Woensdag 30 Augusti 1803. 35. 50jaargang. bit blad verschijnt den Woensdag, onmiddelijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 fr. ’sjaars; met de post 6 fr. Annoncen 20 centimen per regel. De groote letter volksgrooihmd ge- ws. N’ tuigen. Niet hij alleen h>d zijnen mami'Iijken leeftijd in eene droeve gevangenis doorge bracht; zijne minnende echtgenoole, die hij reeds lang in deu h- mei geloofde, had ge dincnde alle die j uen een nog veel harder lot dan het zijne beproefd, en, alsof de wreede verzoeking hem tot in den bloede moest vervolgen, was schier elke dag des levens van zijn kind, dat de lezer reeds in de jonge Marie zal herkend hebben, niet vergiftigd geworden door eene van die he 1- loaze gebeurtenissen, waarmede het strenge lot zijne versbolelingen bejegent? Kind der smarten, in eene gevangenis geboren en er met de melk ook de bittere tranen van zijne moeder ingezogen hebbende, had de maagd van alle rampen, die haren jeugdigen levensloop kenmerken, als het vergif gesmaakt. Slechts weinige dagen oud, had zij het nog onbesefd verlies harcr moeder ondergaan en had wel is waar, in eene andere goede al gevonden wat h’t minnend harte der vrouw gevn kan; doch dan nog duurde deze vi rgording zoo kor!. Na verloop van twee jaren kwam de divod het arme kind wederom van hiar, welke zoowel de plaats van eene moeder aanvulde, onttrekken. volgens plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. Een Nr la cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. De Annoncen wor Helmie (ter uitzondering der Vlaanderen en ‘t buitenland worden ontvangen door het Office de Publicitè, Magdalenastraal, 46, te Brussel. Men schrijll in bij BONHOMME-RYCKASEYS. drukker uitgever. Zwarte Npnnenstraat, 4. te Veurne, en in <ie Postkanmoren. De nieuwe Grondwet. Ziehier der. tekst van de artikels der Grondwet, aan herziening onderworpen, zooalszij door de beide Kamers zijn ge stemd. De niet veranderde bepalingen slaan in schrijfletter. Gelijk men weel is artikel 56 tot hier toe onveranderd gebleven. Art. 52 be treffende de vergelding de volksverte genwoordigers, moest nog terug naar den Senaat verzonden worden, en is maan dag met eenparigheid der 52 aanwezige leden gestemd geweest. B. Een openbaar ambt vervullen of vervuld hebben, eenen stand bekleeden ot bekleed hebben, een bijzonder bedrijf i uitgeoefend hebben welke hel vermoe- i den wetiigen dat de titularis len minste de kennissen bezit van het middelbaar onderwijs van den hoogsten graad. De wet bepaalt de ambten, standen en bedrijven alsook, in 'l voorkomend ge val. den lijd gedurer.d welken zij zullen moeien bekleed of uitgeoefend geweest zijn. Niemand kan meer daa drie stemmen hebben. Art. 48. De samenstelling der kiesbu- reelen wordt, voor elke provincie, door de wet geregeld. De stemming is verplichtend en heeft plaats in de gemeente, behoudens de uitzonderingi n, door de wei te bepalen. Aid. 52. Elk lid van de Kamer der Volksvertegenwoordigers geniet eene ver gelding van 4000 franks ’sjaars. Hij heelt, daarenboven, recht op kosteloos reizen op de lijnen der Staats- en veiguude spoorwegen, van zijne ver blijfplaats naar de stad waar de zittijd wordt gehouden. Art. 53. De Senaat is samenge steld i® Uit leden gekozen, uit hoofde der bevolking van elKe provincie, geiijkvor- mig artikel 47 de wel kar. echter