FEESTEN i 50' jaargang. Woensdag 26 Juli 1893. N' 30. etice soort zul- woidea wanneer STAD VEATHAE. ter gelegenheid der KERMIS VAN 1893. Om 41/2 ure, VOLKSSPEL in het Spaansch Kwartier. Woensdag 2 Augusti, 3 ure na middag, vcischeidene Rechterlijke kronljk. Db korreklionnele rechtbank van Veurne heeft veroordeeld Zitting van 6 Juli. Blomme Hectoor en Drclerck August, werklieden te Keyem, elk 26 fr. boet, voor slagen. De eers e voorwaardelijk. S'ifFys Pinter, werkman, te Killem, en Suffys Hendrik, werkman, te Oostcappel, de eerste voorwaardelijk. 16 dagen gevang, en de tweede eene maand gevang voor sla gen. Dewult Eugenia, werkster te Clercken. voorwaardelijk, <*ene maand gevang en 26 fr. boet, voor diefie. Barzeele Piosper, timmerman te Di- xmude, 5 fr. boet voor dronkenschap, en 8 dagen gevang en 26 fr. boet, voor smaad. Zitting van 7 Juli Decorle Leo, zonder beroep, leGyverinchove, 3 maal eene maand gevang, en'tot zijne meerderjarigheid ter b schikking van het gouvernement, voor dieften. Vandenberghe Elodia, huisvrouw Muylle, te Beveren, 26 fr. boet, voor slagen. Grtiwé Eduard, dienstknecht te Vinchem, voorwaardelijk 100 fr. boet, voor jachtde- likt Nyssens Hendrik, werkman, te Alverin- ghem, 8 dagen gevang en 26 fr. boet, voor smaad. Wulleman Camiel, werkman, en Hoste Guido, landbouwer, beide te Leysele, de eerste voorwaardelijk, 50 fr. boet, en de tweede 75 fr. voor slagen. Dit blad verschijnt den Woensdag, onmiddelijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs, 5 tr. ’sjaars; met de post 6 fr. Annoncen 20 centimen per regel. De groote letter volgens plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. Een N' 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. De Annoncen voor Beltjie (ter uitzondering der Vlaanderen) en ’t buitenland worden ontvangen door het Office ue Publicitè, Magdalenastraat, 46, te Brussel. Men schrijft in bij BONHOMMJE-R YCK.ASEYS, druKker uitgever. Zwarv L\oniieiislraat, 4, te Veurne, en in de Poslkanlooren. Jaarlijksche Peerdenmarkt te Veurne. Het kollegie van Burgemeester en Schepenen der Stad Veurne maakt be kend dat de Jaarlijksche Peerdenmarkt zal plaats hebben op Zaterdag 5 Augusti 1893. en dat een groote Prijskamp zal geopend worden voor de peerden te koop gesteld op de markt, met unloving der volgende prijzen Voor de schoonste inlandsche Memepeer- den, van 3 tot 7 jaren. 1‘ prijs 50 Ir. 2* prijs 25 fr. Voor de schoonste inlandsche Hengsten- peerden, gezegd Dertigmganders. 1' prijs 50 tr. 2* prijs 25 fr. Voor de schoonste inlandsche Merriepeerden gezegd Dertigmaanders. 1‘ prijs 50 fr. 2* prijs 25 fr. Voor de schoonste inlandsche Jaarling- peerden, gezegd Acht'tienmannders. Hengsten. 