I I Onze jaarlijksche Kermis. 50“ jaargang. 33. Woensdag 9 Aiifjusti 1893. I N’ En mei den laatsten poul van den laatsten slag wierd onze kennis van 1893 in den kolk der tijden weggescbo tin. Ten slotte brengen wij hulde aan ons stadbestuur datgeene opofferingen spaart opdal onze stad, in het inricateu en ge ven van feesten, bij geene andere sleden zou moeten ten achteren staan. Tentoonstelling van Trekpeer- den en Hoornvee. Zaterdag heeft alhier de jaarlijksche tentoonstelling van peerden en hoornvee plaats getiad. Er waren talrijke mede dingers. Uitslag der p-ijskampen Hengsten (achttienmaanders). Ie prijs, zilveren eermetaal en 100 fr. 2e prijs, bronzen id. en 50 Ir. Geene mededingers. Merrien (achttienmaanders) Ie prijs, zilveten eermetaal en 70 Ir. aan Verstraete Hendrik, van Ramscap- pelle. 2e prijs, bronzen eermetaal en 45 fr. aan Laleman René, van Caeskeike. Merrien (derligmaanders). Ie prijs, zilveren errmetaal en 70 fr. aan Vandevelde Alois, te Alveringhem. 2e prijs, bronzen eermetaal en 43 fr. aan Verschaeve Justin, te Aiveruighem. Merrien met hun kachtel. Ie prijs, zilveren eermetaal en 100 Ir. aan Vandecasteeie Karei, te Keye.u 2e prijs, bronzen eermetaal en 50 Ir. aan Verschaeve Jus'in, te Alveringhem. Jaarlingstieren. Ve prijs, zilveren eemet alen 50 Ir Concert der Koorzangers- maatschappij. Op Kermis-.Maandag heeft de koorzan- geisafdeeling van den katholieken kring in stadsschouwburg, haar gewoon con eer: gegeven, met de medewerking van j Hik conservatorium van Biussel. wotdètj- i Dit blad verschijnt den Woensdag, ouiuiddelijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 fr. ’sjaars; met de post 6 fr. Arirmncen 20 ceutimi-n per' regel. Dgr.ioie ieder volgens plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. Een Nr 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, env. 20 fr. het 100. De Annoncen voor Belgie (ter uittondering der Vlaanderen) en ‘[buitenland worden ontvangen door het Office de Plulicitè, Maqdalenaxfraal, 4G, te Brussel Men schrijft in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker uitgever. Zwarte Nonnenstraat, 4, te, Veurne, en in ae i’< 'tantooreii. 4* Loopstrijd. Ghampionnant van Veurne. Afstand 8500 meters, 1. Pannier Hendrik, van Duinkerke, 20 min. en 50 sec. 2. hsweire J. van Duinkerke, ir. 21 min. en 20 sec. 3. Bar: t L. van Oostende in 21 minn en 50 sec. Loopstrijden voor Wielrijders. De clou van de kermisfeesten is voor zeker den loopstrijd geweest voor wiel rijders. Niettegenstaande er terzelfder tijde loopstrijden waien ie Yper, Rijsel en andere groote steden, toch mogen wij met fierheid van onze coarsen spreken. De feeste was om ter best ingerichl. Iedereen was bet eens om hulde te bren gen aan de goede orde en zoo keurige inrichting der loopstrijden. Onze beste gelukweiiscben aan den heer voorzitter en leden van den Veurne- Cycle-Club. Zij halen eeie van hunne feosie en iedereen ve> hoopt van ter jan; hetzelfde genoegen ie mogen smaken. Ziehier den uitslag der verschilfige loopstrijden 1’ Loopstrijd. Internationale (Bi Juniors). Afstand 5000 meters. 