J i 50“ jaargang. 5 September 1893. Nr 36. Woensdag ber otn dé nieuwe kieswet ie bespreken. wettig woonverblijf hebben. naar Udjiji bijzonderlijk de viouwen, i P1 men (Word! voorlgezei). Een verdwalen der jonkheid, dal den 1 ...ar niet vooreene we- i hei land der overledene i niet dat de lichtstralen Dit blad verschijnt den Woensdag, onmiddelijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 fr. 'sjaars; met de post 6 fr. Annoncen 20 centimen por regel. Da groote letter volgens plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. Een Nr 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. Ik Annoncen voor Belgie (ter uitzondering der Vlaanderen' en ’(buitenland worden ontvangen door het Office de Publicité, Magdalenastraat, 46, te Brussel. Men schrijft in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker uitgever. Zwarte Nonnenstraat. 4, te Veurne, en in de Pos'kantooren. vatieven. De 9’nog ongekende herstem mingen zijn allen ten voordeele der republikeinen. Bij de eerste stemming hadden de republikeinen 63 zetels gewonnen, Zon dag wonnen zij er 30 en verloren er 3, zoodat de overwonnen plaatsen beloopt tot 90. ISriei uit den Congo. Wij ontvangen den volgenden brief, geschreven door Pater De Beerst, van AdiuKeiKb, aan zijne familie. Mpala. 2 December 1892. ’k Hope dat het in ons Belgien wal beter gaal dan hier in Üpper-Congu, waar 't al onderste boven hgt. De War.gwanas hebben weeral ’nen volksstam ui.geroeid de Wachoio- Na eene korte beraadslaging werden beide artikels door deze vergadering met bijna eenparigheid van stemmen aangenomen. Daarna ging de Senaat over lot de bespreking van het wetsontwerp, reeds door de Kamer bij hoogdringendheid gestemd, volgens hetwelk er geen ge deeltelijke Kamer of Senaalkiezingen meer zullen plaats hebben vóór de alge- nieene vernieuwing der Kamers. Dit ontwerp werd insgelijks door den Senaat aangenomen. Vei volgens gat minister de Burlet lezmg van het koninklijk besluit waar door de wetgevende zui’jd gesloten ver- kluaid woidt. In de Kamerzitting van donderdag verklaarde M. de Burlet dat de afkondi ging der herziene artikels van de grond wet met voor 14 daKen kan geschieden, en dat hel gouvernement van zin is de Kamer bijeen te roepen legen 16 Octo- I goed. I>c kiczliigen in Frankrijk. Zondag hadden de balloteeringen in geheel het land plaats. Op de 27 herstemmingen te Parijs zijn elf socialisten gekozen. In St. Denis zijn drie socialisten ge kozen op vijf herstemmingen, waaron der den kootteerder Chauvin. In het departement van den Var is Clemenceau, bet hoofd der radikalen, ge vallen en veivangen door Jourdan. Paul de Cassagnac is insgelijks over wonnen te Mirande. Te Rysel is citoyen Lafargue vervan gen door eenen republikein, M. Loyer. Te llaezebrouck is de priester Lemire, leeiaar in het seminarie, gekozen. Hij verangt den geneiaal de Frescheville. Hij heeft zijne kiezing te danken aan zijne kennis van het vlaamsch, dat in geheel die streek gesproken woidt. Te Duinkerke vervangt generaal Yung Al, Lalou, opathankelijke republikein. Tusscben deze twee kandidaten had er verledene week een tweegevecht plaats. M. Lalou werd gekwetet. De uitslag der balloteeringen is eene nieuwe en zeer gevoelige nederlaag voor de conservatieven. Verscheidene der gekendste leden der rechterzijde, welke