1’ prijs 50 fr. 2' prijs 25 fr. Merrien. I’ pi ijs 50 fr. 2’ pi ijs 25 fr. Voor de schoonste- inlandsche Veulens geboren in f893. r prtj* 30 tr. 2" pi ijs 20 fr. i De twee prijzen voor -en muur lOegewezen er ten minste drie mededingers zijn. In geval de mededingende peerden, door schoonheid of welgemaaktheid niet voldoen, mag de jury de prijzen vermin deren. Al de mededingende peerden moeten op de markt te koop gesteld zijn. De verkoopers zullen geen standrecht moe ten betalen. Inschrijving om 7 ure, in de Rhetonka, bij E. Dewitte. Leopoldsorde, en in hoedanigheid van een der oudste beschermende leden der maatschappij. M. andag uchtend, rond 10 1/2 ure, is in den s oommolen van M. Debusschere, een ongeluk gebeurd. Drie naetsersga-ten waren bezig op eene stellaadje met de muren te be zetten en te witten, toen Oscar Duchatelez, die plat op den buik lag, om zijn werk te verrichten, eensklaps het evenwicht verloor en met hel hoofd voorover naar beneden op den boord eener plank siortie. Zijne schedelhuid was half afgescheurd en hel springen van een ader deed fmi veel bloed verliezen. M. de doktor Steylaers heeft hem alle heelkundige hulp verleend, waarna de ongelukkige naar het hospitaal werd gedrag» n. M. Herman Terlinck, te Veurne, student bij de hoogeschool van Gent, heeft zijn exaam van eerste doctoraat in geneeskunde met onderscheiding afge legd. M. Jooris Verdeyen, te Veurne, student te Gent, heeft zijn laatste exa men van doctor in de rechten met on derscheiding afgelegd M. Raoul du Sart de Bouland, doc tor in de rechten,is benoemd tot gouver neur van Henegauw, in vervanging van den graal d’Ursel, ontslaggever. De prijsdeeling in het bissc o.i- pelijk kollegie zal plaats hebben den Woensdag 9 Augusti aanstaande, ien 10 ure ’s morgens, in de zaal der H. Ger mans, Bij ministerieel besluit van den 24 Juli, is de jacht op het wa'erwild op den oever der zee, in de noirassen en op de slroomen en rivieren in alle pro vinciën toegelaten, te beginnen met I Augusti aanstaande. Een wetsontwerp woensdag door M. Beernaert in de Kamer nedergelegd, verbiedt den invoer in Belgie van bron zen, koperen en nickelgeld, ongangbaar in ons land, zoo als de argenlijnsche kluiten. Gister is deze wet gestemd. Bij koninklijk besluit van den 21 Juli zijn de heeren Karei Luyssen, be waarder der hypotheken te Leuven, en Emiel Luyssen, onderbestuurder in het ministerie van finantien, beide inboor lingen van Veurne, benoemd tot ridders der Leopoldsoide. Bij koninklijk besluit van den 18 dezer worden de volgende belooningen voor daden van moed en zelfopoffering verleeend aan de nagemelde personen Medaiïe van 1“ lias. Bogaerc Pieter sasbewaarder te Nieuport, voor een in gespannen peerd te hebben tegenge houden welk vluchtend naar de sassen liep. Medalie van 2e klas. Deseck Karei, schilder te Nieuport, voor een 6jarig kind uit het waier getrokken te hebben. Leonard Masson, landbouwer te Re- nieghe. voor een kind gered te hebben, wiens klederen in brand stonden. Zaterdag 5 Augusti, JAARLIJKSCHE PEERDENMARKT. Zondag 6 Augusti, PRIJSKAMP VOOR DUIVEN door de maatschappij de Ware Lielhcbbers, bij