1. Pannier II. van Duinkerke in 12 min. en 55 seconden. 2. Barat L. >au Oostende, in 13 min. en 10 seconden. 3. Denetve A. van Kamerijk, in 15 m. en 9 seconden. 4. Drouin E. van Duinkerke, in 15 minuien en 10 seconden. 2* Loopstrijd. Internationale (Bi Vétérans). Afstand 5000 meleis. 1Itsweiie Jules, van Duinkerke, in 12 minuten en 25 seconden. 2. Dierickx 11. van Wulveringhem, in 13 min. en 20 seconden. 3. Maladry, van Oostende, in 14 min. en 38 seconden. 3’ Loopstrijd. Nationale (Si). Afstand 5000 meters. 1. Barat Louis, van Ooslendo, in 11 minuien en 36 seconden 2. Bulcke Jooris, van Oostende, in 12 minuten en 21 seconden. 3. Seaux Robert, van Rousselaere, in 12 minuten en 21 1/2 seconden. 4 Lagache Kurd, van Brugge, in 13 minuten. Concerten gegeven door do Melomanen. Alhoewel men ons misschien zal toe roepen dat wij altijd mei ons muziek voor den dag komen, An boffen èn stol en met den vooruitgang welken tiet doel in de muziekale kunst toch herhalen wij op een nieuw, en dat iieel geeia, dat de Melomanen de vetscbilhge stukken hunner concerten op meesterlijke wijze hebben uifgevoerd Met zooveel te meer genoegen besta llen wij zulks, omdat men van eenen anderen kant ons stadsmuziek tracht ie kleineeren en te misprijzen; maar legen de keurige uitvoering van stukken en kan hem niemand verzetten; ook stieren wij hierbij onze beste gelukwenschen aan onze fanfarenmaatschappij en wenschen Bunnen ijverigen bestuuiderM. H. Maten geluk met den oveigrooten bijval welke de uitvoering heeft bekomen. Eene bijzondere melding zijn wij ver schuldigd aan de UIL J. V. en A. B. die, als solisten, zich zoo meesterlijk van hunne taak gekweten hebben. Getrouw aan hetgeen wij telken jare doen komen wij hier een verslag geven van de verschillige vermakelijkheden onzer jaarlijksche kermis, verslag dat wij, bij plaatsgebrek, een weinig be knopter moeten maken dan wij hei zou- den begeeren. Ib’l weder hceti dit jasr van zijne kwade penen gespeeld. Den Zondag en den Woensdag, twee der bijzonderste dagen, hebben met slecht weder be gunstigd geweekt- Nogtans den zondag heeft hel onzeker weder toch niet belei dat er een schi k van volk opgekomen wa« om onze vermaarde Boetproc ssie te zien. Jammer is hel dat deze haren ge wonen omgang niet geheel heelt kunnen doen. 11e leden der Sodaliteil die hen btj- zondeili k met bet schikken en regelen der Processie bezig houden, zeggen wij dank, want zoolang als oi.ze Boetproces sie in zwang is, zoolang ook zal erop dien zondag geen volk in V'euino te kort zijn, en zal bel een dag van lectio en nering zijn voorstad. De f esten der wielrijders, waarvan wij verder spreken, en lie >oo wel tnge- riclit was, beeft ook op Koeke-Zondaj eemjds een flauwe kermisdag, eene menigte volk naar Veuinedoei, slioumen. 5* Loopstrijd Vertroosting. Afs and 3400 meteis. 1. S:llon Xavier, van Parijs. 2. Zoe’e Karel, van Veurne. 