50' jaargang. Nr 38. I A) Woensdag 20 September 1893. vandjlaaltUgebturtems. dieop tuigenissen vervangen, maar wie zou het hebben geloofd dat een man. waarover de vloek der alge- meeno misachting gesproken was, in een zoo kort tijdverloop wederom zoo in aanzien zou gestegen zijn, dat de afgunst der edal- skn hem ten deele vallen moest Het had den vorst behaagd zijne intrede in het huis van ridder Van Rtiysbrouck te nemen. Tegen den roiddag verliet Aymon Van Ruyfbrouck zijne woning, door eenige oude ridders van het gevolg des hertogs vergezeld en door de volksmen'gie opge volgd, die, de boodschap kennende welke hij te vervullen had, hem juichende bege leidde. Als de hertog de gevangenis met zijne gezellen binnen getreden was, bleven de volksscharen geduldloos de poort als be stormen. welke zich niet haastig genoeg wederom ontsloot om den man te toonen die door zijne ongelukken reeds hare be langstelling opgewekt had. Dan eindelijk verschoven de grendels der aan ver- Priesterlijke benoemingen. Z. Hoogw. de Bisschop van Brugge heeft benoemd Principaal van het St. Amandskollegie te Korlrijk, AI. De Laere, licentiaat in godge leerdheid, professor van Rhelorika in het zelfde kollegie. Bestierder van hel Engelsch Weezenhuis ie Biugge, Al. Ameele, onderpastoor te Denirngtiem. Pastoor ie Loo, M. Bolliou, pastoor te Oostkerkc, bij Brugge. Pasloot' te Hoogsiaede, M. Michael Jack- son, onderpastoor van O. L. Vrouwkerk ie Korlrijk. Pastoor te Oostkerfce, Al. Vandendries- sche. pastoor te Varssenaere. Pas.oor ie Varssenaere, M. Belpaue, onderpastoor van St. Maerlen te Kortrijk. Principaal van ’t kollegie te Yper, Al. Beh;yt, principaal te Nieuport, in vervan ging van AI. Dupont, die in hel klooster van Maredsous treedt. Principaal van St. Bernarduskollegte te Nieuport, Ai. Demolder, professor le Thielt. Piolessor in St. Leo’s gesticht te Brugge, Al. Berlamont, uit hel seminarie. Professor m St. Bernarduskoll ‘gie te Nieuporl, Al. Vandecasteele, uil het semi narie. Opzieners van het lager katholiek onder wijs Voor de dekesij Korlrijk (noord), M, De Laere, principaal van St. Ainandskoilegie te Kortlijk. Voor de dekenij IJper (noord), M. Beheyi, principaal van St. Vincenliuskollegie te IJ per. Voor de dekenij Veurne (noord), M. De molder, principaal te Nieuport. Al. Van Robaeys, oud professor van Si. Lodewijkskollegie to Brugge, en Ihans in DE DOCHTER DER GEVANGENEN Bij deze zonderlinge verklaring had de jpnd er nog eene tweede gevoegd, die, ware zij aan ridder Waller loegekomen, niet zou nagelaten hebben zijn hart aan de onbe- echrijflijk'sté gewaarwordingen te leveren. Ir; d l stuk, aan Van Mocrkerkc gericht, smeekt' hij vooreerst den gevangene om Vrjgevmg voor hel ongeluk waarin hij hem zoo onviijwillig had gestort, cn hoopte vurig dat de ii licht.ngen die hij het gerecht gat, icch nog zijne verlossing aanbrengen ■zonden, en daler dan voor hem nog wel ‘e ge dagen van vrede, ja, ’in geluk mis sell" n zomien blijven, zoo hij geloof hi chlen wilde aan de verklaring die hij. gereed om Vcoi God te verschijnen, afligde.. Wederom van do geschiedenis vei trek kende der gevangenis zijner vrouw, die met des, ruide:gade lat g-n 'ijd he zelfde lot had beproefd, sprak hij van den brand op t kasteel en i ook hand aan ’t werk slaan, en ten minste zooveel iever toogen voor de goede zaak, voor T heil van