o f ■B iV VVoensda <F 8 JI September 1893-. w: iJ;.d verschijnt den Woensdag. onmiddelijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 fr. ’sjilars; met de post 6 fr. Ann oneen 20 centimen per regel. Da arm te letter v< 11 friiTi iv In n t c r* 11 11> i to I) Ur.i::!. i_ i i 4 r I? NTr 1 v’ l r... 1 i i bladzijden pro-pitria-formaat, wij be- volgens plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. Een Nr 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. I>e Annoncen voor Belgie (Ier uitzondering der Vlaanderen i en '(buitenland worden ontvangen door het Office de Rdbijcité, Magdalenastraal, 46, te Bruxsel. Men schrijft in Inj BONHOMME-RYCKASKYS, drukker uitgever. Zwarte Nonnensii-aat. 4. te Veurne, en in de l'G.-'kanieoren. 5 is Zij vernamen het bij de stemming in de Kamer, en.... sedert wordt er onder de builer.werklieden bijna nimmer of nooit over dal heiligste der rech ten meer gesproken. Die slaperigheid, die onverschillig heid noglans moet onze aandacht wek ken; de katholieken mogen niet dralen tol dat de vijand komt; hij zal komen, om de werklieden en landbouwers door zijne huichelende en vleiende taal langs zijnen kant te krijgen, zij moeten zich zonder vertoeven aan 't werk steden en het terrein der toekomende worstelin gen voorbereiden. Alzoo diende men op elke gemeente onder de deftigste, ieverigste invloed rijkste jongelingen eene soort van katholieke wacht te vormen, die de werklieden hunne plichten voqrhouden en ze tegen de aanvallen der socialisten andere vijanden bevrijden zou. vertrouwen terfeénde. p v.i lijke, dagen van pest en ver- i e d i jood met recht voor levens deden vre z-n, was haai dc plerg- i d m.agd in hare woning komen n en -n h ui ii ;.if, behalve een groot deel '•:'i ijn v rm g. o, ten gedenk, schrift ter, h n<i gesti ld dat hij mdii.n siond zorgvuldig De getuigenis, door ienand afgeleve-d die zch tot sterven voorbereiden ging, vervatte, om de voorgeving te staven, me min dan wederom eene gansche geschiedenis van verdrukking en bedekt misdrijf. De man, die zich hier beschuldigde de stichter le zijn van den brand eertijds op het slot van Van Moerkerke ontstaan, bracht tot zijne ver dediging de reden vooi dat de zucht tol de verlossing zijner vrouw alle n hem lol zulk een uiterste had doen besluiten. Hij beklaagde hel bitter dat, om een feit dat hij zich nimmer als eene mesdaad toa- gorek'end had, ridder Walter in ongeval ge komen was en bekende dat het schuldeloos lijden van een zoo edelmoedig mensch hem wel diep had gegriefd M-ai mocht de reden die hij zegde li m le hebben genoopt bet stilzwijgen te bewaren, hem met gmsch verontschuldigen, zijne 'ziel toch Ind zij welen te bevredigen. Na menige besluitlo>z.e overweging had zij zich doen gelooven dat het gerecht, dat loch genadig voor een mi edelman was, voor hem, nrm m jood, g nc straf wreed genoeg zou hebben kunnen ver- j denken. (Wordt voortgezet). VerscSailShse Hjdiatcr». M Willain, verificateur der douanen van 3,le klas, te Antwerpen, is ontvanger der rechtstreeksc'hi belastingen, douanen en accijnsen te Adinkerke (stille) be noemd. Jerorm Verhaeg' e, 'an Ilouthem, student in ’t bisschoppelijk Kollegie te Veurne, heeft zijn ex-iam afgelegd van landmeter. De dagbladen meldden dezer dagen dat men in tiet LuxtïmburgsChe