50 jaargang» Woensdag I November 189$. Nr 44. de Ontwerp van kieswet. Volgens het nieuw kiesonlweip zullen de nieuwe kiezerslijsten vouriaan niet meer aangeplakt, maar ten inzage van bet publiek nedergelegd worden in de gemeente-sekreiaiiaien, de politie- en arrondissements-comrnissariaten De lijs- tenworden door de sbfcepencollegies de- tiuiiiet gesloten op 31 Januaii en treden tn voege op I september. De wetgevende kiezingen zouden niet meer in Juni, maar in de maand October plaats hebben. De kiezers zullen moeten stemmen in hunne werkelijke woonplaats. In geval van verandering van verblijf, woidt hei verboden zijne woonplaats te behouden in de verlaten gemeente. 1 aan dien bandel nemen, als de ligging zoo uiterst 6 rr, 7 50 Dit blad verschijnt den Woensdag.' onmiddelijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 fr. 'sjaars; met de post 6 t'r. Annoncen 20 centiin- n per regel. Di ^r «>ie tetter volgens plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. Een N' lf> cent. Afzonderlijke nummers voor artikels. az. 20 fr. liet 100. De Annoncen voor Belgie (ter uitzondering der Vlaanderenen '(buitenland 'worden ontvangen door het Office de Publicitè, Maqdalevtiétraat, 46, te Brussel Men schrijft in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker uitgever. Zwarte Nonnenstraat. 4, te Veurne, en in de Postkanlooren. zaal der vischmijn; deze mijn bevindt genaamd geen deel neintn, als de ligging zoo uiterst voor- deelig is? Waaraan moet die overnschil- ligheid worden toegeschreven? In elk geval moet daar tegen gewerkt worden. De gemeenten Westkerke, Bekegbem, Stalhile, Gistel, Ilekelgem, Aartrijcke, zijn schier de eenihe, labij Oostende, die konijnen verzender, en dan nog in zeer geringe hoeveelheid. (Wordt voortgezet). zich dicht bij de Zeestatie, waar de Bel gische maalbooten liggen. Een ijzerenweg brengt, tot bij de booten, de wagons welke de voor de Engelsche markten bestemde goederen inhouden daar worden zij onder een loods tegen tel weder beschut. Als de boot van Londen komt, hrengt zij wol, weefsels, tarwe, kemp, paai den, vee, visch, beschuit, machieuen, louwen, enz., mede. Zoodra gelost, wordt de boot nauw keurig opgekuischt en *s morgeus, als de proviand aan boord is, bestatigt men er eenc viaamsche reinheid. Priesterlijke benoemingen. Mgr. de Bisschop van Brugge Heeft be noemd Pastoor te Lophem, M. Wyseur, onder pastoor de Dadizeele, in veivanging van M. Louwagie, ontslaggever. Pastoor te Sim Jooris. bij Nicupori, M. Dowitte, onderpastoor te Gulleghem. Tweede surveillant der dagscholieren in Si. Lodewijkskollegie, te Brugge. M. Van Biervliet priester in 't setn.n ine. De kamer van volksvertegenwoordigers zal bijeengeroepen worden tegen dinsdag 14 November. -o— De burgermedalie van 1* klas is verleend aan M. Crevits, burgemeester te Woumen. Woensdag had alhier de plechtige lijkdienst er. begraalnis plaats van M. Karei Poupeye, onderingenieur der buurtwegen, die den 21 dezer, na eene langdurige en pijnlijke ziekte, in den ouderdom van 52 javen. De lijkstaatsie, der Veurnaren, ambt- genooten, en vreemdelingen van heinde en ver toegekomen, die aan hunnen al- gemeenen vriend eene laatste hulde