Woensdag 18 October 1893. 30 i jaargang. Landbouw. Dit blad verschijnt den Woensdag, onmiddelijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 fr. ’sj.iars: w de post 6 fr. Annoncen 20 cenlimen per reeel D’ er >o(e 'etter v/.ln-nt.v i Jnn t <rii i n i f*. P r.z. k Ia. .Ij; I,~~..L I Vr IK i j. r? z. gehad, volgens plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. Een N' 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. De Annoncen voor Belgie (ter uitzondering der Vlaanderen) en ’t buitenland worden ontvangen door het Office pf. Publicitè, Magdalenastraat, 46, te Brussel. Men schrijft in bij BONHOMME-RYCKASEYS, uruKKer uitgever, /.waru Nöniittnsiraai. 4. te Veurne, en in de l’ostkanlooren. - De personen die een abonnement nemen op den VEURNAAR. voor het jaar 1894, ontvangen het blad van heden af kosteloos tot Nieuwjaar. van hij de Landen in de zij o h .ril gedrukt Waarlijk, het deed hem goed dat zoete wezen dat alhoewel het reeds veel bitters had geproefd, toch nog geone van die kenmerken droeg welke als de weerschijn van een onverpoosd lijden zijn. Wel verried hare houd'ng eene diepe kwijnis, maar de vreedzame uitdrukking en de zuivere tint van haar bekoorlijk ge laat getuigden genoeg dat, ofschoon zij ter neder gedrukt was, er slechts een wenk van een gunstiger lot behoefde, om haar weder om tiaar in al hara jeugd en schoonheid te doen prijken. Kind, sprak Van Moerkerke, na eeue lange beschouwing, behoef ik an dere getuigenissenzie ik in u het beeld uwer moeder niet Ja, zoo ook was mijne Clara, schoon en jeugdig vooraleer ik haar aan mijn ellendig lot verbonden’had. Kind, gij die bekoorlijk zijt zooals hel mijne gade was, die ook deugdzaam zijt als zij, want zonder u te kennen heb ik bewonderd, volhard ook als zij op den ingeslegen weg; het geluk en het ongeluk vergaan, dedmgd blijft eeuwig (Wordt voortgezel). Berchmanskring te St. Truiden. Men verzoekt voor onderslaande ai ti ke! eene plaats in onze kolommen. KINDERWERKEN. Oude postzegels. In de maand October 1890 vatten de kinderen van den BERCHMANSKR1NG van Slnt-Trui- den het plan op, om met de opbtengsi van oude postzegels, die-zij verzamelen zouden, in Congo een christen dorp te stichten, met kerk, weezenliuis, woning voor den missionaris en hutten voor 300 negersgezinnen. Niet min dan 40,000,000 postzegels zouden daarvoor noodig zijn. Dat plan scheen aan velen een hersen schim; doch het behaagde aan God daar aan zijn zegen te schenken, en het ge lukte. Heden zijn met 40 maar 52 mil- lioen postzegels verzameld; de verkoop der postzegels heeft tot op (lezen dag 14000 franken opgebracht. Binnen eent- ge dagen wordt m denOpper-Congo de eerste steen der kerk gelegd. Hel werk der postzegels wordt voort gezet. De jeugdige stichters willen de toe komst tan nun werk verzekeren, en gaan trachten met de opbrengst van oude postzegels in het onderhoud van twee missionnanssen en van zes licfdezusteis te voorzien. Het geld dat o.erschiet, zal woord nii; zeg dat gij leven zult, loven zult voor mij. leven voor uw kinil. Van Moerkerke hiel zich recht in den zelel en vroeg zijne dochter te zien. Eenige oogenblikken later trad Jan de Derde in de kamer met de jonge Maria, die de oogen ter neêr geslagen hield, aan den arm. Aymón Van Ruysbrouck en de andere ridders volgden eerbiedig zijne stappen. [)a y[puw. hare dochter van den arm des herlpgs1..ontvangen