Woensdag 4 October 1893. 50 jaargang. iV 40. een midden K SSccliterlijkc kronljk. De korrektionnele rechtbank van Veurne heeft veroordeeld •V Lieve Clara, verhoop niets van c'e toekomst die toch niets geven zal. Zoo een snaai van geluk als eer.e zoele verkwik kende dauw u, gebogene bloeme, nieuwe levenskrachten heetl bijgezet, denk daarom mei dat hij den door 't onweder neergevel- den boom verkwikking brengen zal. Doe zeer ik nu ook hel leven welkom groeten zou, in mij is eene stemme die z- gt dal mijn einde nakend is. I de borst der altijd duurbare vnendinne. bedrit gt de rampspoed slaat zulke diepen DE DOCHTER DER GEVANGENEN De <>ogen strak i n onbeweegbaar op een gericht, schenen zij wel >n dezelfde aan doening versmolten, daar zij, zonder de taal der lippen te spreken, zoo wel elkander ge voelden en begrepen. Doch langzamerhand bedaarden die stonden van geestvervoering, n de vrouw die van uit haar lijden nog de meeste krachten behouden had, brak het eerst de stilte en sprak door eene innige vreugde vervoerd Eindelijk htb ik u weder, goede Wal ter; weg zijn lijden en verdriet; dan zijn zij toch verwezentlijkt geworden de guide droomen onzer jeugd. De rustige ouderdom dien wij gezatnentlijk beleven zullen, zal nog eene vergelding zijn voor alle de ram pen waarmede de de schoonste jaren van onzen levensloop werden vergiftigd. Ontkennend schudde Van Moei kerke hel hoofd in sprak op bitteren toon Niettemin zegt de omzendbrief in 't vooruitzicht der buitengewone kie- zingen, welke voor den' goeden gang der gemeentezaken zouden veieiscbi worden, bepaalt ari 2 van dezelfde wet dai de gemeente raadsleden aan welke voor de maand October 1894 de nieuwe mandaten zouden toeiekend zijn, inge steld door de rangsebikk ngsw it van 29 December 1892, in dienstzu lm treden zoodra hunne kiezing geldig zal ver klaard zijn, ingevolge n'J 263 der samen gevoegde kieswetten en zullen als ge kozen erkend worden vooi eenen ter mijn, wederzijds vei vallende den l Ja nuari 1895 (1" reeks) en den 1 Januari 1897 (2* reeks). Dat is dezelfde termijn als voor de in dienst zijnde gemeente raadsleden. Wat de kwestie van het mandaat der schepenen aangaat, deze heek tiet voor werp uitgemaakl van mijnen omzend brief van 14 Januari laatstleden Artikel I der wet vin 14 Juli 4893 verlengt met een jaar den duur van die gene dezer mandaten wi Ike verleend zijn geweest voor eenen termijn ver vallende den 1 Januari 1894(1’ ieeks). Behalve deze wijziging moet mijn omzendbrief van 14 Januari voortdurend toegepasi worden; het is voldoende daar in den datum van 1 Januari 1895 inde plaats to stellet) van l Januari 1894. Hei is dus in het tijdverloop dat zich ten minste uitstrekt van den 3“ zondag van October 189 i t1 Januari 1895 dat gcene boegenaainde kiezing van e n n schepene zal mogen pouts hebben; de 3' zondag van October is de dag d e be paald is voor de gedeeltelijke ve nieu- wing der gemeenteraden, zooals ik het heb doen opmerken. en dit is waar. Zoo bestaat hel leven. Het misbruik van eenen stiel, dal al te groote we; kzaamheid daartoe vereischl, hei verderfelijke midden waarin men hem uitoefent, ziedaar zooveel oorzaken die dagelijks honderden slachtoffers maken. Zulke martelaren des arbeids vallen neer, vergeven door de verpeste fabriekkluchl en verpletterd onder den last van den bovenmenschelijken arbeid