vorst had gehad. In de omstreken van Veuine heeft hel dinsdag nacht (5 de er) ook gevrozen en op vele plaatsen wai maan dag II de grond met rijm overdekt. De militianen der klas van 1883, die zich bevinden in de voorwaard- n vereiscbl bij art 2 der wel op dc militie zullen met 1 October uil den dienst ontslagen worden. In den Lof van Livin CatWu'w, te Stavele, slaat een peerebonm (waarvan de ijpe vruchten van hel eerste gewas reeds geplukt zijn) die weer half vol wassen peeren diaagt. T irzelfdér tijd d'aagi de boom ook b'oemen. Woensdag, roni 4 uie ’s morgens, bood zich een man in de geudarmei ie van [iixmude aan, en verhaalde dat hij le Swevezecle den bijgenaamde^ nog beter: vijandig aan den godsdienst. En dat onderwijs dient tot heil en rust van hei vadeiland Liberale vooruitgang. De waalsche gemeente Sorée, in de provincie Namen, zit ’t over de ooien in de krot, bij zoovel re dai geheel de libe rale gemeenteraad zijn ontslag heeft ge geven, om dat de geldmiddelen ont breken om voort ie besturen. De onder wijzer zelf krijgt geene betaling meer op 4 September 11. waren hem reeds twintig maanden jaarwedde verschuldigd en deze jaarwedde is zijne eenige in komst, welke hij sedert lang derven moet. M. Landenne, de onderwijzer in kwes tie, heeft aan den koning een smeek schrift gezonden om zijnen pijnlijken toestand te doen kennen. Ik heb reeds vroochteloos aan zooveel duren geklopt, sebijft hij, en wend mij tot u om mijn recht, mijn daglijksch brood te bekomen. Moest het eene katholieke gemeente zijn d,e in zulke nesten zit, men zou in de liber ale gazetten geene woorden ge noeg hebben om ze die dompers die vijanden van licht en beschaving» naar hel hoofd te werpen. Onderwijzerskongres. Verledene week zijn de ofiicieele on derwijzers le Leuven vergaderd geweest op het jaarlijksch kongres door bunnen onderwijzersbond ingerichl. Zij hebnen er, boofdzakeltjk, het ontwerp van Mgr. de Ilarlez, ondanks de ondersteuning van M. Lorand, der Ré/orme, verworpen. Do ofiicieele onderwijzers nemen noch de gelijkheid noch de vrijheid aan, maar eigenen zich het monopool van bel onder wijs toe, dat onzijdig moet zijn om te deugen. In een dagorde, met eenparigheid gestemd, hebben zij tegen hel katholiek, godsdienstig onderwijs den banvloek uitgesproken. En dat zijn dc onderwij zers in wie de katholieke ouders van katholieke kinderen verirouweu moeien hebben Een godsdienstig onderwijs zou, vol gens die beeren, noodlottig zijn voor het land. Het hunne is dus niet gods dienstig, of beter ongodsdienstig of maandag in de arenieven van het mi nisterie van justitie nedergelegd ge weest. De baron Domis de Semerpont, algeineen-secretaris van bet departe ment, heeft bet ontvangstbewijs getee- kend namens den minister van justitie. Men wil weten jiat het testament han delt over herziening der grondwet, en dat de koning, als doorzientig man, en zonder de moge'ijkheid van eene inlij ving af te wachten, de t lekomsl van het Afrtkaansche rijk bij uitersten wil aan Belgie zou toevertrouwd hebnen. I)c herziene Grondwet. De herziening is nu eene gansch af gedane kwestie. De herziene artikels door de Kamer en den Senaat met de vereischte meerderheid van de twee derden der stemmen aangenomen, zijn donderdag door den koning ondeitee- kend, en zaterdag