3. Iloerman, van Ghyverinchove 4. Vandersiiai'ie Cyrie), van Viume. fler'.elijk dank aan M. Dodercq, bavel- Onder het geleide van den kundigen bestuurder, M. T. Retsin, hebben de koorzangers in juiste maat en vo! gevo:- len de schoonste kooien van hun repei- torium uitgevoerd. Ofschoon het eerst opgesleld programma, dat door onvooi- ziene en droevige omstandigheden heeft moeten gewijzigd zijn, aan de toehoor ders nog meer ging aanslaan, toch kun nen wij niet nalaten onzen dank te be tuigen aan de heereu mrich'ers van het concert, die ons eens te meer de gele genheid verschaft hebben den vooruit gang der Kooizangersmaaischappij op te merken en hunne nette en keurige uitvoering te kunnen bestatigen. Wij hebben met genoegen gehoord dat men van de vier koorzangen ei drie in onze moedeitaal gezongen werden. Tusschen de vet.-c leulene koorzan gen heeft M. E Verstiaete on-' vergast met eenige stukken op zijnen Hautbois, Iedereen, die een wein g met de muzie- kale kunst bekend is, weet dat de Hnut~ bois een der mueilijkste ir.s'iu neuten is. Maar die M. Verstiaete heeft nooren en zien spelen, zou zulks niet gedacht heb ben. Met het meeste gemak, zonder eenig beslag, altijd met d z llde behen digheid, weet hij uit zijn insliument de rnoeilijkste grepen en wendingen te nekken. In zijne faniai.sie ongtnale heelt hij ons bijzonderlijk zijn kunste naarstalent laten bewondei en. Geene moeilijkheden zijn hem bekend; altijd even zuiver en even zoet, de velschil lende nuancen met kunstgevoel on- det houdende, nu eens zachtjes, dan vol zwier en brio, komen de tonen als uit- gotold, zonder dat er ééne uoot, hoe zeer en hoe ras zij ouk elkander opvol- gen. voor het oor verloten gaat. De Hautbois, uit zijn eigen, is geen aangenaam instrument; maar in de han den van meesters, zooals M. E. Ver straete, wint het hondeidtoudig voor zijne aangenaamheid. Onze innigste dank aan den jongen kunstenaar voor de aangename stonden we ke hij ons heeft doen overbrengen, en wij wenschen dat vele anderen, zoo qls wij. het genoegen zouden hebben van zijn uitstekend talent te mogen aanhooren en bewonderen. aan de Melomanen, die door het af wisselend spelen van eenige d.unijes de feesten hebben opgeluisierd. Om 9 uie hebben onze wfe’iijders eenen lakkeitociii ingerichl die gio .ten bijval heeft genoien Leve de Veurnc-Cycle-Club! Vuurwerk. Om 9 1/2 uren wierd door onzen stadsgenoot M. H. Maelsiaf het tradilij- n:el prachtig vuurwerk atgesenou n. De versclnkigé zware, stukken heb ben uitnemende goed gr lukt en ver scheidene er van wierdcn door de menigte volk, op de groote Mm kt te zmien geperst, met blijde toejuichingen begroet, j De bouquet of opsluit wierd geestdrif tig onthaald. Onze veloman heelt sedert Bewesierpoori-kermis èinige goede les- sen gennd, maar du pedalen hijsen nog wal ten achter. Hij en zou nog niet mogen nn èioopen in de coursen t n zij misschien met den baas van den j Cyc e Club. Onze beste gelukwenschen aan onzen s'-a Isgenoot, en wij bekennen hei geern, zijn vuurwerk van zondag laaut heeft zijne medeburgers ten uiterste aange- staan. Vertrekuren