hebbende, bracht haar tol voor haren gemaal; de handen van hel kind in die des vaders leggende, sprak zij streelende tol hem Walter, beste vriend, aanzie en zoen uwe dochter Mocht gij in het aanschouwen van uw kind nieuwe levenskrachten weder- viiiden; mocht haar oogslag even als bij mij in uw hart de wonden genezen, er zoo wreed en zoo diep in gegriefd!.. En de goedo echtgenoote.de teedere moe- dir verbleekt in eenmaal, terwijl zij hare tranen achter den zetel verbergen ging. De blik zijner oogen had haar doen huiveren, In stilte, met de uitdrukking eener zoele voldoening op het aangezich', bleef echter Van Moéikeike op de mango staten, waar- 16 acres maaien, dorschen en in zakken storten. De aren worden afgesneden en het stroo blijft op het veld. Alle arbeid wordt op het veld ver richt, en acht dagen later is heel de oogst op weg naar Europa. Maarschalk Mac-Mahon, gewezen t presi dent der fransche republiek, is gister over- eden in zijmkasteel var. Lalotèt. dienen om slaven vrij te koopen en om in de kerk der nieuwe christenheid eene mis te slichten, die ten eeuwige dage op den feestdag van den heiligen Joannes Berchmans voor al de weldoeners zaf worden opgedragen. Ten voordeele van het werk ontvangt men in dank ook giften in geld, zijde en andere stoffen, paarleu, oude munten, oude en nieuwe rozenkransen, medalien, krui sen, oude en nieuwe prentjes, beelden, zil verpapier, enz. Oude stalen pennen. Aange- moedigd door den neet tijken uitslag die hunne eerste ondet retr.ing bekroonde, en voi betrouwen op den zegen des Hemels, hebben onze kinderen eene tweede plan ontworpen Zij willen na melijk in Mongolië een weezenliuis voor het werk der H. Kindsheid stichten, met de opbrengst van oude stalen pen nen. Tot op dezen dag hebben zij 105 kilogrammen ontvangen. Er zullen on geveer 10 000 kilogiamnien noudigz.jn om de nieuwe onderneming te voltrekken. Verder aanveerd de Be c imanskting allerlei oude en nieuwe boeken, en geeft die aan katholieke tolksb bliotheken, of verkoopt ze ten voo-deele van bet Sa- lesiaansch Instituut van Luik. 4,000,000. gazetten. Of schoon het getal kinderen van den Rerchmanskring tot over de 300 is ge stegen, hebben zij nog geen lokaa1. Had den zij een eigen tehuis, zij zouden on gel wijteld eene groolete uitbreiding aan hunne werken kunnen geven, en meer goed verrichten. Eeue persoon die hun ne werken genegen is, heelt het gedacht vooruitgezet otn het !anggewencchte Berchmar.shuis te bouwen inetd“op- biengst van oude gazetten; 4,000.000 gazetten zouden daartoe noodig zijn Alle giften, hoi gering ook, worden met dank ontvangen in de vootloopigê DE DOCHTER DER GEVANGENEN 11 Na het vflrhaal van zoo wreede gebeur tenissen, schetste de vrouw ook de wissel vuiligheden af, die den jeugdigen levensloop hunner dochter reeds zoo smartelijk hadden gemaakt. Met klimmende aandacht scheen Van Moerkerke te luisteren, wanneer hij vernam dat de jood, waaraan in den druk der omstandigheden zijne vrouw haar kind had toevertrouwd, door de volkswoede was vermoord geworden, en dat Aymon Van Ruysbrouck het toen ook was geweest die door zijne dapperheid voorkomen had dat hunne dochter niet een even wreed lot had ondergaan. De verhaalster sprak nog van de beken tenis des joods, na zijn overlijden aan de wat O'.'ergeleverd, cn van de navorsclrngcn over de echtheid dier bekentenis gidaan. Getuigenissen die zij echter ve klaaide