iV 34. Woensdag 16 Aiigusti 1893. 5O3 jaargang. <8 Plechtige Prijsdeeling in het Bisschoppelijk Kollegie onzer stad. Woensdag 9 Augusti bad de plechii- In den wedstrijd welken jaarlijks fus- schen de leerlingen van Rlictorika ihr verfchiliige kollegien van ons bisdom plaats heeft, heelt het kollegie van Veurne wederom zijne oudgekende faam staande gehouden. Het kollegie van Veurne had slechts 2 mededingers kunnen aanstellen. In de Vlaamsche Redevoering heeft M. Richard Spilliaerl van Hoogsiaede. net 2* accessit bekomen op 79 mededinges. In de Franscke Redevoering heeft de zelfde leerling hei 7“ accessit bekomen op 84 mededingers. Bij het alroepen van dezen uitslag, heeft den E. II. Macs, in welgepaste woorden, den lof uitgesproken der leer lingen die met waven studiegeest bezield zijn, en der heeren professors die noch ujd. noch opofferingen sparen om de jeugd, hen toevertrouwd, in deug! en zich van zijne eerste vrees, wrong zich los, en sprak met kalme onverschrokiheid. - Maar gij zelf, Van Rnysbrouck, uit welk recht verstout gij u, u met mijne za ken te bemoeien? Is de ban des herlogs u dan nog gecne genoegzame straf, dat gij u thans nog het lijf vei beurt door eens edel- tnans verblijf te schenden? De jongeling werd bleek van gramschap en riep Schaamteloozc I gij bestaal he dan nog mij in het aangezicht te honen? IL>, gij denkt er niet aan Hier ten minste zijl gij door geene verplichte menigte beveiligd; de verooordeefden des volks zijn u geen# borstweering tegen mijne gerechlige wraak. Hier moordenaar, hebt gij het met mij alleen En de ellendeling, bij deze woorden op nieuw bij de keel vattende, drukte den jongeling hem met nijdig geweld legen den muur. Lishout, die nu wezenlijk zijne minder heid gevoelde, deed eene lichte poging om zich los te rukken smeekte met gebaren hem toch te laten spreken. (Wordt voortgezet). Ik heb nooit geweten wat er van bet Kind, waar ze mij zoo onwillig van hebben be roofd, geworden is. Ik berust genoeg in de overtuiging dal het onder de bescherming van zulke menschen nooit leed geschieden kan, maar zal een blinde ijver hun niet heb ben doen besluiten van de gelegenheid ge bruik te maken om mijn arm schanpken in hunne dwaalleer te doen opvoeden? Dit ge dacht heeft mij steeds bedroefd en is voor mij eene oorzaak van eeuwigen angst ge worden. Tot de kleinste zaken die hare eentoonige gevangenis sedert dien voorval nog geken merkt hadden, had de vrouw met gevoel verhaald. Zij begreep boe de verveling eindelijk eenen jongeling overvallen moest, wien de omstandigheden aan een woelig le ven hadden gewoon gemaakt. Reeds vier dagen zal Van Ruvsbrouck daar nu werk- en beweegloos de'komst te velheiden v.m den onbegiijpelijkeu on- rnenseh die zoo diep zijne veront.'eerdiging had opgewekt; doch dan eindelijk, bij ’t vallen van den avond des volgenden dag*, wanneer bij zich wederom teleurgesteld meende, kwam in eenmaal op den nap het geschuifel van voetstappen zijne aandacht opwekken en wdJia mocht hij zich in de DE DOCHTER DER GEVANGENEN Loopen was mij in mijnen toestand ón mogelijk; als eene prooi die door de vrees ontzet, zich zelve onder de klauwen komt w«rprn van het wild dier dat haar vervolgt, stort’» ik met mijn kind ten gronde. Mijne vriendin wilde mij