welke het onderhoud eens talrijks huis- gezins hen oplegde. Zij sterven in de schaduw en de ingetogenheid even als zij leefden, alles dervend en van elk vergelen. Wat zouden zij om het leven geven zoo hunne kinderen maar brood hadden Ook als men hun belooft voor hunne weezen te zorgen, dan komt een straal van stille gelatenheid hun ster vend gelaat beglanzen. Dan schijnen zij te herleven om te sterven, en het voor hoofd bekransd door de lauweren die. zij door levenslanger), lastigen slecht beloonden arbeid gewonnen hebben, vol betrouwen op God, in wien onze vlaam- sche werklieden gelooven, gaan zij in d’eeuwige, oneindige rust al bet gele- dene leed vergelen. Met levendo bezorgdheid schoof nu de vrouw eenen zetel nabij waarin zij naren tchigenool plaats nemen deed. Door de mat, zakte hij zwaar op de leuning van den stoel en zijn hoofd vond eene rustplaats op Weder zijne handen in de hare nemende, sprak zij op liefdelijken loon Waller, seder t wij elkander niet meer mochten zien, hebt gij nopit iels van mijn lol vernomen, diensvolgens hebt gij het niet waar de besmettende microben woelen, ondergaat de geneesheer om zoo te zeg gen eene inenting die hem voor de moorddadigste ziekten zelven onvatbaar maakt. De turnoefeningen versterken de borst en beletten aldus de tering; veel gaan maakt dat het rhumatismus of de kozijntjes u niet lot hun slachtoffer kiezen. Onder zedelijk oogpunt zijn de uit werksels nog klaarblijkender De arbeid, men mag het zeggen, is het geluk der maatschappij, en een der krachtdadig ste hinderpalen om den mensch op den verder felijken weg der ondeugd tegen te houden. Zonder dit redmiddel, geene overgeving in de smerten des levens, geen betrouwen in eene betere toekomst Ten anderen, wat is een luiaard Bijna een aan de losbasdige, laagste driften ovcrgeleverd; een lafaard die onbe kwaam is voor hem of voor anderen eenig edelmoedig werk te verrichten een wezen zonder grootheid van ziel, dat door de schaduw eens tegenslags ver nietigd wordt; in een wooid, een schip breukeling, een wraakstuk op de zee der metischheid. Natuurlijk is het, dat de invloed van den dagelijkschen arbeid verschilt vol gens dal daarbij geest of lichaam in be weging gesteld worden. Hoe meer men den geest gebruikt, hoe greoter, hoe mach'iger. boe dieper hij wordt; daaren tegen, boe ruwer een stiel is, hoe ge- makkelijker bij valt om uit te oefenen, doch ook hoe kleiner de voordeelige uitwerkselen zijn welke hij op den geest van dezen die hem uitoefenen, te weeg brengt. In het algemeen genomen, alle stie len veredelen den menseb; doch het gebeurt soms dat zij hem bit ere teleur stellingen vooi bereiden. Alles heett zijne keerzijde, zegt bet spreekwoord, Gemeenteraden. Minister de Buriet heelt eenen om zendbrief aan deheeren gouverneurs der provinciën gezonden, waarin hij op- beldei ingen geeft over de wijze waai op de gedeeitelijktHy61 meuwingeti der ge meenieiadeo, ouder het beheer der on langs ge. ieuide bijzondere wel moeten begrepen worden. Zooals men weet mag krachtens de wel van 14 Juli 1893, de bijeettroe- pingdergemeentekiezers uitgesteld wor den derden zondag van October 1894, om te voorzien in de opengevallene plaatsen. geweten dat gij, eenige maanden na ik u ontroofd ben, vader geworden zijt. Ik dank den hemel dat gij in uwe eenzaamheid het niet geweten hebt; te midden van