N' 45. 502 jaar<:angr. Woensdag 8 November S8Ö3. Eene Neuzen historie. De personen die een abonnement En hij inchtle. (Wordt voortgez' i). I Gaan wij nu over lol hel verpakken op den bodem der kist wordt een vel pakpapier gelegd, opdat de konijnen niet in aanraking komen met het stof. Sommige geoiuiken enkelijk dagbladen. Dan worden de konijnen het een nevens het ander geschikt, derwijze dat de koppen van beide zijden naar den bui tenkant liggen. Met zulke schikking, kan elke kist een goed honderdtal konij nen inhouden. Boven op wordt een an der vel papier gelegd en daarna drie planken om de kist te sluiten. Deze ver pakking is practisch en niet kostelijk zij is ordentelijk wanneer zij gedaan wordt door personen die zich de moeite geven den schedel der kist goed vast te nagelen. Maar ongelukkiglijk gebeurt hel niet altijd zoo en het valt voor dat menige Rechterlijke kronijk. De korrektionnele rech.bauK van Veurne heelt veroordeeld Zitting van den 20 October. Adam Isidoor, werkman te Gein, voorwaarde- Goed, zegde Coranda. Er was in de hofstede een klein hondje die Persyn heette. Coranda doode het, stroopte het v>4 af en deed hei in den soep ketel koken. Wanneer de pachteres terug kwam, riep zij baar lievelingske; L laas! zij vond niets anders meer dan de bebloede huid, die aan hel venster hong. Wal hebt gij gedaan? vroeg zij aan Coranca. Hetgeen gij mij bevolen hebt, meeste res, ik heb ajuin, karolen, selderij en Per sian er bijgevoegd. Onmensch lijke zot! schreeuwde de pachter, gij hebt het heit gehad dit onschul dig schepselke te dooden die de vreugd van hel hu's uitmiek? Zijl gij niet te vreden, zegde Coranda, zijn mes uit zijnen zak halende. Ik zeg dat met, hernam de goede man. Een doode hond is toch róaai een duo ..5 gij moei dit stuk vleesch in het water zoden hond. en pcisij'., Practische handwijzer bij den uitvoer van konijnen via Oostende Dover. Vervolg. De konijnenhandel, zooals uit statistie ken kan gezien worden, is van hoofdbe lang. De kweek gebeurt echter niet in T groot u, maar wel door een aantal kleine verbiuikers men vindt konijnen van buis lot huis, Makelaars oi konijnen kooplieden loopen den buiten ai en koo- pen al de tot verbruiking geschikte ko nijnen op. In de dorpen is gbwoonlijk eene hei berg waar de koopman afstapt; daar brengen de kweekers hunne dieren dié gewogen en seffens betaald worden. De hoer geeft zijne konijnen slechts tegen klinkende munt at, otwel bij ver koopt ze aan ininderen prijs liever dan ze rechtstreeks naar Engeland te ver zenden. Daarom ook geschiedt deze handel steeds door tusscbenkomsl van den makelaar. nemen op den VEURNAAR voor het jaar 1894, ontvangen bet blad van beden af kosteloos tot Nieuwjaar. kist gedeeltelijk, indien niet geheel, zonder I lijk, eene maand gevang en 26 fr. boet, nagelen toekomt. Dan moet een werkman ze goed of slecht herstellen. Wat is hel gevolg dier onverstaanbare nalaienheid? Het is genjakelijk om verstaanhet vleesch is besmeurd, van weinig aantrekke lijk uitzicht voor den kooper die zeker deze vermindering zal doen gelden en slechts te gen lagen prijs zal willen koopen, want men moet zich wel in 't gedacht prenten dat de Engelschen veel prijs