wil den bieden en hem een laatste vaarwel toesturen, was oneindig groot. En geen .wonder: M. Poupeye, door de goedheid van zijne inborst en zijn vreedzaam en nederig karakter, was de vriend van alleman, geacht er. bemind van allen die hem kenden. Op het kerkhof heeft M. Vierendeel, hoofdingenieur te Brugge, namens den technischen provincialen dienst, de volgende lijkrede uitgesproken Tentoonstelling van gevogelte te Brugge. De brugsche maatschappij van vogel- kweek. onder het voorzitterschap van den heer de Schieiere de Lopbem, komt hare 5" Internationale Tentoonstelling te geven onder bescherming van de Natio nale Maatschappij vooi de verbetering van den vogelkweck in Belgie. De Ten toonstelling was prachtig en bevatte meer dan duizend loten. De heer Minister van Landbouw had een bestuurlid der Nationale Maatschappij gelast met hel doen drukken en verspreiden eener I ro •tuur betrekkelijk den kweek en den uitvoei van konijnen naai Londen. Deze i ijvrtlu;id biengi voor de Vlaanderen 6 ■i 7 inillioen per janr op. Deze onderneming doet een groot ge tal landbouwers leven. Wij biengen hulde aan den heer Minister De Biuyn om dn nieuw gedacht van liet doen drukken en kosteloos verspuiden van zulke nuttige werken. Wij laten hier op aanzoek den inhoud van bedoelde brocliuur volgen, welken wij in opvolgende nummeis zullen mededeelen, ir.gczien deszelfs uitge breidheid en de te kleine plaats waar over wi| wekelijks kunnen beschikken, door den grooten overvloed der aankon digingen. Practische handwijzer bij den uitvoer van konijnen via Dc kweek der konijnen voor den uitvoer wordt voornamelijk gedaan iu Vlaande ren en in de provincie Antwerpen daar zijn de voorraadplaatsen der Lon- dctlscbe markt. Het voor den uitvoer gekweekte ko nijn hoon niet toe aan een alzondei l>jk ras daarvan kan men zich overtuigen met alleenlijk de bonte huid te aanzien. De konijnenkvveek heeft uiisluitelijk een handelsdoel. De schoonheid der vor men, het dragen der ou.en, de vol maakte schakeering van het haar en andere vereischte vooi waarden vooreen volmaakt dier, daaraan echt men niet de minste aandacht. Hel grootst mogelijk getal konijnen kweeken, een weinig op elk dier win nen, gedurig deze verrichting herhalen, zoo wordt de vraag der konij neuk week voor den uitvoer opgelost. Deze kweek is winstgevend op den buiten woonst, voeding, onderhoud slepen geene groote kosten na zich. Het konijn is met weinig op te houden, ee- nige koolbladeren, aardappelschillen, en verder eene zekere zuiverheid in het hok of kot. De noodwendigheid om dit konijn te verbeteren doet zich echter op drin gende wijze gevoelen. Mannelijke dieren van volstrekt zui ver Viaanasch reuzenras, gebruikt tot het bespiingen, zouden voor gevolg heb ben de grootte te vermeerderen en meer vleesch bij te zetten aan konijnen van gelijken ouderdom De liefhebbers zou den er hoogere prijzen aan besteden en diensvolgens zou de kweeker, zonder de groote opofferingen, zijne winsten aanzienlijk kunnen vermeerderen. Daarenboven zou hel vel, van betere hoedanigheid zijnde, meer gezocht en beter betaald worden. De langs Oostende verzonden konij nen komen meest voort van