Kerk en Staat, als wel de vijand er loogt om ons tJ verhinderen. zoo zonderlinge wijze hem in ’t bezit van het kind der edele vrouw gelaten had. Hij her haalde door wal zorgen en teedere liefde hij aan de maagd den smaad die haar vader om hem leed, had trachten te vergoeden en zweer dat de liefde en de iever tol zijn godsdienst alleen hem aangedreven hadden aan het kind zijnen christen oorsprong te verzwijgen; voor alle verdenken te weder leggen dat in den geest van Walter zou kunnen ontstaan, antwoordde hij dat geen vader voor de schatten der wereld zijn kind eenen vreemden geloovige overleveren zou; dal overigens er velen konden getuigen, dat Maria zijn kind niet was, en zoo de oude bediende van het gevloekt kasteel er niet opzettelijk om loog, dat die dan van de waarheid zijns gezegden volle getuigenis leveren kon. De lezing dezer beide stukken had na een rijp overwegen veel kommernis bij de rech ters verwekt. De hertog, wien men eene zoo zeldzame zaak had medegedeeld, had be volen op hel spoedigst te onderzoeken voor hoeveel de voorgevingen van den jood kon den gegrond worden bevondec. Oude ge- Uien t rtrv Verscliillige tijdingen. Een koninklijk besluit van den 11 September verleent de burgerlijke me- dalie van klas aan MM. A. Pattyn, veearts te Loo, en A. Gadeyne, toeziener van bruggen en wegen van le klas te Nieuporl. ~>r- Woensdag II., in den namiddag, heeft de koning incognito, vergezeld van zijnen ordonnantieollicier kolonel Donny, een bezoek gedaan aan de nieuwe haveninrichtingen van Nieuport. Z. Majesteit kwam er toe met den tram van 1.09 me en is afgeslapt aan de Pa- lingbrug, alwaar MM. Graat Leon Visart, volksvertegenwoordiger van Veurne, en W. De Roo, burgemeester van Nieuporl, hem den welkomgroet toestuurden. liet edel gezelschap heeft eene wan deling gedaan aan den oostkant der haven tot aan de kreek van Lombart- zyde, en is dan wedergekeerd langs over de kaai, tol aan den vlolkom, om denzelven le bezichtigen. Na afscheid genomen te hebben van MM. Visait en Deroo, is Z. M. meiden tram van 3u 59 terug naar Oostende vertrokken. Terwijl de koning te Nieuport op wandeling was, is een persoon zich voor de voeten van Z M. komen wer pen, ootmoedig kwijtschelding vra gende van eenige dagen gevangenis tot welke hij veroordeeld was geweest. De koning deed hem opslaan en be- vool hem op vnendelijken toon aan een smeekschrift door tusschenkomst van den burgemeester op te maken, hetwelk hij met goedertierenheid zou doen na zien. Het jaar 1891 zal een jaar zijn van groote kieswor- stelingen. Ten gevolge van de herzie ning onzer Grondwet zullen de wetge vende Kamers, de Provinciale en Ge meenteraden aan herkiezingen onder worpen zijn. Er hangt onzeglijk veel van af goede en bekwame mannen te hebben die aan T bestier zijn, die met geweten de be langen des Vaderlands, der Provincie of der Gemeente moeten handhaven. Frankrijk is bedreigd met eenen vol komen ondergang; het ligt neergeveld ouder de klauwen van bel helsche spook der Vrijmetselarij. Dal spook heeft ons geliefde Belgie ook schrikkelijk gemar teld over tien jaar. Alwie hel geluk en T welzijn van T Vaderland wil, alwie be lang stelt inden bloei van landbouw, handel en nijverheid, alwie de rust, de oide en de welvaart begeert, alwie ver engt dat de Godsdienst en zijne die naren vrij van verdrukking en vervol ging