hechten aan zui vere en sierlijke verpakking. Voor hunne verpakking getroosten de engelsche buizen zich grooie opofferingen ik zal mij bepalen bij bel noemen der beschuii- doosjes van het huis Hunlley and Pal mers. Op eenige opmerkingen aangaan de de verpakking welke ik deed aan M. Perier, antwoordde deze mij dat hij menigmaal, maar steeds vruchteloos, pogingen had aangewend om dien toe stand te wijzigen. Deze zou nochtans volstrekt moeten veranderd worden. Het krachtigste middel daartoe waie dat de maatschappij aan de verzenders een om zendbrief zou sturen waarbij verklaard wordt dat de Maatschappij zich het techt voorbehoudt, in geval de verpakking onvol doende is, in zooverre dat zij aan de zui verheid der waar nadeel zou Kunnen berok kenen, onmiddehjk de verzending in eene andere kist te doen steken en zulks «p de De gevolgen hiervan zouden eerst goed worden door de toepassing, zonder eenige uitzondering, van deze verorde ning. (Wordt vjortgezet). Dit blad verschijnt den Woensdag, omuiddelijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 fr. ’sjaars; met de post 6 fr. Annoncen 20 ceutimen per regel. Dr groote letter volgens plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. Een N' 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. De Annoncen voor Belgie (ter uitzondering der Vlaanderen) en "(buitenland worden ontvangen door het Office he Publicité, Magdalenastraat, 46, te Brussel. .M< ii schrijn in hij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker uitgever. Zwarte Nonnenslraat. 4. te W-urne, en in de Postkantooren. In het dorpje Dewilz, in de omstreken van Praag, woonde er een rijken pachter, van koppigen aard, die eene schoone doen ter te huwen had. De studenten van Praag (ten dien tijde waren er vijf duizend) gingen dikwijls langs de kanten van Dewilz en er was meer dan een die had wilLii km clr Spelen n' ploeg en kar had willen geleiden om te kunnen schoonzoon van den pachter De eerste voorwaarde die de listige pach ter stelde aan iederen nieuwen aanzoeker, was deze <i Ik aanveerd u voor een j lar, i is te zeggen tol dal de koekuit de wederkomst der lente aankondig!; indien gij van nu af tot dan mij eenmaal zou zeggen dat gij met tevreden zijl, kap ik u der. top der neus af. Ten anderen, vo>gde hij er Lekende bij, ik geef u hetzelfde recht op mijnen persoon. En hij deed zooals hij z gde. Plaag vol bluuinl I) waaivaj) den lop u i i Vertrekuren vnn den ijzerenweg. —3 November tot Jlnnuari 6 00 liet opschikken van het konijn gebeurt den donderdag, gewoonlijk slaat men ze dood op den kop met een houten hamer of stok. Hierna worden ze gestroopt: daartoe zijn versebillige mannen noodig. Sommige leven alleenlijk van dit bedrijf. Zulks neemt een zekeren tijd in hel opschikken van het konijn voor den uit voer vei schilt volkomen met yvat gedaan wordt voor de konijnen die uitgestald worden bij de poeliers van T binnen land. Ziehier hoe voor den uitvoer gehan deld wordtde ooren worden afgesne den op 2 centimeters hoogte van den kop, dan wordt hel uiteinde der voor poolen afgekapl en deze worden van beide kamen in de borst gestoken; ein delijk wordt van de achterste poolen was h 'raangeplakt, hetgeen