in den Moniteur, in het fiansch eu in het vlaamsch.algekon- digd. E k artikel is voorafgegaan van de volgende formuulLeopold II, koning der Belgen, aan allen tegenwoordigen en toekomenden, heil! De Kamers hebben aangenomen, in dc voorwaarden door artikel 131 der grondwet voorgeschreven, en krachligen hetgene volgt. Elk artikel is tegengeieekend door al de ministers en door ’s lands zegel ge zegeld. Wat men ook denke over het nieuw kiesregiem, dal nu door de hciziene grondwet wordt ingehuldigd, toch is de afkondiging dezer laatste, die aan de gansche meerderjarige mannelijke bevolking hel stemrecht verleent, een heugelijk feit, en, aangezien we toch nationale feesten hebben, zou de dag van September (dag van de afkondi ging der nieuwe grondwet) dienen als nationale feestdag uitgeroepen te wor den. De Grondwet is herzien en alle man is kiezer. De werkman heelt dus ’t recht verkregen, waar hij, volgens de so cialisten desnoods zijn bloed zou hebben voor vergoten. En toch, zou men het gelooven? zijn cr nog honderden en honderden deftige werklieden, zoo in Veurne-am- bacht als elders, die nauwelijks weten dat ze stemgerechtigd, ja zelfs verplicht zijn te gaan kiezen. onder zijne kleederen had bewaard. Z ch gansch op hare rechtschapenheid verlatende had hij haar gebeden, zoo hij stierf, het schriti aan den schout ta doen geworden, en zijne fortuin voor bet meisje, of mocht die ook de vervolging niet doorleven, dan voor zijne naaste bloedverwanten te be waren. Licht kan meu zich de vreugde voorstel len die het aangezicht van het meisje ver levendigen moest, zoodra van den eersten oogslag de vrees geweken was, en dal zij in de vreemde verschijning de getrouwe vrien- dinhe had herkend. Hel Opperwezen vurig dankende, daar hel in dit uiterst oogenblik haar hulp en bijstand toegezonden had, was zij onder het storten van eene zegenbede de goede oude om den hals gevlogen, die van haren kant met eene liefderijke deelneming insgelijks het arme meisje tegen hare borst hield ge prangd. De vrouw was zoo gelukkig het meisje, dal zoo zéér hare bezorgdheid en angsf opgewekt had, weder le hebb’.n ge vonden Voortaan was hare lastige taak vervuld zij zou geene vnruslige slapelooze ijselijke dood straf tc-epaslie. DE DOCHTER DER GEVANGENEN Door toeval of liever door e< ne schikking der Voorzienigheid was deze vrouw eene be kende van Maria, daar zij, alhoewel van eene gegoede f. m:li« nu Ihans mei het werk baret handen hel. brood winnende, meer maals in het huishouden, ues pleegvaders van hel meisje gearbeid had. Hare b.proef de eerlijkheid' en vlijt waarmede zij zoo graag do achting van haren meestel had weten te verdienen, had haar met den tijd gedienstige vriendin van den huize men dan ook een vol en o b e< K In V ertrekuren van tien ijzereuivcg. fl «luli tot Stï September 30’ jaargang. Een koninklijk Testament. Koning Leopold II heeft bij de offi ciële teksten der grondwet, die op per kament geschreven zijn en in de staats archieven moeten nedergelegd worden, eenen verzegelden brief gevoegd, ge- dagteekend van Oostende, 7 September, en die eerst na dc dood van Z. Majes teit zal mogen geopend worden. Die brief, geheel dooi den koning eigenhandig gesoliréver, bestaat uit 13 nachten door to brengen hebben om eenen schat te bewaren, die g.