I iV 43. de graanmarkt. Inschrijvingsprijs, fr. ’sjaars; met do post 6 fr. Annoncen 20 centimen per regel. Da graote letter ik gevoel dat mijn leven zijn einde genaakt. wa uw 50’ jaar^anjr. teedersie kindsheid er t oost en h- Ing hebt aan toegebracht, heb ik sinds twintig jaren den goeden God gebeden. Zoo gij nu meent dat de liand mijner dochter u hel leven aan genaam maken kan, denkt dan dat ik nooit met blijder harte aan iets mijne toestem ining grg 'ven heb. -- .Mijne kinderen, ik weel dal gij elkander waardig zijl; geniet in zuchten vrede, geniet lang de oo veor God geene leugen zij. Door den indruk dien zijne eigene woor den hem hadden gemaakt, het gemoed pijn lijk geschokt en het hoofd vermoed ge voelende. zakte de ongelukkige wederom in zijnen stoel. De handen voor de oogen pl iatsende, zocht hij in de afgetrokke iheid van wat hem omring 'e, die kalmte, aan aan zijnen geest zoo noodzakelijk weder te vinden. Na eeirg i stonden rust en dieps stilte, ontdekte hij z;ch weder het aange zicht en zijne echtgenoote, die voor hem stond te weenen, zoet aanstarende, reikte hij ook weder naar de hand zijner dochter. - En gij, kind, spr.ik de vader met z vakke Mem.gij die door het wreede lot tot in mijne laatste stonden mij b'eift ontroofd, gij ook hebt uwe taak in de wer.-ld te vervullen, is het aan de mannen opgelegd met den arm liet ongelijk te wee- ren, aan u. vrouw, die de Godheid met te derer gevoel begaffde, blijft de plicht de irmen Ie droegen van al wie ongelukkig is en lijdt. Indien hel uwe bestemming is eens groot in deze wereld ie zijn, vergeet dan toch niet dal er menschi n bestaan die in de diepte der armoede en d. r verlatenheid u, jegens Frankrijk kan verdachten, zijn afdoende. Voorzeker kan men uit de dolzinnige geestdriftige huldebetoogingen welke de Russen thans in Frankrijk te beurt vallen, met zekeren grond de gevolg trekking afleiden dat de Franschen bij den machtigsten potentaat van Europa hulp en steun zoeken, en eens ervan verzekeid, tegen het drievoudig ver bond van Duitschland, Oostenrijk en Italië verwoed zullen optreden, om vooral hunne wederwraak op de Duit- schers te koelen. Clemenceau en Magnard, Zoo schrijft M. Sit ad, |in de Review of Reviews er 't volgende over De geestdrift der Franschen is ge meend en echt,en juist daarom zullen de Franschen altijd de groote bedreigers van den Europeeschen vrede zijn. liet is de oorlog der wraak dien zij langzaam en ongeduldig voorbereiden... Het is eer. verbond weik de nakomelin gen der mannen van 1793 aan de Rus- sischen Czaar alsmeeken. Zij, verlichte, edelmoedige Fran schen, kruipen op de knieën, ja, leggen zich op den buik voor den overweldi ger van Polen, den onderdrukker van Finland, den vervolger van katholieken, Lutheranen en Joden. Zij scharen zich in dichte gelederen, om eensgestemd te roepen Weg met de Macaroni, weg met Italië! en verkie zen de Moskovieien boven het edele volk, dat, even als zij, van latijnsch ras is. Zij heulen meê met een volk dat mag aanzien woiden als de radikale tegenstelling van he geen het Frar.scbe volk is. De Franschen. die gewoonlijk licht zinnig te werk gaan, zijn ditmaal kin- deiachtig dom en onbezonnen, want zij schijnen zich niet at te vragen, wat het lot van Europa wezen zou, indien zij ooit eens, te zamen met Rusland, de beschaafde volken overwonnen. Is er een grooier onheil te duchten? Wij gelooven het niet. In