Rousse- laere, Poperinghe. Uper, Veurne, Nieu- port, Iseghem Sladen Ardoye, Waesten, Thielt, Aarseele Aalter, Sint-Pieterscap- pelle, Moere, Eerneghem. Thouroul, Lichtervelde. Olsene, Maldeghem, Eec- loo, Meulebeke, Ichteghem, enz. Is het niet wonder te zien dal de om liggende gemeenten van Oostende hoe- Oostende-Dover. De General Steam Navigation Company, v.uitvai; de kantoien gevestigd zijn ie Londen, 35, Great Tower streel, E. G., en 14, Waterloo place, S. W., doet den dienst tusschen Dover en Oostende. In 1824 geslicht, bezit de maatschap pij thans vijftig booten, welke zoowel tot het reizigers- als tot het goederen vervoer dienen. Voor alle inlichtingen moet men zich wenden tot de agenten, MM. Périer en zoon, 8, Kerkstraat, te Oostende. De booten Swallow en Swift zijn 200 voet lang, 27 breed en met II ir 12 1/2 voel waterdiepte; zij hebhen eene ge middelde snelheid van 10 knoopen en doen den overtocht van Oostende naar Londen in 10 a 12 uren. De afvaart geschiedt, des winters, den dinsdag, donderdag en vrijdag (hel wintersaizoen begint den I October en eindigt op I Maait); des zomers, den dinsdag en vrijdag. In den zomer wor den weinig ol geene konijnen verzon- De bool die den overtocht moet doen, komt te Oostende daags vóór het ver dekken èn ligt aan de kaai der Loiiden- sche booten, rechtover de vischmijn. Het kantoor van M. Pc-ier, agent der maatschappij, >s gevestigd in eene bij- De personen die een abonnement nemen op den VEURNAAR voor het jaar 1894, ontvangen hei blad van heden af kosteloos tol Nieuwjaar. Messieurs, Nous voici arrivés au dernier acte de ce long drame de cinq années, drame de douleurs sans répit que notre regretté ami, M. l’lngénieur Poupeye, a suppor- tées avec une admirable resignation. Ainsi tout finit et nos regrets, sans atteindre a la hauteur de ceux de son héroïque épouse el de sa chère familie, sont cependant bien grands, car nous perdons un de nos excellents fonction- naires, un ingénieur qui, sous des ap- parences modestes et tranquilles, cachait un esprit trés judicieux, une intelligence trés pratique. Poupeye était un travailleur, il tra- vaillait avec calme, mais aussi avec méthode et il produisait beaucoup. Les routes, les ponts et les cours d’eau de eet arrondissement témoignent de son activité infatigable. Chaque affaire était par lui considerée comme une affaire importante et il la traitait avec le même soin que l’affaire la plus importante; aussi ce qu’il faisait était toujours trés bien fait. Excellente méthode pour marcher vite, car jamais il ne devait revenir sur ses pas; ce qu’il terminait était définitivement tenniné. Nous avions la plus grande confiance en M. l’lngénieur Poupeye, ses avis étaient toujours marqués au coin d’une rigoureuse exactitude quant aux faits, d’une impeccable logique quant aux dé- ductions et d’un parfait bon-sens quant aux conclusions. Poupeye s’était formé lui-mème; simple dessinateur dans ses jeunes années, il s’était petit li petit assirnilé la partie de la science de l’ingénieur se rapportant ii sa spécialité et il la possédait d’une facon trés compléte; c’était un ingénieur sans diplome et cwpendanl un veritable ingénieur; il avait conquis son titre a la faijon des