in dien akeligrn slord niet verlaten; zij nikte zich los uit de hand die haar met zich trok, en. mijn kind mij afnemende, riep zij zoo smeekt nd lot haren echtgenootNathan, ora de liefde van den God onzer vaderen, red toch deze vrouw.. En de man d»ed wezenlijk ei ne poging om mij van den grond op te licht'n. Ik zou hel hebben gewaagd de ontvluchting nog eens te beproeven; maar den afstand afme- j trnde. die mij nog van mijner, vervolger verwilderde, zag ik dat zulks nutteloos was. Dan deze goedé menschen in mijn vrderf niet willende inwikkHen. rukte ik n ij los, dankte den man met een leeken der band, en wees hem, zeer haastig Ie vluchten. 2° id. 9 leerlingen. Cyriel Van- develde, van St. Jooris, bij Nieuport. 1’ id. 7 leerlingen. Gaston Dc- grieck, van Adinkeike. Latijnsche klassen. Zesde klas. 9 leerlingen. Achiel Beitelooi, van Veurne. 5’ klas. 14 leerlingen. Achille Brys, van Veurne. 4' klas. 6 leerlingen, Renaat Loyette, van Veui ne, en Hendrik Tangbe, van Alveringhem. 3' klas. 7 leerlingen. Remi Top, van Beveren, en Albert Valcke, van Di xmude. Poësis. 7 leerlingen. Jozef Schipman, van Veurne. Bhetorika. 2 leerlingen. Richard Spilliaerl, van Hoogsiaede, die ook het eermetaal bekwam, jaarlijks gegeven door Z. Hoogw. Mgr. J. J. Faict, aan den eersten dezer klas. De herziening van den Senaat. Eindelijk na veel moeite en tijdver lies, is de herziening van den Senaat •dooi den Senaat zelve in de zitting van za'erdag gestemd. De senaat was zeer woelig. Einde- leoïe besprekingen ontstonden over ■wijzigingen en wijzigingen, welke allen verworpen werden; sommige leden na men tot tieotnaal bet woord. Eindelijk ging men tot de stemming over, en daaimeê waren de werkzaamheden vol eindigd en de vergadering ging uiteen lot nadere btjeenroeptng. Ingevolge de herziene artikelen der giondwet, zal de senaat bestaan 4* uit senators rechtstreeks gekozen door de kiezers van de Kamer, -mis schien met uitsluiting van de kiézets van min dan BOjaar, en het getal dier gekosenen zal de helft bedragen van dat der volksvertegenwoordigers; 2’ uit senators gekozen door de provinciera den. 2 voor de provinciën van inii' dan 300 000 zielen, 3 voor de piovincien van ÜOO.OOO lot I miljoen zielen, en 4 voor de provinciën van meer dan I mil joen. Om senator te kunnen gekozen wor den moet men 40 jaar oud zijn. Daaren boven moet men 4400 fr. reclitstreek- sehe belastingen betalen. Zijn er in eene provincie min dan 4 persoon op 5000 zielen die 1500 tr. betalen, dan worden de hoogst aangeslagene bij de lijst der kiesbaren gevoegd tol dat hel cijfer van I op 5000 gebiacht bereikt is. De provincieraden mogen bovendien hunne senators kiezer, onder de minis ters, oud-ministers, staatsministers, ge wezen volksvertegenwooidigers en se nator, leden van hel diplomatiek korps, gewezen opperoflicieren van het leger ge prijsdeeling plaats aan de leerlingen van ons Bisschoppelijk Kollegie. Deze plechtigheid wierd voorgezeten door Z. E. II. E. Maes, eer-ka non ik en lid van der: Bisschoppeiijken Raad, af- geveerdigde van Zijne Hoogw. den Bisschep. De bijzonderste ingezetenen van stad de E. II. geestelijken der omliggende parochiën, en de ouders der leerlingen waren in groot getal opgeKomer, om de prijsdeeling met hunne tegenwoordig