men gehoopt bad te zullen doorkomen, zijn definitief gevallen. Uitslag der* balloteeringen. Al de uitslagen zijn gekend, behalve 9, en zijn verdeeld als volgt Republikeinen en radikalen 85 DE DOCHTER DER GEVANGENEN - Niet wetend waarboen zij zich zou heb- beti gericht, aan de Voorzienigheid overge- lalen, had zij eenen ganschen namiddag de s raien doorwandeld; de huizen, waar eer tijds hare geloolsgmooien woonden, waren ledig en gesleten, en nergens had zij ecu aangezicht ontmoet dat haar, arme verlate ne, ionen enkelen welwillenden blik van deelneming had loegesiuurd. Reeds kwam de nacht en zijne vervaarlij ke duisternis deed in haar harl vrees en angst onlslaan, die haar gemoed wederom ineenen strijd steluen of zij met naar Aymon wederleeren zou. Zij ha»! alle betrouwen in zijne edelmoe digheid. maar was zij wel legen zijn1' zwak- Leiien en lec"1' de ha»e beveilig - n' -:j h_d zcb in De door de provinciale raden geko- I boio’s, waai meer dan iOÜO man omge- senatoren (art. 56/iis) zijn ontslagen komen zij i, de eenegedood, de andere, bijzonderlijk de viouwen, naar Udjiji de vergadering oveigevoeid om ais slaven verkocht te ’k llebbe over tien dagen eene reizè naar Kibanga gedaan; nu ben ik in Al- om zondag voort naar buis, naai Mpala, te genomen hadde. Eene andere gedaante zou voorzeker de -o- bedrukte Maria eene huivering van vrees blik haar zeker als een verwijt, mogelijk als hebben op den hals gejaagd, zoo zij eens --i hare oog n van den grond hadde opgelicht. Altijd even besluiteloos, van Jichaams- en Niet ver van daar kwam op een graf een zielekrachlen uilgeput, was zij dan weenend j duister wezen knielen en bleef er zoo lang op den grond gaan nederzitlen. Reeds voor den derden keer bevond zij zich dien na middag op het kerkhof van het Predikhee- Vertrekuren van den ijzerenweg. 1 .full tot 30 September 1S93. gaan. Twee maal ben ik langs U-horo- horoland afgestapt, en ’k hebbe er de puinen der verbrande dorpen gezien, de landerijen die vage lagen en de wegen vol jeugdig gras, om deswille dat er geen mensche meer en was om ze te betreden. Over omtrent eene maand kwam de boot van Kibanga de brieven naar Mpala brengen. Gekomen aan de Katengabaai, is hij aangerand door eenige Wang- wana’s schuiten, wier manschap op ons volk aan ’t schieten gaat. Zonder vreeze verdedigen onze mannen hen, schieten drie Wangana’s eenen kogel door hun lijf, nemen drie hunner schuiten en een oliefanttand van omtrent 400 fr. weerde en keeren met hunnen buit naar Kibanga weere. Kregen die menschenroovers van tijd tot tijd zoo eene burstelingske, ze zou den misschien allichle gestemd zijn; maar heilaas!’t en past niet altijd zoo Op alle wijzen zoeken ze commandant Jacques van kante te helpen; op zekeren nacut kwamen omtrent de 300, elk met een geweer in de hand en een stok op den schouder, en bouwden op 1700 meters van Jacques zijn post een ver- slerkl dorp, dat ’s anderdaags ’s mor- gend gereed stond! M. Jacques roept al de soldaten van gansch Opper-Congo* laud t’hoope; ze belegeren de verster king der vijanden eenen ganschen dag lang, toen ’s avonds bij ’t uitschieten eenigerWanganas, de helft ervanJacques legerbende vindende, verschukt aan loopen gaal en eene duchtige ramme- lingc krijgt. Nu nog blijven er 6 in hun kamp, eenige gelegenheid zoekende om Jacques