K. Thiry, Ten 3 ure. luisteriijke LOOPSTRIJ- DEN voor VELOCIPEDEN. (500 frank prijzen.) Geuurende dit feest CONCERT in den lusthof der familie Despot-Verwaerde, door de Melomannen, Tjen 3 ure, ter Duinkerkv.nart. de PRIJSKAMP VOOR LIJNV1SSCHERS, uitgeschieven door de maatschappij de Onafhankelijke Lijnvisschei s. Om 10 ure 's avonds, PRACHTIG VUURWERK ter Groote Markt. Zondag 13 Augusti, LUISTERRIJKE SCH1ETING met den grooten Kiuisboog, aan de pers der gilde van Si. Jooris. ALGEMEENE SCHIKKINGEN. I. Ter gelegenheid der vermaarde Processie der Sodaltteil die haren om gang zal doen op Zondag 30 Juli, om 4 ure na middag, zu’leti de besturen der ijzei en wegen en buurtspoorwegen bui tengewone treinen inlichten. 11 De schikkingen en prijzen der fee-len zullen bij verdere programmen aangeduid woiden. III. De lusthof der lamilie Despol- Verwaeide zal op al de dagen der Ker mis toegankelijk zijn voor het publiek. Gedaan ten Stadli'iize den 5 Juli 1893. l)c Burgemeester en Schepenen, D. DE HAENE. Bij bevel de Sekrelaris, C. Van Licineuvei.de. JPZElO GKEt-A-ZkZE 3VE A. Het kollegie van Burgemeester en Schepenen der stad Veurne heeft, ter gelegenheid der Kennis, hel volgende Programma vastgesteld Zaterdag 29 Juli, om 8 ure ’s avonds, zal bet feest aangc- kondigd woiden door het luiden der triumfklok. Om 8 4/2 ure, VOLKSCONCERT op de Groote Markt, door hel Stadsmuziek de Mc'omonen, n onder het bestuur van M. II. Mwion. Zondag 30 Juli, om tl ure, MUZIEKAAL FEEST in den lu.-thof der lamilie Despot-Verwaerde, di or de Melomanen. Om 4 ure na middag. Uitgang der VERMAARDE PROCESSIE van dd Sodahleit. Maandag 31 Juli, om H ure ’s morgens, CONCERT op b .tu.cüouwburg, door den Koorzan- gersknng Ste. Cecilia, onder hel be stuur var: M. Retsin. Om 3 ure, VOLKSSPELEN aan de Nieuportbrug. Om 4 ure, KEGELBOLLING in den Snoek, bij de wed’ Dawyndt, Boter- wcegschaalslraal. Om 4 ure, GAMBOLLING door de Ware Ambachtslieden, bij Karei Pil, Roozendaalslraat. Oin 5 ure na middag, SCHIETING met het karabijn, op Si. Denijsplein. Dinsdag I Augusti, om 11 ure’s morgens, op Stadsschouw burg, PLECHTIGE PRIJSDEELING aan de leerlingen der Teeken- en Nijver heidsscholen. Om 3 ure, GAA1BOLL1NG door de Vrije Burgers, in den Tulipaan. Vrijdag 4 Augusti, om 4u,p G\MB0LLING in de Fluit, door d maal rmpptj Mild en Gespaar- i Verschilligc tijdingen. Gespaarzaamheidskring Vrije Bur gers van Veurne. Lijst der laatst aangekochte obligation Leeniug var, Antwerpen 1887. Reeks 30686 n’ 15 68529 n" 4, 5 en 6. In den prijskamp van bet konink lijk muziekconservatorium van Gent voor 1893, hebben twee jongelingen dezer stad <le volgende onderscheidin gen bekomen Solfegeklas. Persoonlijke leergangen. Insuumentisten. 2’ prijs met eenparige stemmen en met ondencheiding, Cyriel Vander- straete, leerling van M. Roels. 