heid te vereeren, en eens te meer een blijk van genegenheid te geven aan bel onderwij'gesticbt dat in ons Veurrie- Ambacni zoo veel goed te weeg brengt. De leerlingen der lagere afdeeling hebben een tooneelstukje met zang uit gevoerd Meester bries dal den meestee bijval heeft genoten. In liet barlach tooneelspel ba Grève. hebben wij, benevens de Keurige uilvoe- ling, de zuiverheid der laai en der frans- sche uitspraak kunnen besiatigen. Het Vlaam»ch diaina Neon heeft, door zijne aandoénlijke louneelea. menige aauschoii wers de limiet» ut ife négen geperst, en de jonge spelers wieiden bij het eindigen van net diama langdurig toegejuicht. Hier laten wij de namen volgen der leerlingen die in de verschillige klassen don prijs van uitmuntendheid bekomen hebber.. Fransehe klassen. 5’ klas, leerlingen. I' Bodewijk Vauder- straete, 2* Maurits De Grave, beide van Veurne. 4'id. 31 leerlingen. 1* Jooris Vandei keuien, van Biussel; 2’ Oscar David, van Avecappelle. 3' id. 23 leerlingen. I” Jozef Loyette, v. n Veurne; 2' August lialiacy. van Lampei riisse. overtuiging vei blijden dat de moeilijke proeftijd óp hel geduld verloopen was. Achter den ruimen pijler van den trap eene bergplaats vindende, liet Ayman aan den man, dien hij z ch zijnen vijand verkla ren ging, den lijd om de deur des kerkers te openen; maar niet zoodra had ze onder haar gewicht gekraakt, of de jongeling sprong te voorschijn en slapte den zelfden stond met den verbaasden Likhout binnen de gevangenis. Zulke onvoorziene verrassing ontzette den laatste, en de jonge Van Ruysbrouck ge voelde zich niet min aangedaan, wanneer hij in do gelaatstrekken van den geheimzinni- gen persoon den reeds zoo verachten geese- laar herkende. Bevend van ontsteltenis en van gramschap greep hij hem die zch tel kens als een duivel voor hem opdeed, bij de bois’, en liep met ontroeide stem .- O, gij ellendeling zeg dan, wie gaf in de weield u de zending van al wat on schuldig is te vervolgen? Welk boos ver maak smaakt gij in het martelen uws Daas ten Deze toespraak bij al dat zij met e«ne gansch dreigende aanstelling samen g>ng, was echter niet in staat den verharden ouderling te verschrikken. Ras herstelde uij en burgerwacht, gewezen voorzitters en ondervoorzitters der provincieraden, magistraten of gewezen magistraten van cassatie, beroep, eersten aanleg of han- delsrechtbank van sleden van meer dan 30,000 zielen, stalhouders van de balie der hoven van cassatie en beroep, leden der akadernie. boogleeraars die 40 jaai bun ambt uitgeoefend hebben, burge meesters en ouif-buigemeesiers van ste den hoven de 50,000 zielen, oud leden van hel rekeningsliof. Die personen zijn kiesbaar door de provincieraden zondei 4400 fr. lasten te moeten betalen, maar zij zijn slechts kiesbaar als zij in de twee laatste jaren geen deel gemaakt hebben van den pio- vincieiaad. Het blijft bovendien vetstaan dat de senators geen iiakiement noch vergoe ding trekken. De herzierng van de inrichting des penaals is verte van een meesterstuk te zijn. De nieuwe rer.aat, ondanks het bij voegen van 'onato’s gekozen door de provincieiaden, zal omtrent aan don ouden senaat gelijken, die al niet veel meet was dan eene verzameling oude heeren, die teizelmatig de stemmingen der kamer