-tfuronde al dien lijd voor haar een voorwnp van achterdenken was geweest. Na dal de vrouwen eene wijl op de stille plaats waren blijven v rtoeven, en dat het mei-je in korte woorden hel haar weder varene aan de vrieüdmne medegedeeld had, waren zij dan in diepe stilte naar de woning van deze laatste gèg ian. Na zoo woelige ge' b 'urteniss'u, na zooveel druk en lijden, na vervolg,ug, beproeving en d..n verlatenheid te hebben ondergaan, koude jonge wr-eze zich dan eindelijk wedeiom vrij en rustig aan zich zelve weergeven. Het schrift van den jood, door de vrouw naar zijn verlangen aan der schout over- hindigu en waarin hij zich den dader voor- s elde van het feit aan ridder Waller toege rekend, waswel een harde slag aan de mid- deleeuwsche rechtspleging toog*-bracht. Het was wede 0.11 kom n bewijzen hoe losselijk men in die tijden v roorde Ide en waar het. gtenen edelg’boren gooi, hoe bclilzinuig men op eene voorgi wende misdaad eene en is 8 42 I rrr-N 4 45 Ghy velde 1 29 rf 11 44 n 12 28 7 19 8 40 912 918 9 25 934 9 45 BrusS l vertrek Gen* ichlervelde Cortetnareq Ha dzuenie E« Sbcn Z-»r tn I'ixuuidd Ouslkt-rke Avecappelle Vturne 7 25 7 56 X .0 Duinkei ke Ghy veldo Adinkerke Veurne ATecuppelle Ooslkerke Dixuiude Eessen Zarren Ha ndzaeme 1 35 5 22 7 38 7 59 2 58 6 46 9 05 9 08 5 10 8 07 10 43 G 00 G 32 6 48 6 58 7 05 1001 Duinkerk 5 45 8 il 9 19 11 00 I n 6 31 6 55 fi 59 7 04 7 1 1 7 ï5 7 34 7 42 6 55 7 50 Adinkeike 7 05.8 Ghyvrldo 7 28 8 24 10 23 - Duinkerke 7 55 8 55 10 52 - C irteuiercq naai- Oostende, 4 55 7 “5 10 44, 12 54, 4 56, 5 01, 6 32 7 01 Oosleride-Coitemaioq, 5 27, 7 43, 12 09 4 05 6 05, 0 Co-teni-IJper 0 44 8 51 1 34 512 742 IJpei-CoriemO - 6 56 9 44 11 57 3 39 08 Lichtervelde naar Kortrijk, 5 08, 8 30 11 20, 1 09,3 18, 5 23 7 19, Korlrijk uan: Lichtervelde en Brugge,” 6 17, 7 48, 10 45, 12 23, 1 08, 4— fi 2/ Brugge naar Korlrijk, 7 45, 900 11 05 12 45 5 05 6 45, Ostende-Brussel 503 605 7 18 853 10 57 11 32 2 44 5 15 5 S2 8 25 0 ni- «3'0=1» EEXE GESCHIEDENIS LIT DE XIV* EECW door P. VAN DELEN. ■e.;,l g, b i-vliü v.i <ii 4 57 5 06 5 12 5 19 5 25 Cortwmaicq 5 34 Lichtervelde 5 49 Gent Brussel 6 - 9 16 1 46 2 38 5 41 7 28 1045 II 41 3 52 5 45 84i 11 51 8 56 12 04 fi 02- 9 07 - 9 14- 9 21 12 30 9 32 - 9 40 - 948 1251 9 59 - 8 56 9 27 941 1054 3 08 5 00 1151 3 45 5 34 11 49 5 59 5 50 9 55 11 4 07 G 05 6 48 8 17 1:'05 4 14 6 11 0 56 7 13 10 09 12 13 4 22 6 19 7 04 7 25 10 19 1226 4 36 6 31 7 17 7 51 1025 1232 442 0 37 7 23 7 38 1032 1259 4 49 644 7 30 7 44 10 58 12 45 4 55 6 50 7 36 7 54 10 47 1255 5 11 6 59 7 47 8 05 10 57 7 16 9 15 1205 9 25 10 40 1‘arijh near 2 45 6 16 8 01 11 ->5 av 11 05 9 44 en 6 44 I) 00 7 28 10 25 Duuikerki* naar Parijs en ’h inorg. Duittkri kt(verir.) iO. 41 Ah echt 'J 16 Aniieus 3o Parijs (aankomst). 5 25 ’ts avonds Parijs (vertiek) 7 iu Duinkerken Ah k). 12 15 Nieuport D.xiiiudti'Oeiit Nieupurt 'hxniude, 1 34 4 uj 6 40 Dixniude-Niruport 2 18 5 41 8 07 1 25 5 02 7 29 1 43 5 14 7 43 1 49 5 20 7 49 1 54 5 25 7 54 201 532 801 2 10 5 39 809 2 21 5 48 8 20 2 29 5 56 8 28 2 38 6 05 8 35 9 56 256 615 10 08 3 -10 6 38 10 39 4 07 7 06 11 08 '8 uiorg 6 55 i 9 30 I 11 25 b inoig ’b morg. 8 00 6 05 l 15 4 01 V< unie Duinkerk?. 9 33

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1893 | | pagina 1