van kanle te helpen, 't En is percies niet ge makkelijk en ’k gelove dat ze hem niet en zullen bereiken. Gelukken ze, ’k en wete niet wat er ons zal overkomen, Mpala zouden ze dan aanvallen, en den indruk deden verminderen van die stem welke uit dit graf haar zoo wreedelijk haar vroeger vergeten verweet. Wanneer zij haar gebed geëindigd had, was zij bij het maken van een kruis van den grond opgestaan om de plaats te ver laten, ais zij bij het omwenden iu eens het meisje bemerkte. In haar uit neiging deelne mend gemoed kon de goede oude zich niet anders voorstellen of het was eene arme verlatene, die even als zij, ver van de drif ten der wereld, het smat’vergeten tusscben de graven der dovden was komen zoeken. Z ch aangedreven gevoelende om de maagd le naderen, welke haar zoo ongeluk kig'scheen, verstoute de vrouw zich niet aan zich zelve af te vragen of die welke zij hare hulp bieden ging schuldig of onnoo- zei leed. De arme vrouw had het hij eigene ondervinding geleerd wat al droefenis do angel der wroeging het hailc veroorzaaki dat eens hel besef zijner onschuld vcilorei» heeft. Einde der Herziening. Eindelijk zijn we van de giondwets- lierzieningskvvestie verlost. Door het gouvernement bijeengeroepen om te be raadslagen over de herziening van art. 56 der grondwet (voorwaarden van kies- baarheid Voor den Senaat), waarop lot hiertoe de beide Kamers niet waren oveieengekomen, heeft de Kamer van volksvertegenwoordigers donderdag ee nen nieuwen tekst gestemd, vuorgestt ld door M. A. Visart, vertegenwoordiger van Brugge. Volgens dezen tekst jnoet men. otn kiesbaar te zijn voor den Senaat, 40 j.iar oud zijn, ten minste 1200 Ir. lecui- streeksche belastingen betalen, ofwel :n Belgie goederen in eigendom of vrucht gebruik hebben, waarvan het kadastraal inkomen ten minste 1200 h beloopt. In de provinciën, waarin het getal kiesbaren de evemedtgheid van 1 op 5000 inwoners niet bereikt, woidt de lijst volledigd door de hoogst aangesla gen belastingbetalers. De op de aanvul lende lijst gebrachte buigers zijn slecnis kiesbaar in de provincie waar zij hun Radikalen-socialistcnen socialisten 49 Gerallieerdeo Conservatieven Nieuwe Kamer De nieuwe Kamer beslaat nu 400 republikeinen en i radikalen-socialisten en gerallieerdeo of conservatieven aange sloten bij de republiek, en 75 conser- nemen aangegaan, voor hunne zielenlafenis j een gebed op hun graf ie komen die treinende beelden hébben aan- I storten. Daar zij zich dezi belofte als boete n-z.wd.- i zien dia sommige graven versieren, bij al- j had opgelegd, iiad zij hel besluit g? nomen -...r de hare bevciln; - zij dien het bijgeloof haar niet vooreene we- ze des nachts te gaan volbrengen. Zij wilde 'in de oogen der wereld reeds zoo deigekqmene uit hei land der overledene I niet dat de lichtstralen van'den dag in haar 4 in onbeweegbare houding, alsof ware het wezenlijk in een beeld veranderd. Het was o eene oude vrouw. Hel graf waarop zij bad renklousler. Geen uit die menigte barer ge- omsloot hel gebeente van hare moeder, loofsgenooten, dio over eenige weken hier plaats waren komen zoeken, bevond zich nog op deze plaats. ii‘o5 9 44 zen van elke voorwaarde van cijns; ze mo gen niet behooren tol ...d L n die ze kiest, noch daarvan deel gemaakt j winden. AX iieubeu gcuuicudê l»üt jaar der kiezing 11 1 