afwachting lijdt de Europeescbe handel veel, schrikkelijk veel; alles staat stil en verlamd,omdat men in eme bange onzekerheid vei keert die dan nog, door voorvallen gelijk het huidige, eene onheilspellende tint vei krijgt. Deze verklaringen van mannen, die men hoegenaamd niet van vijandschap heb ik voor mijr.e ouders de eeuwenlange volkverdrukkmg geboet, waardoor zij op hun geslacht de wraak van den hemel heb ben doen nederdalen! Ja, ik heb hei geboet mij uitverkoren heeft hel zoenoffer te zijn; mijn bloed, dat in deze kinderen zal voort leven, zal nimwer de schr.ld in zich dragen voorgeslacht. Ontwerp van Kieswet. De Palriote kondigt den tekst af van hei ontwerp van nieuwe kieswet, welke een lOOial artikels bevat. Wij vatten eenige dezer samen Art. 1. De belg of genaturaliseerde met vaste woonplaats sedert een jaar. heeft eene stem aan 25 jaar voor de Kamer, en aan 30 jaar voor den Senaat. Art. 4. Eene bijgevoegde stem aan de gehuwden of weduwaars met kinderen en 35 jaar oud zijnde, die ten minste 5 fr. persoonele belasting aan den Staat betalen. Art. 5. Eene oijgevoegde stem aan de bezitters van onroerende goederen heb bende een kadastraal inkomen van ten minste 48 fr. of van eene inschrijving der openbare schuld ol een spaarboekje van ten minste 100 fr. rente. De duur van den kieseigendom wordt vastgesteld op een jaar; op twee jaren voor de rente en het spaarboekje. Die twee dezer voorwaaruen heeft kan alleszins maar eene stem hebben. Eene dubbele stem aan al dezen die de humaniora der collegien uitgedaan hebben of diplomas van studiën der hoogrcholen bezitten. Staatsscholen en Dit blad verschijnt den Woensdag, onmiddelijk na volgens plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. Een Nr 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fn het 100. De Annoncen voor Belgie (ter uitsondering der Vlaanderen en ’{buitenland worden ontvangen door het Office de Publicitè, Magdaleuastraat, 46, te Brussel .Men schrijn iu bij BüilhOMME-RYCKASiiYS. drukker uitgever. Zwarte Nonueiisiraat. 4. te Veurne, en in de Postkantooren. De personen die een abonnement nemen op den VEURNAAR voor het jaar 1894, ontvangen het blad van heden af kosteloos tol Nieuwjaar. den oorlog onvermijdelijk acht, wanneer hij verder zegt Europa is onder de wapenen. Overal groeit de behoefte elkaar te doo- den, aan. De volken zijn geoefend voor eene groote moordpartij, die wordt voorbereid, zonder dal men de reden of bel doel juist kan zien.... Eiken dag, elk uur komen wij dichter bij de on vermijdelijke slachting. Alle bewuste en onbewuste krachten der menschheid drijven er ons onweerstaanbaar heen. Verbasterd loopen wij er in met open oogen. En wil het lot, dal Frankrijk in den snijd gemengd weze, wel dan zullen wij niet hoeven te beven, want alleen zullen wij niet zijn om onze rechten te doen gelden; de vrienden van lieden, de dappere Russen, zullen ons dan wat meer dan woordelijke vriendschap hetoo- nen, zij zullen aan onze zijde snijden. Meester Clemenceau doet er dus geene doekjes aan, en ronduit zegt om wat icdcn de Franschen zoo geesidiitiig de Russen begroeten op hunnen bodem. C'emenceau slaat echter niet alleen om bet geheim politiek doel ie ont sluieren neen, hij is hierin geholpen door Francies Magnard, een opsteller van de Figaro, die zich t p zijne beurt volgender wijze over hei bezoek der Rusen uildrukt Eene worsteling tusschen lusschen de Europeeschc Sated is onvermijde lijk. De geestdiift der Fia^schen is er het sprekend bewijs van, want hij wordt veroorzaakt dooi de gedachte dal de groote czaar de Franscnen steunen zal als de noodzakelijke en niet te ontwij ken worsteling door ben begonnen zal worden. Eenige engelsche publicisten en poli tiekers zijn van 't zelfde gevoelen als die verdrukt en beleedigd vind'; zorg wel Vertrekuren van «leu ijzerenweg. 