al uw lijden en verdriet heeft hij u toch de smart gespaard te. moeten weenen over de onze kerheid van hel lot van uw kind!.... Mijn kind, vrouw, ik heb een kind? riep Van Moerkerke als verdwaald. Met zachte stemme verhaalde nu de vrouw hare geschiedenis in weinige woor den; zij was bijzonder kort waar het alleen lijk smaad en vervolging gold, maar weidde integendeel breedvoerig uit over de om- slandigheden harer bevalling en verhaalde door welken dwang van gebeurtenissen zij genoodzaakt was geworden haar kind aan de bescherming van eenen onge'oovige te verlaten. Zij sprak van hare verlossing uit den kerker, die, zij aan den jongen Van Ruvsbrouck ie dank- n had, en zegde dat hei in deze zijne gasivrijn woning was d it men aan hare V od»- h>id eene zoo vele jaren beweende doehior weder had ge schonken. oven riL .->• nu de geliefde echt genoot ;n hate arm n w->s gebracht. f'V ii'dt vooitgezet). Wertrekuren van den ijzerenweg. 1 October tot KTovcmher Hagelijksclie bezigheid. De stiel of bediening welke een mensch uitoefent, heeft op zijn gestel hetzelfde uitwerksel als eene langdurige gewoonte. Inderdaad, in beide gevallen z en wij steeds dezelfde daden herhalen, steeds dezelfde invloed werkzaam zijn. Du heeft betrekking tot de twee grond slagen van ons bestaan, ons stoffelijke en ons zedelijk wezen. Het eerste uitwerksel van een ambt ol stiel is ongetwijfeld een ongemak, vermoeidheid, eene groolere of mindere stoornis in bel menschelijk lichaam ol slechts in eenige zijnet zintuigen. Ver volgens komen gi-wte veiar.deringen voor in het uitwendige; soms zijn die zoo groot, dat men gemakkelijk op eerste zicht de loopbaan kan raden welke een man gekozen heetl. Wie her kent niet aanstonds den oud gediende» aan zijne keersrechte houding, a in zijnen afgemeten stap. Doch nergens is de invloed der dage- lijksche bezigheid beter te bespeuten dan in de zintuigen zelve welke daartoe in beweging gesteld en gebruikt wor den. Zij worden kiacMiger en werk zamer. verkrijgen juistheid en snelheid. De oude smid die vol gemak zijnen zwaren hatner hanteert, herdenkt soms de eerste dagen zijner lastige loopbaan, toen hij, even als nu zijn jonge leerling, pijnolijk zuchtte onder het gewicht van het ijzer dat alsdan te zwaer was voor zijne ongeoefende armen. Wie van ons zal durven in ’t strijdperk loopen nevens een Indiaan die gewoon is de snel- voetigste dieren zelve achterna te zeiten <n in te halen Hierdoor blijkt klaar dat men onder gezondbeidsoogpunt veel nut kan trek ken uit de gewoonten in verschilbge stielen ol bezigheiden verkregen. Daar hij gewoonlijk verkeert in een midden Dit blad verschijnt den Woensdag, onmiddelijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 fr. ’sjaars; met de post 6 fr. Annoncen 20 centimen per regel. De groote letter volgens plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. Een Nr 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. De Annoncen voor Belgie (ter uitzondering der Vlaanderen) en ’(buitenland worden ontvangen door het Office de Publicité, Magdalenastraat, 46, te Brussel. Men schrijft in bi] BONHOMME-RYCKASEYS, drukker uitgever. Zwart,. Nontmnslraal. 