niet nood g te hehb n gehad, om hiar te doen gevoelen dat het wel haar kind was, dat zij kensvleesch, tarwe brood en zwarte kof fie, doch volstrekt geen bier of sterke drank. De bebouwer heeft geen enkel stuk vee op stal, al bebouwt hij zelfs duizen- de acres. De groote eigenaars wonen gewoon lijk in de steden, te San Francisco of elders; zij bemoeien ot bekomeren zich niet om hunne hunne landerijen dan en kel op de twee tijdstippen biet boven genoemd, namelijk de zaai- en de oogs- tijd. De voor den landbouw noodige muildieren loopen vrij in het gebergte rond, waar zij zelven hun voedsel moe ten zoeken, dal zij er ook in overvloed vinden. Het eerste wei k der arbeiders is dus die dieren op te vangen, en niet zelden worden er met honderden aangebiucht. Iedere gangploeg, die zes of zeven ploegscharen ueefl, wordt door een zestat muilezel.’ getrokken en is van eene zaaimachien voorzien. Met dergelijke ploeg worden dagelijs ongeveei twaalf acres omgeploegd en bezaaid. Een gtoote farmer ot landbezitter heelt niet zelden 15 lot 20 dhr ploegen op dit tijdstip in gang, want m den tijd van vier weken moet alles bewerkt zijn. Alsdan woi den de muilezels weer lei ug in de bergen gejaagd. Mijnheer trekt terug naar de stad en de bewaking der landeiijen is aan enkele toezichters overgelaten. Op bet tijdstip van den oogst worden de arbeidets opgezocht, doch ditmaal tienmaal meer dan in den zaaitijd. Deze slapen meestal onder de opene lucht en in het gunstige geval in eene bouten bet. Driemaal daags brengen Ghineesche koks hun warm eten. De muilezel* worden natuurlijk weer gebezigd, om de groute maaimachtonen te trekken. Er zijn tnachienen die 14 tol De graanoogst in Amerika. Velen onzer lezers kunnen zich wel licht geen goed gedacht maken, hoe de Ameiikanen, voo al die van Nootd-Ame- rika, h^t aanlegger, om ons hier met hunne granen eene geduchte konkuren- tie op onze markten te komen aandoen. Neigens, in heel de wereld, heeft de maebienerij zoo hooge vlucht genomen als in Noord-Amerika. In bel westen namelijk, waar de graanbouw (de tarwe en maïs) op groo te schaal woidt beoefend, word alle ar beid op Lei land door maebienen ver licht. Voor ons Europeanen, is de uitleg schier fabelachtig, en loclr is hij dezut- ve<e waarheid. In Califotnië en Dacota, waar de uit- gcslrekte weiden vootdeelig voor da teelt geschikt zijn, vindt men haast niets dan kapitale boerderijen van duizend, vijf tot zes duizend acres. (Eene Ameri- kaansi he acre is 51 aren.) De gebouwen die aan de gronden b - booten, zijn niet inevemedigheid; het zijn planken hullen ol tenten, met kalk bestreken, en die niet dienen, dan in den zaai- of oogsttijd; buiten dit tijdstip zijn zij gansch verlaten. In November begint de zaaitijd; dan worden in de kroegen cn bierhuizen langs den weg, door zekere agenten of zaakwaarnemers, de noodige werklieden of arbeiders bijeen gezocht en eene overeenkomst gemankt. Men geelt G tot 8 gulden daags en de kost. Deze beslaat uit aardappelen, ver in eene eerste omhelzing, zoo innig aange daan tegen haar hart had gedrukt. Zonder merkbaareene ui’erlijke gemoeds beweging schijnen te ondergaan, had Van Moerkerke naar zoo vele omstandigheden geluisterd waarvan menige nochtans in zijne ziel eene diepe aandoening hadden verwast. In inwendige beschouwing de hand der Voorzienigheid bewonderende, die slaat en geneest, die ontneemt om later met