1 October tot November 1^93. Franschen cn Russen. Sedeit eenige dagen heerscht er. in gansch Frankrijk eene geestdrift die aan dolheid grenst. Alle de Franschen, ep eenige uitzonderingen na, zijn er door overmeesterd. Waarom die uitzinnige vreugde? Omdat do Russische krijgsvloot het bezoek terugbrengi waarmee de Fran- sche haar velleden jaar te Crons'.adl vereerde. En die bijcenkomsi’dezer twee mach ■ge krijgsvloten wordt niet alleen in Frankrijk, maar zells in andere landen, als bet teeken van eenen allijddurenden wereldvrede aanschouwd. Doch allen deelcn dit gedacht niet. Terwijl do eenen de heilvolle gevol gen voordien bestendigen vrede luide verkonden en de heersebers van den dag loven, treil men anderen aan die er geen vertrouwen in hebben en maar vlakal de geheime doeleinden doen ken nen die de Fransche regeering beoogt. De beruchte Clemenceau, in zijn blad La Justice, zegt ons ronduit om welke reden de Franschen zoo geestdiiflig de Russen op hunnen bodem begroeten. Men lu'stei e Wij willen den vrede, omdat wij wachten kunnen. Daarom begroeten wij onze vrienden bertelijk en zonder ne vendoel. Het Fransch volk is niet gek. Hel weet dal wij, als de oorlog kwam, Frankrijk op bet spel zouden zenen Di- diet men niet lichtzinnig met zijn va derland. De demokratie heeft eenen aft schuw van den oorlog. Doch dat belet niet dat Clemenceau DE DOCHTER DER GEVANGENEN door P. VAN DELEN. Hel meisje boog het hoofd met zedigen eerbied; zij bracht hare lippen aar. zijne hand alsul zij hem danken wilde voor de vaderlijke les. De heileg naderde nu zijnen ouden vriend en sprak op pleehtigen toon Heei Van Moei kerke, vergeef het mij zoo ik o w derom stooren moei. Indien il: vermoeden had dal mijne vrasg u onaange naam kon zijn, zou ik^ze heden niet hebben gedaan. Voor onzen jongen vriend, ridder Van Ruysbrouck, vraag ik uwe dochter icn huwelijk. Do vader sloeg de oogen nederwaarts; doch hij maakle ras een einde aan zijne overweging en schier in denzelfden stond dat zijn blik met ene uitdrukking van ge luk op den beschaamden jongeling viel, reikte bij den veisLpten arm mt, en moe digde Aymon aan te naderen. vuur eener ver wekt bij de aanwez’gen den verschilligsten vreugde eener leedcre min! Maar in name zemde den anderen medelijden, zelfs iris van den God die de kinderliefde beloont, prijzen in. Alsof Van Moerkerke deze laatste zorgt ook, daar ik niet lang meer leven zal, j iaden wilde, voer hij voort, zich tot Van zoet en dragelijk worde. Liefste Aymon, sprak bij, de hand van zijnen vriend aan zijn hart brengende, lot wijl hij met de andere die zijner dochter ouisloien hield, voor u, die steeds van mijn lijden getuigen waart, die van uwe Cn ik dank God, die in al zijne goedheid looHnrau» kimlsh -id or t onsi en h.linc heht mij uitverkoren heeft het zoenoffer te zijn; mijn bloed, dat in deze kinderen zal voort leven, zal nimwer de schr.ld in zich dragen der plichtige verblindheid van een onedel voorgeslacht. Deze woorden, met al het diepe verontwaardiging uitgeroepen, gestoorde j iudruk. Wat de eenen bewonderden boe- e in vi11 rMv x zk J zk zl n w c\z-kk zl z, 1 i ,4 z. •-* IT.