1 i h- I 23 Aiigusti 2393. psarrnnp:. Woensdag 34. rv i bit blad verschijnt den Woensdag. ottmiddelijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs., 5 fr. ’sjaars; met de post 6 fr. AnnoSeen cenuuie'; porregel. Dj jr ióte letter !f i (Woïdt voortgezet). De man i i Hechte de toekomst betere dagen voor Frankrijk aanbrengen; doch het tegen deel is erg te vreezen, want de toekomst gaal zwanger van onweder en rampen... Aim Frankrijk 1 Te Duinkerke is M. Lalou. die van boulangist overhelt naar de onafhanke lijker!, zegepralend gekozen. M. Graat' de Moulalembert is geko zen te Koubaix, in de 1’omschrijving, met 20<)O stemmen meerderheid boven den aftredenden socialist Moreau. In de 2’ omschrijving is citoyen Jules Geusde gekozen. De socialist Lalargue komt in balio- teering te Rijsel; M. Clemenceau komt insgelijks in nalloteering in het depav- temetit van de Var. Te Tourkonje is er balloieering tus- schen M. Barrois, katholiek; en het uit tredend lid bron, vrijmetselaar. De graaf de Mun, de beroemde katho lieke redenaar, is met 200 stemmen minderheid afgestemd te Pontivy; hij wordt vervangen dooreen gematigd rc- publiekein. M. Meline, de vader van het nieuw douanens-elsel, is zonder strijd herkozen te Remiremont. M. Wilson, de al ie beruchte schoonzoon van wijlen president Grevy, is gekozen te Lochet. M. Ed. Diumont, de anti joodsche kandidaat, bestuurder der Lilne Parole, die zich bad laten voordragen ie A miens, is geklopt. Hij beeft slechts 3,678 stem men bekomen. Zijn republiekeinsche te genstrever. M. F.quet, werd gekozen met 12,722 stemmen. M. Delahaye, de aanklager der Patm- tnaschandalen, is gevallen te Chtnon; M. buguó de la Fanconnerie, de onafhan kelijke afgevaardigde, vervolgd voor omkooperij, doch vrijgesproken, is ook gevallen in het departement der Orno. Mgr d’H'tlst. rector der katholieke Iloogescboot te Parijs, de opvolger van Mgr üupanlo'ip in de kamer is herkozen te Brest. In Frankrijk. Zondag hebben in Frankrijk de al- gemeene kamerkiezingen plaats gehad. Nog niet lang geleden was er reden om die kiezingen hoopvol te gemoet te zien. Sedert lang is Frankrijk rot, doch bet schandaal van den Panama moest de maat doen oveiioopen en de huidige regi ering zou, bij de eerstkomende kie- zuigen, onder dealgemecne verachting bezwijken. Wetnu, 't zal niet zoo wezen; de Gazette de France, een katholiek orgaan, vooi spelt ons de volledige ondergang zijner partij. Bereden? Seder: 20 jaren wordt Frankrijk door een fepublikeinséli regiem beheerd. Tot ■1876 was die republiek gematigd, kon- servatief. Hadden de katholieken zich imm allen bij Mac Mahon aangesloten, en den nieuwen regeeringsvorm, aan genomen, dan zouden wij nu, aan hel zuiden van Belgie eene kris'ene, eene konservatieve, eene bloeiende republiek hebben. Maar neen Vele katholieken wilden daarvan niet hooren; voor hen kon Frank rijk slechts door een koninkdom ot een keizerrijk gelukkig zijir. en aan dit voor oordeel want dit is het wel slacht offeren zij sedert 20 par èn Frankrijk’s geluk, èn den vooruitgang van den godsdienst, èn het bestaan zelf der kon- sei vatieve partij Wat al onheilen zijn in de laatste jaren over dit land neergekomen Hoe veel gelegenheden hebben de katholie ken al niet gehad om hel gouvernement om tc werpen Toen de