A DE VELOCIPEDISTEN OF DE SNELVOETRIJDERS. l 5®’’ jaargang. l Woensdag 2 Augusti 1893. etc (Woidl voorigezet). fr. boet, vo >r dronkenschap, en 6 maan den gevang en 26 fr. boet, voor belee- diging der reden. Willaert Cyiiel, koeiwachter te Ees- sen. voorwaatdelijk eene maand ge vang, voor slagen. cbouc geven hem zijne twee voorname hoedanigheden de sterkte en de lenig heid. Wij bedienen ons maar van drij voorname modellen de cijkel (met twee wielen, een groot en een klein); de biciklet (met twee van gelijke midden lijn); de tricijkel (met drij wielen). Het eerste dezer modellen neigt om te ver dwijnen, omdat hel gebruik ervan tol een zeker punt gevaarlijk is, om reden van de hoogte, ofschoon men zegt dal de ware veioceinan nooit valt. Ten slotte, de biciklet geniet eene bijna a - gemeene gunst, en de tricikel is maar in ’t algemeen gebezigd door den rijpen ouderdom. De biciclet is zeer licht, draagbaar zelfs, aangexien zij maar van 14 lol 18 kilogr. weegt en is zeer be vallig. Het is ook zeer gemakkelijk om zich erop in evenwicht te houden; twee of drij lessen van een hail uur zijn ge noeg zelfs voor zenuwachtige personen om hen op eenen cijkel van twee wielon te kunnen blijven houden daar zijn er die T einden de eerste acht dagen en zonder vermoeienis reeds wandelingen van 20 kilometers kunnen aangaan. De gemakkelijkheid met dewelke een k veloceman de langste reizen aflegt, is waarlijk bewonderensweerdig. >len kan van Parijs naar Bordeaux gaan per velocipeed in negen lustplaatsen; wat meer is, een liefhebber deed onlangs de reis van Parijs naar Toulon (830 kilo meters) in 4 dagen en 2 uren. De wielrijders zijn reeds in dienst ge. ccliterlijke kronijk. Dn korrektionnrle rechibank van Veurne heeft veroordeeld Zitting van den 14 Juli Vanhoutte Florinund, viischer te Adinkerke, 5 Ir. boet, voor dronkenschap. Hoofd Hendrik, schoenmaker te Be- veren, eene maand gevang en261r. boet, bouw, was toen d» kerker waar ik voor eerst werd binnen geleid. Mogelijk om mijn lot bitterder te maken, had men mij met inzicht tot medegevangene geplaatst bij eene der vrouwen voor welke wij in de wereld rui ken diepen afkeer gevoelen het was eene jodin. Gelijk zij mij voorgaf, boete zij daar voor een kwaad wazrvoor men enkelijk haren echtgenoot beschuldigd had. Ik wilde zulks paarrie gelooven; ik had gcene de minste reden om de oprechtheid dezer vrouw te verdenken. Liter hebben wij elkanders Led ei» smarten gcdeJd; wij hebben over elkanders lot ?o vele tranen gestort Had den wij in voorspoed geleefd, wij zouden elkander vijandelijk hebben versmaad en ver.ich'; nu had het ongNuk ons als ware zusters gemaakt. Ni verloop van eenige maanden ben ik <bn moeder geworden. Mijne lotgenocte,die mij zon wel bijgestaan had, eischic voor hare zorgen ook <en gedeelte der liefde voor mijn kind. Da om en heid onzer godsdien sten overwegende, maakte ik echter eenige hezwaarnis haar hrt minste recht toe te staan op het arm schaapken. dat ik in zijn ongeluk o :h voor dm hemel b'sietndé i)-' goede vrouw begre p en eeib.ed gde mijne komen bij het leger, en menigvuldige i ondervindingen