N 41. W oensda" 11 October 1893. 50' jaargang» bestaat er eigenlijk geene libe- 1 iberalen ze verstaan Het verbond van Liberalen en Socialisten. bindienis en sluit alle rechtmatige op lossing der maatschappelijke kwestie 1 dezelfde tribuun met Delvaux uit; doch de Antwerpsche socialisten gemeenschappelijk programma te de wereld wereld is, zou dergelijk spek takel niet te zien geweest zijn. In tijde van kiezingen, dan vooral, meer dan ooit, moeten de socialisten, met ontplooide vlag opmarebeeren en hun programma desnoods verdedigen tot in zijn uiterste en logiekste gevolg trekkingen, dat is de strijd tegen het kapitalisme, zijne onteigening zoo spoedig en zoo compleet als ’t maar mogelijk is. hebben nooit uitgeblonken in hel uitzetten van princiepen. Hunne leiders zullen ben echter mis* schien wijsmaken, bij het opmaken van een program, dat zij rechten te eischen hebben en de papenjacht slechts een middelljen is. dat geen druppel verbe tering aan het lot des werkmans geven zal. Wie zal hier de overmacht behalen? De doctrinairen hopen de straatpolitie ker tot zich te trekken én om het wezenlijk doel te verbloemen, zullen zij in het program eenige groote woorden, eenige ijdele beloften neerschrijven. Daarenboven zullen zij op de lijsten hunner kandidaten eenige der eerzuci- tigste socialist! opnemen, en de doc trinairen hopen alzoo het opperste meesterschap in de band te krijgen. De socialisten zullen, in alle geval, maar dienen om het vuil en gevaarlijk werk in de straal af te doen. VerachilRIge De l* reeks van het 4* kwartaal van hei hol van assisen van West-Vlainde* ren zal den 23 dezer geopend worden, onder bet voorzitterschap van M. Var» Ëgeren, laadsheer bij het Lreroepshof van Gent. De volgende personen bevinden zich op de lijst der gezwoornen MM. Floor, notaris te Roushrugge; Van* develde Fcys, landbouwer te Sl. Jooris; J. Dambre, handelaar te Veurne, E. Van- dycke, fabrikant te Dixmude, en E. Do Tollenaere, burgemeester te Butscamp. Vrijdag mbrgend is in een minister raad besloten de kamer» in buitenge woner! zittijd bijeen te roepen tegen 17 October, om de titels I en lil der nieuwe kieswet te bespreken. De minister van binnenhndsche zaken zal binnen kort de grondslagen van zijn ontwerp op de provinciale en gemeentc- kiezfogeo doen kennen. M. Jules Vandeveïde, van St. Joris (bij Nieuport), oud leerling van het Nooit zullen de socialisten een ver- i inei at de libeialen, op gtood vim di tl stnjd tegen bei klerika iisinus, of met de kbiiKabm op giond vau den sn ijd legen uei hberalisinus, Het socialismus i.- ie grom, te breed, om die kazak vat; Toni-Pouce aan te hekken. Hoe! in eene cent’ kiezing zouden wij moeten stemmen voor tie doctrinairen, voor kapitalisten die op economisch gebied de achleriijksle aller put tijen zijn, wanneer misschien katholieke werklieden een tame lijk breed programma van stoffelijke her vormingen vo'oi staan? Wij, werklieden, zouden onzen buik moeien vullen met papen en onsterfelij ke, gerimpelde, vervalschte princiepen van 1789 Dal nooit heeft, te Leuven, zijn exaam in natuar- wetenschappen met goeden uitslag at- gelegd. Dij koninklijk besluit van 3 Octo De doctrinairen hunnerzijds, zij, d e de hooge iiinancie