49 5 20 7 49 1 54 5 25 7 54 2 01 5 32 8 01 9 21 12 30 210 5 39 «09 9 34 2 21 5 48 8 20 9 43 B 9 56 10 08 10 39 d» 11 08 -_J.. „ijj ger loeh niet aan d-?n wensch van onzen genadigen h3er; het geluk van twee men- schen, hel behoud van vader en zoon hangt van uwe beslissing af! 8 56 1054 5 08 5 00 9 27 1131 3 43 5 34 11 49 3 59 5 50 9 55 11 58 4 67 6 05 6 48 8 17 12 05 4 14 6 11 656 7 13 1009 12 13 4 22 6 19 7 04 7 25 10 19 12 26 4 36 6 51 7 17 7 51 1025 1252 442 6 57 7 25 7 38 10 52 12 59 4 49 6 44 7 50 7 44 10 38 12 45 4 55 6 5» 7 56 7 54 10 47 1255 5 11 6 59 7 47 1 55 5 22 7 38 7 59 258 646 9 05 9u8 5 1» 8 07 10 45 6 00 6 32 6 48 4 45 6 58 7 05 10 01 9 32 - 9 40 - 948 1251 9 59 7»> 24 10 25 3 40 6 38 5 18 6 34 6 53 6 59 7 04 7 11 7 23 7 34 7 42 6 55 7 50 Adinl.ike 7 05 8 Gliyv.-lde - - - - bun .erke 7 55 855 1052 - 6- 842 11 51 8 56 12 04 <i(,2- 907 - 9 14- Parijs Daar Duinkerke. ar. ’s »v. 's morg. 6 35 8 42 9 30 11 25 8 luorg. morg. 8 00 6 05 1 15 4 01 Nieuport Dixniu.le-Gent en Veui-ne Duinkerke. I 9 35 6 40 O 00 8 07

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1893 | | pagina 1