ver- eischen dat de keizers 30 jaren len volle oud zijn. De bepalingen van art. 48 zijn toepasselijk op de kiezing dezer sena tor. 2" Uit leden gekozen door de provin- cieiaden. ten getalle van twee per pro vincie, hebbende min dan 500,000 inwo ners, van drie per provincie hebbende van 500,000 tot l miljoen inwoners en van vier per provincie hebbende meer In hare kindschheid overgelaten aan omen man die toen schier gebreklijdend was, werd zij evenwel met Intïel ij ken ijver verzorgd. Later, na dat de handel dien man tot hel bezit van conig vermog n had opge leid, had hij het meisje zoo dikwijls ver haald wat vroeger zijne vrouw hem van hare moeder had meegcdeeld! hij had haar gesproken van bekommernis die zijne echt- genoote bij haar afslerven voor haar had betoond er. hoe hij zelf had beloofd voor de arme weeze een vader te zijn, maar wat hij niet had gezegd en waar hij steeds het duistere des geheims had over bewaard, was dat hij zoo plechtig beloofd had het kind niet aan den godsdienst zijner moeder te zifln onttrekken. Ja, daar hij deze belofte in de oprecht heid des harten had aangegaan, griefde het hem later baar te hebben verbroken- Door zijne stamgenoolen er toe aangedreven en zelf aan dien bloedigen wrok gevoelig, die toen jood en christen verdeelde, had hij hel kind, dat hij reeds als zijne dochter Jaeminde, in zijne grondstellingen opgeleid enTÏ&l, aan den geest zijns ’ijds gehoorza mende, niet enne gelegenheid onbeproefd gelaten on den haat, du n hij zijne vij,inden ioedreeg, in hel schuldeloos gemoed des A't 1. Belgie is verdeeld in provinciën Deze provinciën zijn Antwerpen, Brabant, Westvlaandereu. OoslvlaanderenBene- gouw. Luik, Limburg. Luxemburg. Kamen. Hel behoort dan de wet. desnoods, het grondgebied in een grootei getal provinciën ie verdeden. De koloniën, oveueesche bezittingen ot berchermschnppen, welke Belgie kan aanwelven woiden door bijzondere wet ten beheerd. De Belgische troepen tot hunne verdediging bestemd, kunnen niet aangeworven worden dan door vrij willige verbindlenissen. Alt. 26. De wetgevende macht wordt gezamenlijk uitgeoefend door den Koning, de Kamer der Volksvertegenwoordigers en den Senaat. Ari. 36 Het lid tan eene der beide Kamers, door de regeering lot elk ander betaald ambt dan dal van minister be noemd en die het aanneemt, houdt on middellijk op zitting te nemen en herneemt zijn mandaat slechts krachtens eene nieuwe kiezing. Art. 47. De afgevaardigden bij de Ka mer der volksvertegenwoordigers wor den rechtstreekse!) gekozen in de vol- DE DOCHTER DER GEVANGENEN Hij nacht geeft niemand dan de huisheer hevetrn, grolde de sleuleldrager, tc voor schijn komende; maar wat is dit? wie zijl gij, en hoe bevinden zich zulke menschen binnen hel kasteel* Kom, spoed gemaakt! - sprak de jongeling op barschen toon, en den punt zijns wap ns toonende, ik ben n.ct ge woon iets tweemaal te vragen. Bevende van angst en ontsteltenis gaf de mannudtn doortochl aan de twee hem onbekende personen. Waller Van Jloerkerke had hel dan wel bitter geboet, te hebben durven beproeven do verdrukkende overheersching zijner stamgenoolen te besnijden. Onbegrepen van een volk, voor welk hij alles opgeofferd h id, was hij een dier menigvuldige marle laren geworden, waarvan het bloed en de tranen den vaderlandschen bodem moeten bevochtigen, wilde hij in betere lijden eens van ware vrijheid en volksgrootheid ge- Vertrekuren van den ijzereuwe^. ft «ftuli tot 524J September dan een miljoen inwoners. Art. 64. Het getal der senators rechtstreeks door het kiezerskorps ge kozen is gelijk aan de helft der leder, van de Kamer der Volksvm tegenwoordigers. Art. 56. Om Senator te kunnen ge kozen worden en blijven moet men 1' Belg van geboorte zijn of de groote inburgering bekomen hebben', 3® Zijne politieke en burgerlijke rechten genieten. 