blijven, die moeten al hunnen in vloed gebruiken om bestierders te doen kiezen van grondbeginsels. Het kiezerskorps is verdrievoudigd. Het zal hoogst gewichtig wezen de nieuwe kiezers wel in te lichten over hunne nieuwe plicht, en ze te doen zien Waar de belangen liggen van het land. Al de katholieke kringen van het land behoorden een gezamentlijk programma vast te stellen, dat aanduide welke de eischen zijn van de bewarende partij •egenover hare vertegenwoordigers in lands bestier. De Landbouwer, van Rousselacre, geeft de volgende punten die mogen in aanmerking komen voor bedoeld programma I' De katholijke Godsdienst is deze van de gansche bevolking des lands; hij moet volkomcne vrijheid genieten. v.-rs<iiij!it den Woeus-uai'. u iniddclijk na de graanmarkt. inschrijvingsprijs. 5 fr. 'sjaars; met de post 6 fr. Annuncen 20 centimen per regel. De groote letter volgens plaatsi r.in.t»-. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr Een N' 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. Be Annoticen voor Belgie ter uittondering der Vlaanderen i en ’t buitenland worden ontvangen door het Office de Püblicité, Magdalenastraal, 46, te Brussel. Men seliiiiii u lm BUNHOMME-RYCKASEYS. drukker uitgever. Zwarte Nonnenstraat. 4. te Veurne, en in de Postkantooren. Wij moeten eischen dat onze vrije scho len beschermd worden door den Staal, en dat zij door dezen ge.’delijke toelagen bekomen. 2* De landbouw is de groote bron van welvaart in ons land. Wij moeten be schermende wetten eischen van wege het landbestier, zooals Frankrijk gedaan heeft. Ons graan en bloem b. v. betalen groote rechten in Franklijk, en dit land zendt ons de bloem zonder rechten Frankrijk, doet ons eene verpeletterende mededinging met de chicoreikofïie ge maakt uit onze chicoreiboonen. Al zulke ongerechtigheden zouden moeten op houden, 3* De krijgslasten moeten van een derde vermir.detd worden. Er zijn een derde min soldaten noodig en den helft min overheden. Dal men de verdedigers van T Vaderland goed behandtle, wel betalecn hunne viijheid van Godsdienst waarboige, en er zullen vrijwilligers genoeg voorbanden zijn, om van geen loten niet meer te moeten spreken. Wij hebben den persoonlijken dienst niet noodig, en nog min het alleman soldaat. 4U Het Staatshestier moet er tusschen komen waar hel noodig is, om den werkman te beschermen legen verdruk king. Het werk der vi ouwen en kinde ren moet aan verordening onderworpen zijn. 5° De bedienden van den Siaat, moe- den de twee landtalen macntig wezen, hot Vlaamsch en bet Franscb. Dit eischl men nu van de Vlamingen alleen; de Walen mogen hierin geen voorrecht hebben. Zou het nog geen tijd zijn dat de Ka- tholijke Kringen aan ’twerk gaan? De vijand slaapt niet; geheime vergaderin gen worden gehouden; de wapens wor den gescherpt, en ten bekwamen tijde zal hij in den klaren komen. Wij moeten ’t order van ’t gezelschap Jesu, is naar Leu ven gezonden om zijne studiën van godge leerdheid voort te zetten. Vijf herren uit het seminarie van Brugge zijn insgelijks naar de hoogeschool van Leuven g z inden. na menige verborgene zaak te hebben ontsluierd, was men tot de droeve overtui ging gekomen dat het gerecht zich aan tene noodlottige misgreep schuldig had gemaakt. V Het was een schoone dag te Antwerpen. Bij al dal het gure najaar reeds eenige kou de en mist;ge nachten had