Américains, non pas a l’école, mais sur les champs de bataille de la pratique, et notre Députation Permanente fit chose excellente en le lui confirmant officiellement par sa decision de 1885 qui l’appelait a la téte du service technique de l’important arrondissement de Furnes- Dixmude. Son souvenir ici restera, car il a été utile. Etre utileIe plus bel éloge que l’on puisse faire d’un homme. On le regrettera, car non seulement il était utile, mais il aimait a être utile; il était si abordable, si serviable, si calme, si doux, que c’était avec la plus grande confiance que Ton s’adressait a lui et lui soumettait les mille el une difficultés d’ordre technique et administratif qui toujours surgissent dans un arrondisse ment. Tout le monde l’aimait. Mais aujourd’hui, hélas! tout cela ne sont plus que des souvenirs, toules ces qualités, toute cette activité, toute cette bonté, tout a sombré dans le cataclysme des apoplexies! Wertrekuren van den ijzerenwegr» —3 Ittoveinher tot 55 Janna i 1^93. DE V 4 45 )1 44 A 12 28 948 - 959 - 8 40 912 918 913' 5 12 5 19 1 33 5 22 7 38 258 646 9 03 5 10 8 07 10 43 841- 8 56 - 9 02 - 907 - 5 45 8 II 9 19 11 06 Brussel (vertrek) Gent Lichtervelde C irtemarcq Handtaerne Zarrcn Eestten Dixutuda Oostkerke Avecappcllc Veurne Ghyvclde W I. 7 50 8 20 8 30 8 37 6 518 7 28 6 34 6 53 6 59 7 04 7 11 7 23 9 21 - 7 34 9 52 - 7 42 9 40 - Adinketke 7 05 8 Ghyvelde 7 28 8 24 10 23 Duinkerke 7 55 8 55 1052 - - n—MKW nu - Sterfgeval» C >rtr”n«r<:q naai Oostende. 4 53 7 5* 10 44. 12 51, 4 56, 5 01. 6 32 7 0^ Oostende-Cor lem.ueq, 5 27. 7 47. 9 5< 12 09 3 <'2 4 07 6 05, 8 11 Corlem-I.lpei 6 42 8 51 1 34 5 12 7 42 IJ pet -G.h'iem6 54 9 44 11 57 -“39 6 3 Lichtervelde iiaar Kortriik, 5 W. 8 06 .0 58. 11 20, 1 09,3 19. 5 u r, Koi-trijk nanr Lichtervelde <-u Brujjge. 6 1 7 7 48, 10 45, 12 23. 1 08 4 04 6 25 Brugpe naar hor lrijk, 7 50, 9 20 10 47 12 30 2 3'4 48. 6 30 Ostemle-Brussel 5 03 6 05 7 18 855 10 57 11 32 2 44 5 18 5 42 8 23 O 856 1054 5 08 5 00 927 1131 5 43 5 54 U41 1149 3 59 5 50 953 11 58 4 07 6 03 7 05 1001 1205 4 M 6 11 4 57 7 13 1009 12 13 4 22 6 19 5 06 7 25 1019 1226 4 56 6 31 7 31 1025 1232 4 42 6 37 7 38 1032 1239 4 49 644 5 25 7 44 1038 1245 4 55 650 Cortemaicq 5 34 7 54 1047 1255 5 11 659 Gent Brussel 9 16 1 46 2 38 6 13 H 41 3 52 5 43 7 19 1 25 5 02 7 29 1 43 5 14 7 43 1 49 5 20 7 49 1 54 5 25 7 54 9 14 - 201 532 801 2 10 5 59 809 9 31 2 215 48 820 943 229 556 8 28 238 6 05 8 35 9 56 250 615 e» 10 08 3 40 6 38 10 39 4 07 7 06 11 08 Parijs aar Duinkerk e. 2 45 5 45 "o 35 6 16 811 8 42 8 01 9 19 9 30 11 25 11 06 11 25 h mozgmorg. 8 00 6 05 1 13 4 01 Duinkerke. 9 33 10 25 Duinkerke naar Parijs en Duinkerke (verte.) 10 41 Ata ech t 2 26 Amiens 3 35 Parijs (aankomst). 5 25 avonds Perijs (vertrek) 7 10 11 05 Duinkerke(Aank). 12 13 9 44 Nieuport Dixinude-Gent en V< urne Nieuport (stad)-Dixmude, 6 44 1 34 4 03 6 49 0 00 Diimude-Nieuport o» 7 28 2 18 5 41 8 07 Duinkerke 6 00 Gbyveldo 6 32 Adinkerke 6 48 Veurne 4 43 6 58 Avecappelle Oostkerke Dixmude Eesten Zarren Uandueme Lichtervelde 5 49 8 «5 10 57 7 16 9 15 1205 9 25 10 40 1 20

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1893 | | pagina 1