toch niet belette te.» ièelijk lidteeken na te laten, en hen blootstelde aan de gekscheerdéiijen van de kameraden. Van Dewilz moeten wedrrkee- ren, geheel misvormd en in zulken belache- lijken staal, was genoeg om hunnen drift te koelen. Een zekeren Coranda, redelijk zwaar van lijve, maar talm, lijn en listig, hetgeen geen slecht middel is om fortuin te maken, wilde hel avontuur ook eens b proeven. De pachter ontving hem met zijne gewone vriendclijkhe d, en, de koop gesloten, zond hij hem naar 'l veld om hel te beploegen, Op het uur van hel ontbijt, riep men de an dere knechten, maar men zorgde heel goed or.zen man Ie vergeten; aan hel noenmaal deed men hetzelfde. Goranda biet t be»d kalm, keerde naar hel pachthof weder en binst dat de pach eres ten droeg naar de kiekens, sneed hij ene grooie hesp los in de keuken, nam een groot brood uit de scha praai en ging naai ’t veld om zijn buik eene voor diefte. Vermeulen Edmund, dienstknecht te Zarren, voot waardeiijk 50 fr. booi, voor slagen. Robyn Antiliis-Aloïs, dienstknecht te Houtbem 8 dagen gevang en 13 Ir. boet, voor vernieling van afsluiliug en dion- kenschap. Ollieuz Eugetia, huisvrouw Pie'er Dalle, vischverkoo. ster te Lorabartzijde. vooi waardelijk 26 fr en I0 fr boet, voor slagen en beleedign gen. Vermeulen Karei,, werkman te Adin- kerke, 8 dagen gevang ,eo 26 fr. boet, voor slagen, en 10 Ir. voor dronken schap. Labbé Alfred, oud noiarts te Albert (Klankrijk), voorwaardelijk. 26 ft. boet, voordragen var, eenen valsctien naam. Zitting van 26 October. Garnier Krans en Tant Pieter, rondleurdeis ie 'Zarren. elk 8 dagen gevang, voo' s'a^en Blieck Frans, bakker le Adinkeike, 5 fr. boet, voor dronkenschap, 10 fr. voor nachtgedruis, en 30 fr. voor smaad je gens de polme. Degraeve Julius, brouwersgast Dixmude, 26 Ir. boet, voor slagen. Delrue Alois en Deseck Acmel, dienst boden te K^yem, elk 26 fr. boet, voor slagen en 10 fr. voor nachtgedruis. Deuwel Karei, schipper ie Veurne, 26 Ir. boet, voor smaad, en 50 fr. voor slagen. Sohier Renaat, dienstknecht te Bons brugge, eene maand gevang, voor on vrijwillige manslag, en 15 fr. boel, voor lichte gewelddadigheden. Zitting van den 27 October Ghy- sels Hendrik, stroodekker te Coolscamp, 3 maanden gevang er. 26 fr. boet, voor diefte. Vermar.der Pieter, zager te Woumen, 4 maanden gevang, voor aanslag tegen de eerbaarheid. Bilcke Febronius, commissionair te slechts een klein deel overgelaten, waarover het vel met haar blijft. Eens de konijnen aldus opgeschikt, laat men dezelve koud worden. Na den tijd die noodig is voor deze hoofdvoorwaarde der goede aankomst te Londen, wordt over gegaan tot hel inpakken. Ónder hel pu bliek wordt verondersteld dat het ver zenden der konijnen in doodkisten ge schiedt. om reden dat deze in Londen zeer duur zijn en men ze ginder met winst kan voortverkoopen. Dat is een valsche meening. Voor het inpakken der konijnen wor den houten traliekisten gebruikt, heb bende: In de hoogte 0.30 centimeters. In de lengte 0 86 In de breedte 068 Ledig wegen zij van 12 tol 15 kilo grammen. Deze kisten worden op hetzelfde mo del gemaakt door schrijnwerkers die niels anders doen,. Bij het vertrekken, als men er