goedkeurden. En nu de kamer door hel algemeen stemrecht stouter en machliger zal ge worden zijn, zal ook de senaat nog min dan vroeger in staat zijn baar het hoofd te bieden of legen te houden als zij ver doolt. De senaat wordt zoo wat een eenvou dig pronksieraad. Dit blad verschijnt d< n Woensdag, onmiddelijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 fr. ’sjaars; met de post 6 fr. Annoncen 20 centimeu per regel. De gruote tetter volgens plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. Een Nr 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. br Annoncru rt<or Relgie (ter uitzondering der Vlaanderen) en ’t buitenland worden nntvanaen door het Office de Publighè, Mag dalenas fraai, 4G, te Brussel. M- o (ii-nii hi hij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker uitgever. Zwart.' Nonnenstraat. 4. te Veurne, èpi.injlë fhóikanlooren. Vertrekuren van den ijzerenweg. l.ahiii tut 30 September 1M>3. 7 -Z zzzz zzz zzz 9 35 1 33 5 28 7 38 7 59 258 046 9 03 908 5 10 8 07 10 43 11 05 9 44 2 43 6 16 8 01 11 44 12 28 7 25 7 56 8 10 5 1# 6 34 653 €59 huinkerke Ghyvelde Adinkerkn Veurne Avecappelle Oostkerke Dixmude Fessen Zarren Handraeme Cort.marcq Gent Brussel 8 56 1054 3 08 5 00 9 27 1131 3 43 5 34 9 41 1149 3 59 5 50 953 11 58 4 07 6 03 6 48 8 17 5 45 8 11 'J 19 11 25 11 06 ava aixrrg 8 00 1 15 Cortemarcq neer Oostende. 4 55 7 53 10 44, 12 54, 4 36, 5 91, 58 7 01 Oosteade-Cnrletnaicij. 5 27, 7 45, 12 09 4 05 6 03, 0 Cortem-IJper 6 44 8 51 1 74 5 12 7 42 Uper-CortemO - 6 56 9 44 11 57 5 39 6 8 Lichtervelde naar Kortrijk, 5 <18, 8 30 11 20, 1 09, 3 18, 5 23 7 19, Korhijk naar Liclitervelde en Brugje,» 6 17.7 48, 10 45, 12 25. I 08. 4— ir Brujije u.ar horirijk, 7 45, 900 II 05 12 45 5 05 6 45, Ostende-Brossel 5o3 605 7 8 8 53 10 57 11 52 2 44 5 15 5 82 8 23 0 - 9 16 1 46 2 3* 5 41 7 28 1045 11 41 352 5 43 7 19 1 25 5 02 7 59 8 40 1 43 5 14 7 43 912 1 49 5 20 7 49 918 1 54 5 25 7 54 923 201 532 801 2 10 539 809 9 34 2 2) 5 48 8 20 9 43 2 29 5 56 28 238 6 05 8 55 9 56 2 56 615 10 08 540 638 1939 407 7 06 i H 08 ÏO. a'c’O'ó' EENE GESCHIEDENIS l’IT DK XIV* KBUW door P. VAN DELEN. Parys naar Duinkerks. - 6 35 8 42 9 3» 11 25 more. 6 05 4 01 4 57 5 06 7 25 10 19 1226 4 36 6 31 7 17 5 12 5 19 -kt uttel (wrrtrek) Geut Uch ter velde C< rtemercq llaochaeme Eesten Zarren Diiuude Coslketk-e AvenspprlJe Veurne *C Adinkeike 7 05 8 Ghyvrlde - Duinketke 7 55 8 55 10 52- 6 44 0 00 7 28 10 25 Duiukeike naar Parijs ea «uor<. Duinkerks (vertr.) 10 41 Atreeht 2 26 Aintetts o5 Parijs (aankomst). 5 25 wondt* Parijs (vertrrk) 7 10 Duinkerke(Aauk). 12 13 Nieuport Dixinude-Gent en Veurne Dninkerke. Nieuport (staiij-IIixmude, 1 54 4 03 6 40 Dixniude-Nieuport o s» 2 18 5 41 8 07 DE VEURNAAR ---=^— -J les» - - - r.. y - 00 6 32 6 48 4 43 6 58 7 05 1001 1205 4 14 6 11 656 7 13 10 09 12 13 4 22 6 19 7 04 7 31 io25 Ï232 442 637 7 23 7 38 1032 1239 4 49 6 44 7 50 5 25 7 44 10 58 1245 4 55 6 5u 7 36 5 34 7 54 1047 1255 511 6 59 7 47 Lichterxelde 5 49 8 05 10 57 7 16 9 15 1205 9 25 10 40 1 20 6- 842 11 51 8 56 12 04 V 02- 7 04 907 - 7 1! 9 14- 7 23 9 51 12 59 7 34 9 52 - 7 42 9 40 - 6 55 7 50 9 48 12 51 9 59 - 7 28 8 24 10 23 -

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1893 | | pagina 1