-, k-w* z* den God die dfl kinderliefde beloont, I prijzen in. Alsof Van .Moerkerke deze laatste 1 7 i dat het lot uwer moeder niet bitter, dat het I Rüysbroek wendende Aymon, zoon mijns vriends en Alle de aanwezigen schaalden zich rond penbroeders, mijn zoon, gedenk dat den zetel van Van Moerkei ke; de hertog zelf I vader een vriend des volks was; dat hij de bestreed met zachte woorden zijn akelig vooroordeelen der zijnen steeds moedig be- voorgcvoel. streden heeftGa voort in de baan door - Neen! riep Walter in geestdrift en hem u zoo moedig voorbereid; ga voort de niet ongewone kracht rrch springimde, heilige menschheid te verdedigen waar gij ik gevoel dat mijn leven zijt'einde genaakt, die verdrukt en beleedigd vind'; zorg wel Da kelk mijns tijdens is geledigd! Genoeg dal de eernaam van ridder di. gij draagt, •er-ijci 1 20 95G 1008 10 39 11 08 4 57 5 00 5 12 5 19 9 27 941 1 35 5 22 7 38 258 6 46 9 03 510 8 07 10 43 5 45 8 11 9 19 11 06 2 45 6 16 8 01 11 25 11 44 12 28 5 18 7 28 6 34 6 53 6 59 7 04 711 7 23 7 34 ■mi—■■■■■hi.ieujji <iTnnirBiwiiB|ir i winiikibm,, - - i 8 56 1054 3 08 5 00 1131 5 45 5 54 11 49 5 59 5 50 955 11 58 4 07 6 05 7 05 1001 1205 4 14 6 11 BlUl i 0 Hj oeusfhig 25 October 2893. Curtemnrca uuhi- Oostende, 4 55 7 5 10 44, 12 54, 4 56, 5 01, 5* 7 "7 Oosteude-Coi temaicq, 5 27, 7 45, 9 5 12 09 3 02 4 07 6 03, 8 11 Cortem-IJper 6 42 8 51 1 54 5 12 742 IJper-Cortem. 654 944 1157 ®396' Lichtervelde naar Kortrijk, 10, 8 10 58, 11 20, 1 09, 5 19, 5 Q3 Kortrijk naar Lichtervelde ei»Brugge-" 6 17,7 48,10 45, 12 95, 1 08 4 04 6 25 Brugge naar Kortrijk, 7 50, 9 20 10 47 12 30 2 30 4 48. 6 50 Ostende-Brussel 503 605 7 18 853 10 57 H 32 2 44 5 18 5 42 8 23 0 k.v kzk,. UUUV. Uli, gij UIMjS', Duinkerke naar Parijs en Parijs naar Duinkerke. morf. »r. Duinkerke (vertr.) 10 41 2 45 5 45 6 55 Atrecht 2 26 6 16 8 11 8 4' Amiens 3 35 8 01 9 19 9 50 Parijs (aank(iinst). 5 25 11 25 11 06 11 25 's avonds ’sar. eiuorg. ’amorf. Parijs (vertrek) 7 10 11 05 8 00 6 05 Duinkerke(Aa. k). 12 15 9 44 1 13 4 01 Nieuport (stad/-I)ixmnde, 1 54 4 03 6 49 Dixmude-Nieuport 218 5 41 8 07 7 25 7 56 8 10 8 17 6 00 6 32 6 48 4 45 6 58 7 15 1009 12 13 4 22 6 19 7 25 1019 12 26 4 36 6 51 7 31 1025 1232 4 42 6 57 7 38 1032 1259 4 49 6 44 5 25 7 44 1058 1245 4 55 650 7 54 1047 1255 511 659 8 05 10 57 7 16 9 15 1205 9 25 10 40 Duinkerke Ghyvelde Adinkerke Veurne Avecappelle Oostkerke Dixmude Cessen Zarren Uandtaenie Cortemarcq 5 54 Lichtervelde 5 49 Gent Brussel 1 25 5 02 7 29 1 43 514 7 43 1 49 5 20 7 49 1 54 5 25 7 54 9 25 2 01 5 52 8 01 210 5 39 «09 9 31 2 215 48 820 945 229 556 8 28 2 38 6 05 8 35 250 615 340 638 407 71)6 Brussel (vertrek) Gent l.i, htervelde C rtemari-q Handtaeme Z arren Bessen Dixuuide Oastkerke Avecappelle Veurne 1 Adinkeike 7 (H5 8-— Ghyvelde Duinkerke 7 55 8 55 10 52 - 39. EEXE GESCHIEDENIS DIT DE XIV* EEUW 6- 9 16 1 46 2 58 615 11 41 352 5 45 7 19 8 42 1 25 502 7 29 840 8 56 - 1 45 5 14 7 43 912 P02 - 1 49 520 749 918 907 - 9 14- <J21- 9 52 - 7 42 9 40 - 6 55 7 50 9 48 - 9 59 - 7 28 8 24 10 25 - 11 05 9 44 Nieuporl Dixinude-Gent en Veurne Duinkerke, 6 44 9 53 O 00 7 28 10 25 J Kil /4p rlan imncz»hi 11 i

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1893 | | pagina 1