woeker weder te geven, twijfelde hij niet eens dan de waarheid die men in zijnen toestand zoo wel hel wreed spel eener zinsbegoocheling zou hebben kunnen gelooven. Aanhoudelijk van het gedacht van zijn naderend einde doordrongen, dankte hij nog innig den goeden God voor den troost, hem in zijn sterven gebracht. Van uit den hemel zou hij dan op eene gade kunnen nederzien, die, gelukkig door de liefde van haar kind, getroost en gelaten zich boven hare ongelukken zou weten te verhifL-n. En nu, smeekte de vrouw, om I haren echtgenoot uil zijne droomnis op te I wekken, nu het geluk als bij betooveiing bij een ontzaggelijk angstgevoel. J van alle zijden over ons hoofd stroomt, nu f" mm ,i» nitdrnkl-inrr denkt gij aan sterven Ik bidde u, liefste Walter, spreek tech nimmer d t akelig i l ertrekuren van den ijzerenweg. 8 October tol iS ftovenaher flsos. 12 2d """"A-1--L-'l"*!»1’ 7 19 8 40 912 918 1 33 5 22 7 38 258 640 9 03 5 10 8 07 10 43 Gent Brussel II 05 9 44 Parijs ai 2 45 0 l« 8 01 11 25 5 18 6 34 6 53 6 59 704 711 7 23 7 34 Duinkerke Ghyxelde Adinkerko Veurne Axecappelle Oostkerke Dixmude Eessen Zarren Uandzaeme 4 43 4 57 5 06 5 12 5 19 Brussel(vertrek) Gent Lichtervelde Ccrtemarrq Handiaeme Zarren Eessen bixuuide Oostkerke Avecappelle Veurne Adinkeike 7 05 8 Ghyvelde raar 5 45 8 Jl 9 59 IJ 06 merg 8 00 1 13 6 - 7 28 8 42- 8 56 - 9 02- 907 - 9 14- 9 21- 9 32 - s 7 42 9 40 - 8 55 7 50 9 48 - 959 - 7 28 8 24 10 23 - Duinkerke 7 55 8 35 10 52- 28. EENE GESCHIEDENIS UIT DE XIV* EEUW door P. VAN DELEN. Dixmude-Nieuport 218 5 41 8 07 9 27 941 9 53 11 58 4 07 6 03 7 05 10 01 Ostende-Brusse'. 503 605 7 13 853 10 57 11 32 2 44 5 18 5 42 8 25 O SiüSHSi;- 9 16 1 46 2 38 6 13 II 41 3 52 5 43 1 25 5 02 7 29 1 43 5 14 7 43 1 49 5 20 7 49 1 54 525 754 923 201 532 801 210 539 809 9 34 2 21 5 48 820 943 2 29 5 56 8 28 2 38 6 05 8 35 9 56 256 6 15 10 08 340 638 1039 407 71'6 11 08 6 00 8 56 1054 068 5 00 7 25 Duinkerke naar Parijs 6 32 9 27 1)51 3 45 5 34 7 56 -** 6 48 941 11 49 3 59 5 50 8 |O 6 58 9 53 11 58 4 07 6 03 817 7 13 ït 09 12 13 4 22 6 19 7 25 10 19 12 26 4 36 6 31 7 31 10 25 1232 4 42 0 57 7 38 1032 1239 4 49 644 5 25 7 44 1038 1245 4 55 6 50 Cortemarcq 5 34 7 54 10 47 1255 5 11 659 Lichtertelde 5 49 8 05 10 57 -- 7 16 9 15 1205 9 25 1 0 40 1 20 en l'arys raar Duinkerke. Curtew>arcq naar Oostende. '..r, ...ore j 10 44. 12 54, 4 5G, Duinkerke (verir.) 10 41 2 45 5 45 6 35 Ooslende-w» tentnicq. 5 27, 7 45, Alrecbt 2 26 6 16 8 11 8 42; I? '_2 ----- Amiens 35 8 01 9 i9 9 50 Cortem-IJp Parijs (aankomst). 5 25 11 S5 11 00 11 25 I avoed, .merg. mor<. Lichtervelde naar Korlrijk, 5 10, 8 06 Parijs (rertiek) 7-iU 11 05 8 00 6 v5 O 58, 11 20, 1 09, 3 19, 5 23 Duiukerke(Aa> k). 12 15 9 44 1 15 4 01 j Knr'rijk nam- I.ie.htervclde en llrtigge,* Nieuport D xmude Gent en Vruine Duinkerke, I 6 17 7 48,10 45, 12 23, I 08 4 04 6 25 Nieuport (atad.-Dixiuude, 6 44 9 33 11 44 I Brugf-e naar Kortrijk, 7 30, 920 10 47 154 4 05 6 49 0 00 12 30 2 5'4 48,6.30 Dixmude-Nieuport 7 28 10 25 8 56 1054 5 08 5 00 1)51 5 43 5 34 11 49 3 59 5 50 12 05 4 14 6 11 i 10 44, 12 54, •>5 - Oostende-Crtrf, 4 55 7 5! 5 01, 6 52 7 01 957 12 09 3 1'2 4 97 6 05. 8 II per 6 42 8 51 1 34 5 12 7 42 IJper-Coriom. - 654 944 11 57 3396 5 vu O 58, 11 20, 1 09, 5 195 25 4 01 Kor'rijk naar a.Wax I la. T* -■ -■■'I

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1893 | | pagina 1