hebben bewezen dat zij j Decopinck< le We8lvifteren, voorwaar- wijzen. De velocipeed immers beeft op j het peerd het voordeel van langere we gen te kunnen afleggen, op alle uren van den dag en den nacht, Kortom, de sn«lvo«trijders worden hedendaags overal gemeen, zoowel in dorpen als in ateden. Veurne beeft ook reeds zijn bataillon velocipedisten, en dagelijks ziet men ze gezwind hunne oefeningen verrichten. Zondag vooral zullen onze straten er van wemelen; uil alle punten dar provincie en uit andere stedi n des lands, uit Duinkerke, enz., zullen velocipedisten de prijzen komen betwisten die in den kampstrijd alhier worden uitgeloofd, in duizelingwek kende vaart zal men de kampers zien voorbijvliegen, en tuimelen er ergens een paar hals over kop, hewel het schouwspel zal er des te aantrekkelijker om zijn, mits zij de nekke niet kraker, of geene armen noch beenen breken. Wij verwachten dan ook Zondag veel volk in onze stad. Het weze dus een goe de kermisdag. klaarde hem tot echtgenoot te zullen ne men. Schandige! gij verstout u in mijne tegenwoordigheid eene verklaring ie doen die mij hoont in bloedeWelnu, drie da gen zijn u toegestaan om lusschen beide keuzen te beslissen, gij aanvaardt de trouw van den veroordeelde of wal e-ner eeuwige gevangenis wordt dc straf uwe ver meielhn d De Vader, wiens zoon gij den bood zult overgeleverd hebben, geef ik volle recht over u En van toen af ben ik in den kerker ge- brach’. Gedurende die drie dagen die mij ter beslissing gelat» n waren werd ik meer maals door d- tranen en sme-kingen van Segner veronirus eindelijk op de beden volgden zijne bedreigingen, en kan deze bedreigingen heeft hij wel ges and gedaan; de hemel alleen is geinige geweest van ai wat ik uil wederwraak heb geleden. Waren nn de eerste maanden van ramp- spoed die welke mij het meest hel gemis van vioeger gesmaakt geluk moesten doen gevoelen? Toch werden d> z« opgelni-terd door eene zorgelijke belanglóoze vriend schap die ik sinds de volgende jaren mijner gevangenis niet wedaigevonden heb. Gin der, aan den linkervleugel van bel groot go Dees jaar bijzonderlijk heeft het snel- voctrijden vrijen vlucht genomen. Men ziet personen van allen ouderdom en zelfs van beide geslachten die zich toeleggen op doze ■'•oefening. Ir. vele provinciën is er geene hoofdplaats d®s kantons meer of zij heeft hare sociëteit olte club van snelvoetrijders, met bare regels, eer- en werkende leden, natuur lijk gehuld in eene gelijkvormige klee- derdracht. De keua van een® klak met gouden initiaalletters maakt indezeclubs het ontwei p van brandende woorden- pleitingen, die niet min hevig gaan dan somwijlen de besprekingen in den eenen ot anderen gemeenteraad, De bevolkin gen, ten anderen, bekommeren zich veel om hunne zittingen, en de dagbladen geven melding der minste koene daden van den Sport vélocipédique» van X.... Daar kan geen een volksfeest meer voor bijgaan zonder dat er eene koers van volocipcden op het programma verschijnt. In deze ten minsten hebben de wed dingen cr nog niets in te zien. De neiging tol het wielrijden heelt zich uitgebreid van zoodat de