2C prijs, Lodewijk Puppynck, ook leerling van denzefden leermeester. De 2’ prijs voor klarinet werd insge lijks aan L. Puppynck met onderschei- i ding toegewezen. Zondag beeft het stadsmuziek de Melomanen eene serenade gegeven aan i Boone Emiel, gemeente-sekrelaris te den heer doctor Steylaers, ter gele- Watou. voor een vluchtend gespan inge- I genheid zijner benoeming tot riddet der houden te hebben. om 3 ure na mmaag, vciscnetuene VERMAKELIJKHEDEN VOOR VELOCI PEDEN iugericht door den «Cycle Club dezer stad. Donderdag 3 Augusti, om 10 ure 's morgens, VOLKSSPEL aan oen noek der Vestensliaat en Roozen- <1 lalstraat. En ten 5 ure na middag, bij de Panne- btug. Vertrekuren van tien ijzerenwes.1 «Buil tot 30 September fl&DS. DE VEURNAAR 11 44 10 08 9 59 - 12 28 Gbywl<l<* 1 20 9 32 - 9 40- 7 25 7 56 8 10 2 45 6 16 8 01 11 25 841 1151 8 56 12 04 8 02 - 9 07 - 9 14- 931 9 43 n Duibkcrke Gliyvelde Adinkerk» Veurne Avecappelle Oostkerke Dixmude Eessen Zarren llandzueine 1 53 5 22 7 58 7 59 258 646 9 03 9 08 5 10 8 07 10 43 frit-temarjq naar Oostende, 4 7 55 10 44, 14 54, 4 56, 5 01, 6 52 7 0! Oostende-Cortema'cq, 5 27, 7 45, 12 09 4 05 6 05, 0 Corfem-IJper 6 44 8 51 1 54 5 12 7 42 IJper-CortmnO 6 5ö 9 44 11 57 5 59 6 8 Lichlervelde naar Kortrijk, 5 08, 8 50 r» 11 20, 1 09, 5 18, 5 VS 7 19, Kortlijk naar Lichtervelde en Brugge.» 6 17, 7 48, 10 45, 12 23. 1 08, 4— 6 27 Brugge naar h o irijk, 7 45, 9 00 11 03 12 45 5 ('5 6 45 Ostende-Brussel 5 05 6 05 7 18 855 10 57 11 32 2 44 5 15 5 82 8 23 0 .Braucl (vertrek) Gent Lichterveld e Cortemarck llandxaeme Eessen Zarren Dixniudo Oostker ke Avecappelle Veurne I 5 18 6 34 6 53 6 59 7 04 7 11 7 23 7 34 7 42 C 55 7 50 948 1251 Adiuleike 7 05 8 7 28 8 24 10 23- Dun elke 7 55 8 55 10 52 - 8 56 1054 S 08 5 00 9 ï7 1131 3 43 5 34 941 11 49 559 5 50 9 55 11 58 4 07 6 03 6 48 8 17 1205 4 14 6 11 656 7 13 1009 H 13 4 22 6 19 7 04 7 25 1019 12 26 4 36 6 31 7 17 7 31 10 25 1232 4 42 6 37 7 23 7 38 10 32 12 59 4 49 6 44 7 30 5 25 7 44 10 38 12 45 4 55 6 50 7 36 7 54 10 47 1255 5 11 6 59 7 47 8 05 10 01 7 16 9 15 1205 9 25 10 40 ZdllB C 60 6 32 6 48 4 43 6 58 7 05 1001 4 57 5 06 5 12 5 19 Cort.tnarcq 5 34 Lichtervelde 5 49 Cent Brutiel -9 IS 1 46 3 38 5 41 7 38 1045 1t 41 332 5 45 7 19 1 25 5 02 7 29 8 40 1 43 5 14 7 43 9 42 1 40 5 20 7 49 918 1 54 5 25 7 54 9 23 201 532 801 9 21 12 30 2 10 5 39 809 2 21 5 48 8 20 2 29 5 56 8 28 2 58 605 855 9 5G 256 615 340 638 10 39 407 7 06 11 08 11 05 9 44 6 44 0 00 7 28 Duinkcrkc uuar Parijs en Parijs naar Duinkerke. ’s xuvrg. ’s av. 'm n>orf Duinkerke (fertr.) 10 41 2 45 5 45 6 35 Atieeht 2 26 6 16 8 11 8 42 Auiieiu 3 35 8 01 9 19 9 50 Parijs (aankomst). 5 25 11 25 11 06 11 25 ’■avond, nv. imon,. mor,. Pa> ijs (vertrek) 7 10 11 05 8 00 6 05 Duinkerke(Aank). ]2 13 9 44 1 15 4 01 Nieuport Dixmude-Gent en Veurne Dtiinkerke. Nieuport (stad)-üixmnde, 6 44 9 33 t 54 4 03 6 40 Dixmude-Nieuport o n» 2 18 5 41 8 07 10 25

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1893 | | pagina 1