3e In Belgie gehuisvest zijn; 4” Ten minste veeitig jaren oud zijn. 5° In Belgie ten minste 1.000 gulden rechtstreeksche belastingen betalen, paten ten inbegrepen. In de provinciën waar de lijst der bur gers welke 1,000 gulden rechtslreeksche belastingen betalen de evenredigheid van f per, 6000inwoners niet bereikt, wordt die lijst volledtgd door de meest belasten der provincie, tot dat de evenredigheid van 1 op 6000 inwoners bereikt zij. Art. 57. De Senators ontvangen noch jaarwedde noch vergelding. Art. 58 De zonen des kuniugs, of, bij gebreke van neü, de Belgische prin sen van den tak der koninklijke familie die geroepen i? om te regeeieu, zijn van rechtswege Senaiors op den ouderdom van 18 jaren. Zij hebben slechts be raadslagende siem op den ouderdom van 25. Art. 60. De grondwettelijke machten des Konings zijn er/telijk in de lecht- streeksche, natuurlijke en wettige, nakome lingschap van Z. Leopold-Joris-Kris- liaan Erederik van Saxen Koburg, van minnelijken tot mannelijken afstammeling bij orde van eerstgeboorte en met eeuwig durende uitsluiting der vrouwen en van hunne nakomelingschap. Zal van zijne reenten op de kroon kinds te doen overgaan, cn, alhoewel wei nig vatbaar aan onedele gevoelens, wis hij er toch in gelukt m het hart van het meisje die afgekeerdheid op te wekken die de deugd gevoelt voor al wat haar boos en misdadig wordt voorgesteld. Onder de gewone wisselvalligheden van het menschelijk beslaan voortlevende, had zij haar negentiende jaar bereikt, tijdstip waarop de blinde vervolging tegen de joden door het verschijnen der zwarte pest zoo moorddadig was begonnen. Zij was van schuilplaats tot schuilplaats met den nu ziekelijken ouderling voortgeweken: doch het verblinde volk of liever de wraaktnoe- dige Lishout had eindelijk de arme vluchte lingen ontdekt. De moord van haren pleeg vader en hare verplaatsing in de woning van riiider Van Huysbrouck waren, zooals men het zich herinneren zal, het gevolg dezer buitensporigheden. Na dat zij twee maanden uit haren le vensloop, die zoo ontrustend waren voor des meisjes ziele, in dit verblijf had door gebracht, had zij wederom eer.e schuil plaats verlaten waar haar hart eene mm wreede, maar voor haar vroom gemoed ge vaarlijkere vervolging werd aangedaan. (Wordt voorig' zet). gene voorwaarden Eene stem is toegkend aan de bur gers die ten volle 25 jaren oud zijn, sedert ten minste een jaar in dezdtde gemeente gehuisvest en die zich niet in een der gevallen, van uitzondering be vinden door de wet voorzien. Eene bijgevoegde slem wordt toege kend, uit hoofde van iedere der vol gende voorwaaiden 1® Ten volle 35 jaren oud, gehuwd of weduwaar zijn met wettige kinderen, en aan den Staat ten minste 5 frank be lasting betalen, uit hoofd der personeele belasting op de woningen of bewoonde gebouwen, tenzij men ervan ontslagen ware uit hoofde van zijn bedrijf. 