toestellen, de cijkels (gelijk men in hunne kunst taal zegt.) hebben beginnen verbetering te ondetgaan. Vandaag, na vele hervor mingen onderslaan te hebben, is de ve locipeed tol eene wonderbaie volmaakt heid gekomen. Hel staal en de caout- bekommernis en zweeg. Nog was ik onpasselijk en lijdende, wan neer eene vreeslijke ramp mij iegelijk en van kindje en var. vriendin beroov-n kwam. Op eenen nacht werden wij beiden uil onze slaap gewekt door de hulpkreten van ver- sch idene personen, en recht ziende, ont waarden wij met angst aan den rooden lichten smook die voorbij ons vnsler op steeg, dat de bouw onderons aan ’i b anden was. Wij ook riepen om hulp; maar nie mand hoorde of wilde luisteren naar de weeklachten van ellendige gevangenen. Wanneer ue nood schier op net uiterste was, want de zddering waarop wij ons be vonden was reeds aan hel zeugen geraakt en vervulde hel vertrek met eenen veistik- kenden smoor, brak men toch eindelijk met geweld de verkoelde deur aan stukkenen, wal verrassing voor mijne vriendin haar man bcod zich ter reudmg aan! Wel ter stade kwam die hulp die ons èn leven èn vrijheid wedergeven moest; doch nauwelijks hadden wij den trap afgedaald, die onder onze voeten dreigde in te stuiten, en eenige schreden gedaan, of wij zagen ons van den vraeselijken L'shout. vervolgd. Dit blad verschijnt den Woensdag, onmiddelijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 fr. ’«jaars; met de post 6 fr. Annoncen SOcenlimen per regel. Oj graote letter volgens plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. Een N’ 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. De Annoncen voor Belgie (ter uitzondering der Vlaanderen) en ’(buitenland worden ontvangen door het Office de Publicity, Magdalen astrant, 46, te Brussel. Men s< hrjjN in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker uitgever. Zwarte Nonnenstraat. 4. te. Veurne, en in de P.^’kaniuoren. Vertrekuren vun den ijzerenweg. fl «Bufil tet 30 September 1^93. 9 18 1 46 3 38 7 28 10 45 1141 3 52 3 43 I 35 5 02 7 29 1 45 5 14 7 43 1 49 5 20 7 49 Jaarlljksche Peerdenmarkt te Veurne. Het kollegie van Burgemeester en Schepenen der Stad Veurne maakt be kend dat de Jaarüjkscbe Peerdenmarkt zal plaats hebben op Zaterdag !i Augusti 1893, en dat een groote Prijskamp zal geopend worden voor de poerden la koop gesteld op de markt, met uitloving d<ir volgende prijzen Voor de schoonste inlandsche Merriepeer' den. van 3 tot 7 jaren lr prijs 50 fr 2" prijs 25 fr. Koor de. schoonste inlandsche. Hengsten- pee.rden, gezegd I^erttgmannders. Voor de schoonste.’nlandsche Xfe'riepeerden gezegd De^tigmaanders. 1' pi ijs 50 fr. 2* nrij» 25 fr. Voor de schoonste inlandsche Jaarling- peerden, g zegd Achltieiifnaand-rs. Hengsten. 1* prij* 50 fr. 2* pi ijs 25 fr. Merrien. 1* pi ijs 50 fr. 2’ p« ijs 25 tr. Voor de schoonste inlandsche Ve'ulens geboren tn 1893. 1' pi ijs 30 Ir. 2’ prijs 20 fr. DE DOCHTER DER GEVANGENEN O, was het niet te schaamteloos gehan deld met eene vrouw die steeds hel besef van eigenwaarde boven alles ju de wereld had welen te schallen. Verontwaardigd kreide ik den rug aan den veifoeieljjken slaaf en mij lot zijnen meeste" wordende, I inp ik. versioiil eri opgehist duor den mij io< g. brachtén boon.