van den ijzerenweg. fi »3uïi tot 30 September 9 16 1 46 2 38 5 41 7 38 10 45 11 41 5 52 5 43 1 25 5 02 7 29 1 43 5 14 7 43 912 1 49 520 749 918 1 54 5 25 7 54 9 23 201 532 801 723 921 12 30 210 559 809 931 7 54 9 52 - 2 21 5 48 8 20 Dank aan den ijver en de welwillende medehulp der commissie van de kermis feesten. hebben de volksspelen in de verschillende wijken van stad gegeven, met de meeste orde plaats gehad. Het ware misschien wet’schelijk. om die spelen wat aantrekkelijker ie maken, van naar iels nieuws te nachten. Wij weten het, zulks is veel gemakkeiijker gezeid dan gevonden; maar zeker ook is bel. dat na eenige ja'en. despelen die -uU..:i- in hei eerst meest bijval geooteu, mei de i hebber van hei korps pompiers die zijre M E"Verstraete Vnriis van net kóuink-giovhte onveiseüiibgheid Uijgewcond i welwilet.de meduhulp veleend heeft l txoiden. 'oar het handhaven der goede orde, en - DE VE 10 39 11 08 7 19 8 40 4 b7 5 00 5 12 5 19 9 97 941 7 25 7 56 8 10 -■■.■i.ir» K3tu»~-- 5 18 6 34 6 53 6 59 7 04 7 11 (vertrek) Geut Lichterrtld Cortemarck Haadiatme Keuen Zarren Diimude Ooilkerke Atecappelle Veurne Ghyvelde IK i.l. 6 00 6 32 6 48 4 43 6 58 7 05 1001 I 33 5 7 38 7 59 258 646 9 03 9 08 510 8 07 10 43 9 43 - 2 38 6 05 8 35 9 56 256 6 15 1008 3 40 6 38 4 07 7 06 C trt-’u’ir■-. J naar Oostende. 4 5-3 7 58 10 44. 1.2 54, 4 36, tU. 6 -.2 7 01 0 35 J rjostcrxle-Corteinaicq, 5 27. 7 4’1, 12 09 a l 4 05 6 03. O Corleni-Uper 6 44 8 51 1 34 5 12 7 42 1J lei-'CórleniO - 6 56 9 4 4 11 57 5 39 0 8 Lichlervelde naar Korlrijk, OS. 8 30 11 20, 1 09,3 18, 5 25 7 19, Kort, ijk uaa Lichtervelde rn Brugge^» n» 6 17. 7 48, 10 45, 12 23. I OS, 4—6 2, Biu^ge o..ar So. 'rijk, 7 45, 9 00 11 05 12 43 515 6 45, 1 11 .32 2 44 5 15 5 »2 8 25 O 8 56 1054 5 08 5 00 1131 5 43 5 34 11 49 3 59 5 50 9 53 11 58 4 07 6 03 6 48 8 17 12 05 4 14 6 11 656 7 ló 10 09 12 13 4 22 6 19 7 04 7 25 1019 12 26 4 36 6 31 7 17 7 51 1025 1232 442 6 57 7 23 7 38 1032 1259 449 644 730 5 25 7 44 1038 1245 4 55 6 50 7 56 CorUm.rcq 5 34 7 54 1047 1255 5 11 6 59 7 47 Gent Brussel 11 44 10 25 12 28 I Ostende-Bmssel 5o3 605 7 18 853 10 57 Duinkerke Ghyvelde Adiukerke Veurua Avecappelle Oostkerke Dixmude Eessen Zarran Uandiaeme Lichtervelde 5 49 8 V5 1U.’>7 7 16 9 15 12 05 9 25 10 40 I 20 s 7 42 9 40 - 2 29 5 56 8 28 6 55 7 50 948 1251 Adinkeika 7 05 89 59 7 28 8 24 10 23 - Buiakerke 7 55 8 55 1052 - Volksspelen. 842 11 51 8 56 19 04 902 - 907 - 9 14- 5 45 8 11 9 19 11 00 00 1 13 9 33 Pa rij. iiaru* Duinkerke 2'*45 6 10 8 01 11 25 11*05 9 44 6 44 O 00 7 28 Duinkerke ruiar Parijs en Dtinkerke (verlr.) 10 41 Alrechl 2 26 6 10 8 11 8 42 j Ainient 3 35 8 01 9 19 9 50 Pariji (aankomst). 5 25 11 25 11 00 11 25 .vond. s,«rg. mere. Parys (vertrek) 7 10 11 05 K 00 6 05 Duiukerke(Aai.k). 12 13 9 44 1 13 4 01 Nieuport Dixmude-Gent en V< urne Duinkerke. Nieuport (stad)-Dixmiide, 1 54 4 03 6 40 Dixmude-Nieuport 2 18 5 41 8 07 -• unrj. i sr> 1

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1893 | | pagina 1