beruchte dekreten nopens de uitdrijving van weerlooze kloosterlin gen werden uitgevaaidigd, dan hadden de konservatieven kunnen aan ’t bewind komen, doch alweer ontbrak bij hen datgene zonder wat hel eene partij niet mogelijk is te zegepralen. Én de Panama Ministers stelen, af-1 gevaardigden stelen, en al die kerels zijn vrijmetselaars, tegenstrevers der konservatieven. En deze laatsten nemen nogmaals de gelegenheid niet waar om die mannen van 't "bewind te werpen Er was een oogenblik hoop, toen, in December van verleden jaatPaul de Cassagnac in den Gers die prachtige redevoering uitsprak, in welke hij ai de katholieken lot verstandhouding, lot overeenkomst, lot eer.d.acbt aanspoorde en aan allen vroeg ter smmbus te trek kc.n onder den kieet; ]Veij mei de dieven Maar die hoopstiaal was -poedig un- gedoofd; de oude twisten hei begonnen en T was de Cassagnac zelf die zich daarin de eigste toonde. En nochtans, welke kiachtige, welke afboende ooilogskreet was mei dn We<j mei de dieven Het volk heelt er genoeg van, van die bende vrijmetselaars welke Frankrijk besteelt, het volk verarmt, de godsdienst vervolgt en hei land tot een zoo laag zedelijk en stoffelijk peil deed dalen. Doch er zijn aanvoerders noodig, en die zijn onvindbaardie moeten onder elkander twisten. T Is bedroevend en ongelooflijk Zal er dan nooil een einde-kotnen aan die verdeeldheden, welke slechts nuttig zijn aan den vijand, aan de vrijmetse lui ij Laat het ons wenschen zonder het te durven hopen. In alle geval, dees is zeker. De 20 Oogst zal nog den val niet zien van hel neêrgelden moed wedergaf, denkt gij daar aan? Vraag dan ook aan den tijger zijne prooi wcèrom. Na twintig jaren slechts geleefd te hebben bij de folteringen, bij hel lijden dezer vrouw, zal ik haar afslaan en het eenige zielen genoegen nissen dat ik sinds al dien tijd heb gesmaakt Nooit Mijne wraak is onverzaadbaar; ik zal haar martelen zoolang ik leef. En wal beeft zij gedaan, onmensch die gij zijt w:rl hadden u de 'ongelukkigen gedaan wier gnnsche verdelging gij over eenige dagen pn’dikte Zij heeft n ij misdaan meer dan zij ooit boeten zal. Onder de joden was er eer. op welken ik mij te wreken had; de algemeene beschuldiging heb ik slechts als een voor wendsel gebruikt om te kunnen treffen die zich aan den dood zoo schuldig had ge maakt. Wraak, altijd wraak, ellendige boos wicht 1 Het is dan slechts bij die snoode u wuu-s «-»■..», n - - c’r ft dat gij leeft. Maar het is reeds te veel ik toch uw If-en n t; ue wroeging t me', uwe walgelijke taal. Kies; maak het En deze woorden uitroepende, toonde de jongeling hem h-t staal, dat hij uit zijne De fransche Kamer bestaat uit u84 leden, verdeeld in 396 republikeinen van alle kleur, 136 conservatieve ot aniigouvernementelen en 38 boulangis- ten. Voor die 384 zetels hebben zich 2060 kandidaten aangeboden, waaronder 317 aftredende leden en 45 voor Algerie cn de koloniën. Te Pai ijs alleen, voor 37 zetels, waren er 371 kandidaten. Gister na middag waren de officiële uitslagen van 578 kiezingen gekend. Gekozen republikeinen-315; tadika- len socialisten en socialisten, 30; con servatie ven aangesloten bij de republiek, 13; conservatieven 56; oaiioteeringen 161. De republikeinen wonnen 63 zetels. Het meeste deel der balloteeringen zijn