vertegenwoordi gen, kunnen kiesstrijd voeren zonder hel socialismus, den groolen vijand der bezittende klasse, aan te lasten. De toestand der doctrinairen was even valsch als de onze en zoo min aan hen als aan ons, zou deze onzuivere koppeling héil aanbrengen. Wij zijn gerust! Goetscbalck op t om een ver- voor- dedigen in tijde van kiezingen, zoolang hun getal de 1009 per par niet te boven gaai. De lichting van 25.600 man zou ver deeld worden 15,000 in ’t werkdadig leger en 10.000 in de reserve. De miiiiianen van het werkdadig leger zouden onder de wapen» blijven in de ruiterij en de veldartillerie 30 maanden de vier eerste jaren; hel 6' jaar zouden zij voor eene maand ingeroepen zijn. Bei voetvolk, forten-artiHme. genie, trein en administraiictro'pi-n 24-t»aan- deu de vier eerste jaren, nref inroeping voor eene maand het 6* en hel O® jaar. Het vm blijf onder de wapens zou 0{» 18 maanden verminderd worden (nial inbegrepen de inro^pirigen van eene maand), voor dezen die van goed gedrag zijn er. hunne proeve van wapeukerms kunnen doen. De rese- ve zou in de di d* eerste jaren vijf maanden ondei de wapens blijven eir het 9“jaar eene maand Hel ouder richl zou in hel kamp va» Beverioo gegeven lijn. Men zou van de soldaten en de kaders meer werk vragen, den inwendige» en den garnizoensdienst hervormen en de exercitiën en de korv<ë die geen militair nut hébben, afschutten. De kiezers zullen te naaste jaar over Brial mom’s plan hunwoord ie zeggen hebben. Dit blad verschijnt den Woensdag, onmiddelijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 fr. ’sjairs; met de post 6 fr. Annuneen 20een timen per regel. 01 gr wte tetter volgens plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. Een Nr 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. h«t 100. De Annoncen voor Belgie (ter uitzondering der Vlaanderen) en 'tbuitenland worden ontvangen door het Office i>e Pubi.icitè, Magdalenastraal, 46, te Brussel. Men schrijft in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker uitgever. Zwarte Monuenstraat. 4, te Veurne, en in ne Postkaninore». l ertrekureu van den Ijzerenwe*. 1 October tot 9 November 9 16 1 46 2 38 6 13 B 41 5 52 5 43 7 19 25 5 02 7 29 8 40 1 48 5 >4 7 48 »42 1 49 520 749 918 1 54 525 754 923 201 532 801 - 210 5 39 809 9 34 932 - 221 5 48 8 20 943 De liberalen, deze hoofdsche mannen, die zich boven alle winden en wetten waanden, beginnen te verstaan waar zij gekomen zijn. Bijna in alle steden en plaatsen heb ben zij een kind gekweekt zonder het te beletten, een goddeloos kind, gelijk zij zelven, dal gegroeid is en machtig ge worden, en nu weerspannig en ge sieund op de dwaalleringen die zij hem ingeprint hebben, den oorlog voert tegen het doktrinaire kamp. Is het socialismus! Eerst hebben dc liberalen het bestre den; trouwens het meerdere deel zijn kapitalisten, en dat is eene genoeg zame reden om de rooden tegen te gaan. Maar *t is dan dat zij hunne onmacht gezien hebben. Verpletterd onder het misprijzen goeden, die hun overal toeliepen dat zij kregen wat zij verdienden, die met hunne onmacht den spot dreven, de liberalen, uit haat tegen het goed, hebben eenen knieval gedaan voor de roode socialisten, voor de mannen der