4. te Veurne, en in ile Postkantooren. luk ze niet heelen kan Ik ook heb geleden. Walter, ik ben getroffen geweest in de ge vóeligste aandoeningen van het vrouwelijk hart; ik ben ziek geworden en meende niet of de smert zou mij ten grave hebben ge leid, en toch ben ik thans getroost, tóch heeft de vreugde die ik bij het wedervinden van kind en echtgenoot heb gesmaakt aan mijn lichaam leven en gezondheid weder- gebracht. Di’Z' woorden, waarvan de loon al den i Bij het uilen dezer woorden wierp M. angst verried, die bij een duister voorge- Van Moerkerke zijnen sloeds bedroefden voel in het hart ontstaat, deden in eenmaal j oogslag verwonderd en vragend op zijne de blijue uitdrukking op het gelaat der ecbigenoote; hij verstond of wel begreep arme vrouw versterven; het hoofd dat zij sinds zoo weinige stonden verheven hield, j boog zich alsof het door eene wreede hand tenrCr werd gedrukt. Toch verhief zij I wederom den vcchtigen blik, plaatste beide aandoening meer en meer ontsteld en afge- hare handen om de wangen en het hoofd van haren echtgenoot en sprak met schijn bare kalmte Walter, goede vrienddoe mij niet gevoel, het is dat gij u rn uwen toestand lj.' J‘ wond, n niet dat het wider gevondene ge- jE veuri f 913 959 - I 20 1 33 5 22 7 38 2 58 6 40 9 03 5 10 807 1043 7 19 8 40 6 05 4 01 11 44 12 28 6- Ï5»- -.1 8 50- 1' 02- 9 07 - 9 14- 10 08 10 39 11 08 Wodnr 711,10 hlnjun in zla sterven door uw wreed en vervaarlijk voor- - 4 B 7 51 10 44, 12 54, 4 56, 5 01, 5 32 7 01 Oosteude-Coitemarcq, 5 27, 7 45, 9 57 12 09 3 02 4 07 C 03, 8 H Cortem-IJper 6 42 8 51 134512742 Uper-Cortem, - 654 9 44 11 57 5 39 6 3 Lichlervelde naar Kortrijk, 5 10, 8 06 ,0 58, tl 20, 1 09,3 19,5 ’3 Kortrijk «aar Liclitervelde enBnijje," 6 17, 7 48,10 45, 12 23, 1 08 4 04 8 25 Brugge naar Korlrïjk, 7 30, 920 1® 47 12 30 2 30 4 48. 6 30 Ostetide-Bnissel 503 €05 7 18 855 10 57 11 32 2 44 5 18 5 42 8 23 0 V- EENE GESCHIEDENIS LIT DE XIV‘ EEUW door I». VAN DELEN. haar met. Duinkerke naar morg. Duinkerke (tertr.) 10 41 Atrecht 2 26 Amiens 35 Parijs (aankomst). 5 25 ’b uvonda Parijs (sertiek) 7 10 Duuikerke(Aank). 12 13 Nieuporl (st«d)-lliiinude, 1 54 4 03 6 49 Dixmude-Nieupüi-t 2 18 5 41 8 07 Brussel (rerlrek) 5 18 6 34 8 12 6 53 6 59 7 04 7 11 7 23 9 21 - 7 34 9 32 - 7 42 9 40 - 6 55 7 50 9 48 - Adinketke 7 05 8 «hyvelde 7 28 8 24 10 23 - Duinkerke 7 55 8 55 1052 - 9 16 1 46 2 38 6 15 11 41 3 52 5 43 t 25 5 02 7 29 1 43 5 14 7 43 912 I 49 5 20 7 49 9 18 1 54 5 25 7 54 201 532 801 210 5 39 869 9 34 2 21 5 48 8 20 9 43 229 5 56 8 28 2 38 6 05 8 35 9 56 256 615 540 638 407 706 Duinkerke Gbyvelde Adinkerke Veurne ATecappellc Oostkerko Dixmude Eessen Zarreu Handïaeme r Lichtervcide 5 49 Gent Brussel Parijs en Parijs naar Duinkerke, Cortemarc^ tiaar Oostende, av. 'e 'h morg 2 45 5 45 6 35. 6 16 811 8 42 8 01 9 19 9 30 1t 25 11 CC 11 25 5 45 8 11 9 19 11 C6 naotg 8 00 1 13 Nieupurt Dixmude-Gent en Veurne Duinkerke. 35 10 25 7 25 7 56 8 iü 8 17 6 00 85B 1054 3 08 5 00 6 32 6 48 4 43 6 58 7 05 1001 1205 4 14 6 11 4 57 7 13 10 09 1213 4 22 6 19 5 06 7 25 10 19 1226 4 36 6 31 5 12 7 31 1025 1232 4 42 6 57 5 19 7 38 1032 1259 4 49 644 5 25 7 44 1038 12 45 4 55 6 50 Cortem.rcq 5 34 7 54 1047 1255 5 11 659 3 23 8 05 10:7 - 7 16 9 15 1205 9 25 10 40 9 27 1131 3 43 5 34 941 1149 359 550 953 11 58 4 07 6 03 11 05 9 44 6 44 O 00 7 28 Gent 1 1r)>tm»l4« ■C rtitnairq Hmaliaeme Eessen Zarren Dixuttidft Oostkerke Arecappelle Veurne I Ghyvelde

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1893 | | pagina 1