ten voordeele der republikeinen. Al de ministers zijn herkozen. Te Parijs moesten 37 afgeveerdigden gekozen worden; slechts 10 bekwamen een genoegzaam getal stemmen. Er is dus balloteering voor 27 zetels. De kiezingen zijn in de hoofdstad tame lijk rustig afgeloopen, doch ’s avonds hebben er eenige gevechten plaats ge had. Toen de uitslag in de wijk La Villeite afgekondigd werd, ontstond er eene geweldige botsing. Verscneidenc revol verschoten werden gelost en de agenten moesten den sabel nekken. Er zijn tal rijke gekwetsten. van het gevaarlijk moordtuig; hij droop achterwaarts, sloeg de handen voor de oogen en scheen zich maar niet tot een uiterste tc kunnen besluiten. Hij sliet met den rug zijn slachtoffer aan, terwijl eene rilling zijne lidmaten dooiTcp. In eens sprong hij op, vatte de zware zitschabej, waarover hij even struikelde, met haast in da hooge: de hoop verliezende het voorwerp zijner bijzondere vervolging nog langer te martelen, wilde hij het toch, on- aangezien wat uil wederwraak gebeuren zou van'een zoeter lot berooven. Edoch» de jongeling was te nabij om de ze zijne laatste gruweldaad niet te voor komen; snel als altijd vloog hij den moorde naar onder den opgeheven arm cn drukte hem het lemmer in de zijde. Doemnis I riep deze, terwijl hij kr.mptrekkfnd met het houten tuig neder- stortte, V.m RuysbrouCk, Vloek en ver- maleJijd.ng over u Ras had Aymon de vrouw van daar weg gerukt, die. hei hoofd in .de handen, van een zoo bloedig tooqeelgc u ge kwam, te zijn; doch niet zoo haast, had zij de ruime 1 '.'’/‘.r.'.', ontroem.«I 'rp 1- kleétïeren te voorschijn bracht. zwij....... -- 1 - j ij;, naan verschrikte zichtbaar bij het zien j jonge-ing- die het gemoed nog g.insch volgens plaatsruimte. Rechtei lijke^eei-herstellingen 1 fr. Een Nr 15 cent. - Afzonderlijke nummers voor artikels. nz. 20 fr. her. 100. De Annoncen voor Belgie (ter uitzondering der Vlaanderen) en ’t buitenland worden ontvangen door het Office uk Publicité, oDiiiilgienn^tr'igt, 46. te Bryftel. Menschrijttin bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker uitgever. Zwar.t. N»»nu-n.sir:.:-:. 4, te v'enrm.-, «a in il -Tantóoren. Wertrcklirci» van den ijzerenwefe. fi ttsli tot 30 September Duinkerke 6 00 DE DOCHTER DER GEVANGENEN door P. VAN DELEN. Ik beken, zegde hij hijgend, na eenige lucht verkregen te hebben. dat mijne handelwijs u vreemd toeschijnen moet; zij is het ook inderdaad; inaar toch mijne inzichten hebben niets plicnlig. In tegendeel, Aymon Van Ruysbrouck, eens béiicpt gij mij op een oordeel Gods, welnu it- r.o m de uitdaging aan. Spoed u dan naar beneden Neen, h-den niet; ik ben vermoeid en ontsleid; bepaalt voor moigen tijd en plaats h-> is met eerlijk zijpen vijand (cover- vallen» Ra wist ik het n et dat gij een lafaard zijt. - spotte de jongeling. De list is wel weirrg behenct g .om i<‘ geltisscn. Nu, wi, -w- - m ch' ;ij e-T.s uw hart Dev.ngi’n, zij u eene kort! wal wilt gil genoegzame strat^ help ‘tetj ^lecins de onj- - vo neg dezer vroitw vergemakkelijk- n. alsel dB”ë'<Üchriiem‘ iu cmm ial zijnen hit en de zinnen ontsteld gevoelde, zag zich nu weer vei plicht de lijdelijke taak van ziekenverpleger te vervullen; hij haalde de versche kruik water, die Seghér had aan- g- bracht, van binnen den kerker en