2° Ten volle 25 jaren oud zijn en eigenaar, hetzij van onroerende goede ren, ter waarde van ten minste 2000 frank, vast lestellen op den grondslag van hel nijverheidsinkomen in verhou ding met deze waarde, hetzij van eene inschrijving op het grootboek der open bare schuld of van een Belgisch rente- boekje op de spaarkas, len minste 100 frank rente opbrengende. De inschrijvingen op het spaarboekje moeten aan den eigenaar, sedert ten minste twee jaren loebehooren. De eigendom der vrouw wordt den man en die der minderjarige kinderen den vader aangerekend. Twee bijgevoegde stemmen worden toegekend aan de burgers die ten volle 25 jaren oud zijn en zich in een der volgende gevallen bevinden A. Drager zijn van een diploom van hooger onderwijs of van een gewaar merkt getuig'Chritt van bijwoning van middelbaar ot.deiwijs van den hoogeren graad, zonder onderscheid tussciien de openbare of bijzondere gestichten. ■.Ml I Ghyvelde 1 20 9 50 10 08 10 39 11 08 Duinkerke Ghyvelde Adinkerke Veurne Avecappelle Oostkerke Dixniude Cessen Z.rren Handiaenie 931 9 45 9 27 941 5 45 8 11 9 19 11 06 11 44 s r> 12 28 842 1151 8 56 19 04 9 0S- 9 07 - 9 14- ‘T Brussel (vertrek) Gent Lichtervelde Corlcmurcq llandsaeuie Cessen Zurren llixutude Oostkerke Avecappelle Veurne 1 55 5 22 7 58 7 59 2 58 6 40 9 05 9 08 5 19 8 07 1045 6 00 0 52 6 4» 6 58 7 05 1001 i 7 42 55 7 50 Adinkerke 7 05 8 ,."j 7 28 8 24 10 25 - Duinkerke 7 55 8 55 10 52 Corternorcq naar Oostende, 4 55 7 53 10 44, 12 54, 4 56, 5 01, G 52 7 01 Oostende-Coi-lemaicq, 5 27, 7 45, 12 09 4 05 0 03, 0 Cortem-JJper 6 44 8 51 1 ~4 5 12 7 42 IJper-CortcmO 6 56 9 44 11 57 3 59 6'8 Lichtervelde naar Kortrijk, 5 08, 8 30 «n, 11 20, 1 09,3 18, 5 €>3 7 19, Kortrijk, naar Lichtervelde en Brugge,” G 17. 7 48, 10 45, 12 25, 1 08, 4— 6 2/ Brugge naar K orlrijk, 7 45, 9 00 11 Oó 12 45 5 C5 6 45 Ostende-Brnssel 5 05 605 7 18 853 10 57 11 32 2 44 5 15 5 82 8 25 0 ’’SOS* EENE GESCHIEDENIS UIT DE XIV® EEUW door P. VAN DELEN. 6- 5 18 7 28 1045 11 41 352 5 43 7 19 6 34 8 42 11 51 I 25 5 02 7 29 8 4i) 6 53 8 561904 1 43 5 14 7 43 91 i 6 59 902- 1 49 520 7 49 948 7 04 9 07 - 1 54 5 25 7 54 9 23 7 11 9 14- 7 23 9 21 12 30 7 34 9 32 - 9 40 - 948 1251 959 - 7 25 7 56 X 10 4 43 4 57 5 06 5 12 5 19 r Cort.mnicq 5 54 Lichtervelde 5 49 Gent Brussel 8 56 10 54 5 08 5 00 11 51 5 45 5 54 11 49 5 59 5 50 9 53 11 58 4 U7 6 05 6 48 8 17 1205 4 14 6 11 656 7 13 1009 12 15 4 22 6 19 7 04 7 25 1019 12 20 4 56 6 51 7 17 7 51 1025 1252 442 6 57 7 25 7 58 1052 1259 4 49 6 44 7 50 5 25 7 44 10 58 12 45 4 55 6 50 7 56 7 54 1047 1255 5 11 6 59 747 8 05 10 57 7 16 9 15 1205 9 25 10 40 2 45 6 16 8 01 11 25 ’a ar. 11 05 9 44 en 6 44 0 00 7 28 10 25 III 111 ■BMM— Parijs uaur lluinkerke ’•ar. ar. rnurg. 6 35 8 42 9 59 11 25 6 moigraorg. 8 00 6 05 1 13 4 01 Veurne Duinkerke» 9 33 Duinkerks naar Parijs en niorg. Duinkei ke (vertr.) .10 41 Atreclit *2 26 Autiens 3 35 Parijs (aankomst). 5 25 ’h avoudfl Paiijs (vertrek) 7 10 Duinkerke(Aank). 12 13 Nieuport Diimude-Gent Nieuport (st.id)-Dixniude, 1 34 4 05 6 40 Dixmude-Nieuport 2 18 5 41 8 07 9 16 1 46 2 38 5 41 1 25 5 02 7 29 1 43 5 14 7 43 1 49 5 20 7 49 1 54 5 25 7 54 2 01 5 32 8 01 210 5 59 809 2 21 5 48 8 20 2 29 5 56 8 28 2 38 6 05 8 35 2 56 615 3 40 6 38 407 7 06

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1893 | | pagina 1