socialisten, 29 j oj gemende dc twee voorgaande jaren. om die nieuwo bepalingen te bespreken. emig gemaakt, Hoe vreesde zij nog in haren radeloozen toestand eenen harer geloofsgenooten te ontmoeten, wiens eerste eene vervloeking, zou worden toegesiuurd. onder hel beeld dos kruizes eene schuil toorn nwrer ouders legen hnar had opgewekt én waarvoor zij bij het sterfbed zelfs geetie g op deze plaats. genade h d kunnen bekomen, had in haar Eene volkomcne eenzaamheid heerschte ne zielontrüslende knaging doen ontstaan. nu tusschen de grafnaalden, door.demgod- Vreezendo dat ten gevolge van haren m:s- vruchiigeu eerbied van bloedverwanten op slap, haar vader en moeder om hunne hard de rustplaats van eenen beireuiden doode heid nu lijden mochten, had zij het voor- opgenchi; en in dc duisternis, dié het alles I i-- -1- -■■••■-’- omvatte, zou men het meisje zelf nu voor wekelijks eene van reeds uit radikalen, M hebben gedurende het jaar der kiezing j Zaterdag is de Senaat bijeengekomen i bertviile bij commandant Jacques, 941 12 28 uit 912 9 18 9 13 Gent Brussel Brussel (eertrek) Gent l.ichtervelde C<*rte»i»«r< terne Zulen biiuuide Oostker kc Arecappelle Veurne 1 l-- Ghyvelde 7 25 7 i'.6 8 tü 2 58 6 15 5 40 6 58 4 07 7( 6 6 05 4 01 11 44 84! 11 51 8 56 IS 04 •os- 9 07 -- 9 14- 9 21 12 30 9 52 - 9 40 - 948 1251 9 59 - 1 35 5 28 7 58 7 59 2 5» 6 4G 9 05 9 08 510 807 1043 5 18 34 I. 55 7 04 7 11 7 :'5 7 54 7 42 fi r5 7 50 Adirleike 05 8 7 2a a 24 1025- Duinkerke 7 55 8 5.» 1052 - C irtemxrcq naai Oostende, 4 55 7 53 10 44, 12 54, 4 56, 5 01, 6 32 7 01 Oosteude-Cortemarcq, 5 27, 7 45, 12 09 4 05 0 03, 0 Cortem-IJper 6 44 8 51 1 54 5 12 7 42 IJper-CurietnO 6 56 9 44 11 57 5 39 6 8 Lichtervelde naar Kortrijk, 5 08, 8 30 11 20, I 09,5 18, 5 23 7 19, Kortrijk naar Lichtervelde en Brugge," 6 17,7 48, 10 45, 12 25, 1 08, 4—G2r Brugge naar Korlrijk, 7 45, 9 00 11 0.5 12 45 5 05 6 45. Ostende-Brussel 505 605 7 18 853 10 57 11 32 2 44 5 15 5 82 8 23 0 EF.XZ GESCHIEDENIS UIT DE XIV* EEUW door P. VAN DELEN. 8 56 1054 5 08 5 00 9.27 1151 5 45 5 54 11 49 3 59 5 50 953 11 58 4 07 605-648 8 17 7 05 10 01 1‘2 05 4 14 6 11 6 56 -_ 7 13 1009 12 13 4 22 6 19 7 04 7 25 10 19 12 26 4 36 6 51 7 17 7 51 1025 1252 4 42 057 7 25 7 38 1032 1239 4 49 6 44 7 50 7 44 1038 1245 455 6 50 7 56 7 54 10 47 15 55 5 11 6 59 7 47 8 05 10 57 7 16 9 15 12 05 1 20 Duinkerks Ghyvelde Atlinkerke Yunrue Avecappelle Oostkerke Dixmude Cessen Zarron Handiaeme 6 00 6 52 6 48 4 43 6 58 4 57 5 06 5 12 5 19 5 25 Cort.maieq 5 34 Lichtervelde 5 49 9 25 10 40 6 - 9 16 1 46 2 58 5 41 7 28 10 45 11 41 3 52 5 45 7 19 1 25 5 02 7 29 8 40 1 43 5 14 7 45 1 49 5 20 7 49 1 54 5 28 7 54 2 01 5 32 8 Cl 2 10 5 59 809 9 34 2 215 48 820 943 2 29 5 56 8 28 2 58 6 05 8 35 9 56 10 08 1039 11 08 Duinkerke naar Parijs en Duinkerke (vertr.) 10 41 2 45 5 45 Müecht 2 26 6 16 8 11 Amiens 3 35 8 Dl 9 19 Parijs (aankomst). 5 25 11 25 11 06 avond» worgworg. Pa» ijs (vertiek) 7 10 11 05 8 00 Dutiikei-ke(Aaiik). 12 15 9 44 1 15 Nieuport ILxniude-Gent en Veurne Duinkerke. Nieuport (stad)-Dixniude, 1 54 4 05 6 40 Dixmude-Nieuport o 2 18 5 41 8 07 Parij» naar Duinkerk a». morg. 2 45 5 45 6 55 6 16 8 11 8 42. S 01 9 19 9 50 11 25 11 06 11 25 6 44 9 33 00 7 28 10 25 - U u

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1893 | | pagina 1