- Heer biron, is het dan in ernst dat nu n mij zulke voorstellen durft doen? Ik heb h<" gezegd, ik b*'n de vrouw var, Wal- t< i Van Meerkft k.en norit zal in mij zijne n< h d:.; n dqn pardzrn rliefdr v. >Lo •-cl’omi-'.t. Bij deze woorden trilde en beefdo de baron; hij vuile mij bij drn arm en sehiéeuwde mij de vvlger.de- woorden als mijn doodvonnis toe: In de middeleeuwen en later ncg'brsïbn- d. n er planLelijke gebruiken die aan i’cnen vei oordeelde volle lijfsgenaden vei h onder, zoo cr zich eene vrouw aanbood drive; i voor woon«tschennis. osderrisdispa Mfe» bew«en da( .ij F''“ geroep.n .ijnom grooie diensten te be- delijk, 30 tr. boet, voor sittgen. I Vei lande Leonia, huisvrouw van Hen drik Wullaert, te Bergen (Frankrijk), 15 VEURNAAR 11 44 13 28 Ghyrrlde I 20 948 1251 9 59 - 10 39 11 08 541 7 19 8 40 9 12 9 18 931 9 45 5 45 8 11 9 19 11 06 8 00 I 15 Duinkerk* Ghy velde Adinkerke Veurne 7 f5 7 56 16 Pruttel (rerlrek) Gent 1 ichlervekl e Coi temirck Ilandzaeuie Eessen Z«ir» en Dixmude Ooslkrrkn Averapjiclle Veurne 5 18 6 34 6 53 6 ;.9 7 04 7 11 7 23 7 34 7 42 9 ie- 6 5» 7 50 Adirkerke 7 05 8 Ghvvelde 7 28 8 24 10 23 Du.nkerke 7 55 8 55 16 52- Cortemarcq naar Oostende, 4 53 7 51 10 44, 12 54, 4 36, 5 01, S3 7 ®1 Oostende-Cortenia-cq, 5 27, 7 45, 12 09 4 05 6 03. O Corteru-IJper 6 44 8 51 1 X4 542742 IJper-CortemO656 944 11 57 85® O S Liehtervelde naar Kortrijk, 5 08. S3® 11 20, 1 09,3 1», 5 *3 7 19, Kortiijk naar Liel>terT.1>le en Brugje,» 6 17, 7 48, 10 45, 12 23. 1 08. 4— O Brugje n.arXo Irijk, 7 45, 900 11 Ö5 12 43 5 05 6 45, Ostentle-Bmisel 5o5 605-7 18 855 10 57 11 52 2 44 5 15 5 M 8 23 0 »lin nm Hinnafon fr» Ka. j i -i hm s i 4 43 Arer-appelle - 4 57 5 06 5 12 5 19 5 25 7 44 1058 1245 4 55 ISO 7 86 8 95 10 57 9 15 13 05 9 25 10 40 1 54 525 7 54 9 33 201 552 801 2 10 5 39 809 2 21 5 48 8 20 2 29 5 56 8 28 2 58 6 05 8 55 256 615 10 08 540 658 a> 4 07 7 CC 00 6 32 C 48 6 58 7 05 10 91 7 15 1009 12 18 4 32 19 7 04 7 25 1019 1326 4 86 681 7 17 7 31 10 35 1282 4 43 6 37 7 35 7 58 1052 1259 4 4» 6 44 7 80 i 7 54 1047 135» 5 11 8 59 7 47 1 85 5 93 7 88 7 53 3 58 6 46 9 05 >08 5 10 8 07 10 45 1' prijs 50 fr. 2' ptijs 25 Ir. Parijs naar Duinkerk. 2 *45 5*45 *6 55 6 16 8 11 8 42 8 01 9 19 9 30 11 25 8 56 1054 8 08 5 00 9 37 1131 3 45 J 64 9 41 11 49 8 53 5 60 3 55 II 58 4 07 6 03 6 48 8 17 12 05 4 14 6 11 0 56 - 11 05 8 00 6 05 9 44 1 15 4 01 Nieuport Dixn>ud..Gent en V.iirne Duinkerke. 6 44 9 .5 V 00 7 28 10 25 19. S (l£ EENF. GESCHIEDENIS VIT DE XIV* EELW door P. VAN DELEN. Duinkerk, naar Parijs eu Duinkerk, (rerlr.) 10 41 Atrecht 3 26 Aai.ii. 5 35 Parijt (aank.mst). 5 35 11 25 Parijs (rartrek) 7 10 Duinkerke(A.nk). 13 18 Mieupurt ((Ud)-Diimud., 1 34 4 03 6 40 Dixmude-Niauport as 3 18 5 41 8 07 ÜOAtkerke Dixmude Eessen Zurreu llaiidiaeme Cort*marcq 5 34 Lichtervelde 5 49 Gent 7 16 Brussel 6 8 2 1151 8 56 15 04 f «'2- 9 07 - 9 14- $21 12 50 9 52-

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1893 | | pagina 1