aangebracht, werden evenwel van den vroegen morgen de straten door eenen gullen zonneschijn beglanst; vele burgers, in zondagkleeren uilgedoscht, doorwandelden de stad in al hare richtingen, spraken en schertsten vroo- lijk; en men smaakte zoo wel de zoele kalmte, die het onweder gevolgd had. De ziekte, die zoo alvernieiend had ge woed, was dan eindelijk voorbij; de schade, die zij had aangericht, was onberekenbaar; maar men was zoo moede tranen gesiort, dat men niets verlangde dan rust en verge telheid; cn toch het was een blijde dag voor het volk, want Jan de-derde, de hertog die steeds Antwerpen’s voorspoed beieverde, bevond zich in zijne goeds stad. Wat zon- gevangenis en’Walter Van Aloerkerke, derlinge ommekeer hadden eenige weken j den arm zijne oudsten wapenmakkers - ----- o- al niet le weeg gebmchi Niet alleen had I toonde zich aan de in chende menigte, dan cok cpgezoch’ en zichtbaar op de straten het levui dm d..od j J (Wordt voorgezet) Vertrekuren vttn den ijzerenweg. ft JSuli tot 30 September ft^O3. o 6 518 728 1045 1141 8 52 5 43 7 19 842 H5t DE VEU AA bit blad 941 1 21) X fi. 11 44 12 28 7 25 7 56 8 10 «34 C. 53 6 59 7 04 711 Duiukerke naar Parijs en lavra. Duinkvike (vertr.) 10 41 Ah-eoht 2 20 Aini.us 3 35 hussel (vertrek) ent Liehtervelds •«»r le tuurc4f laodtacine Eesten Larren Diiumde Dostkerke Arecappelle Veurne fchyvelde T>.. i. 4 43 4 57 1 33 5 22 7 58 7 59 25! 646 903 9 v8 510 «07 1043 5 45 8 11 9 19 11 GO worg. morg. 8 00 1 13 15. OO? - CTNK GESCHIEDENIS VIT DE XIV’ EF.IW door P. VAN DELEN. 8 56 1054 3 08 5 00 9 27 11 31 3 43 5 54 1149 559 550 953 11 58 4 07 6 03 6 48 S 17 7 05 1001 1205 4 14 6 11 656 9 16 146 258 5 41 t - z zz x7j i 25 5 02 7 W 8 M 1 43 5 14 7 43 1 49 5 20 7 49 1 54 5 25 7 54 201 532 801 210 539 809 9 34 2 21 5 48 820 943 229 556 8 28 238 605 835 956 256 615 1008 340 638 10 39 4 07 7 06 11 08 Cortemarcq naai- Oostende. 4 53 7 53 10 44. 12 54, 4 36, 01, 6 32 7 01 Oustende-Cortemaicq, 5 27, 7 45, 12 09 4 05 6 03'. O Cortem-IJper 6 44 8 51 1 .34 5 12 7 42 IJper-CortemO6 56 944 11 57 5 39 6 8 Lichtervelde naar Kortrijk. 5 08, 8 50 11 20, 1 09, 3 18,5 23 7 19, Korfrijk naar Lichtervelde en Brugge.» 6 17. 7 48,10 45, 12 23. 1 08, 4— 6 2z Brugge naar Kortrijk, 7 45, 9 00 11 05 12 45 5 05 6 45. Ostende-Brussel 503 605 7 *8 853 10 57 11 32 2 44 5 15 5 82 8 23 0 7 11 05 9 44 6 44 0 00 7 28 Dainkerke Ghyvelde Aditilarka Veurne Avecappelle Oostkerka Dixmude Eessen Zarren Uandxaene Lichtervelde 5 49 8 05 1U;>7 7 16 9 15 1205 9 25 10 40 00 6 32 C 48 0 58 7 13 1009 12 13 4 22 6 19 7 04 5 06 7 25 1019 1226 436 651 7 17 5 12 7 31 1025 1232 4 42 6 37 7 23 5 19 7 38 10 32 1239 4 49 6 44 7 50 5 25 7 44 1058 12 45 4 55 6 50 7 5G C.rtemarcq 5 34 7 54 10 47 1255 5 11 6 59 7 47 Gent Brastel Parijs naar Duinkerk morg 2 45 5 45 6 35 6 16 8 11 8 42 8 01 9 19 9 30 Parijs (aankomst). 5 25 11 25 11 06 11 25 avonds - Parijs (vertrek) 7 10 11 05 8 00 6 05 Duinkerke(Aauk). 12 15 9 44 1 13 4 01 Nieuport Diimude-Gent en Veurne Duinkerke. Nieuport (stad)-Dixmude, 6 44 9 33 1 34 4 03 6 40 Dixmude-Nieuport x>» 2 >8 5 41 8 07 Ah-eoht 10 25 8 56 1304 1'02- 9 07 - 9 14- 7 23 9 21 12 30 7 34 952 - 7 42 9 40 - €55 7 50 9 48 1251 Adinkerke 7 05 8 959 7 28 8 24 10 23 - Duinkerke 7 55 8 55 10 52 - 912 9 18 9 23

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1893 | | pagina 1