bevoch tigde haar aangezicht en handen. Na ver loop v; n eenige stonden had zich de vrouw langzamerhand hersteld. Nadat hij zijnen mantel over de schou ders der ongelukkige had geslagen, o n haar in hare armoedige kleeding tegen de avondkuude te beschutten, wachte Van Ruysbrouck den nacht af om het kasteel te kunnen verlaten. Zoodra hij de vei zekering meende te hebb n dat een ieder reeds sliep, nam hij de vrouw aan den arm en g ng langs de meest belommerde wegen tot aan den uitgang der poort van het slot; doch als bij verwachting de egge nedergelat n vin dende, klopte hij zachtjes aan het nacht verblijf des deurwachteis. Wie daar? riep deze, uit zijnen slaap verbaasd ópschietende. Sia'tvei; op. —Aymon,htal de heg op cn laat de valbrug neer opdat, v ij het slot verlaten. lucht mogen ademen of óme zware be- j zwijmnis was haar komen overvhi'lcn. De i ver 1 9 50 6 v5 9 55 10 25 Ghyvelde I 20 10 08 10 39 7-25 7 56 8 10 0 27 9 41 6 44 0 00 7 28 9 43 Brussel(vertrek) Geut l.iclitervehle Cortenrarcrj Hanrliaein* Eesten Zorreii Diiuuióe Oostkerke Avecappelle Veurne 1 33 5 22 7 58 7 59 2 58 6 46 9 03 9(8 510 807 1045 n 5 18 6 34 6 53 G 59 7 04 7 11 7 23 7 34 7 42 6 55 7 50 Adinkerke 7 05 8 -j 7 28 8 24 10 23 - Öüiakérke 7 55 8 55 10 52 - huidig ministerie noch de zegepraal dor konservatieve pari ij... naar Duinkerk*-. C x tenier naar Oostende. II» 44 19 8 5 45 8 11 9 ,9 11 t‘6 s tuoig. *s morg. 8 0') 1 13 Duinkerke naar Parijs en Duinkerke (vertr.) 10 4! A hecht 2 26 Auiiens -5 55 Parijs (aankomst). 5 25 ’8 avonds Parijs (vertrek) 7 10 Duinkerke(Aank). 12 15 Nieuport (stad)-Dixinude, 1 54 4 05 6 40 Dtxmude-Nieuport »n 2 18 5 41 8 07 4 45 4 57 5 06 5 12 5 19 5 25 Cortvmarcq 5 54 Lichterrelde 5 49 - Gent 11 V8 I Brussel 4 53 7 53 1(1 ';4, :2‘5r, 4'6, 5 01,6-51701 6 -“5 <lost.eiW«-CürtéiiïH'Oiy, 5 27, 7 45, 12 09 8 4 I 4 05 6 0 Co-'em-IJpcr44 851 1 .14 512 742 11 25 IJper-CarinmO «50944 11 57 33908 Lichtervclde naai- Kortrjjk, 5 08, 8 5,0 v -.,11 20, 1 69. 5 IS, 5 ‘’3 7 19, 4 01 ijk. ».nHi-iijp." -kr. I 6 '7.7 48, 10 45, 12 25. I 08. !-- 6 2i 11 -44 I B: u n;;nr Ko 'rijk, 7 45, 9 0’) 11 05 12 45 o C5 6 45. 12 28 I Oslctuk-Brussel 503 605 7 58 853 10 57 11 32 2 44 5 15 5 82 8 25 0 6 - 7 28 10 45 11 4) 3 52 5 43 7 19 8 4S 11 51 1 25 5 02 7 29 8 40 8 56 12 04 1 43 5 14 7 43 912 902 - 1 49 520 749 918 9 07 - 1 54 5 25 7 54 9 23 9 14 - 201 532 801 9 21 12 30 9 52- 9 40 - 948 1251 9 59 - 8 56 1054 5 08 5 00 1151 5 43 5 54 11 49 5 59 5 50 9 55 11 58 4 07 6 03 6 48 8 17 12 05 4 14 6 11 6 56 7 15 10 09 12 15 4 22 6 19 7 04 7 25 10 19 12 26 4 56 6 31 7 17 7 31 10 25 1252 4 42 6 57 7 25 7 38 1032 1239 4 49 6 44 7 50 7 44 10 38 12 45 4 55 650 756 7 54 10 47 1255 5 11 6 59 7 47 8 05 10 57 7 16 9 15 1205 9 25 10 40 Ghyvelde, 6 52 Adinkerke 6 48 Veurne 4 45 6 58 Avecappelle 7 05 10 01 Oostkerke Dixmude Eessen Zarren llandzaeme (('©'0^ EEW. GESCHIEDENIS UIT DE XIV* EEUW 9 16 1 46 2 58 5 41 1 25 5 02 7 ‘29 1 43 5 14 7 43 1 49 5 20 7 49 1 54 5 25 7 54 2 01 5 32 8 01 210 5 59 809 9 31 2 21 5 48 8 20 2 29 5 56 8 28 2 38 6 05 8 55 9 56 2 56 615 3 4 0 6 38 407 7C6 öüüataüfiiii Parijs 2 45 6 16 8 01 11 25 ’a av. 11 05 9 44 Nieuport Dixinude-Gcut en Veurne Duinkerk»-. 4 05

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1893 | | pagina 1