omwenteling, voor de rustestoorders, die alles willen omverwerpen in dyna miet en bloed. Zoo hebben de liberalen van alle kleur over eenige dagen te Antwerpen ten verbond gesloten met de socialisten. Deze versmelting der doctrinaire en roode partij mankt opschudding 'U hei land, te meer nog omdat het program tusseben die twee tcgenovergesieldc partijen; eigenlijk geen ander grondbe- gm wil doen annnemen dan de kleri kaal, ziedaar de vijand. De socialist Godschalk beeft ver klaard, op de gehouden vergadering, dat hij er geen hinderpaal in vond een gemeenzaam program te zoeken, en een duurzaam verbond te maken tusschen zijne partij en de vereenigde liberalen. M. Delvaux, de oude doctrinair, die nooit aan de eischen van het aociahs- mus heelt willen toegeven, heeft op zijne beurt verklaard, dat hij er geenen h.iv erpaal in vindt dat alle partijen het tens worden op een anti-klerikaal program. Daarop vallen de zwarte en de'roode bloeders elkander om den bals, en geven elkander denJudas-kus, want die vcrJarmg wordt enkel en alleen gedaan in de hoop dat deze paitij toch meester zal spelen over de andere. Neemt de doctrinaire partij de ptin c epen der citoyms aan, dan verloochent zij al wal zij vroeger heeft staande ge houden; lieden de rooden de doctri- naire grondbeginpcfs bij, dan zijn zij kluchtspelers, die het nooit ernstig met hunne denkwijze hebben gemeend Zeugén-dat *'<*i ram anti-knikoal moet zijn, is iiels icne doctrinaire ver- 6 ro zich, mei behulp der socialisten, te her maken; doch zij vergeet dal zij, de hoog moedige van diep en laf vernedert en haie bondge nooten misleidt. Zij wil het sociale vraagpunt niet oplossen; zij wil de so cialisten enkel gebruiken om den ouden 6|uileil haal weer aan te wakkeren en hare ueerschzuchl te voldoen. Nooit deed de doctrinaire partij iets voor de wei Kmanszaak en uit alle kracht heeft zij er zich tegen vei zet dal de werkman zijn stemrecht zou bekomen en nu zou deze laalsie geloovi-u aan eene rechtzinnige toeliediug vau die zelfde partij Ziedaar de oude, stijve, irotsche li- l betalen die hulp gaan zoeken bij lioe- belmakers, waarvan wij nog niet lang geleden droevige feilen hebben in wer king gezien. Gelukkig bestaat er in Belgie nog eene partij met gezond verstand, met gezond oordeel, en deze zal dit mon- steraebtig verbond als een dorren sol ferstek breken. De katholieken waren benieuwd wat de socialistsche drukpers zeggen zou over dit verbond der liberalen met de socialisten. Vooruit denkt dat dit verbond nog niet beslaat en nooit bestaan zal, omdat het een MONSTER is. De afgeveerdigden onzer antwerp- voorbehouding gemaakt dat zij programma willen I onaangetast. Bravo i'- ongetwijfeld deze fiere ves'igd hebben en d ónmogelijk. Om ie triomleeren heelt hel socia- Voor het oogenbhk. zegt de Etoile, lisrnus de werkende klas noodig, en deze is niet mee te slepen door holle frasen rale partij meer. Neen, zij zoekt tegen het klerikalisnius dat de burgerlijke vrijheden wil dooden.omdatdewerk- ij vcrgcei urn 4ij, uc <iuug lieden welen wal die vi ijheden le be- gisteren zich vandaag ue.tenen hebben op de wijze waarop de Alleman Soldaat. Geneiirfd Brialmont, volksvertegen woordiger van Brussel,- die van geheel