één heeft gezien, dan heefï men er duizend gezien. In 't klein ge nomen, wordt een kist aan 1 fr. 50 c. betaald. zieleinis te doen. Hij kwam met den avond terug Zijl gij trevreden? riep hem de pach ter. Z 'er tevreden, antwoordde Goranda, ik i> b een beter noenmaaltjS gehad dan gij. Op dit oopcnbiik kwam de pachteres bij, en schreeuwde van dief en grappenmaker, De pachter Verbleekte. Ziji gtj mei tevreden? vroeg Coranda. E 'n>'; hesp is toch maar eene hesp, hernani de moester. Voor zoo een weinig zou ik mij niet ontstellen. S.ntL> dan. zorgde men onzen slndcnt niel meer nuchter te laten. Het was zondag. De pachter en zijne vrouw klommen in de karre om zich naar de kerk te begeven, en zegden aan hunnen n!euwen knecht Gij zuil voor het noenmaal zorgen nog Dijvoegende, ajuin, kiroltn, selderij 9 41 Qiy velde te 1 53 5 22 7 38 258 646 9 03 510 8 07 10 43 5 45 8 11 9 19 11 06 11 44 12 28 0- 1 28 8 42- 8 50- tl»- 907 - 9 14- 9 21 - Duinkerke Ghyvelde Adinkerke Veurne Axecappelle Oostkerko Dixmude Bessen Zarren llundiaeme Bij koninklijk besluit van 6 November is M. A. Kempynek, advokaat-avoué, te Veurne, benoemd tot vrederechter te Dixmude, in vervanging van M. Vansicleghem, overleden. Brussel (vertrek) l icbtvrvelde OirtoniArcq Handzaeme Zar- en E-ssen Ilixutude Ouslkerke Aveeappelle Veurne 8 40 912 918 9 23 2 10 5 39 809 9 81 9 43 229 556 8 28 9 56 10 08 1039 11 08 750 8 20 8 30 8 37 was liCUs Cortemarcq naar Oostende. 4 55 7 öj 10 44, 12 54; 4 50, 5 01. 0 52 7 0j Oostende-Curtematcq, 5. 27, 7 45, 9 5* 12 09 3 <2 4 07 G 03, 8 II Corlem-IJper 6 42 8 51 1 .54 5 12 7 42 IJper-Cortem. 6 54 9 44 11 57 5 59 6; 5 Lichtervelde tiaar Kortrijk, 5 10, 8 06 10 58, 11 20, 1 09, 3 19,5 93 Kortrijk tiHii.' Lichtervelde en Brugje, 6 17, 7 48,10 45, 12 23.1 08 4 04 6 25 Brugge naar kortrijk, 7 30, 9 20 10 47 12 30 23» 4 4M, 6 30 Ostende-Brussel 5 05 605 7 18 853 10 57 11 32 2 44 5 18 5 42 8 23 0 er 1 J - KOSTEN DER VERZENDERS. 9 16 1 46 *2 38 6 13 II 41 3 52 5 43 7 19 1 25 5 02 7 29 1 48 5 14 7 43 1 49 5 20 7 49 1 54 25 7 54 201 532 801 2 2) 5 48 8 20 r n“ 238 6 05 8 35 256 615 340 638 407 7 uG Duinkerke naar Parijs eu Duinkerke (vertr.) 10 41 Atrecbt 2 26 Amiens 3 35 Parijs (aankomst). 5 25 11 25 avonds ’aai. Parijs (vertrek) 7 10 Duirikerke(Aauk). 12 13 Jrr - Z Nieuport (stad)-Dixmude, 6 44 1 34 4 03 6 49 A" Dixmude-Nieuport 2 18 5 41 8 07 6 32 48 4 43 6 58 7 05 10 01 4 57 5 06 5 12 5 19 r Cortemarcq 5 34 7 54 1047 1255 511 659 f --- - - -- Geut Brussel n 5 18 34 ti 55 C 59 7 64 7 11 7?3 7 34 9 32 - 742 940- 6 55 7 50 9 48 - Adivkeikc 7 05 8959 r.liyveliltt 7 28 8 24 10 23 Duinkerke 7 55 «55 1052 - Parijs naar Duinkerke. 2 45 5* 45 *6 “35 6 16 8 11 8 42 8 01 9 19 9 30 11 25 imorj, zuorg. 11 05 8 00 6 05 9 44 1 13 4 01 Nieuport Dixmude-Geut en Veurne Duinkerke. - 1 9 33 O 00 7 28 10 25 4 03 5 41 856 1054 5 08 5 00 927 1131 343 554 11 49 3 59 5 50 953 11 58 4 07 6 03 1205 4 14 6 11 7 15 1009 1215 4 22 6 19 7 25 1019 1226 4 36 6 51 7 31 1025 1232 4 42 6 37 7 58 1032 1259 4 49 6 44 5 25 7 44 1038 1245 4 55 6 50 Lichtervelde 5 49 8 05 10 57 7 16 9 15 1205 9 25 10 40 1 20

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1893 | | pagina 1