Belgie eene. kazerne zou willen mak^n, ...f -r heeft een ontwerp van milirarie hervor- j- Bis»ïcöoppeiijk Collegic onzer stad. i Indépendailie. beige heeft medegedee d sche partijgenooter. hebben de formeele zyl nedérleggen. behouden volledig, 1 gebracht wotden ,i„ i; gister zal klaring he- programma mtng uitgebrpeid, v. elk hij aan de eri in eene der volger de kamerzittingen Volgens zijn ontwerp moet het leger her wordi de burgerlijke medalie vna i op 2-46.000 man. en klas verleend aan M. Willem De Boo. I de jaarlijksche lichting die nu 13 000 j.buigt meester ie Nieuport, oud lid van De partijvergadering van gister zal man 'bedraagt, op 25 000, dus een dub- 1 de commissie der burgerlijke godshui- r j veiklanng he-bel getal manschappen r zen, en am< .M Hendrik Cailhau. dan wordt alle verbond De vrijwilligers van een jaar zouden j meenteonivnnger fe WwuiBen. voor rarer J vau dit cijler worden algettld, in dien dar» 25 jia." bewezeae diens e». VEU 4 45 959 - U. 10 39 11 08 Gent Brussel 1 33 5 22 7 38 258 «40 9 03 5 10 8 07 10 43 Duinkerke Ghyvelde Adiukerke Veurne Aieeappelle Oostkerke Dixmude Eesten Zarren llandiaeme 8 If 9 »9 B 06 634 6 58 6 59 704 7 11 Brussel(sertrek) Gent 1 icliteraelde C? rlrmari q ll.iudsaenis lessen Zarren Diiuuide Onslkerke Avccappelle Veurne Ghyvelde 7 25 7 56 8 10 8 17 r 4 5<X 7 .)l 10 44, t». 54, 4 36, 5 01. ES 7 - - - - - -f ttr,7 12 09 5 4 Iff 6 *11 Bpcr-Cotlem. 63t?!<t4 B57 339® S Lm hterxetde -z.iar Kuttrijk. Itf, 8 0® <7 58. B S», t 69,3 19, 5 v3> K->rlrijt tiaar LiehtetwcW« mBh-rryfc,» 6 17,7 48,10 45, IS t 08 -fc 04 B 44 Ilru jgi- rcarr Rortrjjk, 7 30, 920 f® 47 I 12 S9 ‘fS'J 4 48. 6 *0 12 28 I thUnde-Brssw! 5<<3 G05 7 18 85® tU 57 I 11 52 1 44 5S85 42 8 23 0 8 56 1054 3 68 5 00 9 27 1131 3 43 5 34 941 B 49 3 59 5 50 953 II 58 4 07 6 03 7 05 1001 1205 4 14 6 11 229 5 56 8 28 6 55 7 50 9 48 - 2 38 6 05 8 35 9 56 256 615 10 08 7 2 8 8 24 10 53 - 5 4 0 6 38 407 706 Duinkerke naar Parijs en Parijs naar xuvrg. r> a». ’n hninkokr <«trtr.) 16 41 2 45 5 45 8 01 - ta»ik— 1 ff]infr |*«l.-robi’r,o;.l aIG kii onn rlr, I.zjaCï iö l.oilMan -nr. in n4IUiir» IJUUnl va».»» u llUll j w'W- '*-r J 6- 518 7 28 - 842- 8B6- !l (12- 907 - 9 14- 7 23 9 21 - 7 34 7 42 9 40 - Adinlteike 7 05 8 UÜinkeike 7 55 815 1052 - Atrecht 2 üfl Auiiens 5 35 Parijs (aankomst). 5 25 11 25 ’b avemd» ’b a». Parijs (vertrnk) 7 10 Duinkei ke(Aa.k). 12 13 Nieuport (stadJ-Dixniui’, 6 44 '1 4 03 6 49 0 00 7 28 5 41 Duinkorko.Oirtcnian.-^ naa»- 0ie<teu4«. •,A.nr 10 44, 12. 54, 6 35 0«sleMr«*Ck>ttc3wrrM{, 5 27, 7 45, 8 42j l20»3i>94«7 6.113. «B 0 50 Cortem-fJcrnr 6 «E EW t 34i 5 tï 7« 1125’“' ---- 'b b 'e. xnorg. 11 05 8 W 6 05 9 44 1 15 4 01 Nicuport Dixn>u<le-Gent en Veurne boiukerke, 9 53 1 34 4 03 6 49 Dixmude-Nieupurt 2 18 5 41 8 07 10 25 T - 1 -f --- 7 M a4 XX zï Jx ZV X. tv ZX 4 I w-x zx -I ZX ,-A A rl zv.-> 11 6 00 6 32 6 48 6 38 4 57 7 13 10 09 1215 4 22 6 19 5 06 7 25 1019 12 26 4 36 6 31 5 12 7 31 1025 1252 4 42 6 57 5 19 7 38 1032 1259 4 49 644 5 25 7 44 1058 1245 4 55 6 50 Corte—rcq 5 34 7 54 10 47 12 55 5 11 659 Lichtervelde 5 49 8 «5 1057 - - 7 16 9 15 1205 9 25 10 40 1 20

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1893 | | pagina 1